Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено для оприлюднення розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чин

Зокрема, як зазначається на сайті Нацкомфінпослуг, на засіданні Нацкомфінпослуг 15.09.2015 за результатами розгляду одержаних зауважень та пропозицій схвалено доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»
Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 31, 36 Закону України «Про страхування», пункту 4 частини першої статті 28, частин першої та другої статті 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпунктів 18, 56 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою удосконалення вимог до якості активів.

Регуляторним актом затверджується Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнаються такими, що втратили чинність:
Правила розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 26.11.2004 № 2875, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.12.2004 за № 1626/10225;
Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 08.10.2009 № 741, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 за № 1099/17115.
Реалізація та виконання вимог, визначених проектом розпорядження, сприятиме фінансовій стабільності страховиків, посилить забезпечення виконання страховиками своїх зобов’язань та захист прав споживачів послуг у сфері страхування.


Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
_________________ № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 27, 28 та 29 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 30 та 31 Закону України „Про страхування”, Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.
1.2. Цим Положенням встановлюються обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика.
1.3. У разі здійснення страховиками страхування довічної пенсії в системі недержавного пенсійного забезпечення кошти резервів, сформованих за такими договорами, розміщуються відповідно до статті 49 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
боргові цінні папери - облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, державні облігації України;
нерухоме майно – земельні ділянки, що належать на праві власності, будівлі, споруди, які розташовуються на земельній ділянці та щодо яких страховиком здійснено державну реєстрацію прав власності на таке нерухоме майно;
об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, щодо якого у страховика виникло право на таке майно, офіційно визнано і підтверджено цей факт державою шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, створено реєстраційну справу та присвоєно окремий реєстраційний номер;
облігації міжнародних фінансових організацій – боргові цінні папери, визначені статтею 10-1 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”;
страхові резерви – величина, яка визначає грошову оцінку зобов’язань страховика за договорами страхування (перестрахування), розрахована відповідно до вимог законодавства з метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування;
сума прийнятних активів – це сукупна вартість у національній валюті активів страховика, яка визначається за балансовою вартістю таких активів, якщо інше не передбачено цим Положенням, які відповідають критеріям та вимогам до якості активів, установленим у розділі II цього Положення.
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються відповідно до Законів України „Про страхування”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів.
1.5. Норматив достатності активів – сума прийнятних активів, збільшена на величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та перестрахування.
Норматив достатності активів має бути не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень (розділи ІІ – ІV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан)), включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства.
1.6. Норматив диверсифікованості активів – сума прийнятних активів, які відповідають критеріям та вимогам до диверсифікованості активів, установленим розділом ІII цього Положення,
Норматив диверсифікованості активів має бути не меншим, ніж величина страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства з урахуванням вимог стандартів фінансової звітності.
1.7. Страховик зобов’язаний на будь-яку дату дотримуватись нормативів достатності та диверсифікованості активів.

II. Критерії та вимоги до якості активів страховика, особливості розрахунку суми прийнятних активів
2.1. До суми прийнятних активів можуть включатися (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених у пунктах 2.2 – 2.4 цього розділу Положення) такі активи:
2.1.1. Грошові кошти на поточному рахунку;
2.1.2. Банківські вклади (депозити);
2.1.3. Валютні вкладення згідно з валютою страхування;
2.1.4. Нерухоме майно;
2.1.5. Акції, облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій;
2.1.6. Державні облігації України;
2.1.7. Права вимоги до перестраховиків;
2.1.8. Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;
2.1.9. Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах;
2.1.10. Кредити страхувальникам – фізичним особам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми – для страхових резервів із страхування життя;
2.1.11. Готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений Національним банком України
2.1.12. Кошти страховика в централізованих страхових резервних фондах, обов’язкова участь в яких передбачена законодавством, за умови, що ці кошти страховика обліковуються в централізованих страхових резервних фондах відокремлено, відповідають вимогам, встановленим цим Положенням, та використовуються виключно для здійснення страхових (перестрахових) виплат за зобов’язаннями такого страховика за договорами страхування (перестрахування).
2.2. Прийнятні активи повинні розміщуватися з урахуванням принципів безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.
2.3. Активи, визначені в пункті 2.1 цього розділу, включаються до суми прийнятних активів за умови, якщо:
2.3.1. Акції українських емітентів відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають в біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі.
2.3.2. Акції іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі, а також за умови, що:
іноземний емітент акцій провадить свою діяльність не менше ніж два роки;
акції іноземних емітентів перебувають в обігу у продовж останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній із таких іноземних фондових бірж: NASDAQ OMX, NASDAQ OMX – Armenia, NASDAQ OMX – Copenhagen, NASDAQ OMX – Helsinki, NASDAQ OMX – Iceland, NASDAQ OMX – Riga, NASDAQ OMX – Stockholm, NASDAQ OMX – Tallinn, NASDAQ OMX – Vilnius, NYSE Euronext – Amsterdam, NYSE Euronext – Brussels, NYSE Euronext – Lisbon, NYSE Euronext - New York, NYSE Euronext – Paris, Deutsche Bőrse AG, SIX Swiss Exchange, Irish Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Warsaw Stock Exchange або London Stock Exchange.
