Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг оприлюднила проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків”

Нацкомфінпослуг оприлюднила проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на своєму сайті оприлюднила доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків” (далі – проект розпорядження).

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг,- Проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 33 Закону України „Про страхування” та відповідно до вимог Закону України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070  з метою вдосконалення порядку складання та подання звітності страхових компаній у вигляді електронних документів страховиків та приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Проект розпорядження доопрацьований за результатами опрацьованих пропозицій наданих учасниками ринку фінансових послуг.

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної комісії, з регулювання ринків фінансових послуг України 03 лютого 2004 року № 39       

(у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

__________________ ______________)

Порядок складання звітних даних страховиків

Цей Порядок розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 33, 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року № 1070.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звітних даних щодо здійснення страхової діяльності та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану страховика, в тому числі щодо достатності страхових зобов’язань.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

актуарій — особа, яка отримала свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, виданого у порядку, встановленому Кваліфікаційними вимогами до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 08лютого 2005 року
№ 351, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року
за № 265/10545;

достовірні звітні дані страховика - звітність страховика, яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

звітні дані страховика - звітність страховика (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними цим Порядком;

звітність страховика - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та звітні дані страховика;

коригуючий звіт - звітність страховика з позначкою „коригуючий”, яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг;

актуарний звіт — встановлена Нацкомфінпослуг, стандартизована форма розкриття інформації щодо достатності визнаних страхових зобов'язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов'язаних з виконанням таких договорів, що містить рекомендації про необхідність доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов'язань страховика, що складається особою, яка відповідно до законодавства має право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх (актуарієм) в установленому порядку за наслідками проведених актуарних розрахунків.

2. Порядок складання форм звітності даних страховика

2.1. Фінансова звітність відповідно до вимог Закону України
„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та звітні дані страховика складаються і подаються до Нацкомфінпослуг в електронній формі у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Обов’язковими реквізитами пакету звітності страховика є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера страховика, накладені з дотриманням вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

Усі реквізити типу „грошовий” та „відсотки” заповнюються з розділовим знаком „кома”.

Одиниці виміру:

грошових показників - тис. грн з одним десятковим знаком після коми;

кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Звітність страховика, що надається до Нацкомфінпослуг, повинна бути достовірною та повною.

2.2. За строками складання звітність страховика поділяється на проміжну та річну.

Проміжна та річна звітність страховика подаються до Нацкомфінпослуг у строки, визначені пунктами 5 та 11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року
№ 419.

Якщо в останній день строку подання звітності страховика, встановленого цим пунктом, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ страховика до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика, останнім днем подання такої звітності вважається робочий день, наступний за днем усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ страховика до  спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті  Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксується дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.

2.3. Проміжна звітність страховика складається щокварталу за I квартал, перше півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу в такому складі:

а) загальні відомості про страховика (додаток 1);

б) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

в)звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

г) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4);

ґ) проміжна фінансова звітність у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

2.4. Звітним періодом для складання річної звітності страховика є календарний рік.

Річна звітність складається страховиком станом на 31 грудня звітного року в такому складі:

а) загальні відомості про страховика (додаток 1);

б)звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

в)звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

г) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4);

ґ) річна фінансова звітність.

Разом з річною звітністю до Нацкомфінпослуг страховиками подаються:

аінформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, встановленоюВимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129 у паперовій формі або електронній формі;

б) звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (подається страховиками, які створені у формі акціонерних товариств) у паперовій формі або електронній формі;

в) актуарний звіт (додаток 5) у паперовій формі.

Якщо документи, зазначені у підпунктах а) та б) абзацу третього цього пункту, подаються страховиком до Нацкомфінпослуг разом з річною звітністю в електронній формі, такі документи мають бути долучені до пакету річної звітності страховика та подані з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

2.5. Фінансова установа, яка має намір набути статус страховика (перестраховика) та не отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, починаючи з кварталу, в якому її було внесено до Державного реєстру фінансових установ, подає до Нацкомфінпослуг фінансову звітність у складі та у строки, визначені цим Порядком.

2.6. Якщо страховик складає та подає консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), страховик також подає таку звітність до Нацкомфінпослуг у терміни, визначені пунктом 11  Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 року № 419.

2.7. У разі самостійного виявлення страховиком помилок, що містяться в раніше поданій ним до Нацкомфінпослуг проміжній або річній звітності, він має право подати виправлену звітність у формі пакету коригуючого звіту з долученням до нього пояснень із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені помилки, не пізніше десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Виправлену звітність у формі коригуючого звіту страховик подає до Нацкомфінпослуг з дотриманням вимог пункту 2.1. цього Порядку.

Виправлення помилок у формах звітності проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року
№ 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року
за № 168/704.

2.8. Достовірність та повнота річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність), а також впевненість щодо річних звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності повинні бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

2.9. У термін до 30 квітня року, наступного за звітним, страховики оприлюднюють на власному веб-сайті (веб-сторінці) річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) разом з аудиторським звітом та іншими показниками своєї діяльності згідно з вимогами до розкриття інформації, встановленими законодавством про фінансові послуги.

2.10. У термін до 01 червня року, наступного за звітним, страховики разом із супроводжувальним листом подають до Нацкомфінпослуг у паперовій формі:

аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітностіта консолідованої фінансової звітності (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність);

звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.

2.11. Якщо останній день подання документів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання документів є перший за ним робочий день.

2.12. Поданням звітності страховика є відправлення страховиком пакету звітності із накладеними відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера страховика з фіксацією дати та часу відправки такої звітності  в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика.

Датою подання звітності страховика до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

дата відправлення пакету звітності страховика, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика;

позначка часу накладання останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера страховика.

У разі якщо пакет звітності підписаний кваліфікованим електронним підписом осіб інших, ніж ті, інформація про яких міститься в Державному реєстрі фінансових установ як керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакету звітності у супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих документів страховика), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми підписами документи страховика.

2.13. Датою подання документів, що подаються відповідно до цього Порядку та/або можуть бути подані у паперовій формі, є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції. Такі документи зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера.

Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера.

2.14. Звітність страховика вважається не поданою до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

звітність подана не в повному обсязі (відсутні обов’язкові форми та додатки, зазначені в цьому Порядку, звітність не заповнена);

при поданні пакету звітності страховика не були дотримані вимоги, встановлені у пункті 2.12 розділу 2 цього Порядку.

2.15. Звітність страховика вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку страховика за відповідний період, або інформації про господарські операції страховика відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів при здійсненні господарської діяльності;

показники фінансової звітності, складеної відповідно до законодавства, суперечать показникам звітних даних щодо здійснення страхової діяльності, яка подається страховиком до Нацкомфінпослуг, з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, у тому числі в разі, якщо інформація, відображена у звітності на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками, з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності.

