Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НАЦКОМФИНПОСУЛГ - Сообщение о внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

НАЦКОМФИНПОСУЛГ - Сообщение о внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

На официальном сайте НАЦКОМФИНУСЛУГ размещено сообщение о внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

В частности 22.05.2019 Кабинетом Министров Украины постановлением от 22.05.2019 № 427 (далее - постановление КМУ № 427) внесены изменения в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 № 913.

Целью внесения изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг является

  • приведение их в соответствие с законами Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", "О аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", "О кредитных союзах", "О негосударственном пенсионном обеспечении" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями";
  • урегулирование вопроса выдачи негосударственным пенсионным фондам лицензии в соответствии с Законом Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении" и Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг";
  • урегулирование вопроса предоставления кредитными союзами поручительств соответствии с абзацем пятым части первой статьи 21 Закона Украины "О кредитных союзах".

Как указано на сайте НАЦКОМФИНУСЛУГ Постановление КМУ № 427 вступает в силу 29.07.2019.

Наводимо текст змін

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 427 
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3192), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 427

ЗМІНИ, 
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

1. У пункті 3:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“звітні дані - дані (крім фінансової та консолідованої фінансової звітності), що складаються фінансовими установами та подаються органу ліцензування відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

“Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”“Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших законах з питань регулювання ринків фінансових послуг.”.

2. Абзац сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:

“послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення;”.

3. Доповнити Ліцензійні умови пунктами 7-і 7-2  такого змісту:

“7-1. Кредитним спілкам, які відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 21 Закону України “Про кредитні спілки” можуть виступати поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами, ліцензія на надання гарантій та поручительств видається органом ліцензування з обмеженням щодо надання гарантій. Інформація про таке обмеження відображається в ліцензії.

7-2. Ліцензія на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення видається:

адміністраторам недержавних пенсійних фондів - у частині  адміністрування недержавних пенсійних фондів;

недержавним пенсійним фондам - у частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.”.

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ або до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг.”.

5. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, складена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу;

звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера здобувача ліцензії (подається окремо керівником та головним бухгалтером здобувача ліцензії) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Документи, визначені абзацами другим - четвертим цього пункту, не подаються недержавним пенсійним фондом, що має намір отримати ліцензію на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.”.

6. У пункті 19:

1) абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

“2) для провадження діяльності в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів):”;

2) доповнити пункт підпунктом 5-такого змісту:

“5-1) для провадження діяльності в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення:

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем недержавних пенсійних фондів;

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду, який відповідає вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду компанією з управління пенсійними активами;

інформація, надана НКЦПФР, що підтверджує досвід роботи компанії з управління пенсійними активами, з якою укладено договір про обслуговування недержавного пенсійного фонду, з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;”;

3) в абзаці першому підпункту 6 цифру “5” замінити цифрами “5-1”.

7. У пункті 24:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“24. Фінансова установа (крім недержавного пенсійного фонду) зобов’язана:”;

2) абзац тринадцятий виключити;

3) абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії);”;

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес).”. 

8. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 24-такого змісту:

“24-. Недержавний пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення, зобов’язаний дотримуватися вимог, визначених частиною другою статті 20-1 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.”.

9. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 29-такого змісту:

“29-1. Вимоги, зазначені в пунктах 25-29 цих Ліцензійних умов, не поширюються на недержавні пенсійні фонди, які для забезпечення своєї діяльності повинні мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з адміністратором недержавного пенсійного фонду, на якого поширюються вимоги, зазначені у пунктах 25-28 цих Ліцензійних умов.”.

10. У назві розділу “Додаткові вимоги до фінансових установ - адміністраторів недержавних пенсійних фондів (адміністраторів), які надають фінансові послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів” слова “з адміністрування недержавних пенсійних фондів” замінити словами “в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів”.

11. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 79-такого змісту:

“79-1. Адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення зобов’язаний виконувати вимоги, встановлені частинами четвертою та сьомою статті 20-1абзацом дев’ятим частини шостої статті 21абзацом третім частини третьої статті 25 та частиною сьомою статті 55 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення“.”.

12. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 98-такого змісту:

“98-1. Недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня пенсійного забезпечення зобов’язаний виконувати вимоги, встановлені пунктом 5-1 частини першої статті 15частинами четвертоюсьомою та десятою статті 20-1пунктом 5 частини другої статті 37 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення“. На зазначений недержавний пенсійний фонд не поширюються вимоги, передбачені пунктами 30-34 цих Ліцензійних умов.”.

13. У додатках до Ліцензійних умов:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1 
до Ліцензійних умов 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 травня 2019 р. № 427)

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

2) у додатку 2:

у назві додатка слова “фінансової установи” замінити словами “здобувача ліцензії”;

слова “найменування посади” замінити словами “найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання”;

3) у додатку 3:

цифри і слово “20__ року № _____” замінити цифрами і словом “20__ року”;

слова “керівник суб’єкта господарювання” замінити словами “найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання”;

слова “МП (за наявності)” виключити;

4) у додатку 4:

слова “керівник суб’єкта господарювання” замінити словами “найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання”;

слова “МП (за наявності)” виключити.

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 520 гостей и нет пользователей