2.3.3. Облігації підприємств українських емітентів, облігації місцевих позик, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій перебувають в біржовому списку та в обігу на фондовій біржі.
У разі, якщо облігації виключено з біржового списку та протягом 90 календарних днів не включено до біржового списку, у подальшому такі активи включаються до суми прийнятних активів в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості.
2.3.4. Облігації іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, відповідають вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу їх на території України, а також за умови, що:
кредитний рейтинг іноземного емітента облігацій не нижчий за один із таких: „A3” – „Moody’s Investors Service” (США), „A” – „Standard & Poor’s” (США), „A” – „Fitch Ratings” (Великобританія);
облігації іноземних емітентів перебувають в обігу у продовж останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній із таких іноземних фондових бірж: NASDAQ OMX, NASDAQ OMX – Armenia, NASDAQ OMX – Copenhagen, NASDAQ OMX – Helsinki, NASDAQ OMX – Iceland, NASDAQ OMX – Riga, NASDAQ OMX – Stockholm, NASDAQ OMX – Tallinn, NASDAQ OMX – Vilnius, NYSE Euronext – Amsterdam, NYSE Euronext – Brussels, NYSE Euronext – Lisbon, NYSE Euronext - New York, NYSE Euronext – Paris, Deutsche Bőrse AG, SIX Swiss Exchange, Irish Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Warsaw Stock Exchange або London Stock Exchange.
2.3.5. Цінні папери іноземних держав-емітентів відповідають вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу їх на території України, а також за умови, що суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов’язаннями, за довгостроковими зобов’язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, не нижчі за один із таких: „A3” – „Moody’s Investors Service” (США), „A” – „Standard & Poor’s” (США), „A” – „Fitch Ratings” (Великобританія).
2.3.6. Активи, визначені в пунктах 2.1.1-2.1.3, 2.1.9 цього розділу, розміщені в банківській установі, кредитний рейтинг якої відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою.
У разі зниження рівня кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщено активи страховика, нижче інвестиційного рейтингу за національною рейтинговою шкалою такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:
протягом 30 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;
протягом 31 – 60 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;
протягом 61 – 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.
Якщо протягом 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, не відбулось відновлення рейтингу до рівня інвестиційного, зазначені активи не включаються до суми прийнятних активів.
2.3.7. У разі прийняття рішення Національного банку України про віднесення банківської установи, в якій розміщено активи страховика, до категорії неплатоспроможних, такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:
протягом 30 календарних днів з моменту прийняття рішення Національного банку України в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;
протягом 31 – 60 календарних днів з моменту прийняття рішення Національного банку України в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;
протягом 61 – 90 календарних днів з моменту прийняття рішення Національного банку України в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.
Якщо протягом 90 календарних днів з моменту прийняття рішення Національного банку України про віднесення банківської установи, в якій розміщені активи страховика, до категорії неплатоспроможних, такі активи не включаються до суми прийнятних активів.
2.3.8. Боргові цінні папери, емітентом яких є резидент Україні, мають інвестиційний кредитний рейтинг за національною рейтинговою шкалою
У разі зниження рівня кредитного рейтингу боргового цінного паперу, в якому розміщено активи страховика, нижче інвестиційного за національною рейтинговою шкалою такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:
протягом 30 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;
протягом 31 – 60 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;
протягом 61 – 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.
Якщо протягом 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу боргового цінного паперу, в якому розміщено активи страховика, не відбулось відновлення рейтингу до рівня інвестиційного, зазначені активи не включаються до суми прийнятних активів.
2.3.9. Оцінка активів здійснюється за їх справедливою вартістю відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог цього Положення.
2.3.10. Активи визначені в національній валюті України або в іноземній вільно конвертованій валюті.
2.4. До суми прийнятних активів, не включаються:
2.4.1. Цінні папери:
обіг яких зупинено – з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
щодо емітента яких порушено провадження у справі про банкрутство, винесена ухвала про його санацію;
щодо емітента яких прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або визнання емітента банкрутом;
щодо яких визнано недійсною емісію цінних паперів такого емітента, скасовано реєстрацію випуску цінних паперів такого емітента;
емітент яких включений до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, оприлюдненому на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
щодо емітента яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутні відомості про юридичну особу або наявні відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
емітента, у відношенні до яких прийнято рішення про зупинення торгівлі на будь-якій біржі - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2.4.2. Права вимоги до перестраховиків-резидентів з видів страхування, щодо яких такий перестраховик не має права здійснювати діяльність на дату розрахунку, та права вимоги до перестраховиків-нерезидентів, які на момент укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг.