3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

Начальник управління методології державного

нагляду на ринках фінансових послуг

департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках

фінансових послуг                                                                                            В. Кобець

 

Додаток 1
до Порядку складання
звітних даних страховиків
(підпункт а) пункту 2.3 та абзац третій пункту 2.4 розділу 2)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про страховика

1. Повне найменування (українською мовою)

   

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

   

3. Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу)

   

4. Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ

   

5. Електронна пошта (за наявності)

   

6. Організаційно-правова форма

   

7. Банківські реквізити

   

8. Участь в об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання)

   

9. Назва посади, прізвище та ініціали керівника

   

10. Прізвище та ініціали головного бухгалтера

   

11. Кількість штатних працівників

   

12. Кількість агентів - юридичних осіб

   

13. Кількість агентів - фізичних осіб

   

14. Кількість працівників

 
     1.                                                                       ЗВІТ
      про доходи та витрати страховика

за ______________________________________ року________________________________________
                                         (звітний період)                                                                                   (назва страховика)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Усього

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Страхові платежі (премії, внески), усього

010

         

від філій

011

         

від страхувальників - фізичних осіб

012

         

від перестрахувальників

013

         

із них від перестрахувальників-нерезидентів

014

         

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

020

         

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

021

         

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на початок звітного періоду

030

         

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на кінець звітного періоду

040

         

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду

050

         

2

Продовження додатка 2

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

         

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі), 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 060

070

         

II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя

Страхові платежі (премії, внески)

080

         

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

090

         

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

091

         

Дохід від реалізації послуг зі страхування життя080 - 090 - 140 + 280

100

         

III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)

Дохід від надання послуг для інших страховиків

110

         

у тому числі суми агентських винагород

111

         

із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя

112

         

Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними устатті 2 Закону України "Про страхування"

120

         

IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій

130

         

Суми, що повертаються з резервів із страхування життя

140

         

Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум

141

         

3

Продовження додатка 2

Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику

142

         

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками

150

         

із них перестраховиками-нерезидентами

151

         

Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками

160

         

Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів

170

         

Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки

180

         

Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування

190

         

із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами

191

         

Інші операційні доходи

200

         

Фінансові доходи

210

         

у тому числі    доходи від участі в капіталі

211

         

                        доходи за облігаціями

212

         

                        доходи від депозитів

213

         

                        дивіденди за акціями

214

         

Інші доходи

220

         

Надзвичайні доходи

230

         

4

Продовження додатка 2

V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми

Страхові виплати та страхові відшкодування

240

         

у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився

241

         

Виплати викупних сум

250

         

VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій

260

         

Відрахування у резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

270

         

Відрахування у резерви із страхування життя

280

         

Відрахування до резерву належних виплат страхових сум

281

         

Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя

282

         

Відрахування у централізовані страхові резервні фонди

290

         

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

300

         

у тому числі      на агентські винагороди

301

         

із яких                страховикам-нерезидентам

302

         

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

310

         

у тому числі на винагороди брокерам

311

         

із яких брокерам-нерезидентам

312

         

5

Продовження додатка 2

на комісійні винагороди перестрахувальникам

313

         

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

314

         

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

320

         

у тому числі на оплату судових затрат

321

         

на оплату експертних (оцінних) робіт

322

         

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

323

         

на оплату послуг установ асістансу*

324

         

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

325

         

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах

330

         

у тому числі на оплату судових затрат

331

         

на оплату експертних (оцінних) робіт

332

         

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

333

         

на оплату послуг установ асістансу

334

         

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

335

         

Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг

340

         

Інші адміністративні витрати

350

         

Інші витрати на збут послуг

360

         

у тому числівитрати на рекламу та маркетинг

361

         

Інші операційні витрати

370

         

6

Продовження додатка 2

Фінансові витрати

380

         

у тому числі втрати від участі в капіталі

381

         

проценти за користування кредитами

382

         

проценти за облігаціями випущеними

383

         

Інші витрати

390

         

Надзвичайні витрати

400

         

VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)

Результат основної діяльності

410

         

Результат фінансових операцій

420

         

у тому числі від участі в капіталі

421

         

Результат іншої звичайної діяльності

430

         

Результат надзвичайних подій

440

         

VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій

Податок на прибуток від звичайної діяльності

450

         

у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя

451

         

на валові доходи від діяльності із страхування життя

452

         

на операції з перестраховиками-нерезидентами

453

         

Податки на прибуток від надзвичайних подій

460

         

7

Продовження додатка 2

IX. Чистий:

Прибуток

470

         

Збиток

480

         

____________
*
Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.

 

Керівник

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

   1. ЗВІТ
    про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

за ______________________________________ року
(звітний період)

N з/п

Місцезнаходження

Кількість філій за областями

Кількість дирекцій філій за областями

Кількість відділень філій за областями

Кількість представництв у областях

Страхові платежі (премії, внески)

Страхові виплати та страхові відшкодування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вінницька область

           

2

Волинська область

           

3

Дніпропетровська область

           

4

Донецька область

           

5

Житомирська область

           

6

Закарпатська область

           

7

Запорізька область

           

8

Івано-Франківська область

           

2

Продовження додатка 3

9

Київська область

           

10

Кіровоградська область

           

11

м. Київ

           

12

Луганська область

           

13

Львівська область

           

14

Миколаївська область

           

15

Одеська область

           

16

Полтавська область

           

17

Рівненська область

           

18

Сумська область

           

19

Тернопільська область

           

20

Харківська область

           

21

Херсонська область

           

22

Хмельницька область

           

23

Черкаська область

           

24

Чернівецька область

           

25

Чернігівська область

           

3

Продовження додатка 3

26

Автономна Респ. Крим

           
 

у т. ч. м. Севастополь

           
 

Усього

           
 

Керівник

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

   1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
    до звітних даних страховика

_____________________________________________
(назва страховика)
за _______________________________________ року
(звітний період)

   1. Розділ 1

Пояснювальна записка до звітних даних страховика повинна містити такі обов’язкові складові:

1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема:

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових резервів, у тому числі порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, з відповідних видів страхування;

2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком при проведенні перевірки адекватності страхових зобов’язань страховика;

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань);

4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого отримання) протягом звітного періоду, у тому числі поворотної фінансової допомоги, наявності діючих (неповернутих) позик кредитів, у тому числі поворотної фінансової допомоги.У разі відсутності таких кредитів та інших позик, поворотніх фінансових допомог про це необхідно зазначити;

5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, у тому числі: інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог, наявності діючих (неповернутих) позик та/або фінансових допомог. У разі відсутності таких позик, фінансових допомог про це необхідно зазначити;

2

Продовження додатка 4

6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, у тому числі: інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження;

7) розкриття інформації про потенційні зобов’язання страховика.

