Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - 11.09.2019 принят за основу проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации

ВРУ - 11.09.2019 принят за основу проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации

Согласно пояснительной записке к проекту Закона - Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О финансовой реструктуризации", которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами (речь идет о группе юридических лиц под общим контролем (стандарт МСФО)), но имеют различные (несовместных) кредиторов.

Внесення змін до Законів України «Про іпотеку» та «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» викликано необхідністю більш точно визначити момент здійснення позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки та/або застосування відповідного позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження відповідно до Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, коли вартість відповідного майна виявиться недостатньою для повного задоволення вимог залученого кредитора, з метою збереження забезпеченого іпотекою та заставою (обтяженням рухомого майна) зобов’язання у відповідній (непогашеній) частині.

Також слід зазначити, що передача кредитору права власності на майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог є одним з найбільш запитуваних способів здійснення фінансової реструктуризації відповідно до Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, але на практиці потребує попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, оскільки, як правило, таким майном є всі основні засоби (фонди) боржника, що підпадають під визначення єдиного/цілісного майнового комплексу згідно з антимонопольним законодавством України. На практиці одержання такого дозволу займає не менше одного місяця, вимагає значних зусиль з боку заявників, часто із залученням зовнішніх радників, з одночасним дотриманням процедури фінансової реструктуризації, строк проведення якої згідно з Законом України “Про фінансову реструктуризацію” обмежується 90 днями. Відсутність необхідності одержання такого дозволу обґрунтовується ще й тим, що таке майно, як правило, передається залученим кредитором у фінансовий лізинг, оренду боржника з метою відновлення його господарської діяльності (також потребує дозволу Антимонопольного комітету України).

Проект Закону подовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

НАВОДИМО ТЕКС ЗАКОНОПРОЕКТУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ


Проект

Вносяться народними

депутатами України

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації
______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 6 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30; 2016 р., № 32, ст. 555)викласти в такій редакції:

«6. На період дії планів реструктуризації, затверджених відповідно доЗакону України «Про фінансову реструктуризацію»:

Національний банк України не застосовує заходів впливу за порушення таких економічних нормативів: норматив короткострокової ліквідності, норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, нормативи інвестування, а також за порушення лімітів валютної позиції, якщо таке порушення сталося внаслідок участі банку у процедурі фінансової реструктуризації відповідно доЗакону України «Про фінансову реструктуризацію»;

банк має право здійснити інвестицію без письмового дозволу Національного банку України (але із дотриманням інших положень статті 50 цього Закону), якщо така інвестиція здійснюється в рамках процедури фінансової реструктуризації відповідно доЗакону України «Про фінансову реструктуризацію».»;

2. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64):

1) у статті 1:

доповнити абзацом третім наступного змісту:

«єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємство, а також структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці, тощо) підприємства чи інші об’єкти із завершеним циклом виробництва продукції (товарів, робіт чи послуг), до якого входить все майно, призначене для його діяльності (включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, заборгованість, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права) та які можуть бути виділені в установленому законодавством порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу;»;

У зв’язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим  - чотирнадцятим;

2) частину третю статті 22 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) набуття (в рахунок повного або часткового погашення заборгованості перед банком або іншою фінансовою установою за надані фінансові послуги) права власності на єдиний (цілісний) майновий комплекс та/або частки (акції, паї) суб'єкта господарювання, що є предметом забезпечення належного виконання зобов’язання перед банком або фінансовою установою, за умови, що такий єдиний (цілісний) майновий комплекс не є предметом банківських або інших фінансових послуг, та/або суб'єкт господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються у власність, не є банком або фінансовою установою, а також за умови, що здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації, підписаним під час проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію».»;

3) Розділ X «Прикінцеві положення» доповнити пунктами 41 - 43 такого змісту:

«41. Протягом строку дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію» положення підпункту «а» пункту 2 частини другої статті 22 цього Закону не застосовуються до випадків придбання, набуття у власність іншим способом відповідних активів, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування відповідними активами, якщо здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації, підписаним під час проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію».

42. Вчинення без отримання дозволу на концентрацію дій щодо набуття (в рахунок погашення заборгованості перед банком або іншою фінансовою установою за надані фінансові послуги) права власності на єдиний (цілісний) майновий комплекс та/або частки (акції, паї) суб'єкта господарювання, що є предметом забезпечення належного виконання зобов’язання перед банком або фінансовою установою (за умови, що такий єдиний (цілісний) майновий комплекс не є предметом банківських або інших фінансових послуг, та/або суб'єкт господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються у власність, не є банком або фінансовою установою, а також за умови, що здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації, підписаним під час проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію») не є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та не тягне за собою відповідальності, передбаченої статтею 52 цього Закону.

