Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацфинуслуг - обнародован проект Об утверждении Изменений к Положению о Государственном реестре финансовых учреждений

Нацфинуслуг - обнародован проект Об утверждении Изменений к Положению о Государственном реестре финансовых учреждений

Принятие акта позволит, в частности, урегулировать вопросы правового статуса финансовых учреждений, внесенных в Государственный реестр финансовых учреждений, которые не имеют действующей лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и/или генеральной лицензии на осуществление валютных операций, и/или лицензии на осуществление валютных операций и не получили новую (и) лицензию (и) на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

„___” ___________ № __________

ПРОЕКТ

Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,  підпункту 9 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року                    № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1.  Затвердити Зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за                 № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), що додаються.

2. Юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ на дату набрання чинності цим розпорядженням, і перебувають у ньому більше шести місяців, але на дату набрання чинності цим розпорядженням не мають чинної ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії(й) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

Юридичні особи, яким було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, і які перебувають у Державному реєстрі фінансових установ, не мають чинної ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій та не отримали нову(і) ліцензію(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), є виключеними з Державного реєстру фінансових установ після закінчення вісімнадцятимісячного строку з дня набрання чинності рішенням Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й).

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

Голова Комісії                                     І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

______________ ______________

ЗМІНИ
до Положення  про Державний реєстр фінансових установ

1. У пункті 3 розділу І слова “фінансові установи, що здійснюють діяльність з переказу коштів,” виключити.

2. У розділу  ІV:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “та фінансової установи - ліцензіата” виключити;

2) підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) наявність у заявника внутрішніх правил, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг. Внутрішні правила та примірні договори мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи - юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;”.

3. Пункт 7 розділу V доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“наявність чинної ліцензії Нацкомфінпослуг, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій у разі подання заяви про виключення фінансової установи з Реєстру.”.

4. В абзаці першому пункту 1 розділу VII слова “, фінансової               установи — ліцензіата” виключити;

5. Пункт 1 розділу ХІХ викласти в такій редакції:

“1. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:

1) заява про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7);

2) припинення юридичної особи, крім перетворення;

3) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;

4) систематичне невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;

5)  неподання фінансовою установою не ліцензіатом звітності та/або аудиторського звіту за два і більше періоди підряд;

6) у фінансової установи (крім фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”), відсутня(і) протягом шести місяців ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторну;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами;

7) у фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності рішенням Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й) відсутня ліцензія(ї) на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія(ї) на здійснення валютних операцій та ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторну;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами.”.

Начальник управління методології державного

нагляду на ринках фінансових послуг департаменту

державного регулювання та методології нагляду

на ринках фінансових послуг                                                                    В. Кобець

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 491 гость и нет пользователей