Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

ВРУ – проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо встановлення порядку фінансування об’єктів житлового будівництва та забезпечення захисту

ВРУ – проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо встановлення порядку фінансування об’єктів житлового будівництва та забезпечення захисту прав інвесторів»

Основною метою  законопроєкту   є   захист прав громадянина, який інвестує в будівництво нового житла, шляхом поступового (поетапного) фінансування будівництва із застосуванням рахунків умовного зберігання (ескроу), забезпечення додаткового контролю, в тому числі з боку банку, за ходом будівництва, запровадження обов’язковості страхування цивільно-правової відповідальності забудовника на користь інвесторів.

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України

Дубінським О.А.

(посвідчення № 300)

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо встановлення порядку фінансування об’єктів житлового будівництва та забезпечення захисту прав інвесторів»

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

         І.  Внести  наступні зміни до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377 із наступними змінами):

         1) статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:

         «Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх / видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.».

         2) у частині другій статті 3 після слова «забудовники» доповнити словом «банки»;

         3) частини другу та третю статті 9 викласти в такій редакції:

         «Договір між забудовником та управителем ФФБ має обов’язково містити:

- порядок фінансування спорудження об’єкта будівництва за рахунок ФФБ;

- перелік документів, які надаються забудовником управителю з метою поетапного згідно із графіком фінансування спорудження об’єкта будівництва за рахунок ФФБ;

- зобов’язання забудовника після закінчення будівництва передати об’єкти інвестування у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ;

- порядок страхування цивільно-правової відповідальності забудовника на користь установників.

         Використання  ФФБ або ФОН може здійснюватися лише для фінансування спорудження відповідного об’єкта будівництва згідно із договором про участь у ФФБ.».

         4) частини першу статті 10 замінити чотирьома частинами наступного змісту:

         «Виконання зобов’язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується страхуванням цивільно-правової відповідальності забудовника та встановленням іпотеки.

         Предметом страхування цивільно-правової відповідальності забудовника є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням забудовником заподіяної ним шкоди установнику   внаслідок невиконання або несвоєчасного виконання умов договору управителя із забудовником. Вигодонабувачами за договором страхування цивільно-правової відповідальності забудовника є установники. Забудовник має право застрахувати свою цивільно-правову відповідальність як щодо одного установника, так і щодо двох і більше установників.

         Основні умови та порядок укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності забудовника визначається Уповноваженим органом.

         Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, або, за згодою управителя, об’єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.»

         У зв’язку із цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою.

         5) у статті 11:

частину дев’яту викласти в такій редакції:

         «ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору із забудовником та відкриття рахунків ФФБ. Для кожного ФФБ відкриваються окремі рахунки: поточний рахунок та рахунок умовного зберігання (ескроу).»

частини одинадцяту та дванадцяту викласти в такій редакції:

         «Управитель, який не є банківською установою, відкриває в обраному ним банку на своє ім’я окремий поточний рахунок та рахунок умовного зберігання (ескроу), які є рахунками ФФБ.

         Поточний рахунок ФФБ управитель використовує для:

зберігання оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів.»

доповнити частинами тринадцятою та чотирнадцятою такого змісту:  

         «Рахунок умовного зберігання ФФБ управитель використовує для:

-        обліку залучених в управління коштів;

-        здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ.»

         За рахунком умовного зберігання (ескроу) ФФБ виконуються виключно  операції  із зарахування банком перерахованих від управителя та/або від установника коштів, які за настання підстав, визначених цим Законом та договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються  забудовнику у випадках, передбачених цим Законом.»

         У зв’язку із цим частини дванадцяту-шістнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою-дев’ятнадцятою. 

частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

         «Залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах, передбачених цим Законом, договором про участь у ФФБ у порядком, визначеному Правилами ФФБ.».

         6) у статті 14:

після абзацу дев’ятого  частини п’ятої доповнити абзацом такого змісту:

         «порядок, строки та умови (етапи) фінансування створення об’єкта будівництва;»

доповнити частиною десятою такого змісту:

         «Після укладення договору про участь у ФФБ управитель надає забудовнику відповідну інформацію з метою здійснення останнім страхування цивільно-правової відповідальності. Забудовник протягом п’яти робочих днів з дня отримання від управителя такої інформації зобов’язаний застрахувати  свою цивільно-правову відповідальність на користь установника та надати управителю документи, включаючи копію договору страхування, що підтверджують факт здійснення такого страхування. Управитель протягом трьох банківських днів з дня отримання від забудовника документів щодо страхування цивільно-правової відповідальності надає установнику копію договору страхування.»