43. Вчинення без отримання дозволу на концентрацію дій щодо придбання, набуття у власність іншим способом відповідних активів, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування відповідними активами, якщо здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації, підписаним під час проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію» не є порушення законодавства про захист економічної конкуренції та не тягне за собою відповідальності, передбаченої статтею 52 цього Закону.»;

3. Пункт 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2016 р., № 32, ст. 555) викласти в такій редакції:

«51. Після завершення позасудового врегулювання, здійсненого під час проведення процедури фінансової реструктуризації та/або на виконання плану реструктуризації, підписаного під час проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», вимоги іпотекодержателя за основним зобов’язанням, що залишаться незадоволеними внаслідок недостатності вартості предмета іпотеки, не припиняються та підлягають задоволенню.»;

4. Пункт 8 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140; 2016 р., № 32, ст. 555) викласти в такій редакції:

«8. У разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження під час проведення процедури фінансової реструктуризації та/або на виконання плану реструктуризації, підписаного під час проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», вимоги обтяжувача за забезпеченим обтяженням зобов’язанням, що залишаться незадоволеними внаслідок недостатності вартості предмета забезпечувального обтяження, не припиняються та підлягають задоволенню.»;

5. У Законі України «Про фінансову реструктуризацію» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 32, ст. 555):

1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:

«3. Якщо заяву про реструктуризацію подають декілька боржників, які є пов’язаними особами, то фінансова реструктуризація таких боржників може проводитися в рамках однієї процедури фінансової реструктуризації за умови, що залучені кредитори — фінансові установи кожного боржника письмово погодили проведення такої процедури у порядку, визначеному частиною другою статті 23 цього Закону.»;

2) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:

«2. Залучені кредитори мають право передати на розгляд до арбітражу будь-який спір, який виникає під час проведення процедури фінансової реструктуризації. Спір може бути переданий на розгляд до арбітражу за наявності арбітражної угоди, яка укладається у вигляді:

  1. 1)арбітражного застереження у рамковому договорі та/ або

2) арбітражного застереження у згоді кредитора на реструктуризацію та

3) письмової згоди боржника в заяві про реструктуризацію.»;

3) абзац шостий частини другої статті 23 викласти в такій редакції:

«Рішення оформлюється письмово у довільній формі та підписується уповноваженими представниками залучених кредиторів, які брали участь у голосуванні. Два оригінальні примірники рішення передаються до секретаріату, один з яких залишається у секретаріаті у матеріалах справи про фінансову реструктуризацію боржника, інший – секретаріат направляє боржнику. Залучений кредитор може самостійно вручити один примірник боржнику, в такому разі до секретаріату передається один примірник рішення, який залишається у секретаріаті у матеріалах справи про фінансову реструктуризацію боржника.»;

4) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

«1. Відступлення права вимоги у процедурі фінансової реструктуризації відбувається відповідно до законодавства. Залучений кредитор має право відступити права вимоги до боржника у будь-який момент під час проведення процедури фінансової реструктуризації, а також за укладеним планом фінансової реструктуризації. У такому разі до нового залученого кредитора переходять всі права та обов’язки первісного залученого кредитора.

У разі здійснення відступлення права вимоги за договорами, які укладені на виконання плану фінансової реструктуризації, новий кредитор має право користуватися всіма пільговими умовами, передбаченими цим Законом.»;

5) частину другу статті 25 доповнити пунктом 171 наступного змісту:

«171) передачі боржнику в оренду та/або лізинг будь-якого майна залученого кредитора, а також укладення сторонами інших договорів, передбачених чинним законодавством;»;

6) пункт 4 статті 27 викласти в наступній редакції:

    «4) подання до секретаріату залученими кредиторами, жоден з яких не є пов'язаною особою і яким належить більше 50 відсотків вимог усіх залучених кредиторів без урахування вимог пов'язаних осіб, письмової заяви у довільній формі про те, що переговори з приводу реструктуризації були припинені без досягнення згоди, що не потребує підтвердження з боку боржника;»;

7) у пункті 2статті 31 слова «три роки» замінити словами «шість років».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національному банку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугпротягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 225 гостей и нет пользователей