Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Глосарій фінансового ринку

Термінологія що застосовується в нормативно-правових актах якими регулюється діяльність фінансових установ. Поняття та визначення, що вживаються в законодавчих актах, якими регулюється діяльність фінансових установ.

aksent-400 2Відокремлений підрозділ фінансової компанії - це, філія, інший відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від імені фінансової компанії.
aksent-400 2Місце знаходження фінансової компанії – фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю фінансової компанії (де переважно знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюється управління та облік.
aksent-400 2Новостворений заявник - юридична особа, яка подала заяву для внесення її до Державного реєстру фінансових установ не пізніше тридцяти календарних днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації цієї юридичної особи.
aksent-400 2Реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка що подається заявником для внесення відповідного запису про заявника та/або про його відокремлені підрозділи до Державного реєстру фінансових установ.
aksent-400 2Заявник - юридична особа, яка подає документи для: внесення до Державного реєстру фінансових установ для отримання статусу фінансової установи; виключення фінансової установи з державного реєстру фінансових установ, внесення змін до державного реєстру фінансових установ; видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення або виключення відомостей про відокремлені підрозділи в державному реєстрі фінансових установ.
aksent-400 2Недостовірна інформація - дані про невідповідність інформації, що міститься в документах, поданих заявником для отримання статусу фінансової установи та/або внесення змін до інформації, що міститься в державному реєстрі фінансових установ, документам (інформації), наявними в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством.
aksent-400 2Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи - документ встановленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ.
aksent-400 2Систематичне невиконання заходів впливу - невиконання або часткове невиконання протягом календарного року двох або більше заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг по відношенню до фінансової установи.
aksent-400 2Внесення інформації про фінансову установу до Реєстру фінансових установ - внесення юридичної особи до Реєстру фінансових установ для придбання заявником статусу фінансової установи, виключення фінансової установи з Реєстру фінансових установ, а також відображення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством, шляхом внесення інформації до Реєстру фінансових установ.
aksent-400 2Фінансова компанія - фінансова установа, що надає фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції Нацкомфінпослуг, і яке не є страховиком, фінансовою установою, яка надає послуги з накопичувального пенсійного забезпечення, фінансовою установою - юридичною особою публічного права, а також кредитної установою, в тому числі кредитною спілкою та ломбардом.
aksent-400 2Фінансова установа-ліцензіат - це фінансова установа, яка може надавати фінансову послугу тільки після отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг та діяльність з надання такої фінансової послуги є виключним видом діяльності фінансової установи.
aksent-400 2Фінансова установа - юридична особа публічного права - це, фінансова установа, яка створюється відповідно до акта Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування та уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, що мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державні цільові фонди).
aksent-400 2Набуття статусу фінансової установи - юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру фінансових установ. Датою внесення відповідного запису до Реєстру фінансових установ для набуття юридичною особою статусу фінансової установи - є дата прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення фінансової установи до Реєстру фінансових установ. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги, після внесення його до Реєстру фінансових установ та отримання Свідоцтва виданого Нацкомфінпослуг. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію та/або дозвіл, фінансова установа має право на надання такої послуги лише після отримання відповідної ліцензії та/або дозволу.
aksent-400 2Свідоцтво фінансової установи, свідоцтво фінансової компанії - видається без зазначення строку дії та діє до прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи з Реєстру фінансових установ та анулювання Свідоцтва фінансової компанії.
aksent-400 2Аудиторський висновок (звіт) про підтвердження достовірності фінансової звітності фінансової компанії - аудиторський висновок (звіт), яке включає підтвердження фактичного формування статутного (пайового) капіталу грошовими коштами і відповідності статутного (пайового) та / або власного капіталу фінансової компанії вимогам законодавства ( крім фінансової установи - юридичної особи публічного права). Аудиторський висновок (звіт), яке подається кредитною спілкою, має включати підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов'язкового пайових внесків.
aksent-400 2Спеціальне місце зберігання заставного майна - окреме приміщення, окрема територія, місце з обмеженим доступом, які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, бути розташовані за місцезнаходженням ломбарду або його відокремленого підрозділу, і бути обладнаними необхідними засобами, які повинні забезпечити збереження предметів застави і утримання предметів застави в належному стані. Кредитна спілка зобов'язана мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює викрадення грошових коштів або їх пошкодження.
aksent-400 2Облікова і реєструюча система фінансової компанії має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг в електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення кредитною установою журналу обліку укладених та виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.
aksent-400 2Журнал обліку та картки обліку в електронному вигляді ведуться кредитною установою з обов'язковою можливістю друку в будь-який час на вимогу органів державної влади в межах їх повноважень. Кредитна установа повинне зберігати інформацію журналу обліку та карток обліку в електронному вигляді таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.
Власний капітал фінансової компанії, яка планує надавати одну фінансову послуг (наприклад факторинг), за винятком субординованого капіталу повинен становити не менше трьох мільйонів гривень (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).
aksent-400 2Власний капітал фінансової компанії, яка планує надавати дві і більше фінансових послуг (наприклад факторинг, кредитування та фінансовий лізинг), за винятком субординованого капіталу повинен становити не менше п'яти мільйонів гривень (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).
aksent-400 2В Додаток до Свідоцтва яке видає Нацкомфінпослуг, відповідно до встановлених законодавством обмеженнями щодо можливості суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг Нацкомфінпослуг вносить наступні види послуг:
- Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- Фінансовий лізинг;
- Факторинг;
- Надання поручительств;
- Надання гарантій;
- Надання позик;
- Залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- Операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.
aksent-400 2Фінансова компанія має право надавати виключно ті фінансові послуги, які вказані в Додатках до Свідоцтва та надання яких не потребує отримання відповідного дозволу/ліцензії, після отримання Свідоцтва та Додатка до нього.
aksent-400 2Фінансова установа це - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, які надають послуги з видачі фінансових гарантій у порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.
aksent-400 2Кредитна установа - це, фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.
aksent-400 2Фінансовий кредит - це, кошти, що надаються позики юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент.