Страховиком розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності страховика за звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан страховика, а саме:

виникнення зобов’язань, що пов’язані з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. У разі відсутності таких судових справ на розгляді в суді про це необхідно зазначити;

виникнення нових податкових зобов’язань (зміна податкових зобов’язань у зв’язку зі зміною законодавства, зміна облікової політики тощо). У разі відсутності потенційних податкових зобов’язань про це необхідно зазначити;

виникнення зобов’язань з капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних активів тощо). У разі відсутності таких зобов’язань про це необхідно зазначити;

виникнення зобов’язань з оренди (договірні зобов’язання, пов’язані із орендою основних засобів та нематеріальних активів тощо). У разі відсутності таких зобов’язань про це необхідно зазначити;

виникнення безвідкличних позабалансових зобов’язань (гарантії, поручительства за третіх осіб, інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо). У разі відсутності таких зобов’язань про це необхідно зазначити;

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, у тому числі: вид (суть), мета здійснення операції, обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів);

9) коригування звітності.

Страховиком розкривається інформація щодо коригувань у звітному періоді фінансової звітності та звітних даних. У разі якщо в зазначений період фінансова звітність та звітні дані не коригувалася, про це необхідно зазначити;

10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за договорами страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про наявність у суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким страховиком зобов’язань за договорами страхування (перестрахування) із розкриттям сум претензій до страховика за такими судовими позовами, наявності сформованих страхових резервів за такими договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. У разі відсутності таких судових позовів про це необхідно зазначити;

11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки.

Страховиком розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розрахунки із зазначенням реєстраційного номера свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

3

Продовження додатка 4

2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме:

1) забезпечення безперервності діяльності.

Страховиком розкриваються основні положення плану щодо забезпечення безперервної діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із розкриттям зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових втрат. У разі відсутності такого плану необхідно про це зазначити;

2) корпоративне управління.

Страховиком розкривається внутрішня організаційна структура страховика, інформація про систему відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, у тому числі страховиках.

Страховиком розкривається інформація щодо загального розміру внесків страховика до статутних капіталів інших фінансових установ, у тому числі страховиків, а також розкривається інформація щодо дотримання цими фінансовими установами нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності.

Також страховиком розкривається інформація про наявність у страховика дочірніх підприємств та їх перелік. У разі відсутності у страховика дочірніх підприємств необхідно про це зазначити.

Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підприємств з визначенням частки участі страховика в таких підприємствах, вид економічної діяльності таких підприємств.

Окремо страховиком зазначається інформація щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, зобов’язань щодо формування капіталу страховика, та у разі, якщо такі особи є фінансовими установами, розкривається інформація щодо дотримання такою установою нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності з виокремленням інформації стосовно окремої юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фінансову групу (у разі наявності такої фінансової групи).

Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підприємств та вид економічної діяльності таких підприємств;

4) належність страховика до фінансових груп.

Страховиком розкривається інформація щодо участі в банківських та/або небанківських фінансових групах із зазначенням структури власності такої групи.

Також страховиком розкривається інформація про припинення існування банківської та/або небанківської фінансової групи, та/або зміни своєї структури власності, та/або вихід страховика з такої групи;

5) система управління ризиками.

4

Продовження додатка 4

Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію оцінки ризиків, перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй діяльності (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які потребують мінімізації і пом'якшення їх наслідків, та стратегія керівництва щодо зменшення вразливості страховика до таких ризиків;

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів;

7) управління капіталом.

Страховик розкриває інформацію щодо політики та процесів управління капіталом, здатності власників у майбутньому надавати у разі потреби додаткову фінансову підтримку страховику. Також страховиком може зазначатися інформація щодо можливості додаткової капіталізації страховика за рахунок нових (додаткових) інвесторів;

8) внутрішній аудит страховика.

Страховиком розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, його підпорядкування наглядовій (спостережній) раді страховика, а у разі, коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради, вищому органу управління страховика;

9) інша звітність.

Страховиком розкривається інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі (материнське або дочірнє підприємство), інформація щодо складання консолідованої фінансової звітності цим страховиком, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, або складання консолідованої звітності щодо діяльності цього страховика як учасника фінансової групи.

Також страховиком може розкриватися інформація щодо складання звітності іншої, ніж передбачена цим Порядком, з використанням облікових політик, обов’язковість яких не визначена законодавчими актами України;

10) інформація щодо подій після дати балансу.

Страховиком розкривається інформація про події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика;

3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, включаючи розкриття інформації провеличину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування.

4. Інша інформація, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень (зазначається страховиком у разі необхідності).

5

Продовження додатка 4

   1. Розділ 2
    Показники діяльності із страхування життя

за ________________________________ року
(звітний період)

Показники

Код рядка

Усього

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку

За іншими договорами накопичу-
вального страхування*

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

За іншими договорами страхування життя**

1

2

3

4

5

6

7

8

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)

010

           

від                        резидентів

011

           

у тому числі:    від страхувальників - фізичних осіб;

012

           

                           від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

013

           

                       від перестрахувальників

014

           

від                  нерезидентів

015

           

6

Продовження додатка 4

у тому числі:   від страхувальників - фізичних осіб;

016

           

                           від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

017

           

                      від перестрахувальників

018

           

Частки страхових платежів (премій, внесків), що сплачуються перестраховикам

020

           

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

021

           

Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду

030

           

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань

031

           

Величина зміни резервів із страхування життя, у тому числі, яка відповідає:

040

           

інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхових тарифів

041

           

індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офіційним індексом інфляції

042

           

7

Продовження додатка 4

частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, що залишилась після передбаченихстаттею 9 Закону України "Про страхування" обов'язкових відрахувань в математичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення справи

043

           

загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансовими результатами діяльності згідно з договорами страхування, що передбачають участь страхувальника у інвестиційному доході страховика

044

           

величині зміни розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за договорами страхування, грошові зобов'язання за якими визначено у вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах

045

           

8

Продовження додатка 4

Інвестиційний дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя

050

           

у тому числі направлений на збільшення резервів із страхування життя

051

           

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя на кінець звітного періоду

060

           

у тому числі у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах)

061

           

частка перестраховиків-нерезидентів

062

           

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат

070

           

Страхові виплати

080

           

        резидентам

081

           

у тому числі:  фізичним особам;

082

           

