Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг”

На сайті Нацкомфінпослуг оприлюднено проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг”.
Зазначений проект Закону підготовлений на виконання пункту 54.8 витягу з протоколу № 12 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 17.04.2015.

Як вказано на сайті Нацкомфінпослуг, Законом України від 22.07.2014 № 1600-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання” внесені зміни до статті 2 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, якими було поширено сферу дії Закону на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного контролю у сфері страхового нагляду та інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг.
Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг” розроблений з метою встановлення особливості здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг та усунення колізії між Законом України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.


СХВАЛЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
14.05.2015 № 1009
ОГОДЖЕНО ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮА. ЯЦЕНЮК
“ ” 2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 52, ст. 591; 2012 р., № 12-13, ст.82):
1) статтю 30 викласти в такій редакції:
„Стаття 30. Вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) на ринку фінансових послуг
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснює у межах своїх повноважень заходи державного нагляду (контролю) за наданням фінансових послуг і дотриманням чинного законодавства у відповідній сфері шляхом проведення її уповноваженими особами перевірок (інспекцій) учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб (далі – об’єкти нагляду).
2. Нагляд і контроль у сфері ліцензування на ринку фінансових послуг здійснюється відповідно до статті 19 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”.
3. Перевірки здійснюються в робочий час об’єкта нагляду, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. Перевірки можуть проводитися національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, самостійно чи разом з іншими уповноваженими органами державної влади.
За наявності в об’єкта нагляду відокремлених підрозділів може проводитись перевірка цих відокремлених підрозділів як разом з об’єктом нагляду, так і окремо.
5. Для проведення перевірки національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може залучати зовнішніх експертів, які мають відповідну кваліфікацію.
6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може досліджувати дані про клієнта фінансової установи тільки з метою виконання завдань нагляду.
7. Для проведення перевірки створюється інспекційна група. Мінімальна кількість членів інспекційної групи має становити дві особи.
Склад інспекційної групи, найменування об’єкта нагляду, щодо якого буде здійснюватися перевірка, тип перевірки та, у разі проведення позапланової перевірки, питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, визначаються наказом Голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
8. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, яке підписується Головою або членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.
У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:
найменування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
найменування об’єкта нагляду та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;
місцезнаходження об’єкта нагляду та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності якого здійснюється перевірка або фактичне місце ведення діяльності з надання фінансових послуг;
номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;
склад інспекційної групи, із зазначенням посад уповноважених осіб, їх прізвищ, імен та по батькові;
дата початку та дата закінчення перевірки;
тип перевірки (плановий або позаплановий);
підстави для проведення перевірки.
Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення перевірки.
9. Уповноважені особи мають право проводити перевірки на підставі службового посвідчення та посвідчення на проведення перевірки.
10. За результатами перевірки інспекційна група складає акт перевірки у двох примірниках, який повинен містити такі відомості:
найменування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
найменування об’єкта нагляду, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;
дату та номер акта, місце його складання;
відомості про об’єкт нагляду (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження або фактичне місце ведення діяльності з надання фінансових послуг, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити);
тип перевірки;
інформацію про склад інспекційної групи (прізвище, ім’я, по батькові, посади керівника та членів робочої групи);
інформацію про посадових осіб об’єкта нагляду, у присутності яких проводилась перевірка (прізвище, ім’я, по батькові керівника або особи, що виконує його обов’язки);
виклад фактів, даних та інформації, встановлених під час перевірки;
зміст виявлених порушень законодавства про фінансові послуги з посиланням на відповідну правову норму законодавства про фінансові послуги;
перелік документів, які додаються до акта перевірки;
дату та підписи керівника та членів інспекційної групи;
відомості про отримання акта перевірки (прізвище, ім’я, по батькові керівника об’єкта нагляду або особи, що виконує його обов’язки, підпис та дата отримання).
11. Форма акта перевірки встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
12. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються всіма членами інспекційної групи та керівником об’єкта нагляду або особи, що виконує його обов’язки.
Якщо об’єкт нагляду не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження об’єкта нагляду щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки.