Фінансові активи - це, грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів.
aksent-400 2Фінансова послуга - це, операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, в тому числі і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Ринки фінансових послуг - це, сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.
aksent-400 2Учасники ринку фінансових послуг - це, особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які здійснюють діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об'єднання фінансових установ, які включені до реєстру саморегулівних організацій; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг.
aksent-400 2Істотна участь у фінансовій компанії - прямий і опосередкований, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10-ю і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи. Або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
aksent-400 2Саморегулівна організація - некомерційне об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розробки та впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та / або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям.
aksent-400 2Державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.
aksent-400 2Асоційована компанія - це, юридична особа, в якому інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20-ту або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів.
Дочірня компанія - це, юридична особа, яка контролює іншою юридичною особою (материнською компанією).
aksent-400 2Компанія з надання допоміжних послуг - це, юридична особа, що не є фінансовою установою, діяльність якого полягає в наданні послуг з інформаційних технологій, володінню або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення фінансовою установою діяльності з надання фінансових послуг.
aksent-400 2Контролер на фінансовому ринку - це, фізична особа або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та / або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу та / або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи іншим чином.
aksent-400 2Контроль на фінансовому ринку - це, можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та / або діяльність юридичної особи шляхом прямого та / або опосередкованого володіння однієї особи, самостійно або спільно з іншими особами, які володіють часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу та / або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи іншим чином.
aksent-400 2Материнська компанія - це, юридична особа, яка контролює іншу юридичну особу (дочірню компанію).
aksent-400 2Небанківська фінансова група - це, група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, в якій небанківська кредитна організація (небанківська фінансова установа) здійснює переважна діяльність. Небанківська фінансова холдингова компанія і компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками небанківської фінансової групи, що входять до складу небанківської фінансової групи.
aksent-400 2Переважна діяльність в групі здійснюється небанківською фінансовою установою (небанківськими фінансовими установами), - якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньо арифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять в цю групу, за цей період. Розрахунок переважної діяльності небанківської фінансової групи здійснюється щороку станом на 1 січня у порядку, визначеному цією статтею.
aksent-400 2Небанківська фінансова холдингова компанія - це, фінансова холдингова компанія, переважною діяльністю фінансових установ, які є її дочірніми та асоційованими компаніями, є небанківська фінансова діяльність.
Учасники небанківської фінансової групи - це, банки та інші фінансові установи, небанківська фінансова холдингова компанія, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера.
aksent-400 2Фінансова група - це, банківська група, небанківська фінансова група.
aksent-400 2Фінансова холдингова компанія - це, юридична особа, основним видом діяльності якого є участь у статутному капіталі юридичних осіб, і діяльність фінансових установ, які є його дочірніми та / або асоційованими компаніями, є основною.
aksent-400 2Діяльність фінансових установ є основною, якщо сукупне середньоарифметичне значення їх активів за останні чотири звітних періоди (квартали) становить 80 і більше відсотків сукупного розміру середньо арифметичне значень активів усіх дочірніх та асоційованих компаній за цей період.
aksent-400 2Афілійована особа - це, юридична особа, у статутному капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному капіталі фінансової установи.
aksent-400 2Ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, яка дозволяє зробити висновок про відповідність її господарської та / або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність у особи судимості за корисливі злочини, і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або непогашеної у встановленому законом порядку.
aksent-400 2Корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками з управління суспільством.
aksent-400 2Пов’язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якому члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами.
aksent-400 2Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якщо інше не передбачено законом, включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами як фінансові.
aksent-400 2Структура власності - система взаємовідносин юридичних і фізичних осіб, що дозволяє визначити всіх осіб, які мають істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи.
aksent-400 2Спільний контроль на фінансовому ринку - це, розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до договору про спільну діяльність.
aksent-400 2Споріднена особа на фінансовому ринку - це, юридична особа, яка має спільних з фінансовою установою власників істотної участі.
aksent-400 2Фінансовими вважаються такі послуги:
1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та / або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
7) надання гарантій та поручительств;
8) переказ грошових коштів;
9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
11) факторинг;
11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
12) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.
14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
aksent-400 2Фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг". Фінансова установа, що надає послуги факторингу, може надавати послуги з ведення обліку грошових вимог, надання поручительств за виконання боржником своїх обов'язків за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг), або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на отримання коштів від боржника в рамках факторингової діяльності.
aksent-400 2Договір про надання фінансової послуги, повинен містити: 1) назву документа; 2) назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання; 3) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу; 4) найменування та місцезнаходження юридичної особи; 5) найменування фінансової операції; 6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків; 7) строк дії договору; 8) порядок зміни і припинення дії договору; 9) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 9-1) підтвердження, що інформація, зазначена у частині другій статті 12 цього Закону України "Про фінансвих послуги і регулювання ринку фінансових послуг", надана клієнту; 10) інші умови за згодою сторін; 11) підписи сторін.
aksent-400 2Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених Законом.
Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори, у разі незгоди позичальника з пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором, або графіком погашення боргу.
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), який надається небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку та дозволяє здійснювати валютні операції, м при цьому не потребує отримання індивідуальної ліцензії.
aksent-400 2Небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому законодавством України.
aksent-400 2Дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії.