        юридичним особам
(крім перестрахувальників);

083

           

        перестрахувальникам;

084

           

9

Продовження додатка 4

        нерезидентам

085

           

у тому числі: фізичним особам;

086

           

        юридичним особам (крім перестрахувальників);

087

           

        перестрахувальникам

088

           

Страхові виплати у вигляді ануїтетів

090

           

Виплати викупних сум

100

           

у тому числі перестрахувальникам

101

           

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

102

           

Частки страхових виплат, що отримуються від перестраховиків

130

           

у тому числі від перестраховиків-нерезидентів

131

           

Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків

140

           

у тому числі від перестраховиків-нерезидентів

141

           

Максимальна страхова виплата, здійснена за окремим страховим випадком

150

           

10

Продовження додатка 4

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

160

           

    у тому числі: на агентські винагороди

161

           

    із яких страховикам-нерезидентам

162

           

    Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

170

           

    у тому числі: на винагороди брокерам

171

           

    із яких брокерам-нерезидентам

172

           

    на комісійні винагороди перестрахувальникам

173

           

    із яких перестрахувальникам-нерезидентам

174

           

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

180

           

    у тому числі на оплату судових затрат

181

           

11

Продовження додатка 4

    на оплату експертних (оцінних) робіт

182

           

    на оплату послуг установ асістансу

183

           

    із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

184

           

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися впопередніх звітних періодах

190

           

    у тому числі на оплату судових затрат

191

           

    на оплату експертних (оцінних) робіт

192

           

    на оплату послуг установ асістансу

193

           

    із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

195

           

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду

200

           

у тому числі укладених на користь страхувальників

201

           

Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду

210

           

12

Продовження додатка 4

Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду

220

           

Максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою

230

           

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду

240

           

* До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування:
- досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний);
- дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування.
До цієї графи заносяться також дані за договорами, в яких разом із вищезазначеними ознаками має місце страхування інших ризиків (смерті, інвалідності тощо).
** До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у графах 4, 5, 6).

   1. Розділ 3
    Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,

за ________________________________ року
(звітний період)

Показники

Код рядка

Усього

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів добровільного страхування, які визначаються відповідно до нормативно-правових актів на дату складання звітності

                           

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків):

010

                       

від    резидентів

011

                       
   1. 13
   2. Продовження додатка 4

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

012

                       

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

013

                       

         від перестрахувальників

014

                       

від    нерезидентів

015

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

016

                       

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

017

                       

         від перестрахувальників

018

                       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам)

020

                       

від     резидентів

021

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

022

                       

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

023

                       

         від перестрахувальників

024

                       

         від нерезидентів

025

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

026

                       

14

Продовження додатка 4

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

027

                       

         від перестрахувальників

028

                       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються перестраховикам

030

                       

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

031

                       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками

040

                       

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

041

                       

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

050

                       

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

                       

у тому числі частка перестраховиків-нерезидентів

061

                       

Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі:

070

                       

         резерв заявлених, але не виплачених збитків;

071

                       

         резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

072

                       

         резерв катастроф;

073

                       

         резерв коливань збитковості.

074

                       

15

Продовження додатка 4

Частка перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

080

                       

у тому числі перестраховиків-нерезидентів

081

                       

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань

090

                       

Страхові виплати/відшкодування:

100

                       

            резидентам

101

                       

у тому числі: фізичним особам;

102

                       

            юридичним особам (крім перестрахувальників);

103

                       

            перестрахувальникам

104

                       

            нерезидентам

105

                       

у тому числі: фізичним особам;

106

                       

            юридичним особам (крім перестрахувальників);

107

                       

            перестрахувальникам

108

                       

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками

110

                       

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

111

                       

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком

120

                       

16

Продовження додатка 4

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

130

                       

          у тому числі: на агентські винагороди

131

                       

          із яких страховикам-нерезидентам

132

                       

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

140

                       

          у тому числі на винагороди брокерам

141

                       

          із яких брокерам-нерезидентам

142

                       

          на комісійні винагороди перестрахувальникам

143

                       

          із яких перестрахувальникам-нерезидентам

144

                       

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

150

                       

          у тому числі на оплату судових затрат

151

                       

          на оплату експертних (оцінних) робіт

152

                       

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів

153

                       

          на оплату послуг установ асістансу

154

                       

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

155

                       

17

Продовження додатка 4

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися впопередніх звітних періодах

160

                       

          у тому числі на оплату судових затрат

161

                       

          на оплату експертних (оцінних) робіт

162

                       

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів

163

                       

          на оплату послуг установ асістансу

164

                       

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

165

                       

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду

170

                       

у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами

171

                       

          зі страхувальниками - юридичними особами

172

                       

Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою застрахованою особою)

180

                       

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду

190

                       

18

Продовження додатка 4

у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами

191

                       

Загальний обсяг відповідальності

200

                       

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами

210

                       
   1. Розділ 4
    Показники діяльності з видів обов'язкового страхування

за __________________________________ року
(звітний період)

Показники

Код рядка

Усього

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до Закону України "Про страхування"

                           

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)

010

                       

від       резидентів

011

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

012

                       

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

013

                       

            від перестрахувальників

014

                       

від       нерезидентів

015

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

016

                       
 • 19
 • Продовження додатка 4

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

017

                       

            від перестрахувальників

018

                       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам)

020

                       

від       резидентів

021

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

022

                       

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

023

                       

            від перестрахувальників

024

                       

від       нерезидентів

025

                       

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

026

                       

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

027

                       

            від перестрахувальників

028

                       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються перестраховикам

030

                       

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

031

                       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками

040

                       

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

041

                       

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

050

                       

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

                       

у тому числі частка перестраховиків-нерезидентів

061

                       

Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі:

070

                       

          резерв заявлених, але не виплачених збитків;

071

                       

20

Продовження додатка 4

          резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

072

                       

          резерв катастроф;

073

                       

          резерв коливань збитковості

074

                       

Частка перестраховиків у резервах, інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

080

                       

у тому числі перестраховиків-нерезидентів

081

                       

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань

090

                       

Страхові виплати/відшкодування

100

                       

            резидентам

101

                       

у тому числі: фізичним особам;

102

                       

            юридичним особам (крім перестрахувальників);

103

                       

            перестрахувальникам

104

                       

            нерезидентам

105

                       

у тому числі: фізичним особам;

106

                       

            юридичним особам (крім перестрахувальників);

107

                       

            перестрахувальникам

108

                       

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками

110

                       

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

111

                       

21

Продовження додатка 4

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком

120

                       

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

130

                       

          у тому числі: на агентські винагороди

131

                       

