Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг кредитними установами”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг кредитними установами” (далі – Проект розпорядження).

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг Проект розпорядження приймається з метою визначення на рівні нормативно-правового акта особливостей здійснення діяльності з надання фінансових послуг кредитними установами.

Проектом розпорядження, зокрема, врегульовуються такі питання:

встановлено вимоги до Правила надання фінансових кредитів;

визначено способи залучення кредитною установою грошових коштів;

встановлюються обмеження щодо залучення грошових коштів від фізичних осіб за договором позики;

передбачена заборона встановлення кредитною установою третейського застереження у договорах про надання фінансового кредиту та залучення грошових коштів, стороною яких є фізична особа кредитній установі

визначено обов’язки кредитної установи;

передбачається порядок розрахунку кредитною установою сукупної вартості фінансового кредиту.

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

__________________________________

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про 

порядокнадання фінансових 

послуг кредитними установами

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

 1. 1.Затвердити Положення про порядок надання фінансових послуг кредитними установами, що додається.
 1. 2.Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 1. 3.Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
 1. 4.Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 1. 5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

ГоловаКомісії                                                                                         І. Пашко

Згідно з чинним законодавством                                             Протокол № ______ засідання

Відповідно до колегіального рішення Комісії                        Комісії від _________________   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_______________________ № ___________

Положення

про порядок надання фінансових

послуг кредитними установами

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів", інших законів, підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

 1. 1.Загальні положення
 1. 1.1 У цьому Положенні нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

позичальник - фізична або юридична особа, яка уклала договір фінансового кредиту з кредитною установою;

кредитодавець – кредитна установа, яка відповідно до законодавства має право за рахунок власних та/або залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;

процентна (відсоткова) ставка за договором фінансового кредиту – вартістьфінансової послуги, виражена у відсотках до суми фінансового кредиту, яку сплачує позичальник за користування ним в розрахунку за визначений період.

1.2 Інші поняття в цьому Положенні вживаються в значеннях відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів.

1.3 Це Положення регулює відносини у сфері надання фінансових послуг кредитними установами.

Дія цього Положення не поширюється на діяльність інших фінансових установ.

Обмеження щодо діяльності кредитних установ, передбачені цим Положенням, не застосовуються, коли право здійснювати таку діяльність прямо встановлено законами України.

 1. 2.Умови надання фінансових послуг кредитними установами
 1. 2.1Провадження кредитною установою діяльності з надання фінансових послуг здійснюється виключно за місцезнаходженням кредитної установи або її відокремленого підрозділу відповідно до інформації, що міститься вЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 1. 2.2Порядок та умови надання кредитною установою фінансових кредитів визначаються в правилах надання фінансових кредитів, що затверджуються уповноваженим органом кредитної установи відповідно до установчих документів.
 2. 2.3Правила надання фінансових кредитів повинні бути розміщені в приміщенні, де надаються фінансові послуги та на власному веб-сайті кредитної установи.
 3. 2.4Правила надання фінансових кредитів повинні містити: 

порядок подання заяви на отримання кредиту, порядок її розгляду та прийняття рішення кредитною установою;

порядок укладання договорів у разі надання кредитною установою фінансових кредитів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем.

 1. 2.5Кредитна установа має право залучати грошові кошти виключно у наступний спосіб:

отримання позик (крім позик від фізичних осіб);

отримання фінансового кредиту від фінансової установи;

розміщення цінних паперів;

отримання коштів з державного або місцевого бюджетів фінансовими установами – юридичними особами публічного права.

У назві та в тексті договорів на підставі яких кредитна установа залучає грошові кошти забороняється використовувати слова «вклад, внесок, депозит, заощадження, накопичення» тапохідні від них, у будь-яких словосполученнях.

Кредитним установам забороняється здійснювати залучення грошових коштів за договором доручення.

Кредитна установа у випадку відчуження майна, що становить десять і більше відсотків балансової вартості всього майна кредитної установи, повинна мати рішення вищого органу управління кредитної установи.

 1. 2.6Кредитній установі забороняється залучати грошові кошти на умовах фінансової послуги.
 2. 2.7Кредитна установа не має права надавати фінансові кредити та залучати грошові кошти на підставі договорів зобов’язання за якими, визначені, як грошовий еквівалент в іноземній валюті.
 3. 2.8Кредитна установа не має права встановлювати третейське застереження у договорах про надання фінансового кредиту та залучення грошових коштів, стороною яких є фізична особа.
 4. 2.9Якщо за договором фінансового кредиту виконання зобов’язання забезпечується неустойкою, то сума нарахованої кредитною установою неустойки (штраф, пеня) не може перевищувати половини суми, одержаної позичальником за цим договором.
 5. 2.10Кредитна установа зобов’язана:

надавати безоплатно за вимогою позичальника протягом трьох робочих днів будь-яку інформацію щодо укладеного з ним договоруфінансового кредиту;

розраховувати сукупну вартість фінансового кредиту відповідно до порядку, визначеного цим Положенням;

повідомляти позичальника про передачу третій стороні своїх прав за договором фінансового кредиту; 

повідомляти позичальника про зміну місцезнаходження у тому числі місцезнаходження відокремленого підрозділу та зміну банківських рахунків на які здійснюється зарахування платежів за кредитним договором, у спосіб визначений договором;

письмово повідомляти позичальника, поручителя та інших зобов’язаних за кредитним договором осіб про зміну відсоткової ставки, якщо договором передбачена змінювана відсоткова ставка, у спосіб визначений договором;

дотримуватися обов'язкових критеріїв та нормативів платоспроможності, якості активів, ліквідності та ризиковості операцій, інших вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;

дотримуватися інших вимог, встановлених законодавством.

