Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

АМКУ - обнародован проект распоряжения Антимонопольного комитета Украины «Об утверждении Типовых требований к согласованным действиям субъектов хозяйствования в сфере трансфера технологий, соблюдение которых позволяет осуществлять эти согласованные действ

АМКУ - обнародован проект распоряжения Антимонопольного комитета Украины «Об утверждении Типовых требований к согласованным действиям субъектов хозяйствования в сфере трансфера технологий, соблюдение которых позволяет осуществлять эти согласованные действия без разрешения органов Антимонопольного комитета Украины»

Типичные требования разработаны в соответствии с положениями статьи 11 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (далее - Закон) и определяют требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования в сфере трансфера технологий. В случае соответствия согласованных действий субъектов хозяйствования положениям этих Типовых требований такие действия разрешаются и не требуют разрешения органов Антимонопольного комитета Украины

Как указано на официальном сайте АМКУ, - Проект распоряжения разработан во исполнение части четвертой статьи 256 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и п. 39 Плана приоритетных действий Правительства на 2018 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 № 244- г.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядженням Антимонопольного комітету України

від _____________ 2018 р. № ______________

Типові вимогидо узгоджених дій суб’єктів господарювання у сфері трансферутехнологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії бездозволу органів Антимонопольного комітету України

I. Загальні положення

1. Ці Типові вимоги розроблені відповідно до положень статті 11Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) івизначають вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання у сферітрансферу технологій. У разі відповідності узгоджених дій суб’єктівгосподарювання положенням цих Типових вимог такі дії дозволяються і непотребують дозволу органів Антимонопольного комітету України відповіднодо частини першої статті 10 Закону.

Положення цих Типових вимог не звільняють суб’єктівгосподарювання від виконання додаткових вимог, передбачених ЗакономУкраїни «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферутехнологій», у визначених цим Законом випадках.

2. У цих Типових вимогах терміни вживаються у таких значеннях:Активні продажі – продажі, що здійснюються шляхом активногопошуку індивідуальних замовників. Такими діями, зокрема, є надсиланняпоштових повідомлень або відвідування потенційних замовників, абовикористання інших методів просування товарів, у тому числі поширенняреклами в засобах масової інформації, в мережі Інтернет, які спрямовані напевну територію, групу замовників або окремих замовників на певнійтериторії, або шляхом розміщення пунктів розподілу товарів на такійтериторії. Реклама або просування, що спрямовані лише на покупця,визнаються активними продажами, якщо вони забезпечують набуття певноїгрупи замовників або окремих замовників на окремій території.

Взаємна угода про трансфер технологій – угода про трансфертехнологій, згідно з якою два суб’єкти господарювання взаємно передають(надають ліцензію на використання) один одному права на певні технології,якщо ці права стосуються конкуруючих технологій або можуть бутизастосовані для виробництва конкуруючих товарів.

Вибіркове постачання – система постачання, за якої ліцензіарзобов’язується надавати ліцензію на виробництво контрактних товарів прямоабо опосередковано тільки ліцензіатам, відібраним згідно з визначенимикритеріями, та за якої ці ліцензіати зобов’язуються не продавати контрактнітовари суб’єктам господарювання, які не пройшли відповідного відбору, натериторії, яка закріплена ліцензіаром для функціонування цієї системи.

Виключна група замовників – група замовників, щодо яких тількиодній із сторін угоди про трансфер технологій дозволяється здійснюватиактивні продажі контрактних товарів.Виключна територія – територія, у межах якої лише одному суб’єктугосподарювання дозволено виробництво контрактних товарів.

При цьому не виключається можливість надання іншому суб’єктугосподарювання дозволу на виробництво контрактних товарів лише дляодного визначеного замовника за умови, що такий дозвіл надано з метоюзабезпечення цього замовника альтернативним джерелом постачання.

Конкуруючі суб’єкти господарювання:

суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на одному й томуж ринку технологій, тобто суб’єкти господарювання, які надають ліцензії(дозволи) на конкуруючі технології;

суб’єкти господарювання, які за відсутності між ними угоди протрансфер технологій конкурували б як продавці на одному й тому жтоварному ринку, на якому обертається контрактний товар;

суб’єкти господарювання, які за відсутності угоди про трансфертехнологій могли б у дійсності та протягом достатньо стислого проміжкучасу вступити на відповідний ринок, здійснивши додаткові інвестиції чипонісши інші витрати, пов’язані із зміною умов господарювання, необхіднихдля вступу на відповідний ринок (ринки), за умови незначного, алепостійного підвищення цін на контрактні товари. Достатньо стислимвважається проміжок часу, що не перевищує час, витрачений на розробленнявже наявної аналогічної технології.

