Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг - обнародован доработанный проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении унифицированной формы Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъект

Нацкомфинуслуг - обнародован доработанный проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении унифицированной формы Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере осуществления хозяйственной деятельности по сбору, обработке, хранению, защите, использование информации, которые составляют кредитную историю"

Согласно пояснительной записке целью проекта распоряжения является приведение унифицированной формы Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере осуществления хозяйственной деятельности по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации , которая составляет кредитную историю в соответствие с Методикой и в соответствии с Критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельно по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю, и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 422.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

_______________ року № _________

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044) 234-02-24, факс (044) 235-77-51, е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

АКТ

від _________________

 

   №

                     

               (дата складання)

складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
провадження
господарської діяльності
із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію

____________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_______________________________________________________________________________

ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта*

____________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

____________________________________________________________________

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

____________________________________________________________________

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

____________________________________________________________________

         Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від

££.££.££££££££

Посвідчення (направлення)

від ££.££.££££££££



Тип заходу державного нагляду (контролю):

£ плановий

£ позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

£ перевірка

£ ревізія

£ обстеження

£ огляд

£ інша форма, визначена законом

_____________________                 (назва форми заходу)

________________

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

         Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

   
   
       
   
   
   
   
       
   
   

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

£не проводився

£ не проводився

£ проводився з ££.££.££££по££.££.££££

Акт перевірки № £££££££££££

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:

£не видавався;£видавався;

його вимоги:£ виконано; £не виконано

£ проводився з££.££.££££по££.££.££££

Акт перевірки №£££££££££££

Розпорядчий докумен щодо усунення порушень:

£не видавався; £видавався;

його вимоги:£виконано;£не виконано

         Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

треті особи:

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) ____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

             

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

£суб’єктом господарювання

£засобами аудіотехніки

£засобами відеотехніки

£посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

£засобами аудіотехніки

£засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання

Позиція суб’єкта господа-рювання щодо негатив-ного впливу вимоги законо-давства (від 1 до
4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-далося

І. Загальні питання

1

Бюро кредитних історій (далі – Бюро) не пізніше семи робочих днів після отримання інформації від Користувача щодо суб’єкта кредитної історії вносить відповідну інформацію до його кредитної історії

В, С, Н

       

Частина шоста статті 9

ЗУ № 2704

2

Бюро зберігає інформацію протягом десятирічного терміну з моменту припинення кредитного правочину

В, С, Н

       

Частина третя статті10

ЗУ № 2704

3

Бюро надає інформацію, яка складає кредитні історії, виключно Користувачам та іншим Бюро на підставах передбачених ЗУ № 2704

В, С, Н

       

Частина третя статті 11 ЗУ

№ 2704

4

Бюро надають інформацію з кредитних історій у формі кредитних звітів. Кредитні звіти містять усю інформацію з кредитної історії, якщо інші обсяги інформації не передбачені Положенням Бюро або Договором

В, С, Н

       

Частина перша статті 11 ЗУ № 2704

5

Бюро здійснюють ведення реєстру запитів щодо кредитних історій відповідно до ЗУ № 2704

В, С, Н

       

Частина сьома статті 11 ЗУ № 2704

6

Інформація в реєстрі запитів зберігається протягом трьох років з дня її надходження

В, С, Н

       

Частина восьма статті 11 ЗУ № 2704

7

Бюро забезпечує захист інформації, що складає кредитну історію

В, С, Н

       

Частина перша статті 12 ЗУ № 2704

ІІ. Спеціальні питання

Дотримання вимог щодо порядку вилучення інформації, що

складає кредитну історію

8

У разі відсутності кредитного правочину, Договору або визнання їх недійсними Бюро вилучає з кредитної історії інформацію, а саме відомості про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії

В

       

Пункт 1 частини першої статті10

ЗУ № 2704

9

Бюро вилучає з кредитної історії всю інформацію, що міститься у кредитній історії, у разі відсутності письмової згоди суб’єкта кредитної історії на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації про нього

