Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса»

Проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса»

На официальном сайте Нацкомфинуслуг размещён для ознакомления Проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса».
Согласно пояснительной записки, Проектом установлены условия, соответственно которых подписываются договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса. В частности в Проекте закреплены определения страхователя, страховщика, предмета договора страхования, страховые риски и случаи, исключения из страховых случаев, минимальный размер страховой суммы и максимальный размер страхового тарифа, порядок внесения изменений и расторжение договора, условия осуществления страховой выплаты, причины отказа в страховой выплате, права и обязанности сторон и ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора, другие условия.
Кроме того, типовой договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса позволит унифицировать положения договоров страхования, заключаемых между частными нотариусами и страховщиками.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2014 р. №

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Загальні питання
1. Ці Порядок і правила визначають механізм проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів при вчиненні ними нотаріальних дій та здійсненні функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – обов’язкове страхування).
2. У цих Порядку і правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про страхування”, „Про нотаріат” і „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
3. Суб’єктами обов’язкового страхування є:
1) страховики – фінансові установи, які отримали ліцензію на проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
2) страхувальники – нотаріуси, які займаються приватною нотаріальною діяльністю, та приватні нотаріуси, які є державними реєстраторами прав на нерухоме майно та проводять державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (далі – приватні нотаріуси);
3) треті особи – фізичні або юридичні особи, яким заподіяно шкоду внаслідок вчинення приватним нотаріусом нотаріальних дій та/або
проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4. Предметом договору обов’язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком страхувальника відшкодувати шкоду третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, бездіяльності або недбалості страхувальника.
Страхові ризики і страхові випадки, виключення із страхових випадків
5. Страховими ризиками є вчинення незаконних дій, бездіяльність або недбалість страхувальника при вчиненні ним нотаріальних дій та/або проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в період дії договору обов’язкового страхування, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.
6. Страховим випадком є виникнення у страхувальника обов’язку відшкодувати на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або на підставі письмово оформленого рішення страхувальника про визнання ним заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії), прийнятого за згодою страховика, майнову шкоду третій особі внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в період дії договору страхування.
7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:
1) подання третьою особою неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії, недійсних та/або підроблених документів;
2) якщо третя особа не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася третя особа.
Розміри страхових сум і страхових тарифів. Порядок визначення та виплати страхового відшкодування
8. Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж тисяча мінімальних розмірів заробітної плати.
9. Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування становить:
0,3 відсотка страхової суми, якщо договором обов’язкового страхування не передбачається встановлення франшизи;
0,1 відсотка страхової суми, якщо договором обов’язкового страхування передбачається встановлення франшизи.
Розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) визначається за згодою сторін у договорі обов’язкового страхування, але не може перевищувати 5 відсотків розміру страхової суми.
10. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, який визначений судовим рішенням, що набрало законної сили, або відповідним рішенням про визнання страхувальником заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії), прийнятим за згодою страховика, в межах страхової суми. Сума всіх страхових відшкодувань за договором обов’язкового страхування не може перевищувати зазначену в ньому страхову суму.
11. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до договору обов’язкового страхування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або письмово оформленого рішення страхувальника про визнання ним вимоги (претензії) третьої особи, прийнятого за згодою страховика, та страхового акта, який складається страховиком.
12. У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення або письмової вимоги (претензії) третьої особи протягом десяти робочих днів з дня їх отримання страхувальником.
13. Для отримання страхового відшкодування третя особа подає страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються:
1) копія судового рішення, що набрало законної сили, або рішення про визнання страхувальником вимоги (претензії) третьої особи, прийнятого за згодою страховика, згідно з яким виникає обов’язок страхувальника відшкодувати заподіяну третій особі майнову шкоду;
2) копія документа, що посвідчує третю особу.
14. Підставою для відмови страховика у страховому відшкодуванні є:
1) вчинення страхувальником умисного злочину, спрямованого на настання страхового випадку;
2) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору обов’язкового страхування або про факт настання страхового випадку;
3) створення страхувальником перешкод страховику у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру майнової шкоди.
15. За договором обов’язкового страхування не відшкодовується:
1) шкода, визначена рішенням про визнання страхувальником заявленої третьою особою вимоги (претензії), прийнятим без згоди страховика;
2) шкода, заподіяна внаслідок подій, що відбулися до початку або протягом дії договору з причин, що виникли до набрання ним чинності;
3) шкода, заподіяна внаслідок військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту;
4) моральна шкода, інші непрямі збитки.
16. Страховик:
1) приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених у пункті 13 цих Порядку і правил;
2) виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після складення страхового акта;
3) повідомляє третю особу в письмовій формі про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.
Укладення договорів обов’язкового страхування
17. Договори обов’язкового страхування укладаються за формою типового договору згідно з додатком до цих Порядку і правил строком не менше, ніж на один рік.
18. Договори обов’язкового страхування укладаються на підставі письмової заяви страхувальника, складеної за формою, встановленою страховиком, яка містить інформацію про предмет договору та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику. Відповідальність за достовірність і повноту такої інформації покладається на страхувальника.
У разі зміни ступеня страхового ризику до договорів обов’язкового страхування на підставі заяви однієї із сторін за їх згодою вносяться зміни.
19. Страховий платіж вноситься страхувальником у повному обсязі в розмірі та у строки, зазначені в договорі обов’язкового страхування.
Під час укладання договору обов’язкового страхування страхувальнику може бути надана можливість внести страховий платіж частинами в розмірі та у строки, зазначені в договорі, за умови, що кожна чергова частина вноситься до закінчення періоду, за який плата вже внесена.
20. Зміни та доповнення до договору обов’язкового страхування вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових договорів, що є невід’ємною частиною договору обов’язкового страхування.