          із яких страховикам-нерезидентам

132

                       

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

140

                       

          у тому числі на винагороди брокерам

141

                       

          із яких брокерам-нерезидентам

142

                       

          на комісійні винагороди перестрахувальникам

143

                       

          із яких перестрахувальникам-нерезидентам

144

                       

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

150

                       

          у тому числі на оплату судових затрат

151

                       

          на оплату експертних (оцінних) робіт

152

                       

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів

153

                       

          на оплату послуг установ асістансу

154

                       

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

155

                       

22

Продовження додатка 4

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися впопередніх звітних періодах

160

                       

          у тому числі на оплату судових затрат

161

                       

          на оплату експертних (оцінних) робіт

162

                       

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів

163

                       

          на оплату послуг установ асістансу

164

                       

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

165

                       

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду

170

                       

у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами

171

                       

          зі страхувальниками - юридичними особами

172

                       

Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою застрахованою особою)

180

                       

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду

190

                       

у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами

191

                       

Загальний обсяг відповідальності

200

                       

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами

210

                       

23

Продовження додатка 4

   1. Розділ 4.1
    Показники діяльності з державного обов'язкового страхування

за __________________________________ року
(звітний період)

Вид страхування
Кількість та визначення (назва) вписуваних рядків залежить від здійснених у звітному періоді видів державного обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів

Код рядка

Залишок страхових платежів (премій, внесків) на початок звітного періоду

Страхові платежі (премії, внески)

Страхові виплати

Залишок страхових платежів (премій, внесків) на кінець звітного періоду

Кількість випадків, з яких не виконано зобов'язання, на кінець звітного періоду

Обсяг страхових сум, які не були виплачені на кінець звітного періоду

Фактичні витрати на проведення страхування

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори

010

               

Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів МВС України

020

               

Державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів

030

               

Державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури

040

               
   1. 24
   2. Продовження додатка 4

Державне страхування життя і здоров'я народних депутатів

050

               

Державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні

060

               

Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

070

               

Державне особисте страхування службових осіб державних органів у справах захисту споживачів

080

               

Державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю

090

               

Державне страхування спортсменів вищих категорій

100

               

Державне страхування працівників державної лісової охорони

110

               

Державне страхування життя і здоров'я суддів

120

               

25

Продовження додатка 4

Державне страхування донорів крові та (або) її компонентів

130

               

Державне обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в т. ч. здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади

140

               

Обов'язкове державне страхування державних виконавців

150

               

Державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків

160

               

УСЬОГО:

                 
   1. Розділ 5
    Пояснення щодо операцій перестрахування

за ____________________________ року
(звітний період)

1. Характеристика операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами та перестраховиками-резидентами:

26

Продовження додатка 4

а) пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами, яким належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування, необхідно навести за такою формою:

тис. грн.

N з/п

Код країни

Код нере-
зидента

Найменування перестраховика-
нерезидента та його місцезна-
ходження (країна)

N ліцензії, дата реєстрації перестра-
ховика-
нерезидента

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) щодо класифікації рейтингових агентств*

Частка страхових платежів, яка належить перестра-
ховику-
нерезиденту

Страхова сума

Тип договору

Вид страху-
вання

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестра-
ховиком-
нерези-
дентом**

Інформація про брокера, за посередництвом якого здійснено перестрахування***

усього

передано в перестра-
хування

код країни, в якій розміщено головний офіс брокера

назва брокера та його місцезна-
ходження (країна)

N свідоцтва та дата реєстрації в Україні

1

                           

2

                           

3

                           
                             

____________
*Відповідно до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, встановлених Нацкомфінпослуг;
**Частку страхових виплат, відшкодувань відображати за звітний період, незалежно від строку та періоду укладання договорів;
***Інформація про страхового (перестрахового) брокера заповнюється у разі, якщо операція перестрахування проводилась за його посередництвом.

б) пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-резидентами, яким безпосередньо належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування, необхідно навести за такою формою:

тис. грн.

27

Продовження додатка 4

N з/п

Найменування перестраховика-
резидента та його місцезнаходження

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента

Частка страхових платежів, належна перестраховику-
резиденту

Страхова сума

Тип договору

Вид страхування

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестраховиком-
резидентом

Назва страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифі-
каційний номер) страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера

усього

передано в перестра-
хування

1

                   

2

                   

3

                   
                     

2. Характеристика операцій з перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами та перестрахувальниками-резидентами:

а) пояснення щодо операцій з перестрахування щодо укладення (продовження) договорів перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами, згідно з якими перестраховикам сплачується (передбачається до сплати) частка страхових платежів (внесків, премій) за цими договорами, наводиться за такою формою:

28

Продовження додатка 4

N з/п

Код країни

Код нерезидента

Найменування перестрахувальника-
нерезидента та його місцезнаходження

N ліцензії, дата реєстрації перестраху-
вальника-
нерезидента

Частка страхових платежів, належна перестра-
ховику

Страхова сума

Тип договору

Вид страхування

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестраховику-
нерезиденту

Інформація про брокера, за посередництвом якого здійснено перестрахування

усього

обсяг відповідальності перестраховика

код країни, в якій розміщено головний офіс брокера

назва брокера та його місцезна-
ходження (країна)

N свідоцтва та дата реєстрації в Україні

1

                         

2

                         

3

                         

б) пояснення щодо операцій з перестрахування щодо укладення (продовження) договорів перестрахування з перестрахувальниками-резидентами, згідно з якими перестраховикам сплачується (передбачається до сплати) частка страхових платежів (внесків, премій) за цими договорами, наводиться за такою формою:

29

Продовження додатка 4

N з/п

Найменування перестрахувальника- резидента та його місцезнаходження

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестрахувальника-
резидента

Частка страхових платежів, належна перестраховику

Страхова сума

Тип договору

Вид страхування

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестраховику-
резиденту

Назва страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер) страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера

усього

обсяг відповідальності перестраховика

1

                   

2

                   

3

                   
   1. Розділ 6
    Умови забезпечення платоспроможності страховика

за __________________________________ року
(звітний період)

6.1. Наявність сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду

 

Назва країни власника частки у статутному капіталі страховика

У тис. грн. з одним десятковим знаком

У тис. ЄВРО (за курсом НБУ)

Сплачений статутний капітал (на кінець звітного періоду) = статутний капітал /згідно з установчими документами та показником рядка балансу 300/ - неоплачений капітал /за номінальною ціною неоплачених акцій/ - вилучений капітал /за номінальною ціною вилучених акцій/

Х

   

