Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно мер по обеспечению погашения кредитов. НБУ Рекомендации от 06.08.2009 года №461

Касательно мер по обеспечению погашения кредитов. НБУ Рекомендации от 06.08.2009 года №461

Рекомендации относительно работы банков с заемщиками-физлицами, которые имеют задолженность по потребительским кредитам и попали в трудное финансовое положение (далее Рекомендации), разработаны на основании статей 7, 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (679-14) Прочие операционные расходы и статей 49, 55, 60-62, 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (2121-14) с учетом соответствующего опыта надзорных органов европейских стран.

Відповідно до статей 7, 15 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) та статей 49, 55, 60-62, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14), з метою зменшення ризиків банківської діяльності (кредитного, ліквідності, юридичного, репутації) та недопущення втрати довіри до банківської системи, зокрема шляхом створення банками прийнятних умов для забезпечення виконання позичальниками-фізичними особами взятих на себе зобов'язань за споживчими кредитами, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Схвалити:

     1.1. Рекомендації  щодо  роботи  банків  з  позичальниками - фізичними  особами,  які  мають   заборгованість   за   споживчими кредитами   та   потрапили   в  скрутне  фінансове  становище,  що додаються.

     1.2. Пам'ятку позичальника,  який  має  заборгованість  перед банком  за  споживчим  кредитом  і  потрапив  у  скрутне фінансове становище (далі - Пам'ятка), що додається.

     2. Керівникам банків:

     2.1. Забезпечити   розміщення   Пам'ятки (шрифт не менше  ніж 14 кегль)  у  всіх  підрозділах  банку,  де  здійснюються операції споживчого кредитування,  для того,  щоб позичальники мали змогу з нею ознайомитися.

     2.2. Установити   персональну   відповідальність   керівників підрозділів  банку,  у  яких  здійснюються   операції   споживчого кредитування,  за  неналежне  виконання  вимог  підпункту 2.1 цієї постанови.

     3. Територіальним  управлінням  Національного  банку  України здійснити   публікацію   прес-релізу   щодо  Пам'ятки  в  найбільш популярному обласному виданні за рахунок коштів статті  5.7  "Інші операційні   витрати"   кошторису   поточних   доходів   і  витрат відповідного центру кошторисної відповідальності.

     4. Департаменту зовнішньоекономічних відносин   (С.В.Круглик) здійснити  публікацію  прес-релізу  щодо   Пам'ятки   в   найбільш популярних виданнях м. Києва і Київської області.

     5. Департаменту статистики та звітності (В.М.Галь) розмістити Пам'ятку    та    прес-реліз    щодо    Пам'ятки    на   офіційній інтернет-сторінці Національного банку України.

     6. Фінансовому  департаменту  (О.М.Кандибка)  передбачити   в установленому  порядку  в кошторисі доходів і витрат Національного банку України  необхідні  кошти  на  публікацію  прес-релізу  щодо Пам'ятки.

     7. Департаменту    нормативно-методологічного    забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко)  довести  зміст цієї  постанови  до  відома  структурних  підрозділів центрального апарату,  територіальних управлінь Національного банку України,  а також банків для використання в роботі.

     8. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на виконавчого  директора  -  директора   Дирекції   з   банківського регулювання  та  нагляду  В.В.Пасічника,  департаменти безвиїзного банківського  нагляду    (К.В.Рожкова),    інспектування    банків (С.В. Фабер),  Управління  кризового  менеджменту  (Ю.Д.Петров)  і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

     9. Постанова набирає чинності з дня її підписання.

В.о. Голови                                         А.В.Шаповалов

                                      СХВАЛЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      06.08.2009  N 461

                           РЕКОМЕНДАЦІЇ

              щодо роботи банків з позичальниками -

           фізичними особами, які мають заборгованість

               за споживчими кредитами та потрапили

                  в скрутне фінансове становище

                      1. Загальні положення

     1.1. Рекомендації  щодо  роботи  банків  з  позичальниками - фізичними   особами,   які   мають  заборгованість  за  споживчими кредитами та потрапили  в  скрутне  фінансове  становище  (далі  - Рекомендації),  розроблені на підставі статей 7, 15 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Інші операційні витрати та  статей  49,  55,  60  -  62,  66  Закону  України "Про банки і банківську діяльність" (  2121-14  )  з  урахуванням  відповідного досвіду наглядових органів європейських країн.