Додаток
до Порядку і правил


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
__________________________ ____ ___________ 20 __ р.
(найменування населеного пункту)
Страховик __________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої діяти
________________________________________________________________,
від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензії)
з одного боку, та страхувальник
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, який видав
________________________________________________________________,
паспорт, та дата видачі), номер та дата видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
з іншого боку (далі – сторони), відповідно до Законів України “Про страхування”, „Про нотаріат” та „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ___ _______ 2014 р. № ______, уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Предметом договору обов’язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком страхувальника відшкодувати шкоду третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, бездіяльності або недбалості страхувальника.
Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж
2. Страхова сума становить ____________________ гривень.
(словами)
3. Страховий тариф становить ____________ відсотків страхової суми.
(цифрами)
4. Страховий платіж за весь період страхування становить ___________________________________________ гривень.
(словами)
Страховий платіж вноситься до _____ _______________ 20 ___ року.
У разі внесення страхового платежу частинами черговий страховий платіж становить ________________________ гривень і вноситься у строк
(словами)
________________________________. При цьому обов'язковою для виконання є вимога, що кожний черговий платіж повинен бути внесений до закінчення періоду, за який плата вже внесена.
Страхові ризики і страхові випадки
5. Страховими ризиками є вчинення незаконних дій, бездіяльність або недбалість страхувальника при вчиненні ним нотаріальних дій та/або проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в період дії договору обов’язкового страхування, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.
6. Страховим випадком є виникнення у страхувальника обов’язку відшкодувати на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або на підставі письмово оформленого рішення страхувальника про визнання ним заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії), прийнятого за згодою страховика, майнову шкоду третій особі внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в період дії договору страхування.
7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:
1) подання третьою особою неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії, недійсних та/або підроблених документів;
2) якщо третя особа не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася третя особа.
Розмір страхового відшкодування
8. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, який визначений судовим рішенням, що набрало законної сили, або відповідним рішенням про визнання страхувальником заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії), прийнятим за згодою страховика, в межах страхової суми.
Франшиза (частина збитків, що не відшкодовується страховиком):
□ не передбачена;
□ передбачена (умовна/безумовна) в розміри _________ відсотків
цифрами
страхової суми.
9. Сума всіх страхових відшкодувань за цим договором не може перевищувати страхову суму за цим договором.
Порядок та умови здійснення страхового відшкодування
10. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до цього договору на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або письмово оформленого рішення страхувальника про визнання ним вимоги (претензії) третьої особи, прийнятого за згодою страховика, та страхового акта, який складається страховиком.
У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення або письмової вимоги (претензії) третьої особи, протягом десяти робочих днів з дня їх отримання страхувальником.
Для отримання страхового відшкодування третя особа подає страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються:
1) копія судового рішення, що набрало законної сили, або рішення про визнання страхувальником вимоги (претензії) третьої особи, згідно з якими виникає обов’язок страхувальника відшкодувати заподіяну третій особі майнову шкоду;
2) копія документа, що посвідчує третю особу.
Страховик:
приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених у підпунктах 1 – 3 цього пункту;
виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після складення страхового акта.
Відмова у страховому відшкодуванні
11. Підставою для відмови страховика у страховому відшкодуванні є:
1) вчинення страхувальником умисного злочину, спрямованого на настання страхового випадку;
2) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору або про факт настання страхового випадку;
3) створення страхувальником перешкод страховику у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру майнової шкоди.
12. За цим договором не відшкодовуються:
1) шкода, визначена рішенням про визнання страхувальником заявленої третьою особою вимоги (претензії), прийнятим без згоди страховика;
2) шкода, заподіяна внаслідок подій, що відбулися до початку або протягом дії договору з причин, що виникли до набрання ним чинності;
3) шкода, заподіяна внаслідок військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту;
4) моральна шкода, інші непрямі збитки.
13. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик повідомляє про це третю особу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.
Права та обов’язки сторін
14. Страхувальник має право:
1) вимагати від страховика роз’яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;
2) ініціювати внесення змін до цього договору;
3) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 26 – 28 цього договору;
4) отримати дублікат цього договору в разі втрати його оригіналу;