Частка нерезидентів у статутному капіталі страховика за станом на кінець звітного періоду (у тис. грн.) всього:

Х

   

30

Продовження додатка 4

у тому числі:

     
     
       
       

Гарантійний фонд (на кінець звітного періоду)

Х

 

Х

у тому числі вільні резерви страховика

Х

 

Х

6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 010/ - загальна сума зобов'язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець звітного періоду)

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених величин:
1. /сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сума страхових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 0,18
2. /сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26

 
 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють страхування життя:
загальна величина резерву довгострокових зобов'язань х 0,05

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові зобов'язання за договорами страхування життя:
більша із визначених величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування договорів страхування життя) + величина нормативного запасу платоспроможності (для договорів страхування життя)

 

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом = фактичний запас платоспроможності - відповідна величина нормативного запасу платоспроможності

 

____________
* Показник визначається в порядку, запровадженому статтею 30 Закону України "Про страхування".

31

Продовження додатка 4

6.3. Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань

6.3.1. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду з

______________________________________________________________________________________
(види страхування

а) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/4"

Період

Загальна величина надходжень страхових платежів

Загальна величина часток страхових платежів, що сплачуються перестра-
ховикам

У тому числі перестра-
ховикам-
нерези-
дентам

Визначена величина часток надходжень страхових платежів

Визначена величина часток страхових платежів, що сплачуються перестра-
ховикам

У тому числі перестра-
ховикам-
нерезидентам

Розрахун-
ковий коефіцієнт

Резерви незароб-
лених премій

Частка перестра-
ховиків у резервах незароб-
лених премій

У тому числі перестра-
ховиків-
нерезидентів

Перший квартал періоду

           

0,25

     

Другий квартал періоду

           

0,5

     

Третій квартал періоду

           

0,75

     

УСЬОГО:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

     

У разі, якщо резерви незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування встановлювались залежно від часток надходжень сум страхових платежів та часток страхових платежів, що сплачувались перестраховикам, величина яких визначалася за різною процентною базою, кількість розрахунків буде залежати від кількості застосованих процентних баз. При цьому у назві кожного розрахунку необхідно зазначити види страхування, за якими здійснювався такий розрахунок.

б) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/365"-"pro rata temporis"*

32

Продовження додатка 4

Вид страхування

Резерви незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій**

У тому числі перестраховиків-
нерезидентів

1

2

3

4

1.

     

2.

     

3.

     

УСЬОГО:

     

____________
* Розрахунок резерву незаробленої премії методом "1/365"-"pro rata temporis" на будь-яку дату визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором.
** Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за такими видами страхування, з урахуванням дати вступу в дію договору перестрахування.

в) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/24" - "паушальним"*

Вид страхування

Резерви незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій**

У тому числі перестраховиків-
нерезидентів

1

2

3

4

1.

     

2.

     

3.

     

УСЬОГО:

     

___________
* Розрахунок частки перестраховиків у резерві незаробленої премії методом "1/24"-"паушальним методом" на будь-яку дату визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожною групою договорів.
** Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за

33

Продовження додатка 4

яким визначається величина резервів незароблених премій за такими видами страхування, з урахуванням дати вступу в дію договору перестрахування.

6.3.2. Розміщення страхових резервів

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду,
із них:

 

технічних резервів

 

у тому числі резерви незароблених премій

 

резерв заявлених, але не виплачених збитків

 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені

 

резерв коливань збитковості

 

резерви катастроф

 

резерви із страхування життя

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань

 

залишки страхових платежів із державного обов'язкового страхування

 

Величина сформованих страхових резервів в іноземній валюті

 

Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах

N
з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента

Найменування перестраховика-
резидента

Частка перестраховика-
резидента у страхових резервах, тис. грн.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-
резидента*

1.

       

2.

       

3.

       

34

Продовження додатка 4

Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах

N
з/п

Код країни

Найменування перестраховика-
нерезидента

Частка перестраховика-
нерезидента у страхових резервах, тис. грн.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-
нерезидента*

1.

       

2.

       

3.

       

Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів

УСЬОГО /на кінець звітного періоду відповідно до показників форми 1 "Баланс"/

У тому числі ті, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актів

технічні резерви

резерви з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

резерви із страхування життя

УСЬОГО:

       

1) грошові кошти на поточних рахунках

       

у тому числі 1.1) в іноземній валюті

       

2) банківські вклади (депозити)

       

у тому числі 2.1) в іноземній валюті

       

3) банківські метали

   

Х

 

4) нерухоме майно

   

Х

 

5) акції

   

Х

 

6) облігації

   

Х

 

7) іпотечні сертифікати

       

8) цінні папери, що емітуються державою

       

35

Продовження додатка 4

9) права вимоги до перестраховиків

       

у тому числі
9.1) до перестраховиків-нерезидентів

       

10) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України*

       

у тому числі
10.1) розроблення та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

       

10.2) розвиток інфраструктури туризму;

       

10.3) добування корисних копалин;

       

10.4) перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва;

       

10.5) будівництво житла;

       

10.6) розвиток транспортної інфраструктури,
у тому числі будівництво та реконструкція автомобільних доріг;

       

10.7) розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій

       

10.8) розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою

       

11) кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України

       

12) довгострокові кредити для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

       

13) готівка в касі

       

У разі наявності прикладається копія дозволу на іншу, ніж визначено нормативно-правовими актами, структуру розміщення страхових резервів.

У разі представлення сформованих страхових резервів акціями, які котируються на фондовій біржі, прикладаються підтверджувальні документи про котировку таких акцій.

36

Продовження додатка 4

____________
* Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів".

6.3.3. Розшифровка окремих статей балансу

1) "Незавершене будівництво" (на кінець звітного періоду)

Найменування об'єкта незавершених капітальних інвестицій

Кошторисна вартість

Сума вкладень

Характеристика об'єкта (загальна площа, поверховість, будівельні матеріали, функціональне призначення)

Процент готовності об'єкта

Джерела фінансування (прибуток, страхові резерви, інші)

Підрядна організація

Термін будівництва

початок

закінчення

Незавершене будівництво(рядок 020)
у тому числі:
незавершені капітальні інвестиції у придбання (виготовлення) основних засобів (за винятком вартості авансових платежів для фінансування капітального будівництва)

   

Х

Х

Х

Х

Х

Х

із них будинків та споруд:
1. __________
об'єкт та його місцезнаходження

               

2) "Основні засоби" (на кінець звітного періоду)

37

Продовження додатка 4

Найменування основних засобів (об'єктів нерухомого майна)

Характеристика основних засобів (загальна площа, поверховість, будівельні матеріали, функціональне призначення)

