Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про порядок надання фінансових кредитів кредитними установами"

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг проект розпорядження приймається з метою визначення на рівні нормативно-правового акта особливостей здійснення діяльності з надання фінансових послуг кредитними установами.

Проектом розпорядження, зокрема, врегульовуються такі питання:

встановлено вимоги до правил надання фінансових кредитів, в тому числі особливості надання споживчих кредитів та кредитів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем;

визначено способи залучення кредитною установою грошових коштів;

встановлюються обмеження щодо залучення грошових коштів від фізичних осіб за договором позики;

передбачена заборона встановлення кредитною установою третейського застереження у договорах фінансового кредиту, відповідно до яких кредитна установа надає споживчі кредити;

визначено обов’язки кредитної установи;

передбачається порядок розрахунку кредитною установою сукупної вартості фінансового кредиту.

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_______________________ № ___________

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про 

порядокнадання фінансових 

кредитів кредитними установами

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1.Затвердити Положення про порядок надання фінансових кредитів кредитними установами, що додається.

2.Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3.Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4.Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.Кредитним установам протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим розпорядженням привести у відповідність до Положення про порядок надання фінансових кредитів кредитними установами свої внутрішні документи, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірні договори зі споживачами фінансових.

6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

ГоловаКомісії                                                                                         І. Пашко

Згідно з чинним законодавством                                             Протокол № ______ засідання

Відповідно до колегіального рішення Комісії                        Комісії від _________________   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_______________________ № ___________

Положення

про порядок надання фінансових кредитів

кредитними установами

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",Закону України "Про захист прав споживачів",Закону України "Про електронну комерцію", інших законів, підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

1.Загальні положення

1.1 У цьому Положенні нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

позичальник фізична або юридична особа, яка уклала або має намір укласти договір фінансового кредиту з кредитною установою;

споживчий кредит – фінансовий кредит, що надається позичальникові (фізичній особі) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

реальна річна процентна ставка загальні витрати позичальника за фінансовим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданогокредитною установою фінансового кредиту;

загальні витрати позичальника за фінансовим кредитомвитрати позичальника, включаючи проценти за весь строк користування фінансовим кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитної установи для отримання, обслуговування та повернення (погашення) позичальником фінансового кредиту

1.2 Інші поняття в цьому Положенні вживаються в значеннях відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України "Про захист прав споживачів",Закону України "Про електронну комерцію", інших законів та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

1.3 Це Положення визначає вимоги до кредитних установ та регулює відносини у сфері надання фінансових послуг кредитними установами.

Дія цього Положення не поширюється на діяльність кредитних спілок, ломбардів та фінансових компаній.

Обмеження щодо діяльності кредитних установ, передбачені цим Положенням, не застосовуються, коли право здійснювати таку діяльність щодо кредитних установ прямо встановлено законом.

2.Умови надання фінансових кредитів кредитними установами

2.1.Виключним видом діяльності кредитної установи є надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,а у випадках, прямо визначених законом – інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

2.2.Провадження кредитною установою діяльності з надання фінансових послуг здійснюється виключно за місцезнаходженням кредитної установи або її відокремленого підрозділу відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3.Кредитна установа надає фінансові кредити відповідно доправил надання фінансових кредитів, затверджених її уповноваженим органом.

2.4.Кредитна установа має право залучати грошові кошти виключно у наступний спосіб:

отримання позик (крім позик від фізичних осіб) в тому числі на умовах поворотної фінансової допомогита на умовах субординованого боргу. Обмеження щодо фізичних осіб в частині отримання субординованого боргу не застосовується якщо такі фізичні особи є учасниками (акціонерами) фінансової установи;

отримання безповоротної фінансової допомоги;

отримання фінансового кредиту від іншої фінансової установи;

випуск та розміщення облігацій;

отримання коштів з державного або місцевого бюджетів фінансовими установами – юридичними особами публічного права.