5) у разі відмови страховика у страховому відшкодуванні вимагати від нього письмового обґрунтування такої відмови;
6) оскаржити відмову страховика у страховому відшкодуванні в судовому порядку.
15. Страхувальник зобов’язаний:
1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати інші умови договору;
2) подати страховику під час укладання договору інформацію про:
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі негайно, як тільки йому стане відомо, письмово інформувати страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше трьох робочих днів з моменту встановлення таких змін страхувальником;
інші чинні договори страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
3) негайно, але не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання копії судового рішення, що набрало законної сили, або коли була заявлена письмова вимога (претензія) третьої особи до страхувальника про заподіяння їй шкоди, письмово повідомити про це страховику шляхом подання письмового повідомлення за встановленою страховиком формою та надати копії зазначених документів. У разі коли виконання зазначеного обов’язку було неможливим, страхувальник повинен підтвердити це документально;
4) узгоджувати зі страховиком рішення про визнання заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії) в разі досудового порядку врегулювання спірних питань;
5) вживати заходів до запобігання та зменшення розміру майнової шкоди, що може бути заподіяна внаслідок настання страхового випадку.
16. Страховик має право:
1) перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик;
2) вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику (зміна в період дії цього договору обставин, що мають істотне значення, інформація про які подана страхувальником під час укладання цього договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір шкоди) після внесення змін до цього договору;
3) вимагати (з обґрунтуванням вимоги) від страхувальника документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;
4) самостійно з’ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов’язані з його настанням, до правоохоронних органів, інших підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини та обставини настання страхового випадку;
5) відмовити у здійсненні страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором;
6) у разі коли після укладення цього договору встановлено, що страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, порушити питання про визнання цього договору недійсним;
7) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів
26 – 28 цього договору.
17. Страховик зобов’язаний:
1) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
2) виконувати умови цього договору;
3) надавати на вимогу страхувальника роз’яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;
4) вжити протягом двох робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів щодо оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;
5) здійснити в разі настання страхового випадку страхове відшкодування в передбачений цим договором строк;
6) після надходження документів щодо події, яка за умовами цього договору може бути визнана страховим випадком, забезпечити складення страхового акта;
7) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом;
8) за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, внести зміни до цього договору.
18. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на виконання обов’язків згідно з цим договором.
Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.
20. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені) в розмірі ______________________________ за кожний день прострочення.
21. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом проведення переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
Строк дії договору
22. Цей договір укладається на строк один рік та набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом ______________ 20___ року, але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє до 24-ї години 00 хвилин за київським часом ___ _________ 20___ року.
23. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
Порядок внесення змін та доповнень і припинення дії договору
24. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною цього договору.
25. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:
закінчення строку його дії;
виконання у повному обсязі страховиком зобов’язань перед страхувальником;
несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;
ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;
набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;
в інших випадках, передбачених законодавством.
26. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору сторона зобов’язана письмово повідомити іншій стороні не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії цього договору.
27. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором. Якщо вимога страхувальника щодо дострокового припинення дії цього договору пов’язана з порушенням страховиком умов цього договору, страховик повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.
28. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором.
29. Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять _______ відсотків розміру страхового тарифу.
30. Цей договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом.
Інші умови договору
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Місцезнаходження та реквізити сторін
Страховик Страхувальник
_______________________________
(місцезнаходження та реквізити страховика)
_____________________________________________________________________________________________
(підпис) _______________________________
(місцезнаходження та реквізити страхувальника)
_____________________________________________________________________________________________
(підпис)
МП * МП*
* може бути засвідчено печаткою

 

Источник информации: http://nfp.gov.ua/

 

 

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 686 гостей и нет пользователей