У разі відмови об’єкта нагляду підписати акт перевірки керівник інспекційної групи вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта вручається об’єкту нагляду, а другий – зберігається в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
13. У разі якщо за результатами перевірки об’єкта нагляду виявлено порушення законодавства у сфері ринків фінансових послуг національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує до об’єкта нагляду заходи випливу відповідно до статті 40 цього Закону.”;
2) доповнити статтями 301 – 304 такого змісту:
„Стаття 301. Планові перевірки
1. Планові перевірки проводяться національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються цією комісією до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
План перевірок на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожної перевірки та строки їх здійснення.
План перевірок на відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного планового періоду.
2. Протягом одного року проведення більш як однієї планової перевірки щодо одного об’єкта нагляду не допускається.
3. Про проведення планової перевірки об’єкти нагляду повинні бути попередньо письмово повідомлені не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.
4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначає у віднесеній до її відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з надання фінансових послуг.
З урахуванням значення прийнятного ризику всі об’єкти нагляду належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.
Залежно від ступеня ризику національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначає періодичність проведення планових перевірок.
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з надання фінансових послуг і періодичність проведення планових перевірок, затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
5. Щорічно до 1 квітня національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) перевірок за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.
6. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 20 робочих днів.
Стаття 302. Позапланові перевірки
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може проводити позапланові перевірки з таких підстав:
1) судових рішень, рішень органів досудового розслідування про проведення перевірки об’єктів нагляду;
2) необхідності перевірки виконання об’єктами нагляду заходів впливу, які застосовувалися національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до таких об’єктів нагляду;
3) якщо за наслідками перевірок інших об’єктів нагляду виявлено факти, які свідчать про порушення цим об’єктом нагляду вимог законодавства про фінансові послуги;
4) якщо об’єктом нагляду не подано в установлений термін або протягом установленого строку документів обов’язкової звітності та (або) іншої інформації, яка надається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до вимог законодавства про фінансові послуги;
5) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, в тому числі річної фінансової звітності, у документах, наданих об’єктом нагляду для отримання ліцензії або отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або довідки про взяття на облік юридичної особи - суб’єкта господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має визначене законами та нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, право надавати фінансові послуги, інших документах, наданих об’єктом нагляду до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства про фінансові послуги;
6) якщо кількість скарг, які надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від споживачів фінансових послуг щодо неналежного виконання об’єктом нагляду своїх зобов’язань, більша за середній показник по відповідному ринку фінансових послуг. При розрахунку середнього показника береться період (рік, квартал), що передує прийняттю рішення про проведення перевірки такого об’єкта нагляду;
7) реорганізації або ліквідації об’єкта нагляду;
8) ненадання, несвоєчасного надання або відмови об’єктом нагляду надати документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію, перелічені у вимозі національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
9) необхідності додаткового проведення перевірки у процесі розгляду справи про порушення законодавства про фінансові послуги;
10) наявності відомостей про відсутність об’єкта нагляду за місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах;
11) подання об’єктом нагляду заяви про анулювання ліцензії, виключення з Державного реєстру фінансових установ, інших реєстрів;
12) у разі необхідності поновлення об’єкту нагляду дії ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг та, при цьому, у національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, недостатньо документів та інформації, які свідчать про усунення об’єктом нагляду порушень, що стали підставою для тимчасового зупинення (обмеження) дії такої ліцензії;
13) дотримання об'єктом нагляду на будь-яку дату вимог законодавства в частині формування та/або розміщення страхових резервів, інших гарантійних страхових резервних фондів, а також обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
14) інші підстави, визначені законами України.
Про проведення позапланової перевірки об’єкт нагляду попередньо не повідомляється.
2. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів.
Стаття 303. Права та обов’язки інспекційної групи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
1. Керівник та члени інспекційної групи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при проведенні перевірки мають право:
безперешкодно входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований об’єкт нагляду, і мати доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення перевірки (при проведенні виїзної перевірки);
вимагати для перевірки необхідні документи та належним чином засвідчені копії цих документів (витяги з документів), а також іншу інформацію, яка необхідна для проведення перевірки;
вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про фінансові послуги, та робити з них копії;
запрошувати керівника об’єкта нагляду та (або) його посадових осіб для надання пояснень;
складати протоколи про адміністративні правопорушення.