2.5.Кредитній установі забороняється:

у назві та в тексті договорів на підставі яких кредитна установа залучає грошові кошти використовувати слова «вклад, внесок, депозит, заощадження, накопичення» тапохідні від них, у будь-яких словосполученнях;

надавати фінансову послугу щодо залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

у рекламі щодо надання фінансового кредитузазначати, що фінансовий кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, а також може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності позичальника та іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

2.6.Кредитна установа зобов’язана:

надавати безоплатно за вимогою позичальника протягом визначеного договором фінансового кредиту строку будь-яку інформацію щодо укладеного з ним договору, але не пізніше строку встановленого законодавством;

письмово повідомляти позичальника про передачу третій стороні своїх прав за договором фінансового кредиту

письмово повідомляти позичальника про зміну свого місцезнаходження у тому числі місцезнаходження відокремленого підрозділу та зміну банківських рахунків на які здійснюється зарахування платежів за договором фінансового кредиту;

попередньо письмово повідомляти (якщо договором не передбачено інше) позичальника, поручителя та інших зобов’язаних за договором фінансового кредиту осіб про зміну відсоткової ставки, якщо договором передбачена змінювана відсоткова ставка;

обчислювати реальну річну процентну ставку та загальні витрати позичальника за фінансовим кредитом, а також сукупну (загальну)вартістьфінансового кредиту відповідно до вимог цього Положенням та правил надання фінансових кредитів.

дотримуватися інших вимог, встановлених законодавством.

3.Вимоги до правил надання фінансових кредитів

Правила надання фінансових кредитівповинні відповідати Цивільному кодексу України, Господарському кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист прав споживачів",Закону України "Про електронну комерцію", іншим законам, вимогам цього Положення та іншим нормативно-правовим актам Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

3.1. Правиланадання фінансових кредитівповинні містити:

3.1.1. Загальні умовинаданняфінансових кредитів:

цілі на які кредитна установа надає фінансові кредити позичальнику(споживчі кредити, комерційні кредити, тощо); 

строки користування позичальником фінансовими кредитами(короткострокові до одного року, середньострокові до трьох років, довгострокові понад три роки)

методи надання кредитною установою фінансових кредитів позичальнику (у разовому порядку, відповідно до відкритої кредитної лінії, інші);

строки повернення (погашення)позичальником фінансових кредитівта сплати процентів за їх користування (водночас, після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу), на вимогу, тощо);

тип процентної ставки за фінансовими кредитами (фіксована, змінювана),

порядок її обчислення та зміни;

індекси, що застосовуються кредитною установою для розрахунку змінюваної відсоткової ставки за фінансовими кредитами;

види та порядок забезпечення виконання зобов’язання позичальником за фінансовими кредитами (застава, порука, гарантія, неустойка тощо);

спосіб укладення договорів фінансового кредиту (у паперовому або електронному вигляді);

умови та порядок передачі кредитною установою інформації, що складає кредитну історію до бюро кредитних історій.

3.1.2. Порядок наданнята поверненняфінансових кредитів:

порядок подання позичальником заяви до кредитної установи на отримання фінансового кредиту;

порядок та строки розгляду кредитною установою заяви позичальника на отримання фінансового кредиту;

порядок проведенняверифікації позичальника кредитною установою;

порядок надання згоди позичальником на використання його персональних даних кредитною установою;

порядок проведення оцінкикредитоспроможності позичальникакредитною установою;

перелік документів та вимоги до їх змісту, необхідних для прийняття кредитною установоюрішення про надання позичальнику фінансового кредиту;

порядок прийняття рішення кредитною установою щодо надання або відмови у наданні позичальнику фінансового кредиту;

порядок доступу позичальника до документів та іншої інформації (що знаходиться у розпорядженні кредитної установи), пов’язаної з отриманням, обслуговуванням та поверненням позичальником фінансового кредиту;

порядок поверненняпозичальником фінансового кредиту та сплати процентів за його користування, в тому числі умови дострокового повернення;

порядок відмови позичальника від отримання фінансового кредиту;

відповідальність сторін та наслідки порушення ними умов договору фінансового кредиту;

порядок передачі кредитною установою прав вимоги за договорами фінансового кредиту;

порядок реструктуризації кредитною установою фінансових кредитів;

порядок проведення кредитною установою моніторингу наданих та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних фінансових кредитів;

порядок вирішення спорів.