aksent-400 2Активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

aksent-400 2Бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

aksent-400 2Верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним;

aksent-400 2Відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу - філія, інший підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що розташований не за місцезнаходженням такого суб’єкта та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім здійснення представницьких функцій);

aksent-400 2Вивчення клієнта - процес отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири);

aksent-400 2Вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція;

aksent-400 2Видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів;

aksent-400 2Високий ризик - результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу ймовірність використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;

aksent-400 2Внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; обов’язкового звітування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення про фінансові операції, щодо яких виникає підозра, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених цим Законом;

aksent-400 2Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження;

aksent-400 2Державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

aksent-400 2Державний фінансовий моніторинг, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України;

aksent-400 2Державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, які здійснюються іншими суб’єктами, визначеними частиною третьою статті 5 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

aksent-400 2Ділові відносини - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору (у тому числі публічного) про надання фінансових або інших послуг;

aksent-400 2Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

aksent-400 2Додаткова інформація - відомості про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу, та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також інша наявна у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформація або інформація, яка повинна зберігатися в нього відповідно до вимог законодавства, зокрема інформація з обмеженим доступом, копії документів, або інформація з них, необхідні для виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

aksent-400 2Додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації на додачу до раніше поданих узагальнених матеріалів;

aksent-400 2Доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;

aksent-400 2Ідентифікаційні дані - це:

 • для фізичної особи - відомості, зазначені у пунктах 1 частин дев’ятої і десятої, у частинах одинадцятій і дванадцятій статті 9 цього Закону;
 • для фізичної особи - підприємця - відомості, зазначені у пункті 2 частини дев’ятої, у частині дванадцятій статті 9 цього Закону;
 • для юридичної особи - відомості, зазначені у пункті 3 частини дев’ятої та пункті 2 частини десятої статті 9 цього Закону;
 • дані, перелік яких визначений суб’єктами державного фінансового моніторингу, - у випадках, визначених частиною шістнадцятою статті 9 цього Закону;

aksent-400 2Ідентифікація - отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних;

aksent-400 2Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

 • глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 • депутати парламенту;
 • голови та члени правлінь центральних банків;
 • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
 • надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
 • керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

aksent-400 2Істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі;

aksent-400 2Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

aksent-400 2Клієнт - будь-яка особа, яка:

 • звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 • користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 • є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність");
 • є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті "в" пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону);

aksent-400 2Міжнародні санкції - санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них;

aksent-400 2Належним чином оформлене повідомлення - оформлене та подане до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до вимог законодавства повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, яке містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

aksent-400 2Національна оцінка ризиків - система заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб’єктів (у разі потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;

aksent-400 2Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

 • Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
 • перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
 • народні депутати України;
 • Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 • голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
 • члени  Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 • Генеральний прокурор та його заступники;
 • Голова Служби безпеки України та його заступники;
 • Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 • Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
 • Голова та члени Рахункової палати;
 • члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
 • надзвичайні і повноважні посли;
 • Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
 • державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
 • керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
 • керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

aksent-400 2Неприбуткові організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку;

aksent-400 2Неприйнятно високий ризик - максимально високий ризик, який не може бути прийнятий суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

aksent-400 2Об’єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;

aksent-400 2Обов’язковий фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників, обов’язкового звітування про них центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених цим Законом;

aksent-400 2Офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості;

aksent-400 2Первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання вимог цього Закону, нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу, що включають, зокрема, проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;

aksent-400 2Підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції;

aksent-400 2Поглиблена перевірка клієнта - здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу заходів з отримання (зокрема від органів державної влади, державних реєстраторів, з офіційних або публічних джерел) інформації про клієнта (представника клієнта) для підтвердження або спростування наданих ним даних, достовірність яких є сумнівною;

aksent-400 2Представник клієнта - особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта;

aksent-400 2Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

aksent-400 2Ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності;

aksent-400 2Спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

aksent-400 2Спроба проведення фінансової операції - здійснення клієнтом чи особою, яка діє від його імені або в його інтересах, дій, спрямованих на проведення фінансової операції, якщо така фінансова операція не була проведена з ініціативи клієнта;

aksent-400 2Суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи;

aksent-400 2Таємниця фінансового моніторингу - інформація, отримана під час здійснення державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом, а саме інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями;

aksent-400 2Траст - юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов’язується за винагороду виконувати певні юридичні дії;

aksent-400 2Узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення. Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з правоохоронними органами;

aksent-400 2Управління ризиками - заходи, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, із створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, яка передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх зменшення;

aksent-400 2Уточнення інформації про клієнта - актуалізація даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них;

aksent-400 2Учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент;

aksent-400 2Філія іноземного банку - відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків;

aksent-400 2Фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб’єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону;

aksent-400 2Фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;

aksent-400 2Фінансування розповсюдження зброї масового знищення - дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції;

aksent-400 2Фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:

 • для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією;
 • для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

aksent-400 2Асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

aksent-400 2Афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

aksent-400 2Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

aksent-400 2Банк-оболонка - банк, інша фінансова установа - нерезидент, що не має постійного місцезнаходження та не провадить діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягає відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування.

aksent-400 2Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків;

aksent-400 2Банківська група - група юридичних осіб:

 • які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
 • що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
 • які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ та/або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною, або
 • що складається з небанківської фінансової установи або компанії, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, яка є контролером, її однієї або декількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною.

aksent-400 2Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, належить до складу цієї банківської групи.

aksent-400 2Компанія вважається такою, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, якщо частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

aksent-400 2Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітні квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що належать до цієї групи, за зазначений період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня. Після того, як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів установ, що належать до цієї групи, зменшилася і становить від 40 до 50 відсотків, група продовжує вважатися банківською протягом трьох років з моменту такого зменшення.

aksent-400 2Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

aksent-400 2Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми;

aksent-400 2Банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність;

aksent-400 2Банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів;

aksent-400 2Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів;

aksent-400 2Банківська холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність;

aksent-400 2Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків;

aksent-400 2Дочірня компанія - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією);

aksent-400 2Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

aksent-400 2Ділова репутація - відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;

aksent-400 2Економічні нормативи - показники, що встановлюються Національним банком України і дотримання яких є обов'язковим для банків;

aksent-400 2Інспекційна перевірка банку - форма здійснення банківського нагляду уповноваженими Національним банком України особами безпосередньо у банку;

aksent-400 2Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

aksent-400 2Капітал банку - власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;

aksent-400 2Капітал приписний - сума грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації;

aksent-400 2Капітал статутний - сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом;

aksent-400 2Капітал регулятивний - сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

aksent-400 2Керівники юридичної особи (крім банку) - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи;

aksent-400 2Клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку;

aksent-400 2Ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:

 1. якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
 2. якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
 3. вважається, що публічна компанія не має ключовиx учасників;

aksent-400 2Контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

aksent-400 2Контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

aksent-400 2Конфлікт інтересів - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень;

aksent-400 2Кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент;

aksent-400 2Кредитний реєстр Національного банку України (далі - Кредитний реєстр) - інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз та класифікацію кредитів;

aksent-400 2Кредитор банку - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;

aksent-400 2Ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключовиx учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключовиx учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

aksent-400 2Ліквідація банку - процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону та Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

aksent-400 2Материнський банк - український банк, серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа та який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії;

aksent-400 2Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку - співвідношення між розміром регулятивного капіталу і сумою активів та позабалансових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику, та сумою вимог для покриття інших ризиків банку;

aksent-400 2Нормативно-правові акти Національного банку України - нормативно-правові акти, що видаються Національним банком України у межах його повноважень на виконання цього та інших законів України;

aksent-400 2Публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) фондових бірж, які відповідають критеріям, визначеним Національним банком України;

aksent-400 2Реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, зміна його організаційно-правової форми (перетворення), наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам;

aksent-400 2Рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;

aksent-400 2Розкриті резерви - резерви і фонди, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку та оприлюднені у фінансовій звітності банку;

 

aksent-400 2Розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи;

aksent-400 2Споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі;

aksent-400 2Системно важливий банк - банк, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, діяльність якого впливає на стабільність банківської системи;

aksent-400 2Структура власності юридичної особи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:

 • всіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів такої юридичної особи;
 • всіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;
 • всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у такій юридичній особі;
 • відносини контролю щодо цієї юридичної особи між усіма особами, зазначеними у пунктах 1-3 цього визначення

aksent-400 2Уповноважена особа банку - особа, яка на підставі статуту чи угоди має повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що мають юридичне значення;

aksent-400 2Учасники банку - засновники банку, акціонери банку і пайовики кооперативного банку;

учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера;

aksent-400 2Учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи;

aksent-400 2Фінансове оздоровлення банку - відновлення платоспроможності банку та приведення фінансових показників його діяльності у відповідність із вимогами Національного банку України.


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 174 гостя та 0 користувачів