2.5. До нормативу диверсифікованості активів не включаються такі активи:
2.5.1. Майно, яке перебуває в заставі та є забезпеченням виконання будь-якої вимоги за іншими, ніж страхові, зобов’язаннями страховика;
2.5.2. Активи, придбані за рахунок позик (кредити, поворотна фінансова допомога, інші позикові кошти);
2.5.3. Активи, розміщені у банківських установах та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких нижче інвестиційного рівня за національною рейтинговою шкалою, та активи, розміщені у банківській установі, щодо якої прийнято рішення Національного банку України про віднесення її до категорії неплатоспроможних.
2.5.4. Цінні папери, емітовані іншими страховиками.
2.5.5. Цінні папери із зобов’язаннями зворотного викупу, крім державних облігацій України.
2.5.6. Цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості.
2.5.7. Іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, крім іпотечних облігацій, емітованих фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам.
2.5.8. Кошти, надані іншим особам на умовах субординованого боргу.
2.5.9. Помилково перераховані кошти на рахунок страховика;
2.5.10. Суми страхових платежів, які підлягають поверненню страхувальнику в період, наступний за звітним, відповідно до законодавства.
2.5.11. Права вимоги до перестраховика-нерезидента, якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) такого перестраховика-нерезидента нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: „ВВ” – „А.М.Best” (США), „Baа3” – „Moody’s Investors Service” (США), „BBВ-” – „Standard & Poor’s” (США), „BBВ-” – „Fitch Ratings” (Великобританія) та такий перестраховик-нерезидент не є страховим пулом.
2.5.12. Права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за укладеними договорами перестрахування ризиків, пов’язаних з дожиттям застрахованої особи до певного віку, події чи закінчення дії договору, крім ризиків, які пов’язані зі смертю застрахованої особи в будь-якому випадку, та/або з нещасним випадком, що трапився, та/або в разі стійкої непрацездатності (інвалідності) унаслідок хвороби застрахованої особи.
2.6. З метою виконання вимог цього Положення низькоризиковими активами визнаються такі активи:
державні облігації України;
кошти, розміщені в банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж „АА” за національною рейтинговою шкалою;
облігації, емітентом яких є банківська установа, яка має кредитний рейтинг не нижче ніж „АА” за національною рейтинговою шкалою;
облігації міжнародних фінансових організацій.

IІІ. Критерії та вимоги до диверсифікації активів страховика
3.1. До нормативу диверсифікованості активів включаються прийнятні активи в таких обсягах:
3.1.1. Грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади на вимогу (за винятком коштів у розмірі резерву належних виплат страхових сум та коштів резерву заявлених, але не виплачених збитків):
для страховика, що здійснює страхування життя, – не більше 20 відсотків страхових резервів;
для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, – не більше 30 відсотків страхових резервів.
Кошти резерву належних виплат страхових сум та кошти резерву заявлених, але не виплачених збитків, розміщені у вигляді грошових коштів на поточних рахунках та банківських вкладів на вимогу, включаються до нормативу диверсифікованості активів у повному обсязі.
3.1.2. Банківські вклади (депозити), в тому числі в іноземній вільноконвертованій валюті, валютні вкладення згідно з валютою страхування – разом не більше 70 відсотків страхових резервів.
При цьому, банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування в кожному банку – не більше 20 відсотків страхових резервів.
Обсяг банківських вкладів (депозитів) в іноземній валюті, може бути збільшений на величину, яка відповідає розміру сформованих страхових резервів за договорами страхування, за якими страховики несуть відповідальність в іноземній валюті.
3.1.3. Нерухоме майно – не більше 15 відсотків страхових резервів, при цьому вкладення в один об’єкт нерухомого майна – не більше 5 відсотків страхових резервів.
3.1.4. Цінні папери за вказаним нижче переліком – разом не більше 50 відсотків страхових резервів, з них:
акції українських емітентів – не більше 10 відсотків страхових резервів, при цьому в акції одного емітента – не більше 3 відсотків страхових резервів;
облігації підприємств українських емітентів – для страховика, що здійснює страхування життя, – не більше 40 відсотків страхових резервів, при цьому не більше 10 відсотків страхових резервів в облігації одного емітента, а для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, – не більше 30 відсотків страхових резервів, при цьому не більше 10 відсотків страхових резервів в облігації одного емітента;
акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав – для страховика, що здійснює страхування життя, – не більше 20 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, – не більше 10 відсотків страхових резервів;
облігації місцевих позик – не більше 10 відсотків страхових резервів;
іпотечні облігації, емітентом яких є Державна іпотечна установа, фінансова установа, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам, – разом не більше 20 відсотків страхових резервів;
облігації міжнародних фінансових організацій для страховика, що здійснює страхування життя, – не більше 50 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, – не більше 40 відсотків страхових резервів.