     Дотримання банками  цих  Рекомендацій  сприятиме  мінімізації ризиків банківської  діяльності (зокрема кредитного,  ліквідності, юридичного, репутації),  покращенню  стану  повернення   кредитів, спроможності банку  виконувати свої зобов'язання перед вкладниками і кредиторами та відновленню довіри  населення  до  банків  шляхом створення    прийнятних    умов    для    забезпечення   виконання позичальниками - фізичними особами взятих на себе  зобов'язань  за споживчими   кредитами   (кредити  на  поточні  потреби,  іпотечні кредити).

     1.2. Національний банк України  (далі  -  Національний  банк) рекомендує банкам використовувати ці Рекомендації під час роботи з позичальниками  -  фізичними  особами,  які  потрапили  в  скрутне фінансове становище внаслідок настання непередбачених обставин, що спричинили  негативний  вплив  на   їх   здатність   забезпечувати своєчасне  та  в  повному  обсязі  виконання  своїх зобов'язань за споживчими кредитами (далі - позичальник,  який потрапив у скрутне фінансове становище).

     Непередбаченими обставинами,  що спричинили негативний  вплив на  здатність  позичальника  забезпечувати  своєчасне та в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за споживчим  кредитом,  можуть бути:  зменшення заробітної плати та/або інших надходжень;  втрата пільг, роботи;  тяжке захворювання та/або отримання  інвалідності; розлучення;  смерть  членів  сім'ї  або  інше,  якщо  ці обставини спричинили втрату доходів  або  їх  зниження  до  рівня,  за  яким щомісячні  сукупні  платежі за кредитом перевищують 30%  місячного доходу позичальника.

     1.3. Банкам рекомендується розглядати позичальника як такого, який потрапив  у  скрутне  фінансове  становище,  у разі наявності підтверджених відповідними  достовірними  документами  (довідка  з місця   роботи,   довідка  з  державної  служби  зайнятості  тощо) об'єктивних та беззаперечних доказів того,  що  позичальник  не  в змозі  своєчасно  та  в повному обсязі виконувати умови кредитного договору у зв'язку з настанням непередбачених обставин, зазначених у пункті 1.2 цих Рекомендацій.

             2. Організація роботи з позичальниками,

           які потрапили в скрутне фінансове становище

     2.1. Використовуючи ці Рекомендації у своїй діяльності, банки упроваджують їх у власні внутрішньобанківські положення  з  описом процедур  щодо  роботи  з позичальниками,  які потрапили в скрутне фінансове становище, та застосовують на постійній основі.

     2.2. З метою забезпечення оперативної організації роботи з позичальниками, які потрапили в скрутне фінансове становище, банкам рекомендується уповноважити посадових осіб або створити окремі структурні підрозділи з урахуванням структури банку, напрямів діяльності, обсягів операцій тощо у всіх філіях та відділеннях банку, у яких надавались кредити, одночасно забезпечивши контроль за їх діяльністю на рівні головного офісу.

     2.3. З  метою  забезпечення   неупередженого   ставлення   до позичальників,  які  потрапили  в скрутне фінансове становище,  не рекомендується особу  (структурний  підрозділ),  відповідальну  за роботу   з  позичальниками,  які  потрапили  в  скрутне  фінансове становище,  підпорядкувати підрозділам банку, що  відповідають  за стягнення проблемної заборгованості з позичальника.

       3. Проведення роботи з позичальниками, які потрапили

                   в скрутне фінансове становище

     3.1. З метою недопущення посилення соціальної  напруги  серед населення банкам рекомендується коректно та з розумінням ставитися до позичальника,  який потрапив у скрутне фінансове становище, та разом з ним, ураховуючи всі обставини, зокрема стан обслуговування позичальником заборгованості за споживчим кредитом (далі - заборгованість) до настання подій,  які спричинили погіршення його фінансового  становища,  причин  настання  таких  подій,  поточний фінансовий стан позичальника, перспективи відновлення платоспроможності  та  інше,  визначитися  зі  шляхами   погашення заборгованості.