Контрактний товар – товар (продукція, роботи, послуги), створенийбезпосередньо або опосередковано з використанням переданих (дозволенихдля використання) прав на технологію.

Невзаємна угода про трансфер технологій – угода про передачутехнології, згідно з якою лише один суб’єкт господарювання надає іншомуліцензію (дозвіл) на права на технологію, або відповідно до якої два суб’єктигосподарювання взаємно надають такі ліцензії (дозволи), але відповідні праване стосуються конкуруючих технологій і не можуть бути застосовані длявиробництва конкуруючих товарів.

Ноу-хау – сукупність практичної інформації, отриманої завдякидосвіду та випробуванням, яка:

не є загальновідомою або легкодоступною;

є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва контрактнихтоварів;

є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо булоперевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.

Пасивні продажі – продажі, здійснені у відповідь на не спричиненіпродавцем запити індивідуальних замовників.

Ринок – ринок, на якому предметом обороту є контрактні товари таїхні замінники, тобто всі товари, що їх покупці розглядають як замінні чивзаємозамінні з контрактними з точки зору споживчих характеристик, цін тафункціонального призначення.

Права на технологію – права на ноу-хау і наступні права чи їхкомбінації: права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, породитварин, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, авторське право накомп’ютерні програми, а також заявки на такі права та заявки на їхреєстрацію.

Ринок прав на технології – ринок, на якому предметомгосподарського обороту є передані (дозволені для використання) права натехнології та їхні замінники, тобто всі права на технології, що розглядаютьсяособою, що їх одержує або має намір одержати, як взаємозамінні або замінніміж собою з точки зору їхніх характеристик, витрат (відрахувань), які з нимипов’язані, та використання, для якого вони призначені.

Угода про трансфер технології – угода, незалежно від її форми, пропередачу прав на технологію, укладена між двома суб’єктамигосподарювання з метою виробництва ліцензіатом (особою, яка отримує такіправа) та/або уповноваженими ним особами контрактних товарів;

угода про передачу прав на технологію, укладена між двома суб’єктамигосподарювання, згідно з якою ліцензіар продовжує нести ризики, пов’язані звикористанням цієї технології.

II. Сфера застосування

1. Ці Типові вимоги застосовуються до угод про трансфер технологій,предметом яких є права на технологію, строк чинності яких не сплив, які не єприпиненими, які не визнано недійсними, та які мають ознаки дій,передбачених частиною першою статті 6 Закону.

У разі коли предметом угод про трансфер технологій є ноу-хау, якіодержувач прав на технологію (дозволу на їх використання) зробив публічновідомими, положення цих Типових вимог застосовуються до них протягомстроку дії угоди про трансфер технологій.

2. Дія цих Типових вимог поширюється також на положення угод протрансфер технологій, що стосуються:

придбання товарів ліцензіатом (одержувачем прав);

ліцензування або передачі інших прав інтелектуальної власності абоноу-хау, якщо ці положення безпосередньо пов’язані з виробництвом абопродажем контрактних товарів.

ІІІ. Дозволені узгоджені дії у сфері трансферу технологій

1. Дозволяються і не потребують дозволу:

угоди про трансфер технологій між конкуруючими суб’єктамигосподарювання, якщо сукупна частка ринків, яка припадає на учасниківдоговору, не перевищує 20 відсотків;

угоди про трансфер технологій між неконкуруючими суб’єктамигосподарювання, якщо частка ринків, яка припадає на кожного з учасниківдоговору, не перевищує 30 відсотків.

