Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацфинуслуг - Проект "Об утверждении Требований к кредитным посредникам и их деятельности в сфере потребительского кредитования на рынке небанковских финансовых учреждений"

На официальном сайте Нацфинуслуг размещен для ознакомления Проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Требований к кредитным посредникам и их деятельности в сфере потребительского кредитования на рынке небанковских финансовых учреждений" (далее - проект распоряжения).

Проект распоряжения разработан с целью упорядочения деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке небанковских финансовых учреждений.

Как указано на сайте Нацфинуслуг - Проектом распоряжения устанавливаются требования к кредитным посредникам и требования к порядку осуществления деятельности кредитными посредниками, определяется порядок поручения финансовыми учреждениями кредитным посредникам осуществления идентификации и верификации клиента (потребителя).

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”.


 

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

________________№ ____________

ПРОЕКТ

Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту другого частини другої статті 5 Закону України «Про споживче кредитування» та з метою впорядкування діяльності кредитних посередників Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Організаційно–розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядженняпісля його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії                                                      І. Пашко


Згідно з чинним законодавством Протокол № _____ засідання відповідно до колегіального  рішення Комісії                         Комісії від ________________

ЗАТВЕРДЖЕНО                               

розпорядженням Національної комісії,

що здійснює державнерегулювання

у сфері ринківфінансових послуг

______________________

Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

Ці Вимоги розроблені відповідно до Законів України «Про фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Проспоживче кредитування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про Національну  комісію, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

I.Загальні положення

1.Ці Вимоги встановлюютьорганізаційно-правові засади діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ.

2.Поняття в цихВимогах вживаються в значеннях відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист прав споживачів», «Про споживче кредитування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

3.Неналежний контроль кредитодавця за діяльністю його кредитних посередників кваліфікується як порушеннякредитодавцем законодавства про фінансові послуги

Розділ ІІ. Вимоги до кредитних посередників

1.Керівник юридичної особи, фізична особа - підприємець,фізична особа, які здійснюють діяльність кредитного посередника повинні відповідати наступним вимогам:

1)мати вищуосвіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);

2)мати не менш ніж 3-річний стаж трудової діяльностіна ринку фінансових послуг;

3)мати бездоганну ділову репутацію відповідно до ознак, визначених для керівників фінансових установ нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг;

4)знати законодавство України щодо споживчого кредитування;

5)знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також володіти навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів суб’єкта з питань фінансового моніторингу.

2.З метою забезпечення належного рівня здійснення посередницької діяльності у сфері споживчого кредитування кредитний посередник повинен пройти підготовку тапостійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, шляхом проходження навчання, що організовує кредитодавець, спрямованого на:

1) ознайомлення із законодавством, що регулює відносини у сфері споживчого кредитування;

2) ознайомлення з особливостями укладання договорів про споживчий кредит; 

3) ознайомлення з методикою проведення ідентифікації та верифікації споживача, оцінки його кредитоспроможності;

4) ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо здійснення обліку та передачі кредитодавцю укладених кредитним посередником в його інтересах договорів про споживчий кредит;

5) ознайомлення із способами організації роботи кредитного посередника із кредитодавцем та позичальником.

3. Кредитодавець укладає договори щодо посередницьких відносин у сфері споживчого кредитування з кредитними посередниками, що відповідають вимогам встановленим цим розділом.

III.Вимоги до порядку провадження діяльності кредитними посередниками

1.Діяльність кредитних посередників не належить до фінансових послуг і може включати: 

1)збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту;

2)оцінку кредитоспроможності споживача;

3)ідентифікацію та верифікацію клієнта (споживача);

4)підготовку та підписання від імені та в інтересах кредитодавця договору про споживчий кредит;

5)консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні.

2.Діяльність кредитних брокерів здійснюється як виключний вид діяльності.

3.Посередницькі відносини у сфері споживчого кредитування між кредитодавцем та кредитними посередниками виникають на підставі договорів, укладених відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням осбливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

4.Договори визначені у пункті 1 цього розділу, крім істотних умов визначених Цивільним та Господарським кодексами України, повинні містити наступну інформацію про:

1) відомості про кредитодавця в інтересах якого діє кредитний посередник (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно зЄДРПОУ, інформація про наявність ліцензії на здійснення фінансових послуг з реквізитами рішення відповідного органу ліцензування);

2) відомості про кредитного посередника (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (для фізичних осіб - підприємцівта юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), статус кредитоного посередника (кредитний брокер, кредитний агент);

3) вичерпний перелік повноважень, які кредитодавець делегує кредитному посереднику;

4) порядок здійснення кредитним посередником ідентифікації та верифікації клієнта (споживача)відповідно до правил та програми проведення фінансового моніторингу кредитодавця;

5) порядок здійснення кредитним посередником оцінкикредитоспроможності клієнта (споживача) відповідно до методикиоцінкикредитоспроможності клієнта (споживача) визначеної кредитодавцем у внутрішньому документі, що регламентує порядок надання фінансових послуг;

6) розмір, порядок нарахування та виплати комісійного збору чи іншої плати за надані кредитним посередником послуги;

7) умова щодо території, на яку поширюються повноваження кредитногопосередника (у разі якщо територію дії кредитного посередника в договорі не визначено, вважається, що кредитний посередник діє в межах території України);

8) порядок та строк повідомлення кредитодавця про укладені кредитним посередником договори споживчого кредитування.

5.Кредитодавець делегує кредитному посереднику повноваження щодо проведення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) за умови, що правила та програма проведення фінансового моніторингу кредитодавця містять порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) кредитним посередником.

6.Кредитні посередникине мають права отримувати платежі, пов’язані з виконанням своїх обов’язків кредитодавцем та/або позичальником за договором про споживчий кредит.

7.Кредитний посередник має право представляє інтереси декількох кредитодавців одночасно.

Заступник директор департаменту-начальник відділу моніторингу впливу регуляторних актів, контролю та аналізу

виконання заходів впливу на ринку кредитних установ департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами

І. Невінчаний

Источник информации: официальный сайт Нацфинуслуг https://nfp.gov.ua

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 127 гостей и нет пользователей