3.1.3. У разі надання кредитною установою споживчих кредитів правила надання фінансових кредитів повинні містити особливості надання та повернення таких кредитів, а саме:

перелік комісій та інших обов’язкових платежів за додаткові та супутні послуги кредитної установи для отримання, обслуговування та повернення (погашення) позичальником споживчого кредиту;

порядок обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат позичальника за споживчим кредитом;

порядок обчислення сукупної (загальної) вартості споживчого кредиту;

інформацію про необхідність укладення позичальником договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання позичальником споживчого кредиту (інформація повинна містити перелік витрат за такими договорами);

порядок дострокового повернення позичальникомспоживчого кредиту;

заходи кредитної установи щодо позичальника у разі порушення ним умов договору споживчого кредиту;

порядок відмови позичальника від отримання споживчого кредиту.

3.1.4. У разі надання кредитною установою фінансових кредитів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем правила надання фінансових кредитів повинні містити особливості надання таких кредитів, а саме:

технологію (порядок) укладення сторонами електронного договору фінансового кредиту;

технічні засоби та порядок верифікації кредитною установою позичальника;

формалізацію пропозиції(оферти) кредитної установи укласти електронний договір фінансового кредиту

спосіб та порядок прийняття (акцепту) позичальником пропозиції(оферти) кредитної установи укласти електронний договір фінансового кредиту;

порядок внесення змін до помилково відправленого позичальникомприйняття пропозиції (акцепту)укласти електронний договір фінансового кредиту;

порядок дійпозичальника, що будуть вважатися поданням ним заяви кредитній установі для отримання фінансового кредиту;

порядок створення та накладання електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів сторонами електронного договору фінансового кредиту;

порядок обміну електронними документами, повідомленнями та іншою інформацією між сторонами під час виконання ними своїх зобов’язань за електронними договорами фінансового кредиту;

порядок внесення змін до умов електронного договору фінансового кредиту; 

порядок припинення (в тому числі дострокове) електронних договорів фінансового кредиту;

порядок надання позичальнику примірника електронного договору фінансового кредиту;

порядокзберіганнякредитною установоюелектронних документів, повідомлень та іншої інформації в електронній формі, пов’язаної з отриманням, обслуговуванням та поверненням (погашенням) позичальником фінансового кредиту, порядок доступу позичальника до зазначених документів;

порядок виготовлення кредитною установою та отримання позичальником паперових копій електронних документів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням (погашенням) позичальником фінансового кредиту;

3.2. Правила надання фінансових кредитівможуть містити також інші положення, пов’язані з наданням кредитною установою фінансових кредитів.

3.3. Правила надання фінансових кредитів можуть містити примірні договори, розроблені відповідно до вимог цього Положення та правил надання фінансових кредитів

3.4. Правила надання фінансових кредитівповинні містити порядок обліку та зберігання договорів фінансового кредиту (в тому числі електронних договорів фінансового кредиту) та інших документів, пов’язаних з їх наданням, обслуговуванням та поверненням (погашенням).

3.5. Правиланадання фінансових кредитів повинні бути розміщені в приміщенні, де надаються фінансові послуги та на власному веб-сайті кредитної установи.

4. Вимоги до договорів фінансового кредиту

4.1.Кредитна установа укладає договори фінансового кредиту відповідно довимог цього Положення, правил надання фінансових кредитів та вимог чинного законодавства.

4.2.Договірфінансового кредиту, якщо інше не передбачено законом, повинен містити:

відомості про кредитну установу: найменування, місцезнаходження, номер свідоцтва та дата реєстрації фінансової установи в Державному реєстрі фінансових установ, інформацію про отримані ліцензії якщо такі вимагаються законодавством;

відомості про позичальника: якщо позичальник юридична особа – найменування та місцезнаходження, якщо фізична особа – прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання

мету отримання позичальникомфінансового кредиту;

загальний розмірфінансового кредиту, наданийкредитною установою;

метод надання кредитною установоюфінансовогокредиту позичальнику;

строк, на який надаєтьсякредитною установою фінансовийкредит позичальнику;

вид та порядок забезпеченнявиконання зобов’язання позичальника за фінансовимкредитом (якщо фінансовий кредит надається кредитною установою за умови отримання забезпечення виконання зобов’язань за таким кредитом);

процентну ставку(фіксовану, змінювану), яку сплачує позичальник за користування фінансовим кредитом, порядок її обчислення та зміни;

реальну річну процентну ставкута загальні витрати позичальника за фінансовим кредитом, розраховані на дату укладення договору фінансового кредиту відповідно до вимог цього Положення та правил надання фінансових кредитів (норма є обов’язково лише для споживчих кредитів);