2. Розрахунок ринкових часток сторін угод, зазначених у пункті 1 цьогорозділу, передбачає:

1) ринкова частка розраховується на основі даних щодо вартостіринкових продажів. За відсутності прямих даних щодо вартості ринковихпродажів, для встановлення ринкових часток відповідних суб’єктівгосподарювання використовуються розрахунки, що ґрунтуються на іншійінформації про ринок, зокрема про обсяги продажу на ринку;

2) ринкові частки розраховуються на основі даних за календарний рік,що передує року, в якому здійснюється розрахунок;

3) у разі якщо сторони угоди про трансфер технологій здійснюютьспільний контроль над суб’єктом господарювання, який також діє на ринкуконтрактних товарів, до ринкової частки кожної з таких сторін додаєтьсяобсяг ринкової частки суб’єкта господарювання, над яким вони здійснюютьспільний контроль, визначений у рівних частинах для кожної зі сторін угоди;

4) ринкова частка ліцензіара визначається виходячи із сукупноївартості продажів контрактних товарів як такого ліцензіара, так і йоголіцензіатів;

5) якщо частка на ринку первісно не перевищувала показників,зазначених у пункті 1 цього розділу, але в подальшому перевищила цейпоказник, то положення пункту 1 цього розділу поширюються на відповідніузгоджені дії протягом двох років після року, в якому зазначені пороговізначення було перевищено вперше.

3. Розрахунок ринкових часток здійснюється сторонами угод протрансфер технологій і може бути перевірений органом Антимонопольногокомітету України в межах розгляду поданої ними заяви про одержаннявисновків щодо кваліфікації дій, попередніх висновків про узгоджені діїсуб’єктів господарювання або за власною ініціативою.

IV. Істотні та виключні обмеження

1. Положення пункту 1 розділу ІІІ цих Типових вимог не поширюютьсяна угоди про трансфер технологій між конкуруючими суб’єктамигосподарювання, що безпосередньо чи опосередковано, окремо або усполученні з іншими умовами, залежними від сторін, передбачають:

1) обмеження можливостей однієї зі сторін визначати свої ціни припродажу товарів третім особам;

2) обмеження виробництва контрактних товарів, за винятком:

обмеження виробництва контрактних товарів, встановленого особі,якій передано права на технологію, у невзаємній угоді про трансфертехнологій;

обмеження виробництва контрактних товарів лише для однієї зі сторіну взаємній угоді про трансфер технологій;

3) розподіл ринків за територіальною ознакою, асортиментом або заколом замовників (споживачів), за винятком:

зобов’язання сторони (сторін) невзаємної угоди про трансфертехнологій не виробляти контрактні товари на виключній території іншої сторони та/або не продавати контрактні товари на виключній території іншоїсторони або виключній групі замовників іншої сторони;

встановлення ліцензіаром у невзаємній угоді обмеження активнихпродажів для іншої сторони угоди на виключній території або виключнійгрупі замовників суб’єкта господарювання, якому ліцензіаром було наданодозвіл на використання прав на цю технологію, за умови, що такий суб’єктгосподарювання не був його конкурентом у момент укладення власної угодипро трансфер технологій;

встановлення ліцензіаром у невзаємній угоді зобов’язання для іншоїсторони угоди виробляти контрактні товари лише для окремого замовника,якщо передача технологій здійснена з метою створення альтернативногоджерела постачання для цього замовника;

встановлення ліцензіаром в угоді зобов’язання для іншої сторонивиробляти контрактні товари виключно для власного використання за умови,що вона може вільно продавати їх як запасні частини для своєї власноїпродукції;

4) обмеження здатності сторони угоди, якій передано права натехнологію (ліцензіата), використовувати власні права на технологію абообмеження здатності однієї зі сторін угоди здійснювати науководослідницькіта проектно-конструкторські роботи, якщо тільки це обмеженняне є необхідним для перешкоджання поширення ноу-хау, переданого третім

особам.

2. Положення пункту 1 розділу ІІІ цих Типових вимог не поширюютьсяна угоди про трансфер технологій між неконкуруючими суб’єктамигосподарювання, що безпосередньо чи опосередковано, окремо або усполученні з іншими чинниками, які контролюються сторонами,передбачають:

1) обмеження здатності однієї зі сторін визначати свої ціни припродажі товарів третім сторонам, за винятком можливості встановлюватимаксимальні або рекомендовані ціни продажу, якщо це не призводить довстановлення фіксованих або мінімальних цін продажу внаслідок тиску абонадання пільг однією зі сторін;

2) обмеження стосовно території або групи замовників, на якій абояким сторона угоди, якій передано права на технологію, може здійснюватипасивні продажі контрактних товарів, за винятком:

обмеження пасивних продажів контрактних товарів на виключнійтериторії або виключній групі замовників, які були закріплені за ліцензіаром;

зобов’язання виробляти контрактні товари виключно для власноговикористання, за умови, що їх можна вільно продавати як запасні частинидля власної продукції;