2. Керівник та члени інспекційної групи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при проведенні перевірки зобов’язані:
вручити керівнику об’єкта нагляду або особі, що виконує його обов’язки, другий примірник посвідчення на проведення перевірки;
повідомити керівнику об’єкта нагляду про підставу перевірки, визначити перелік необхідних для перевірки документів та інформації, строки або терміни їх надання;
розписатися в журналі реєстрації перевірок (інспекцій) об’єкта нагляду (за наявності). У разі ненадання об’єктом нагляду такого журналу інспекційній групі про це зазначається в акті перевірки;
у разі відмови керівника об’єкта нагляду або особи, що виконує його обов’язки, надати інформацію та документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) на усну вимогу керівника або членів інспекційної групи підготувати та надати керівнику об’єкта нагляду або особі, що виконує його обов’язки, письмову вимогу із зазначенням строку або терміну надання необхідної інформації та документів або належним чином засвідчених копій документів (витяги з документів), а в разі відмови в отриманні письмової вимоги надати її особі, на яку покладено обов’язки з реєстрації вхідних документів об’єкта нагляду, або надіслати письмову вимогу на адресу об’єкта нагляду рекомендованим листом з повідомленням про вручення; до примірника акта перевірки об’єкта нагляду додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмової вимоги на адресу об’єкта нагляду рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
у разі відсутності об’єкта нагляду за місцезнаходженням, недопуску інспекційної групи до проведення перевірки, відмови об’єкта нагляду від проведення перевірки або відмови об’єкта нагляду у прийнятті вилучених документів зазначити про ці факти в акті перевірки;
не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та її посадових осіб;
дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі цього Закону.
Стаття 304. Права та обов’язки об’єкта нагляду при проведенні перевірки національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
1. Керівник об’єкта нагляду при проведенні перевірки має право:
ознайомлюватися з документами, що підтверджують повноваження керівника та членів інспекційної групи;
отримувати від керівника інспекційної групи інформацію про:
порядок проведення перевірки,
підставу перевірки,
перелік питань, які підлягають перевірці;
надавати пояснення з питань, що виникають при проведенні перевірки.
2. Керівник та посадові особи об’єкта нагляду при проведенні перевірки зобов’язані:
допустити інспекційну групу до приміщення об’єкта нагляду за його місцезнаходженням або за фактичним місцем ведення діяльності з надання фінансових послуг;
на вимогу керівника інспекційної групи підтвердити свої повноваження;
створити інспекційній групі необхідні умови для роботи, зберігання документів, можливості користування зв’язком, комп’ютерною та копіювальною технікою;
надати доступ до обліково-реєструючої системи, програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання об’єкта нагляду;
своєчасно надавати інспекційній групі документи для проведення перевірки, повну та достовірну інформацію щодо діяльності об’єкта нагляду у сфері надання ним фінансових послуг;
надати копії необхідних документів, засвідчені підписом керівника об’єкта нагляду або особи, що виконує його обов’язки, та скріплені печаткою (за наявністю) об’єкта нагляду, в тому числі на вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
на запрошення керівника та членів інспекційної групи надавати пояснення;
надати документи (витяги з документів), що вилучаються, та підписати протокол вилучення таких документів;
підписати та скріпити печаткою (за наявністю) об’єкта нагляду роздруковану для перевірки форму електронного документа.”.
2. Статтю 2 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст.389; 2009 р., № 49, ст.737; 2010 р., № 34, ст.482; 2010 р., № 34, ст.486; 2011 р., № 23, ст.160; 2011 р., 2011 р., № 50, ст.543; 2011 р., № 48-49, ст.536; 2013 р., № 21, ст.208; 2014 р., № 8, ст.88; 2014 р., № 20-21, ст.712; 2014 р., № 25, ст.890; 2014 р., № 36, ст.1189; 2015 р., № 7-8, № 9, ст.55; 2015 р., № 11, ст.75) доповнити частиною третьою такого змісту:
„Особливості здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг встановлюється законами України та нормативно-правовими актами державних колегіальних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.”.
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України
Джерело інформації: www.rada.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 130 гостей та 0 користувачів