     3.2. Під час роботи з позичальником,  який потрапив у скрутне фінансове становище,  банкам   рекомендується   вживати   заходів, спрямованих на   створення   прийнятних   умов   для  забезпечення виконання позичальником взятих на себе  зобов'язань  за  споживчим кредитом, а саме:

     підтримувати зв'язок з позичальником у зручний для нього  час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

     надати позичальнику  повну   і   доступну   інформацію   щодо загального розміру  його  заборгованості,  уключаючи  всі платежі, передбачені умовами   кредитного   договору,   та   проінформувати позичальника про заходи, які можуть бути застосовані банком у разі невиконання позичальником умов кредитного договору,  у тому  числі повідомити,  що  неналежне виконання умов кредитного договору може негативно  вплинути  на  кредитну   історію   позичальника   і   в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

     обговорити з  позичальником  усі  обставини  його   скрутного фінансового  становища  та  надати  безкоштовні  консультації щодо можливих шляхів забезпечення погашення заборгованості;

     пояснити позичальнику  ставлення  банку  до  його  фінансових проблем, зокрема,  що обходитимуться з позичальником з розумінням, намагаючись спільними  зусиллями  знайти прийнятне для обох сторін рішення щодо забезпечення повернення позичальником заборгованості;

     у разі  досягнення  домовленостей між банком та позичальником щодо   реструктуризації   та/або   зміни   валюти   заборгованості позичальника  розробити  разом  з  позичальником  прийнятну як для позичальника,  так і для банку програму  погашення  заборгованості позичальника.

     3.3. Під  час  обговорення  з позичальником,  який потрапив у скрутне фінансове становище,  шляхів погашення його заборгованості рекомендується  надати  позичальнику  повну  і доступну інформацію щодо кожного з наступних шляхів з метою усвідомлення позичальником механізму дії та усіх наслідків кожного з них:

     здійснення реструктуризації та/або зміна валюти заборгованості  позичальника  на прийнятних для обох сторін умовах згідно з принципами,  рекомендованими Національним банком  України (постанова  Правління   Національного банку України від 03.06.2009 N 328 ( v0328500-09 )  "Про  заходи  щодо  забезпечення  погашення кредитів");

     продаж заборгованості позичальника;

     передача права вимоги за кредитним договором позичальника;

     отримання послуг третіх осіб щодо  повернення  заборгованості позичальника;

     звернення-стягнення на майно.

     3.4. У разі прийняття  рішення  про  реструктуризацію  та/або зміну   валюти  кредитної  заборгованості  позичальнику  надається детальний  розпис  сукупної   вартості   кредиту   з   урахуванням процентної ставки за ним,  вартості усіх супутніх послуг,  а також інших  зобов'язань  позичальника  відповідно  до  Правил   надання банками  України  інформації  споживачу  про умови кредитування та сукупну  вартість  кредиту,  затверджених   постановою   Правління Національного банку   від   10.05.2007   N   168   (  z0541-07  ), зареєстрованих   у  Міністерстві  юстиції  України  25.05.2007  за N 541/13808.

     3.5. У разі недосягнення домовленостей з позичальником,  який потрапив у скрутне фінансове становище, щодо реструктуризації його заборгованості  рекомендується  передати  відповідну інформацію до бюро   кредитних   історій   за   наявності   письмового   дозволу позичальника на збір,  зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про позичальника.

      4. Надання інформації про позичальників, які потрапили

                   в скрутне фінансове становище

     4.1. Банки  з  метою  повернення позичальником заборгованості можуть  звернутися  за  послугами  до  третіх  осіб  -   суб'єктів господарювання  та укласти відповідні договори.  Важливим фактором під час  встановлення  таких  взаємовідносин  має  бути  наявність бездоганної ділової репутації таких суб'єктів господарювання та їх керівників,  що надасть банку можливість зробити висновок  про  їх професійні   та   управлінські   здібності,   їх   порядність   та відповідність їх діяльності вимогам закону, а також застосування у своїй роботі принципів роботи з боржниками,  які б унеможливлювали приниження їх честі та гідності.

     Критерії бездоганної      ділової     репутації     суб'єктів господарювання   та   їх   керівників   визначаються   банком    у внутрішньобанківських положеннях щодо роботи з позичальниками, які потрапили в скрутне фінансове становище.