зобов’язання виробляти контрактні товари лише для окремогозамовника, якщо трансфер технологій здійснено з метою створенняальтернативного джерела постачання для цього замовника;

обмеження продажів контрактних товарів кінцевим споживачам, якщосторона угоди, якій передано права на технологію, здійснює оптові продажіцих та/або взаємозамінних чи замінних з ними товарів на ринку;

обмеження продажів контрактних товарів членами системивибіркового постачання іншим постачальникам;

3) обмеження продажів контрактних товарів кінцевим споживачамстороною угоди, якій передано технологію (ліцензіатом) і яка є членомсистеми вибіркового постачання, що здійснює роздрібні продажіконтрактних товарів, за винятком заборони члену системи вибірковогопостачання здійснювати відповідну діяльність у недозволеному місці.

3. Якщо сторони угоди про трансфер технологій на момент її укладанняне були конкуруючими суб’єктами господарювання, але стали такими уподальшому, до них застосовуються положення пункту 2, але не пункту 1цього розділу протягом всього часу дії відповідної угоди, за виняткомвипадків, коли до угоди внесено істотні зміни. Угода про трансфертехнологій, до якої внесено істотні зміни, зокрема щодо характеру, обсягуправ на технологію, що передаються, умов такого передання, розглядаєтьсяяк інша угода.

4. Положення пункту 1 розділу ІІІ цих Типових положень непоширюються на:

1) будь-які безпосередні чи опосередковані зобов’язання сторониугоди, якій передано права на технологію (ліцензіата), надати виключнуліцензію на певну технологію ліцензіару або третій особі, визначенійліцензіаром, чи поступитися їм сукупністю або частиною прав навдосконалення, які сторона, якій передано технологію, внесла до переданоїтехнології, або на її нове застосування, яке вона здійснила;

2) будь-які безпосередні або опосередковані зобов’язання сторін угодипро трансфер технологій, що обмежують можливість оспорювати дійсністьправ інтелектуальної власності, які має в Україні інша сторона, за виняткомможливості, у випадку виключної ліцензії (дозволу), передбачатиприпинення угоди про трансфер технологій у разі, коли сторона, якійпередано технологію, оспорює дійсність будь-яких переданих їй прав;

3) будь-які безпосередні або опосередковані зобов’язання, що містятьсяв угодах про трансфер технологій між неконкуруючими суб’єктамигосподарювання, які стосуються обмеження здатності сторони угоди, якійпередано права на технологію, використовувати власні права на технологіюабо обмеження здатності однієї зі сторін угоди здійснювати науководослідницькіта проектно-конструкторські роботи, якщо тільки це обмеженняне є необхідним для перешкоджання поширення ноу-хау, переданого третімособам.

V. Незастосування положень Типових вимог

1. Положення пункту 1 розділу ІІI цих Типових вимог можуть незастосовуватися до окремих угод про трансфер технологій, які не сприяють позитивним наслідкам, передбаченим частиною першою статті 10 Закону,якщо конкуренція на ринку суттєво обмежується, зокрема, коли:

1) наявні обмеження доступу на ринок для технологій, які належатьтретім особам, наприклад, унаслідок сукупного впливу паралельних мережподібних угод, що забороняють особам, яким передано права на технологію,використовувати технології, які належать третім особам;

2) наявні обмеження доступу на ринок для суб’єктів господарювання,яким право на технологію могло б бути надано, наприклад, унаслідоксукупного впливу паралельних мереж схожих угод, що забороняютьсторонам, які передали права на технологію, передавати такі права іншимособам, або ж унаслідок того, що єдиний власник прав на технологію передаввиключний дозвіл на них суб’єкту господарювання, який вже діє на ринкутоварів, що створюються із застосуванням замінної технології.

2. Положення пункту 1 розділу ІІI цих Типових вимог можуть незастосовуватися також до певних ринків за результатами проведенихАнтионопольним комітетом України досліджень цих ринків у разі, якщосукупність взаємно не пов’язаних угод про трансфер технологій, що містятьаналогічні обмеження, охоплюють більш ніж 50 відсотків цього ринку.

3. Про незастосування положень пункту 1 розділу IІІ цих Типовихвимог відповідно до пунктів 1 та 2 цього розділу Антимонопольнимкомітетом України приймається розпорядження, яке набуває чинності нераніше як через шість місяців після його прийняття.

 


Источник информации: официальный сайт Антимонопольный комитет Украины http://www.amc.gov.ua/

 

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 206 гостей и нет пользователей