         7) статтю 16 доповнити частинами четвертою-сьомою такого змісту:

         «Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ типу А та типу Б, розміщених на рахунку тимчасового зберігання (ескроу), здійснюється поетапно в такому порядку (від суми, зазначеної у договорі про участь у ФФБ) :

         30%  - перший внесок після укладення договору про участь у ФФБ;

         40% -  після завершення зведення зовнішніх стін об’єкту будівництва;

         8% - після завершення робіт із встановлення комунікацій та здійснення покрівельних робіт об’єкту будівництва;

         3% - після встановлення системи опалення об’єкту будівництва;

         5% - після сантехнічних та електромонтажних робіт на об’єкті будівництва;

         5% - після завершення внутрішніх робіт та ліфтового обладнання (для багатоповерхових будинків) об’єкту будівництва;

         3% - після монтажу вікон, вхідних дверей, внутрішніх комунікацій на об’єкті будівництва;

         5% - після робіт із обладнання місць загального користування об’єкту будівництва;

         1% після проведення інших робіт, якщо це передбачено умовами договору між управителем та забудовником. 

          Фінансування кожного наступного етапу будівництва здійснюється після повного закінчення робіт попереднього етапу. 

          З метою фінансування відповідного етапу банк, в якому відкритий рахунок тимчасового зберігання (ескроу) ФФБ,  перевіряє  наявність у забудовника права на одержання коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами банку.

         Порядок здійснення операцій із застосуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) для ФФБ встановлюється Національним банком України.»

         У зв’язку із цим частини четверту-дванадцяту вважати відповідно частинами  восьмою-шістнадцятою.

Частину восьму доповнити абзацом такого змісту:

         «копії договорів страхування цивільно-правової відповідальності забудовника».

         8) у статті 25:

         у частині дванадцятій слова «рахунку ФОН» замінити словами «відкриття ФОН поточного рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)»;

         у реченні першому частини чотирнадцятої слова «окремий рахунок, який є рахунком ФОН» замінити словами «окремий поточний рахунок та рахунок умовного зберігання (ескроу), які є рахунками ФОН.».

         9) статтю 32 після частини першої доповнити частинами другою-п’ятою   такого змісту:

         «На умовах договору із забудовником, управитель ФОН спрямовує кошти, залучені шляхом розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва в порядку, визначеному Правилами ФОН та цим Законом.

         Фінансування будівництва за рахунок коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН  та розміщених на рахунку тимчасового зберігання (ескроу), здійснюється поетапно в такому порядку (від суми договору про придбання сертифікатів ФОН, укладеного між управителем та власником сертифікатів ФОН):

          30%  - перший внесок після укладення договору про придбання сертифікатів ФОН;

         40% -  після завершення зведення зовнішніх стін об’єкту будівництва;

          8% - після завершення робіт із встановлення комунікацій та здійснення покрівельних робіт об’єкту будівництва;

         3% - після встановлення системи опалення об’єкту будівництва;

         5% - після сантехнічних та електромонтажних робіт на об’єкті будівництва;

         5% - після завершення внутрішніх робіт та ліфтового обладнання (для багатоповерхових будинків) об’єкту будівництва;

         3% - після монтажу вікон, вхідних дверей, внутрішніх комунікацій на об’єкті будівництва;

         5% - після робіт із обладнання місць загального користування об’єкту будівництва;

         1% після проведення інших робіт, якщо це передбачено умовами договору між управителем та забудовником. 

         Фінансування кожного наступного етапу будівництва здійснюється після повного закінчення робіт попереднього етапу. 

          З метою фінансування відповідного етапу банк, в якому відкритий рахунок тимчасового зберігання (ескроу) ФОН,  перевіряє  наявність у забудовника права на одержання коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами банку.

         Порядок здійснення операцій із застосуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) для ФОН встановлюється Національним банком України.».

         У зв’язку із цим частини другу-сьому вважати відповідно частинами шостою – одинадцятою.

         ІІ.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

         1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

         2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону.

         3. До приведення інших законодавчих актів України у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

         4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

         5. Національному банку України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

          6. Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури забезпечити контроль за виконанням забудовниками та управителями цього Закону.

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 231 гість та 0 користувачів