     4.2. Банки  мають  право  надавати  інформацію,  що   містить банківську таємницю,  третім особам,  з якими укладено договори на отримання послуг щодо повернення позичальниками заборгованості, та які розробили і  затвердили  правила  роботи,  які забезпечують не розголошення інформації,  що містить банківську таємницю,  лише за наявності письмового дозволу позичальника,  оформленого відповідно до  Правил  зберігання,   захисту,   використання   та   розкриття банківської    таємниці,    затверджених    постановою   Правління Національного банку  від  14.07.2006   N   267   (   z0935-06   ), зареєстрованих   у   Міністерстві   юстиції   України   03.08.2006 за N 935/12809.

Директор Департаменту

нормативно-методологічного

забезпечення банківського

регулювання та нагляду                               Н.В.Іваненко

                                      СХВАЛЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      06.08.2009  N 461

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ.

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, який має заборгованість перед банком за споживчим кредитом і потрапив у скрутне фінансове становище

     Чи варто ігнорувати умови кредитного договору?

     Отримавши кредит,  Ви  як   позичальник   банку   зобов'язані повернути   банку   основну   суму  боргу,  сплатити  проценти  за користування ним  у  розмірах  і  в  строки,  установлені  умовами кредитного договору.

     Крім того,  умовами  кредитного договору часто передбачається необхідність здійснення позичальником інших платежів, пов'язаних з отриманням,  обслуговуванням  та  погашенням кредиту як на користь банку (комісії   за   відкриття   поточного/карткового    рахунку, здійснення розрахунково-касового    обслуговування,   забезпечення обслуговування кредитної заборгованості,  що, наприклад, пов'язано з  бажанням позичальника отримувати виписки за кредитним/картковим рахунком,   здійснення    валютно-обмінних    операцій,    надання консультаційних,  у тому числі юридичних,  послуг тощо),  так і на користь  третіх  осіб  (страхові  платежі,  платежі   за   послуги нотаріусів, інших осіб, біржові збори тощо).

     Національний банк  України з метою захисту прав позичальників під час укладення  ними  кредитних  договорів  запровадив  Правила надання   банками   України   інформації   споживачу   про   умови кредитування та сукупну вартість кредиту,  затверджені  постановою Правління    Національного  банку  України  від  10.05.2007  N 168 ( z0541-07  ),  зареєстровані  в  Міністерстві   юстиції   України 25.05.2007  за  N  541/13808 (далі - Правила N 168),  і підготував детальну інформацію для громадян,  які вирішили отримати кредит  у банку,  викладену  в  Пам'ятці  позичальника  банку  за  споживчим кредитом,  що розміщена на інтернет-сторінці  Національного  банку України  в  підрозділі "Інформаційна допомога позичальнику"розділу "Інформаційні матеріали" за адресою: www.bank.gov.ua/Inf_mat.

     У разі  невиконання  або  неналежного  виконання  обов'язків, передбачених кредитним  договором  щодо  забезпечення   повернення кредиту,  а  також  у  разі  втрати або суттєвого погіршення стану наданого в заставу майна,  яке залишається у Вашому  користуванні, банк має право вимагати від Вас дострокового повернення кредиту та сплати фактично нарахованих процентів. Право банку пред'явити таку вимогу також, як правило, зазначено в кредитному договорі.

     Крім того,    банки    накопичують    інформацію   про   стан обслуговування   кредитів   позичальником,   у   результаті   чого формується його кредитна історія.  Усі Ваші дії або бездіяльність, що призведуть до неналежного погашення кредиту, можуть вплинути на якість Вашої   кредитної   історії.  Надаючи  кредити,  банки,  як правило,  перевіряють кредитну історію позичальника.  Наявність  у позичальника негативної кредитної історії може стати в майбутньому підставою для надання банком кредиту за більш  високою  процентною ставкою або, взагалі, для відмови в наданні кредиту.

