Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НАЦФІНПОСЛУГ - 01.02.2020 набуде чинності Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій

НАЦФІНПОСЛУГ - 01.02.2020 набуде чинності Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

Фінансовим установам, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затвердженого цим розпорядженням, протягом трьох місяців з дня набрання цим розпорядженням чинності.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
30 травня 2019 року № 980Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2019 р.
за № 1113/34084

ПОЛОЖЕННЯ про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

I. Загальні положення

1. Це Положення прийнято з метою забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, своєчасного та безумовного виконання ними зобов’язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій діяльності.

2. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (крім кредитних спілок) (далі - гаранти).

3. Це Положення встановлює вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку, що є обов’язковими для виконання всіма гарантами.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

балансова вартість активів - сума, за якою актив визнають у фінансовій звітності, після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності відповідно до законодавства;

ліквідність - здатність гаранта забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, що визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань, а також сумами інших джерел і напрямів використання коштів гарантом;

прийнятні активи - активи гаранта, за винятком сум, що стосуються коштів, використання яких обмежено, що включають грошові кошти та їх еквіваленти, цінні папери, емітентами яких є центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, Національний банк України та Державна іпотечна установа, а також цінні папери міжнародних фінансових організацій.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях згідно із законодавством України.

II. Фінансові нормативи

1. Гарант повинен виконувати такі обов’язкові фінансові нормативи та вимоги:

1) норматив адекватності капіталу (К1);

2) норматив максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб (К2);

3) норматив запасу ліквідності (К3);

4) вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами.

2. Норматив адекватності капіталу (К1) встановлюється для забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання гарантом своїх зобов’язань за виданими гарантіями та поручительствами.

Норматив адекватності капіталу (К1) визначається як співвідношення власного капіталу гаранта, зменшеного на суму довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інших фінансових інвестицій, векселів, цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівлю якими на фондових біржах заборонено законодавством України) до балансової вартості активів гаранта, зважених за ступенем ризику, збільшеної на суму зобов’язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Значення нормативу адекватності капіталу (К1) має становити не менше ніж 7 відсотків.

Порядок розрахунку балансової вартості активів, зважених за ступенем ризику:

прийнятні активи зважуються на 0 відсотків;

інші активи зважуються на 100 відсотків.

3. Норматив максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб (К2) установлюється з метою обмеження ризиків гаранта, що виникають внаслідок невиконання такими особами взятих на себе зобов’язань.

Норматив максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб (К2) визначається як:

співвідношення суми вимог гаранта до особи та фінансових зобов’язань, наданих гарантом щодо такої особи, до власного капіталу гаранта, зменшеного на суму довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інших фінансових інвестицій, векселів, цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівлю якими на фондових біржах заборонено законодавством України);

співвідношення суми вимог гаранта до всіх пов’язаних із гарантом осіб та фінансових зобов’язань, наданих гарантом щодо таких осіб, до власного капіталу гаранта, зменшеного на суму довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інших фінансових інвестицій, векселів, цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівлю якими на фондових біржах заборонено законодавством України).

Значення максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб (К2) не має перевищувати 20 відсотків.

До вимог гаранта щодо особи або пов’язаних осіб включаються права вимоги за:

наданими кредитами;

факторинговими операціями, фінансовим лізингом, борговими цінними паперами;

дебіторською заборгованістю за операціями з такими особами.

До фінансових зобов’язань, наданих гарантом щодо особи або пов’язаних осіб, включаються гарантії, поручительства, що надані гарантом.

4. Норматив запасу ліквідності (К3) встановлюється для забезпечення постійного управління ліквідністю з підтриманням її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів та строковості, потрібного співвідношення між власними коштами та зобов’язаннями, формування оптимальної структури активів зі збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем ризику для виконання правомірних вимог за виданими гарантіями та поручительствами.

З цією метою гарант зобов’язаний формувати запас ліквідності шляхом зберігання частини своїх активів у прийнятних активах, визначених цим Положенням.

Норматив запасу ліквідності (К3) виконується гарантом, якщо різниця між прийнятними активами гаранта та розрахунковим запасом ліквідності більше ніж 0.

Розрахунковий запас ліквідності гаранта складається з 10 відсотків поточних зобов’язань і забезпечень та суми зобов’язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.

5. Гарант зобов’язаний на будь-яку дату виконувати обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Нацкомфінпослуг може вимагати надання інформації про дотримання вимог цього Положення станом на будь-яку дату.

III. Вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами

1. Гаранти зобов’язані мати затверджену органом управління внутрішню методику (положення) оцінювання ризиків щодо надання гарантій, поручительств та їх забезпечення, а також ефективні процедури своєчасного виявлення, розрахунку, оцінки, моніторингу, контролю та управління ризиками, пов’язаними з наданням гарантій та поручительств.

2. Гарант визначає пов’язаних осіб згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

3. Під час розрахунку нормативу максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб (К2) активи включаються за балансовою вартістю.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лех

детально ознайомитись з текстом – ПОЛОЖЕННЯпро обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств - можна перейшовши за посиланням

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/


Консультування в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ, послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 171 гість та 0 користувачів