Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацфінпослуг – Проект „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”

На офіційному сайті Нацфінпослуг розміщено для ознайомлення Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений з метою впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ.

Як зазначено на сайті Нацфінпослуг - Проектом розпорядження встановлюються вимоги до кредитних посередників та вимоги до порядку провадження діяльності кредитними посередниками, визначається порядок доручення фінансовими установами кредитними посередникам здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача).

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”.


СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

________________№ ____________

ПРОЕКТ

Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту другого частини другої статті 5 Закону України «Про споживче кредитування» та з метою впорядкування діяльності кредитних посередників Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Організаційно–розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядженняпісля його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії                                                      І. Пашко


Згідно з чинним законодавством  Протокол № _____ засідання відповідно до колегіального  рішення Комісії                         Комісії від ________________

ЗАТВЕРДЖЕНО                               

розпорядженнямНаціональної комісії, що здійснює державнерегулювання у сфері ринківфінансових послуг

______________________

Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

Ці Вимоги розроблені відповідно до Законів України «Про фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Проспоживче кредитування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про Національну  комісію, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

I.Загальні положення

1.Ці Вимоги встановлюютьорганізаційно-правові засади діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ.

2.Поняття в цихВимогах вживаються в значеннях відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист прав споживачів», «Про споживче кредитування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

3.Неналежний контроль кредитодавця за діяльністю його кредитних посередників кваліфікується як порушеннякредитодавцем законодавства про фінансові послуги

Розділ ІІ. Вимоги до кредитних посередників

1.Керівник юридичної особи, фізична особа - підприємець,фізична особа, які здійснюють діяльність кредитного посередника повинні відповідати наступним вимогам:

1)мати вищуосвіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);

2)мати не менш ніж 3-річний стаж трудової діяльностіна ринку фінансових послуг;

3)мати бездоганну ділову репутацію відповідно до ознак, визначених для керівників фінансових установ нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг;

4)знати законодавство України щодо споживчого кредитування;

5)знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також володіти навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів суб’єкта з питань фінансового моніторингу.

2.З метою забезпечення належного рівня здійснення посередницької діяльності у сфері споживчого кредитування кредитний посередник повинен пройти підготовку тапостійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, шляхом проходження навчання, що організовує кредитодавець, спрямованого на:

1) ознайомлення із законодавством, що регулює відносини у сфері споживчого кредитування;

2) ознайомлення з особливостями укладання договорів про споживчий кредит; 

3) ознайомлення з методикою проведення ідентифікації та верифікації споживача, оцінки його кредитоспроможності;

4) ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо здійснення обліку та передачі кредитодавцю укладених кредитним посередником в його інтересах договорів про споживчий кредит;

5) ознайомлення із способами організації роботи кредитного посередника із кредитодавцем та позичальником.

3. Кредитодавець укладає договори щодо посередницьких відносин у сфері споживчого кредитування з кредитними посередниками, що відповідають вимогам встановленим цим розділом.

III.Вимоги до порядку провадження діяльності кредитними посередниками

1.Діяльність кредитних посередників не належить до фінансових послуг і може включати: 

1)збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту;

2)оцінку кредитоспроможності споживача;

3)ідентифікацію та верифікацію клієнта (споживача);

4)підготовку та підписання від імені та в інтересах кредитодавця договору про споживчий кредит;

5)консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні.

2.Діяльність кредитних брокерів здійснюється як виключний вид діяльності.

3.Посередницькі відносини у сфері споживчого кредитування між кредитодавцем та кредитними посередниками виникають на підставі договорів, укладених відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням осбливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

4.Договори визначені у пункті 1 цього розділу, крім істотних умов визначених Цивільним та Господарським кодексами України, повинні містити наступну інформацію про:

1) відомості про кредитодавця в інтересах якого діє кредитний посередник (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно зЄДРПОУ, інформація про наявність ліцензії на здійснення фінансових послуг з реквізитами рішення відповідного органу ліцензування);

2) відомості про кредитного посередника (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (для фізичних осіб - підприємцівта юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), статус кредитоного посередника (кредитний брокер, кредитний агент);

3) вичерпний перелік повноважень, які кредитодавець делегує кредитному посереднику;

4) порядок здійснення кредитним посередником ідентифікації та верифікації клієнта (споживача)відповідно до правил та програми проведення фінансового моніторингу кредитодавця;

5) порядок здійснення кредитним посередником оцінкикредитоспроможності клієнта (споживача) відповідно до методикиоцінкикредитоспроможності клієнта (споживача) визначеної кредитодавцем у внутрішньому документі, що регламентує порядок надання фінансових послуг;

6) розмір, порядок нарахування та виплати комісійного збору чи іншої плати за надані кредитним посередником послуги;

7) умова щодо території, на яку поширюються повноваження кредитногопосередника (у разі якщо територію дії кредитного посередника в договорі не визначено, вважається, що кредитний посередник діє в межах території України);

8) порядок та строк повідомлення кредитодавця про укладені кредитним посередником договори споживчого кредитування.

5.Кредитодавець делегує кредитному посереднику повноваження щодо проведення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) за умови, що правила та програма проведення фінансового моніторингу кредитодавця містять порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) кредитним посередником.

6.Кредитні посередникине мають права отримувати платежі, пов’язані з виконанням своїх обов’язків кредитодавцем та/або позичальником за договором про споживчий кредит.

7.Кредитний посередник має право представляє інтереси декількох кредитодавців одночасно.

Заступник директор департаменту-начальник відділу моніторингу впливу регуляторних актів, контролю та аналізу

виконання заходів впливу на ринку кредитних установ департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами

І. Невінчаний

Джерело інформації: офіційний сайт Нацфінпослуг https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 291 гість та 0 користувачів