     УВАГА! Прагнучи  забезпечити дотримання позичальником графіка платежів за кредитом,  установленого умовами кредитного  договору, за  неналежного  його  виконання  банки  застосовуватимуть штрафні санкції (неустойки,  штрафи,  пені).  Унаслідок цього  сума  боргу разом  з  нарахованими  штрафними  санкціями  може стати настільки великою,  що її вже неможливо буде погасити навіть шляхом  продажу майна,  яке  було  надане  в  заставу  за кредитом.  У такому разі погашається лише частина боргу  і  позичальник  за  рішенням  суду продовжує  нести  відповідальність  перед банком вже іншими своїми активами (заробітною платою, іншим майном тощо).

     Позичальнику також недопустимо приймати необачні рішення щодо способів повернення  кредиту,  особливо  в скрутні для нього часи. Наприклад, недопустимо самовільно залишити автомобіль,  що  був  у заставі   за  кредитом,  біля  будівлі  банку,  вважаючи,  що  цим забезпечено повний розрахунок за кредитом.  Адже це лише  особиста думка  позичальника.  Відповідно  до  статті 1 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) банк має  законні  підстави  вважати  інакше. Ураховуючи постійну   зміну  цін  на  нерухомість  та  автомобілі, амортизацію та  інші  обставини,  банк  здійснюватиме   реалізацію заставленого  майна за ринковою вартістю.  Тож і в цьому разі може виникнути   ситуація,   коли   погашеною   буде    лише    частина заборгованості позичальника за кредитом.

     У зв'язку  з  цим  для  позичальника  дуже  важливо  повністю контролювати ситуацію,  у якій він опинився з тих чи інших причин, та намагатися  разом  з  банком  знайти прийнятний для обох сторін вихід з неї.

     Чи може банк допомогти Вам?

     Банки з  розумінням  ставляться  до  того,   що   Ви   можете наразитися   на  непередбачені  обставини,  які  можуть  негативно вплинути на Ваш фінансовий стан і здатність своєчасно та в повному обсязі погашати кредит.

     Непередбаченими обставинами,  що  спричинили негативний вплив на Ваше фінансове становище і здатність  своєчасно  та  в  повному обсязі  погашати кредит,  можуть бути:  зменшення заробітної плати та/або інших надходжень;  втрата пільг, роботи; тяжке захворювання та/або отримання інвалідності; розлучення; смерть членів сім'ї або інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх  зниження до рівня,   за   яким   щомісячні   сукупні  платежі  за  кредитом перевищують 30% Вашого місячного доходу.

     За наявності підтвердження достовірними документами  (довідка з  місця  роботи,  довідка  з  державної  служби  зайнятості тощо) об'єктивних та беззаперечних  доказів  того,  що  Ви  не  в  змозі своєчасно  та  в  повному  обсязі  погашати  кредит  у  зв'язку  з настанням  непередбачених  обставин,  а  також,  ураховуючи   інші обставини  (наприклад,  стан  обслуговування  кредиту  до настання подій,  які спричинили погіршення фінансового  становища,  причини настання   таких  подій,  поточний  фінансовий  стан,  перспективи відновлення  платоспроможності  тощо),  банк   може   надати   Вам можливість погашати кредит на нових умовах, прийнятних як для Вас, так і для банку.

     Що Ви можете зробити, потрапивши у фінансову скруту?

     Передусім не ігноруйте листи та дзвінки від тих,  перед ким у Вас  є  фінансові  (грошові)  зобов'язання.  Борг  сам  по собі не зникне,  тому Вам потрібно зустрітися з представниками  банку  для конструктивного вирішення Ваших боргових проблем.  І чим швидше Ви це зробите,  тим меншими будуть штрафи  за  несвоєчасне  погашення кредиту та більш вигідними для Вас нові умови погашення кредиту.

     Разом з тим Ви не повинні покладатися лише на банк.  Зі свого боку Ви повинні виважено оцінити ситуацію, у якій Ви опинилися. Ви маєте  усвідомлювати,  що  Вам  необхідно повернути взяті в кредит гроші.  Адже банк,  як  установа,  яка  по  суті  виконує  функцію фінансового  посередника,  не  тільки  надає кредити,  а й залучає депозити (вклади),  які є джерелом коштів  для  надання  кредитів. Залучені депозити    банку   необхідно   повернути   у   визначені депозитними договорами строки,  сплативши проценти за користування ними. Ураховуючи це, кошти, що повертаються позичальниками під час погашення кредитів,  є джерелом для повернення депозитів.  З метою забезпечення  стабільності  своєї  роботи  банк  узгоджує  графіки виплат за депозитами та надходжень за виданими кредитами. Тому Ви, у свою   чергу,   повинні   докладати   максимальних  зусиль  щодо забезпечення повернення кредиту.