 1. 3Розрахунок сукупної вартості фінансового кредиту

3.1 Договір фінансового кредиту повинен містити детальний розпис сукупної вартості фінансового кредиту (зазначається у відсотковому значенні та в грошовому виразі), а саме:

сума процентів, що сплачується за весь термін користування фінансовим кредитом;

комісії та інші платежі за супутні послуги кредитодавця, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням фінансового кредиту;

інші фінансові зобов’язання позичальника на користь третіх осіб, пов’язанні з отриманням фінансового кредиту – послуги страховиків, оцінювачів, нотаріусів, депозитарію, тощо.

У відсотковому значені сукупна вартість фінансового кредиту зазначається у вигляді реальної процентної ставки, а в грошовому виразі через суму загальних витрат позичальника за договором фінансового кредиту.

Усі складові сукупної вартості фінансового кредиту, виражені у відсотках, розраховуються відповідно до суми наданого фінансового кредиту (повинні містити базу на основі якої вони розраховуються).

Розрахунок значення реальної процентної ставки за договором фінансового кредиту здійснюється за формулою:

РПС=(ПС*n/100*P+ В)/Р*100

РПС – реальна процентна ставка;

ПС – процентна ставка за договором фінансового кредиту (період – день/місяць/рік);

n – кількість періодів;

В – комісії та інші платежі за супутні послуги кредитодавця, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням фінансового кредиту, фінансові зобов’язання позичальника на користь третіх осіб, пов’язанні з отриманням фінансового кредиту – послуги страховиків, оцінювачів, нотаріусів, депозитарію, тощо.

P – сума коштів, що надаються позичальнику згідно з договором фінансового кредиту. 

Кредитодавець здійснює розрахунок реальної процентної ставки, виходячи з того на який період укладається договір фінансового кредиту, а також окремо розраховує та зазначає в договорі фінансового кредиту розмір реальної процентної ставки за рік (річної реальної процентної ставки).

3.2 Договір фінансового кредиту має містити графік платежів (згідно з строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати  процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань позичальника за кожним платіжним періодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до цього Положення.

У графіку платежів має бути докладно розписана сукупна вартість фінансового кредиту за кожним платіжним періодом.

Розрахунок щодо сукупної вартості фінансового кредиту базується на припущенні, що договір фінансового кредиту буде дійсним протягом погодженого між кредитодавцем та позичальником строку, а його умови будуть виконуватися в повному обсязі та у визначений строк.

Заступник директора департаменту – 

начальник відділу нормативно-правового 

регулювання, контролю та аналізу 

виконання заходів впливу на ринку 

кредитних установ та бюро кредитних історій                                Невінчаний І.С.

Додаток 

до Положенння про надання 

фінансових послуг кредитними установами

Розрахунок сукупної вартості фінансового кредиту

№ 

Дата платежу

Сума виданого кредиту

Сума платежу за розрахунковий період

У тому числі:

Реальна процентна ставка за період

Реальна процентна ставка за рік

Сума загальних витрат позичальника

погашення основної суми кредиту

проценти за користування кредитом

платежі за отриманими супутніми послугами кредитодавця та іншими фінансовими зобов’язаннями:

   

вартість послуг кредитної установи:

вартість послуг третіх осіб:

надання та/або погашення кредиту

розрахунково-касове обслуговування

інші послуги кредитної установи

страховика

нотаріуса

депозитарія

оцінювача

інші послуги

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

     
     

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

   

Х

                       

Х

Х

   

Х

                       

Х

Х

 

Всього

                             

У графі 2 рядка першого зазначається дата надання грошових коштів згідно договору фінансового кредиту.

У графі 3 рядка першого зазначається сума грошових коштів наданих позичальнику згідно договору фінансового кредиту.

Починаючи з другого рядка:

у графі 4 зазначається загальна сума платежу по договору фінансового кредиту за відповідний розрахунковий період, яка складається із погашення основної суми фінансового кредиту (тіла) та відсотків за користування фінансовим кредитом за розрахунковий період;

у графі 5 зазначається сума платежу щодо погашення основної суми фінансового кредиту (тіла) за розрахунковий період;

у графі 6 зазначається сума платежу щодо сплати відсотків за користування фінансовим кредитом за розрахунковий період;

графа 4 є підсумковою для граф 5 та 6;

у графах 7 (у розрізі платежів (за  графами  7.1,  7.2, 7.3 і т.д.) та 8 (у розрізі платежів (за графами 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 і т.д.) зазначаються усі платежі, здійснені за рахунок власних коштів позичальника для виконання умов договору фінансового кредиту.

У графі 9 зазначаються дані про розмір реальної процентної ставки за розрахунковий період згідно договору фінансового кредиту.

У графі 9 рядка "Усього"  зазначається розмір реальної процентної ставки за весь період дії договору фінансового кредиту.

У графі 10 рядка "Усього" зазначається розмір реальної процентної ставки у розрахунку за рік ( що може бути більше періоду дії договору фінансового кредиту).

У графі 11 рядка "Усього"  зазначається сума загальних витрат позичальника за договором фінансового кредиту.

Заступник директора департаменту – 

начальник відділу нормативно-правового 

регулювання, контролю та аналізу 

виконання заходів впливу на ринку 

кредитних установ та бюро кредитних історій                            Невінчаний І.С.

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 107 гостей та 0 користувачів