Напрями використання (для власної діяльності, надання в оренду тощо)

Вартість

Дата введення в експлуатацію (придбання)

первісна

залишкова

Основні засоби (рядок 030), зокрема:

Х

Х

   

Х

земельні ділянки

         

у тому числі
1. ___________
об'єкт та його місцезнаходження

         

будинки та споруди

         

у тому числі
1. ___________
об'єкт та його місцезнаходження

         

38

Продовження додатка 4

3) "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" (на кінець звітного періоду)

Види інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Термін вкладень

Сума вкладень

Примітки

початок

кінець

Довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції (сума рядків 040, 045 та 220), зокрема

Х

Х

Х

 

Х

акції

Х

       

у тому числі ЗАТ
1. ________________*
повна назва емітента ВАТ
1. ________________*
повна назва емітента

         

облігації

Х

       

у тому числі
1. ________________*
повна назва емітента

         

цінні папери, що емітуються державою

Х

       

у тому числі
1. ________________*
повна назва емітента та вид цінного папера

         

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України**

         

у тому числі
1. _________________
повна назва отримувача інвестиції та коротка характеристика об'єкта інвестування

         

39

Продовження додатка 4

вклади в банках (депозити):

Х

       

у тому числі
1. ___________________
назва банківської установи

         

іпотечні сертифікати

Х

       

у тому числі
1. __________
повна назва емітента*

         

____________
*
У примітці вказати номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів і дату його видачі
** У примітці вказати нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, згідно з яким здійснено таку інвестицію, а також додати копії документів, що засвідчують виконання вимог чинного законодавства при здійсненні інвестицій

4) "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів", "Інша поточна дебіторська заборгованість" (на кінець звітного періоду)

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер)

Термін вкладень

Сума вкладень

Примітка

початок

кінець

Довгострокова, за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів і інша поточна дебіторська заборгованість (сума рядків 050, 180, 190 та 210), у тому числі за:

Х

Х

Х

 

Х

довгостроковими кредитами для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України*, зокрема

Х

       

40

Продовження додатка 4

1. _________________
повна назва отримувача кредиту та коротка характеристика об'єкта кредитування

         

кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України, зокрема

Х

       

1. _________________
прізвище, ім'я, по батькові отримувача кредиту та напрямки його використання

         

___________
*
У примітці вказати нормативно-правовий акт, згідно з яким здійснювалось таке кредитування.

5) "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного періоду)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Термін вкладень

Сума вкладень

Примітка

початок

кінець

всього

у тому числі в іноземній валюті

 

Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 та 240)

Х

Х

Х

     

зокрема:
на поточних рахунках

Х

Х

Х

     

Вклади в банках (депозити)

Х

         

у тому числі
1. ___________________
назва банківської установи

           

готівка в касі*

Х

Х

Х

     

41

Продовження додатка 4

грошові кошти в дорозі

Х

Х

Х

     

еквіваленти грошових коштів**

Х

         

у тому числі:
1. __________________
2. __________________

           

___________
*
У примітці зазначити запроваджений Національним банком України ліміт залишку каси.
** Сума інвестицій у цінні папери наводиться із зазначенням у примітці виду цінного папера, номера свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів і дату його видачі; сума коштів, вкладена у банківські метали, наводиться для кожного зберігача та виду металу окремо із зазначенням у примітці виду металу.

6) "Резервний капітал" (на кінець звітного періоду)

 

Сума

Резервний капітал (рядок 340)

 

у тому числі вільні резерви страховика

 

7) "Неоплачений капітал" (на кінець звітного періоду)

 

Сума

Дата виникнення

Неоплачений капітал (рядок 360)

 

Х

у тому числі сума заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу згідно з установчими документами

 

Х

із якої
1. ___________________
     назва учасника

   

42

Продовження додатка 4

8) "Вилучений капітал" (на кінець звітного періоду)

 

Сума

Дата викупу

Вилучений капітал (рядок 370)

 

Х

у тому числі вартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників за ціною, визначеною в установчих документах

 

Х

із яких акцій власної емісії або часток на суму

   

9) "Страхові резерви" (на кінець звітного періоду)

 

Сума

Страхові резерви (рядок 415)

 

у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій

 

резерв заявлених, але не виплачених збитків

 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені

 

резерв коливань збитковості

 

резерви катастроф

 

резерви із страхування життя

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви)

 

10) "Частка перестраховиків у страхових резервах" (на кінець звітного періоду)

Частка перестраховиків у страхових резервах (рядок 416)

 

у тому числі частка перестраховиків у резервах незароблених премій

 

частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків

 

частка перестраховиків у резервах із страхування життя

 

43

Продовження додатка 4

у тому числі частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах)

 

11) "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" та "Інші поточні зобов'язання" (на кінець звітного періоду)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання (сума рядків 530 і 610)

 

у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами страхування (перестрахування), зокрема

 

заборгованість за страховими виплатами

 

із якої заборгованість з простроченим терміном виплати

 

заборгованість перед страхувальниками

 

перед перестраховиками за договорами перестрахування

 

у тому числі заборгованість за частками страхових платежів

 
   1. Розділ 7
    Пояснення щодо припинення договорів страхування

Перелік
достроково припинених договорів страхування

за ____________________________ року
(звітний період)

N з/п

N договору страхування (перестра-
хування)

Вид страхування

Дата набрання чинності договору страхування (перестра-
хування)

Дата дострокового припинення дії договору страхування (перестра-
хування)

Страхові платежі за договором страхування (перестра-
хування), в тис. грн.

Страхові платежі (частки), що поверталися страху-
вальнику, в тис. грн.

Ініціатор дострокового припинення дії договору страхування

Причини дострокового припинення дії договору страхування

44

Продовження додатка 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 

Усього за звітний період:

   

Керівник

 

________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

 
         

Головний бухгалтер

 

________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 5

до Порядку складання звітних даних

страховиків

(абзац адинадцятий пункту 2.4 розділу 2)

Актуарний звіт

за __________ (вказується звітний період)

Я, актуарій__________________________________________________________,

                    (прізвище, ім’я, по батькові актуарія, яким складено цей звіт )

свідоцтво _____________________________________________ (далі - актуарій),

(номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками)

щодо страхових резервів страховика ____________________________________

____________________________________________________ (далі - страховик):

               (найменування страховика, щодо якого складено актуарний звіт)

(далі в одному із тверджень ставиться  позначка„√”)

 підтверджую адекватність зобов’язань станом на ______________ (звітна дата);

 зазначаю про необхідність доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов’язань у розмірі ___________________ тис. грн.

Під адекватністю зобов’язань страховика передбачаю достатність визнаних страхових зобов’язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов’язаних з виконанням таких договорів.