     Як банк повинен обходитися з позичальником,  який потрапив  у скрутне фінансове становище?

     Якщо Ви потрапили в скрутне фінансове становище, як Ви, так і банк  зацікавлені  в   знаходженні   оптимального   рішення   щодо забезпечення  повернення  кредиту.  Реалізація  майна,  наданого в заставу за кредитом,  є вимушеним заходом з боку банку,  до  якого він  вдається,  коли  немає  впевненості в забезпеченні повернення кредиту шляхом відновлення платежів з боку позичальника.

     Національний банк України постановою Правління від 06.08.2009 N461  схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками - фізичними  особами,  які  мають   заборгованість   за   споживчими кредитами  та  потрапили  в  скрутне  фінансове  становище (далі - Рекомендації N 461).

     Відповідно до цих Рекомендацій банки мають:

     - підтримувати  зв'язок  з  позичальником у зручний для нього час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

     - надати   позичальнику  повну  і  доступну  інформацію  щодо загального розміру його  заборгованості,  уключаючи  всі  платежі, передбачені умовами   кредитного   договору,   та   проінформувати позичальника про  заходи,  які  можуть  бути  застосовані  в  разі невиконання  позичальником умов кредитного договору,  у тому числі повідомити,  що неналежне виконання умов кредитного договору  може негативно   вплинути   на   кредитну   історію  позичальника  і  в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

     - обговорити  з  позичальником  усі  обставини його скрутного фінансового становища для  того,  щоб  визначити  з  позичальником можливі шляхи повернення кредиту;

     - разом  з   позичальником   розробити   прийнятну   як   для позичальника, так і для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути реструктуризація кредиту позичальника,  зміна  валюти кредиту тощо.

     Які існують основні шляхи забезпечення повернення кредиту?

------------------------------------------------------------------

|Банк може:|- здійснити реструктуризацію кредиту;                |

|          |- здійснити зміну валюти кредиту;                    |

|          |- продати кредит іншому банку;                       |

|          |- передати право вимоги за кредитним договором;      |

|          |- звернутися до третіх осіб за послугами з повернення|

|          |  кредиту;                                           |

|          |- здійснити звернення-стягнення на майно.            |

------------------------------------------------------------------

     Реструктуризація кредиту означає  внесення   змін  до  раніше укладеного  з  банком   кредитного   договору   шляхом   укладення додаткового  договору  про продовження строку дії договору,  зміни графіка платежів,  зміни процентних ставок тощо.  Реструктуризація кредиту  дасть  змогу  Вам на інших умовах погашати кредит.  Умови реструктуризації   кредиту   визначаються   банком   для   кожного позичальника    індивідуально    на    підставі   об'єктивних   та беззаперечних  доказів  неможливості   виконувати   умови   раніше укладеного   кредитного  договору,  що  підтверджені  достовірними документами.

     Укладаючи договір  з  банком,  у  тому  числі  і  додатковий, переконайтеся, що  всі  умови  договору Вам зрозумілі,  Вам надана вичерпна інформація про сукупну вартість послуг  банку  відповідно до Правил N 168 і Ви повністю усвідомлюєте всі наслідки підписання договору.

     Уклавши з банком договір, дотримуйтесь усіх його умов.

     Якщо ж Ви не здійснюєте платежі  за  кредитом  відповідно  до умов договору,  ігноруєте нагадування, не відповідаєте на листи та телефонні дзвінки банку,  а також Вами  не  досягнуто  згоди  щодо укладення   договору   про  реструктуризацію  кредиту,  банк  може звернутися до суду або до третіх осіб -  суб'єктів  господарювання за послугами з повернення заборгованості за кредитом, іншого банку з метою продажу Вашого боргу або передачі права  вимоги  за  Вашим кредитним договором.

Директор Департаменту

нормативно-методологічного

забезпечення банківського

регулювання та нагляду                               Н.В.Іваненко

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 210 гостей и нет пользователей