Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - внесены изменения в Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины

НБУ - внесены изменения в Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины

На официальном сайте НБУ обнародованы изменения в Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины. Изменения внесены Постановлением Правления НБУ от 13.02.2019 года №38. Постановление вступает в силу с 31 марта 2019 года.

Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України 26 листопада 2015 року № 829 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 лютого 2019 року №38)

Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк Україниˮ, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ, Законів України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україніˮ, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахˮ і нормативно-правових актів Національного банку України у сфері інформаційної безпеки.

2. Терміни та скорочення в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених Законом України “Про електронні довірчі послуги”, Положенням про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (зі змінами) (далі – Положення про захист), Правилами організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 05 жовтня 2018 року № 106) (далі – Правила № 829), Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами).

3. Це Положення регламентує порядок здійснення контролю за виконанням організаціями вимог щодо використання ЗЗІ, установлених Правилами № 829.

4. Національний банк України (далі – Національний банк) здійснює контроль за використанням організаціями ЗЗІ (далі – контроль) шляхом:

1) аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій;

2) здійснення виїзних перевірок.

5. Національний банк має право вимагати від організації надання інформації для здійснення контролю шляхом направлення запиту. Керівник організації зобов’язаний забезпечити надання на запит Національного банку достовірної інформації у вигляді письмових пояснень, документів в електронній (уключаючи електронний журнал ПМГК) та/або паперовій формі у строк, в обсязі, за форматом та за структурою, що визначені в такому запиті.

6. Керівник організації зобов’язаний забезпечити подання звіту щодо використання ЗЗІ (далі – Звіт) згідно з додатком до цього Положення. Звіт подається організаціями до Національного банку один раз на рік протягом одного місяця, наступного за звітним періодом (рік), у паперовій або електронній формі. У разі подання Звіту в паперовій формі такий Звіт засвідчується власноручним підписом керівника організації. Подання Звіту в електронній формі здійснюється у форматі pdf із кваліфікованим електронним підписом керівника організації і такий Звіт надсилається засобами електронної пошти Національного банку.

7. Національний банк забезпечує нерозголошення інформації, отриманої ним під час здійснення контролю, третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України. II.Порядок здійснення виїзних перевірок

8. Національний банк має право здійснювати виїзні перевірки виконання організаціями вимог, установлених Правилами № 829 (далі перевірки).

Підставами для проведення перевірок є:

1) уключення організації в СЕП та/або інформаційні задачі Національного банку;

2) зміна місцезнаходження організації або зміна адреси розташування ЗЗІ, які організація отримала відповідно до Положення про захист;

3) ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації у Звіті та/або за запитом Національного банку. Під час проведення перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність у перевірці яких стала підставою для її здійснення;

4) ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки.

9. Перевірка повинна здійснюватися у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

10. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки, зобов’язані мати документи, що підтверджують їх особу, та розпорядчий акт Національного банку, на підставі якого здійснюється перевірка.

11. Перевірка здійснюється в присутності адміністратора інформаційної безпеки та/або посадової особи, призначеної керівником організації.

12. Працівники Національного банку, які здійснюють перевірку, мають право:

1) ознайомлюватися з журналами (ПМГК, обліку ЗЗІ, прийманняпередавання ЗЗІ) та внутрішніми документами організації, що підтверджують виконання вимог Правил № 829;

2) відвідувати приміщення організації, де використовуються та зберігаються ЗЗІ, вивчати умови їх використання і зберігання;

3) відвідувати робочі місця працівників організації, які використовують ЗЗІ;

4) перевіряти налаштування АРМ-СЕП, АРМ-НБУ-інф, АРМ ПМГК на відповідність експлуатаційній документації, вимогам і рекомендаціям Національного банку.

13. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки, за результатами перевірки складають довідку про перевірку (далі довідка). Довідка має містити описову частину, висновки, виявлені порушення, недоліки та строки їх усунення. Довідка також може містити іншу інформацію та рекомендації для організації.

14. Довідка складається у двох примірниках за підписом працівників Національного банку, уповноважених на здійснення перевірки, та керівника організації. Один примірник довідки зберігається в Національному банку, другий в організації.

15. Керівник організації в разі наявності заперечень щодо висновків, викладених у довідці, має право надати обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі його наявності), які є невід’ємною частиною довідки. У такому разі довідка доповнюється відміткою “із запереченнями (поясненнями)ˮ.

16. Організація в установлені в довідці строки і спосіб надає до Національного банку інформацію про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки. III. Виїзна перевірка готовності організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі Національного банку

17. Національний банк перевіряє готовність організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі Національного банку після впровадження організацією заходів відповідно до вимог Правил № 829.

18. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки готовності організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі Національного банку, перевіряють:

1) наявність технічних можливостей для організації робочих місць відповідальних осіб згідно з вимогами Правил № 829;

2) наявність відповідальних осіб за зберігання та використання засобів захисту інформації Національного банку, внутрішніх документів організації про їх призначення та підписаних ними зобов’язань відповідно до вимог Правил № 829.

Директор Департаменту безпеки Олександр СКОМАРОВСЬКИЙ

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 166 гостей и нет пользователей