Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ - затверджено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

НБУ - затверджено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

На офіційному сайті Національного банку України, опубліковано Постанову Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 01 листопада 2018 року №116.

Постанова офіційно опублікована та набуває чинності 05 листопада 2018 року

Постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 01 листопада 2018 року №116.

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова ПравлінняНаціонального банку України01 листопада 2018 року № 116

Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

після підпункту 4 доповнити пункт новим підпунктом 41 такого змісту:

“41) віддалене встановлення ділових відносин/віддалене відкриттярахунку – це встановлення ділових відносин/відкриття рахунку звикористанням системи BankID Національного банку України (далі ‒ Система BankID);”;

після підпункту 18 доповнити пункт новим підпунктом 181 такого змісту:

“181) підпис – це власноручний підпис/кваліфікований електроннийпідпис, що є окремим реквізитом документа, який надає документу юридичноїсили та дає змогу підтвердити цілісність підписаних даних;”;

підпункт 36 викласти в такій редакції:

“36) справа клієнта ‒ справа з юридичного оформлення рахункуклієнта/справа клієнта, ідентифікація якого здійснюється також в іншихпередбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, щомістять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або задорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належнимчином засвідчені копії/електронні копії документів, копії представленихним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи/інформація,також в електронній формі, отримані за допомогою засобів Системи BankID,що є підставою для ідентифікації, уточнення/додаткового уточнення інформаціїпро клієнта, вивчення клієнта, оцінки фінансового стану, з’ясування тапідтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимогзаконодавства у сфері запобігання легалізації кримінальнихдоходів/фінансуванню тероризму (далі ‒ документи щодо вивчення клієнта).

Справа клієнта, уключаючи клієнта, з яким віддалено встановлені діловівідносини за допомогою засобів Системи BankID, може формуватися тазберігатися в електронному вигляді.”;

2) у другому реченні абзацу першого та абзаці другому пункту 7 слова“спостережною (наглядовою) радою банку” замінити словами “наглядовоюрадою банку”.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 23:

підпункт 3 доповнити словами “, порядок прийняття та документуваннярішення щодо встановлення особи (осіб) кінцевого(их) бенефіціарного(их)власника(ів) контролера(ів) або інформацію про те, що його (їх) немає напідставі отриманої інформації та/або документів”;

підпункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“порядок проведення заходів та обсяг додаткової інформації, необхідноїдля підтвердження особи клієнта, з яким планується встановити діловівідносини за допомогою засобів Системи BankID, порядок прийняття рішеньщодо можливості віддаленого встановлення ділових відносин з клієнтом,визначення посад уповноважених працівників відповідних підрозділів, якімають право приймати такі рішення.”;

2) пункт 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“7) порядок установлення та управління обмеженнями (лімітами) щодоздійснення клієнтом фінансових операцій, якому віддалено відкрито рахунок(надано інші банківські послуги) за допомогою засобів Системи BankID, атакож у разі виникнення підозри.”;

3) підпункт 4 пункту 25 доповнити словами та літерами “фінансовихоперацій клієнтів, з якими віддалено встановлені ділові відносини задопомогою засобів Системи BankID;”.

3. Підпункт 3 пункту 29 розділу ІІІ доповнити двома новими абзацамитакого змісту:

“Банк зобов’язаний забезпечити у своїй діяльності застосування ризикорієнтовногопідходу та вжиття належних та ефективних заходів, спрямованихна мінімізацію ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальнихдоходів/фінансування тероризму, вчинення інших злочинів, також, щоздійснюються із використаннямінформаційно-комунікаційних технологій,здійснення ризикової діяльності, також стосовно клієнтів, з якими віддаленовстановлено ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID.

Ужиття відповідних заходів має бути забезпечено шляхом розроблення тавпровадження ефективної системи внутрішнього контролю, умовами договорів,на підставі яких надаються такі послуги, які мають забезпечити спроможністьбанку здійснювати якісну оцінку ризиків, проведення на постійній основімоніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, щоздійснюються в процесі таких відносин, також на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у банка інформації про клієнта, його діяльність таризик, уключаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів,

пов’язаних з фінансовою(ми) операцією(ми); забезпечити актуальністьотриманих документів, даних та інформації про клієнта; поглиблену перевіркуклієнта в передбачених законодавством з питань запобігання легалізаціїкримінальних доходів/фінансування тероризму та внутрішніми документамибанку випадках.”.