3.1.5. Державні облігації України – для страховика, що здійснює страхування життя, не більше 95 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, не більше 80 відсотків страхових резервів.
3.1.6. Права вимоги до перестраховиків – для страховика, що здійснює страхування життя, – разом не більше 40 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, – разом не більше 50 відсотків страхових резервів. При цьому:
права вимоги до кожного перестраховика-резидента – не більше 5 відсотків страхових резервів;
права вимоги до перестраховиків-нерезидентів для страховика, що здійснює страхування життя, – разом не більше 35 відсотків страхових резервів.
До нормативу диверсифікованості активів включаються в повному обсязі права вимоги до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків.
До нормативу диверсифікованості активів включаються в повному обсязі права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування ризиків за такими видами страхування:
авіаційне страхування цивільної авіації;
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;
страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності;
страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
страхування повітряного транспорту;
страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів,
за умови, що ці перестраховики відповідають таким вимогам:
провадить страхову та/або перестрахову діяльність не менше десяти років;
рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента, визначений уповноваженими рейтинговими агентствами та/або міжнародними рейтинговими агентствами, визнаними відповідно до законодавства, не нижчий ніж „АА-” за національною рейтинговою шкалою.
До нормативу диверсифікованості активів включаються в повному обсязі права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування
ризиків із страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою відповідно до Закону України „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”;
ризиків із страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та будівельно-монтажних ризиків будівництва атомних електростанцій та майнових ризиків оператора ядерної установки за умови, що ці перестраховики відповідно до вимог законодавства входять до об’єднання страховиків (страховий пул).
Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків у страхових резервах, розрахованих відповідно до вимог законодавства, за виключенням суми часток перестраховиків-резидентів у страхових резервах, з видів страхування, щодо яких страховик не має права здійснювати діяльність на дату розрахунку, та суми часток перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах, які на момент укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг.
3.1.7. Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва – не більше 10 відсотків страхових резервів зі страхування життя.
3.1.8. Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 року № 1211 „Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів”), крім інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітентом яких є Державна іпотечна установа, – разом не більше 10 відсотків страхових резервів. При цьому в окремий об’єкт інвестування – не більше 5 відсотків страхових резервів.
3.1.9. Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, – разом не більше 15 відсотків страхових резервів.
3.1.10. Кредити страхувальникам - фізичним особам – разом не більше 20 відсотків страхових резервів зі страхування життя.
3.1.11. Кошти страховика в централізованих страхових резервних фондах, обов’язкова участь в яких передбачена законодавством, за умови, що ці кошти страховика обліковуються в централізованих страхових резервних фондах відокремлено та використовуються виключно для здійснення страхових (перестрахових) виплат за поточними зобов’язаннями такого страховика за договорами страхування (перестрахування), за умови, якщо такі кошти представлені низькоризиковими активами.
3.2. До нормативу диверсифікованості активів включаються активи, розміщені у банківських установах та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких за національною рейтинговою нижче, ніж „А-”, але в межах інвестиційного, – разом не більше 20 відсотків страхових резервів, при цьому в одній юридичній особі – не більше 10 відсотків страхових резервів.
3.3. До нормативу диверсифікованості активів включаються активи страховика, розміщені в одній юридичній особі, в розмірі не більше 25 відсотків страхових резервів, зокрема:
банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали на рахунках, відкритих у цій юридичній особі;
акції, облігації підприємств, іпотечні облігації, емітентом яких є ця юридична особа;
інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;
довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва.
3.4. До нормативу диверсифікованості активів включаються активи страховика, які не визначені пунктом 2.6 розділу II цього Положення у якості низькоризикових активів,
для страховика, що здійснює страхування життя, – разом не більше 75 відсотків страхових резервів,
для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, – разом не більше 85 відсотків страхових резервів.

ІV. Прикінцеві положення
4.1. Державний контроль за дотриманням страховиками вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.
4.2. Нацкомфінпослуг може вимагати надання інформації про дотримання вимог цього Положення станом на будь-яку дату.
4.3. У разі недотримання вимог цього Положення страховик зобов’язаний у продовж десяти робочих днів повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати письмові пояснення і план здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення.
4.4. При застосуванні до страховика заходу впливу у вигляді затвердження Нацкомфінпослуг плану відновлення фінансової стабільності страховика з метою забезпечення можливості виконання таким страховиком взятих на себе зобов’язань за договорами страхування може бути встановлено тимчасове включення прийнятних активів до нормативу диверсифікованості в обсягах, що відрізняються від установлених у розділі III цього Положення.
Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
В. Логвіновський
Джерело інформації: http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 78 гостей та 0 користувачів