сукупну (загальну) вартістьфінансового кредиту (детальний розпис), розраховану на дату укладення договору фінансового кредиту відповідно до вимог цього Положення та правил надання фінансових кредитів (норма є обов’язково лише для споживчих кредитів);

інформацію про необхідність укладення позичальником договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання позичальником фінансового кредиту;

порядок повернення позичальником фінансового кредиту та сплати процентів за його користування, включно із кількістю платежів, їх розміром, періодичністю та граничним терміном внесення, у вигляді графіка платежів (графік платежівє обов’язковим у випадку надання кредитною установою позичальнику споживчого кредиту та єнеобов’язковим якщо такий кредит надається шляхом кредитування рахунку або відкриття кредитної лінії);

порядок та умови дострокового повернення (погашення) позичальником фінансового кредитута сплати процентів за його користування;

порядок та умови відмови від надання кредитною установою та одержання позичальником фінансового кредиту;

відповідальність сторін за порушення умов договору фінансового кредиту, в тому числі інформацію про розмір та порядок нарахування неустойки, процентної ставки та інших платежів, які можуть бути застосовані чи стягнуті з позичальника у випадку невиконання зобов’язань;

можливість та порядок внесення змін до умов договору фінансового кредиту.

4.3.У договорі фінансового кредитуза згодою сторін можуть бути зазначені інші умови, що вони не суперечать чинному законодавству.

4.4.Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання договору фінансового кредиту та додатків до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

4.5.Кредитній установі забороняється укладати попередні договори фінансового кредиту, в яких умовою для отримання фінансового кредиту є сплата будь-яких платежів та/або комісій.

4.6.Договір фінансового кредиту відповідно до якого кредитна установа надає позичальнику споживчий кредит, а також інші договори укладення яких позичальником є обов’язковим для отриманняним споживчого кредиту не можуть містити третейського застереження.

4.7.Якщовиконання зобов’язання позичальниказа споживчим кредитом забезпечується неустойкою(штраф, пеня), то сума такої неустойки не може перевищувати половини загального розміру споживчого кредиту.

4.8.Кредитна установа не має права надавати фінансові кредити зобов’язання за якими, визначені, як грошовий еквівалент в іноземній валюті.

4.9.Договір фінансового кредиту відповідно до якого кредитна установа надає позичальнику споживчий кредит у своїй назві повинен мати слова "договір про споживчий кредит".

5.Методика розрахункуреальної річної процентної ставки та сукупної (загальної)вартості фінансового кредиту

5.1.Даний розділ визначає порядок та особливості обчисленнякредитною установою сукупної (загальної) вартості фінансового кредиту, реальної річної процентної ставки та загальних витрат позичальника за фінансовимкредитом.

5.2.Сукупна(загальна) вартість фінансового кредиту обчислюється як сума

загального розміру фінансового кредиту, наданого кредитною установою;

загальних витрат позичальника за фінансовим кредитом.

5.3.Розрахунок кредитною установою сукупної (загальної) вартості фінансового кредиту базується на припущенні, що договір фінансового кредиту буде дійсним протягом погодженого між сторонами строку, а його умови будуть виконуватися в повному обсязі та у визначений строк.

5.4.При розрахунку сукупної (загальної) вартості фінансового кредиту не враховуються платежі, що підлягають сплаті позичальником у разі не виконання ним обов’язків, передбачених договором фінансового кредиту.

5.5.Загальні витратипозичальника за фінансовим кредитом обчислюються як сума:

процентів, що сплачує позичальникза весь строк користування фінансовим кредитом;

комісій та інших обов’язкових платежів за додаткові та супутні послуги кредитної установидля отримання, обслуговування та повернення (погашення) позичальником фінансового кредиту.

5.6.Реальна річна процентна ставкарозраховується за формулою:

РР – реальна річна процентна ставка за фінансовим кредитом;

ЗВзагальні витрати позичальника за фінансовим кредитом;

Тстрок користування фінансовим кредитом в календарних днях;

Кзагальний розмірфінансового кредиту,наданого кредитною установою позичальнику.

Заступник директора департаменту-

начальник відділу моніторингу впливу 

регуляторних актів, контролю та аналізу 

виконання заходів впливу на ринку 

кредитних установ департаменту регулювання та 

нагляду за кредитними установами                                                Невінчаний І.С.

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 220 гостей та 0 користувачів