Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Проект закона - О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения страховой деятельности и доходов, связанных со страхованием (3668 от 17.12.2015)

Проект закона - О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения страховой деятельности и доходов, связанных со страхованием (3668 от 17.12.2015)

Проект закона - О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения страховой деятельности и доходов, связанных со страхованием (3668 от 17.12.2015). Включен в повестку дня: 2351-VIII от 20.03.2018 года

Проект

вноситься народними

депутатами України

Рибалкою С.В.

Довбенком М.В.

Клімовим Л.М.

Фурсіним І.Г.

Романюком В.М.

Поляковим М.А.

Жолобецьким О.О.

Різаненком П.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункт 14.1.521 викласти в такій редакції:

«14.1.521. договірдобровільногомедичногострахуваннядоговірстрахування,якийпередбачаєстраховувиплату,щоздійснюєтьсязакладамохорониздоров’я, асистуючимкомпаніямтасамозайнятимособам,щоздійснюютьнезалежнупрофесійнудіяльністьлікарів,медичнупрактикутафармацевтичнудіяльність,абовідшкодуваннязастрахованійособівартостімедичнихпослуг,лікарськихзасобівтавиробівмедичногопризначенняуразінастаннястраховоговипадку,пов’язаногоізхворобоюзастрахованоїособиабонещаснимвипадком.Такийдоговірмаєтакожпередбачатимінімальнийстрокйогодіїодинріктаповерненнястраховихплатежіввиключнострахувальникупридостроковомурозірваннідоговору»;

третє речення підпункту 14.1.522 після слів «абоспадкоємці» доповнити словами «застрахованої особи»;

2) абзац другий статті 1231 викласти в такій редакції:

«Податкові зобов’язання страховика у зв’язку з обставинами, зазначеними в абзаці першому цієї статті корегуванню не підлягають»;

3) підпункт 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 виключити;

4) пункт 136.2 статті 136 виключити;

5) у пункті 140.5 статті 140:

абзац п’ятий підпункту 140.5.4 доповнити словами: «або під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією)»;

підпункт 14.5.9 після слів «визначенимпунктом 133.4 статті 133 цьогоКодексу» доповнити словами «(крім перерахувань/ відрахувань коштів до Моторно-транспортного страхового бюро України та інших страхових пулів, участь у яких для страховика є обов’язковою вимогою для здійснення окремих видів страхування відповідно до законодавства);

6) у статті 141:

у пункті 141.1:

підпункт 141.1.1 викласти в такій редакції:

«141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу»;

підпункт 141.1.2 виключити;

у підпункті 141.1.3:

абзац другий після слів «страховихрезервів» доповнити словами «(технічних, математичних та резервів належних виплат);

абзац третій після слів «страховихрезервів» доповнити словами «(технічних, математичних та резервів належних виплат);

у підпункті 141.1.4:

абзац другий після слів «страховихрезервів» доповнити словами «(технічних, математичних та резервів належних виплат);

абзац третій викласти в такій редакції:

«на суму витрат на формування страхового резерву (технічних, математичних та резервів належних виплат) в розмірі та порядку, передбачених Методикою»;

абзац третій підпункту 141.2.1 пункту 141.2 після слів «такихактивів» доповнити словами «за період утримання цінних паперів»;

підпункт 141.4.5 викласти в такій редакції:

«141.4.5. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

у межах договорів із обов'язкових видів страхування, договорів довгострокового страхування життя та договорів страхування додаткової пенсії, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) та викупні суми здійснюються на користь нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", за договорами страхування (перестрахування) у межах міжнародної системи ядерних страхових пулів, а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків;

у межах договорів страхування ризиків за межами України, договорів особистого страхування, крім зазначених у абзаці другому цього підпункту, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за рахунок такої суми у момент здійснення перерахування такої суми;

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також за договорами страхування (перестрахування) у межах міжнародної системи ядерних страхових пулів, - за ставкою 0 відсотків;

в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за рахунок такої суми у момент здійснення перерахування такої суми. При цьому, оподаткування фізичних осіб нерезидентів при отриманні ними страхових виплат (відшкодувань) за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування додаткової пенсії, здійснюється за правилами та ставками визначеними розділом IV цього Кодексу;

7) частину «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 викласти в такій редакції:

«в)роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення,договорами довгострокового страхування життя та за договорами страхування додаткової пенсіїплатника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) абосплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків»;

8) у пункті 165.1:

у підпункті 165.1.27

абзац перший викласти в такій редакції:

«165.1.27. сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку від страховика-резидента за договором страхування, який за своїми ознаками не відноситься до договорів довгострокового страхування життя, у тому числі страхування довічних пенсій та недержавного пенсійного забезпечення, у разі виконання таких умов:»;

абзац третій частини «а» після слів «довгостроковестрахуванняжиття» доповнити словами «чи страхування додаткової пенсії»;

підпункт 165.1.28 викласти в такій редакції:

«165.1.28. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії, у тому числі страхування довічних пенсій, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління, яка визначена підпунктом 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 цього Кодексу»;

9) абзац перший підпункту 166.3.5 після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «договорами страхування додаткової пенсії»;

10) у пункті 170.8 статті 170:

абзац перший після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «за договорами страхування додаткової пенсії»;

підпункт 170.8.1 викласти в такій редакції:

«170.8.1. Податковим агентом платника податку - отримувача виплати, додатковоїабо довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення зокрема, договором страхування додаткової пенсії,або довгострокового страхування життя»;

частини «а» і «б» підпункту 170.8.2 викласти в такій редакції:

«а) 60 відсотків суми:

одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії , у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її дожиття до закінчення строку дії такого договору;

одноразової страхової виплати за договором страхування довічних пенсій, договором страхування додаткової пенсії, за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті "в" підпункту 170.8.3 цього пункту;

виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством;

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 цього пункту;

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати, виплат над сумою внесених страхових платежів за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу;

б) величини перевищення отриманої викупної суми над сумою внесених страхових платежів за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії , у разі дострокового розірвання страхувальником таких договорів».

у підпункті 170.8.3:

частину «а» після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «договором страхування додаткової пенсії»;

частину «б» викласти в такій редакції:

«б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя,договором страхування додаткової пенсії, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи або II групи чи встановлено інвалідність особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку»;

частину «в» після слів «інвалідність І групи» доповнити словами «або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. КабінетуМіністрівУкраїнипротягомтрьохмісяцівздня2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради

              України                                         

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 193 гостя и нет пользователей