4. Розділ V після пункту 55 доповнити новим пунктом 551такого змісту:

“551. Банк має право отримувати за допомогою засобів Системи BankID інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнта, з яким віддаленовстановлено (планується встановити) ділові відносини, та його вивченнявідповідно до умов укладеного договору доручення з банком, який єабонентом-ідентифікатором, які, також включають умови зберігання копій

документів/інформації, на підставі яких була здійснена ідентифікація,верифікація та вивчення клієнта, та їх надання банку, який є абонентом ‒надавачем послуг (у разі необхідності).

Банк, який є абонентом ‒ надавачем послуг, до встановлення діловихвідносин здійснює перевірку ідентифікаційних даних, отриманих від клієнта велектронному вигляді та підписаних його кваліфікованим електроннимпідписом, з отриманою відповідною інформацією від банка, який є абонентомідентифікатором,за допомогою засобів Системи BankID.

Банк, який є абонентом ‒ надавачем послуг, під час прийняття рішеннящодо можливості віддаленого встановлення ділових відносин з клієнтомвикористовує інформацію щодо вивчення клієнта, надану банком, який єабонентом-ідентифікатором,за допомогою засобів Системи BankID.

Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивченняклієнта, з яким віддалено встановлено ділові відносини за допомогою засобівСистеми BankID, відповідно до Закону і Закону про банки, покладається набанк, який використовує інформацію, отриману за допомогою засобів Системи BankID.

Банку, який є абонентом ‒ надавачем послуг, заборонено виступатибанком ‒ абонентом-ідентифікатором стосовно одного і того самого клієнта, зяким віддалено встановлено ділові відносини за допомогою засобів СистемиBankID та верифікація якого не була здійснена банком, який є абонентом ‒надавачем послуг.”.

5. У пункті 85 розділу VІ слово “десятий” замінити словом “тридцятий”.

6. У розділі ІХ:

1) абзац одинадцятий пункту 130 викласти в такій редакції:

“Національний банк у разі неможливості встановлення відповідностіосвіти особи встановленим законодавством України вимогам має право вимагати подання копії рішення щодо визнання в Україні іноземного документапро освіту, виданого в порядку, визначеному законодавством України.”;

2) абзац третій пункту 131 замінити трьома новими абзацами такогозмісту:

“Пакет документів для погодження кандидатури відповідальногопрацівника банку повертається Національним банком без розгляду, якщо змоменту прийняття Комітетом Національного банку:

1) рішення про непогодження особи, кандидатуру якої банк подає напогодження відповідальним працівником банку, не минуло одного року;

2) рішення про невідповідність відповідального працівника вимогамзаконодавства України (за результатами розгляду питання щодо діловоїрепутації) та надсилання до ради банку вимоги щодо призначення на цю посадуіншої особи не минуло п’ять років.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом шостим;

3) підпункт 2 пункту 133 викласти в такій редакції:

“2) проведення тестування кандидата на посаду та співбесіди з ним упорядку, установленому Національним банком, з метою обґрунтованоговизначення професійної придатності кандидатури на посаду відповідальногопрацівника банку;”;

4) у пункті 139:

в абзаці першому слова “Положення, та” замінити словом “Положення,”;

після абзацу першого доповнити пункт трьома новими абзацами такогозмісту:

“Банк не має права покладати обов’язки відповідального працівника наособу, стосовно якої Комітетом Національного банку прийнято рішення:

1) про непогодження особи відповідальним працівником (якщо з моментуприйняття такого рішення не минув один рік);

2) про невідповідність відповідального працівника вимогамзаконодавства України (за результатами розгляду питання щодо діловоїрепутації (якщо з моменту прийняття такого рішення не минуло п’ять років).”.

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий уважати відповідно абзацамип’ятим – восьмим;

5) пункт 141 доповнити словами “(за необхідності – після проведенняспівбесіди з особою, звільнення якої ініціює банк ‒ юридична особа/філіяіноземного банку).”;

6) у пункті 142 слова “проведення Комітетом Національного банкуспівбесіди з особою, звільнення якої ініціює банк ‒ юридична особа/філіяіноземного банку, та” виключити.

7. У додатках до Положення:

1) додаток 5 після пункту 8 доповнити новим пунктом 81 такого змісту:

“81. Найменування банку, який є абонентом-ідентифікатором, та датаотримання за допомогою засобів Системи BankID інформації щодоідентифікаційних даних клієнта.”;

2) у рядку 18 додатка 8 слова “спостережною (наглядовою) радою банку”замінити словами “наглядовою радою банку”.

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 1523 гостя та 0 користувачів