При цьому застерігаю: _________________________________________________

____________________________ (застереження надається у разі необхідності)

Детальна інформація щодо адекватності зобов’язань страховика надається у формі 1 для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, або у формі 2 для страховика, що здійснює страхування життя.

Також надаю рекомендації страховику щодо:

1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності страховика _________________________________________

____________________________________________________________________;

2) методів оцінки страховиком своїх зобов’язань __________________________

2

Продовження додатка 5

____________________________________________________________________;

3) страхових тарифів страховика ________________________________________

____________________________________________________________________;

4) витрат на ведення справи страховика __________________________________

____________________________________________________________________;

5) витрат, пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних витрат) _________________________________________________

____________________________________________________________________;

6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки зору ___________________________________________________________

____________________________________________________________________.

Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у актуарному звіті за попередній звітний період (попередні звітні періоди) _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

3

Продовження додатка 5

Форма 1. Інформація про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків)

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 8 таблиці 2 форми 1

Розмір сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 6 таблиці 3 форми 1

Сукупний розмір дефіцитів резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як max{0;(3)} + max{0;(5)}

Різниця між сумою оцінок адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій та резерву збитків, та сумою сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як (3) + (5)

 2

 3

 4

 5

 6

7

             

Разом за всіма видами

           

* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за

4

Продовження додатка 5

всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 7.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком страхових резервів (заповнюється на розсуд актуарія в разі необхідності): _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

5

Продовження додатка 5

Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн

Відстрочені аквізиційні витрати, тис. грн

Поточна вартість майбутніх грошових потоків за договорами страхування, що визначається як (5) + (6) - (7) тис. грн

Поточна вартість майбутніх страхових виплат за договорами страхування, тис. грн

Поточна вартість майбутніх витрат на врегулювання збитків за договорами страхування, тис. грн

Поточна вартість майбутніх доходів від реалізації регресних вимог за договорами страхування, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, що визначається як (4) - (2) + (3), тис. грн

 2

 3

 4

 5

 6

7

8

               

Разом за всіма видами

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 8.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

6

Продовження додатка 5

Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, а також в разі необхідності пояснення) величин, наведених у графах 3 - 7 ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

7

Продовження додатка 5

Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву заявлених, але не виплачених збитків, тис. грн

Розмір сформованого страховиком резерву збитків, що виникли, але не заявлені, тис. грн. Якщо такий резерв не формується, зазначається „0”

Сума резерву збитків, розрахована актуарієм ланцюговим методом згідно з пунктом 2 додатка до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року
№ 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10
січня 2005 року
за № 19/10299, тис. грн

Сума резерву збитків, розрахована актуарієм методом іншим, ніж ланцюговий, тис. грн.

Якщо актуарій не вважає доцільним здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий, зазначається величина згідно з колонкою 4

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн., що визначається як (5) - - (2) - (3), тис. грн

 2

 3

 4

 5

6

           

Разом за всіма видами

   

Х

Х

 

8

Продовження додатка 5

* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 6.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Пояснення щодо статистики та методів, використаних при розрахунку величин, наведених у графах 4, 5:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

9

Продовження додака 5

Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test)

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву збитків станом на попередню звітну дату, тис. грн

Сума страхових виплат, здійснених у звітному періоді за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн

Розмір сформованого резерву збитків на звітну дату за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн

Дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату, визначається як (4) + (3) - - (2), тис. грн

 2

 3

 4

 5

         

Разом за всіма видами

 

Х

Х

 

* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 5.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених збитків і резерву збитків, які виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на врегулювання _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

Актуарій_____________________________________

(підпис)                   (ініціали, прізвище)

10

Продовження додатка 5

Форма 2. Інформація про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування життя

Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань

Групи договорів страхування життя

Загальна сума сформова-ного резерву довгостро-кових зобов’я-зань, тис. грн

Розмір загальної суми резерву довгостро-кових зобов’язань без застосу-вання модифіка-ції, тис. грн

Відкладені аквізицій-ні витрати, тис. грн

Залишок аквізицій-них витрат після модифіка-ції, що визнача-ється як (4) + (2) - (3), тис. грн

Справед-лива оцінка зобов’я-зань страхови-ка, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватнос-ті зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву

довгостро-кових зобов’я-зань, та розміром сформова-ного страхови-ком резерву довгостро-кових зобов’я-зань, що визнача-ється як (6) + (5) - (2), тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду 

           

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку  

           

11

Продовження додатка 5

За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування)

           

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

           

За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках))

           

Разом за всіма договорами страхування

           

Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у графах 3, 4 та 6 _________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

12

Продовження додатка 5

Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум

Групи договорів страхування життя

Загальна сума сформованого резерву належних виплат страхових сум, тис. грн

Оцінка зобов’язань щодо належних виплат страхових сум за результатом тесту адекватності зобов’язань страховика, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву належних виплат страхових сум, та розміром сформованого страховиком резерву належних виплат страхових сум, що визначається як
(3) - (2), тис. грн

1

2

3

4

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду 

     

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку  

     

За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування)

     

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

     

За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках))

     

Разом за всіма договорами страхування

     

13

Продовження додатка 5

Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 3 _______________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Зобов’язання та активи страховика

Гривня

Євро

Долар США

Золото

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Резерви із страхування життя за договорами з відповідною валютою (банківським металом) страхування, тис. грн

           

у тому числі резерви довгострокових зобов’язань, тис. грн

           

у тому числі резерви належних виплат, тис. грн

           

Активи, якими представлено страхові резерви, тис. грн

           

у тому числі банківські вклади (депозити), тис. грн

           

у тому числі банківські метали

           

у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. грн

           

у тому числі облігації, тис. грн

           

у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. грн

           

Загальний розмір активів за балансом (Звітом про фінансовий стан), тис. грн

           

у тому числі банківські вклади, тис. грн

           

у тому числі банківські метали, тис. грн

           

14

Продовження додатка 5

у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. грн

           

у тому числі облігації, тис. грн

           

у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. грн

           

Загальний розмір активів за балансом (Звітом про фінансовий стан), тис. грн

           

у тому числі банківські вклади, тис. грн

           

у тому числі банківські метали, тис. грн

           

у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. грн

           

у тому числі облігації, тис. грн

           

у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. грн

           

Рекомендації актуарія стосовно політки хеджування валютних ризиків страховика ___________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

Дата складання актуарного звіту

Актуарій_____________________________________

(підпис)                      (ініціали, прізвище)

детально ознайомитись з текстом - проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків” - можна перейшовши за посиланням

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 334 гостя та 0 користувачів