В

       

Пункт 2 частини першої статті10ЗУ № 2704

10

У разі закінчення терміну зберігання інформації в кредитній історії Бюро вилучає з кредитної історії інформацію, а саме:

         

Пункт 3 частини першої статті10ЗУ № 2704

10.1

відомості про грошове зобов’язання суб’єкта кредитної історії

В, С, Н

       

Пункт 2 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

10.2

інформацію про суб’єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел

В, С, Н

       

Пункт 3 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

10.3

відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію

В, С, Н

       

Пункт 4 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

Дотримання вимог щодо обсягу та змісту інформації, яку

містить кредитна історія

11

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей, що ідентифікують фізичну особу, а саме:

         

Підпункт “а” пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

11.1

прізвище, ім’я,   по батькові

В, С, Н

       

Абзац другий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

11.2

дату народження

В, С, Н

       

Абзац третій підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

11.3

паспортні дані

В, С, Н

       

Абзац четвертий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7
ЗУ № 2704

11.4

місце проживання

В, С, Н

       

Абзац п'ятий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

11.5

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (у разі наявності) (далі – ідентифікаційний номер)

В, С, Н

       

Абзац шостий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

11.6

відомості про поточну трудову діяльність

В, С, Н

       

Абзац сьомий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ № 2704

11.7

сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на їїутриманні

В, С, Н

       

Абзац восьмий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

11.8

дату і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності

В, С, Н

       

Абзац дев'ятий підпункту “а” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей, що ідентифікують юридичну особу, а саме:

         

Підпункт “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.1

повне найменування

В, С, Н

       

Абзац другий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.2

місцезнаходження

В, С, Н

       

Абзац третій підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.3

дату і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації

В, С, Н

       

Абзац четвертий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.4

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код)

В, С, Н

       

Абзац п'ятий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.5

прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані керівника і
головного бухгалтера

В, С, Н

       

Абзац шостий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.6

основний вид господарської діяльності

В, С, Н

       

Абзац сьомий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.7

відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи:

         

Абзац восьмий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.7.1

для фізичних осіб – власників: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання

В, С, Н

       

Абзац дев'ятий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

12.7.2

для юридичних осіб – власників: повне     найменування,

місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про

орган державної реєстрації, ідентифікаційний код

В, С, Н

       

Абзац десятий підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей про грошове зобов’язання суб’єкта кредитної історії, а саме:

         

Пункт 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.1

відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

В, С, Н

       

Підпункт “а” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.2

суму зобов’язання за укладеним кредитним правочином

В, С, Н

       

Підпункт “б” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.3

вид валюти зобов’язання

В, С, Н

       

Підпункт “в” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.4

строк і порядок виконання кредитного правочину

В, С, Н

       

Підпункт “г” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.5

відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином

В, С, Н

       

Підпункт “ґ” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.6

дату виникнення прострочення зобов’язання за кредитним
правочином, його розмір і стадію погашення

В, С, Н

       

Підпункт “д” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.7

відомості про припинення кредитного правочину та спосібйого припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо)

В, С, Н

       

Підпункт “е” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

13.8

відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання

В, С, Н

       

Підпункт “є” пункту 2 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

14

Кредитна історія містить інформацію про суб’єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування, відкритих для загального користування джерел, а саме:

         

Пункт 3 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

14.1

наявність заборгованості за податками та обов’язковими платежами

В, С, Н

       

Підпункт “а” пункту 3 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

14.2

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином

В, С, Н

       

Підпункт “б” пункту 3 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

14.3

рішення судів та органів виконавчої влади, що стосуються майнового стану суб’єкта кредитної історії

В, С, Н

       

Підпункт “в” пункту 3 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

15

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей про операції з інформацією, яка складає кредитну історію, а саме:

         

Пункт 4 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

15.1

дату оновлення кредитної історії

В, С, Н

       

Підпункт “а” пункту 4 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

15.2

найменування Користувача, який надав інформацію до
кредитної історії, у разі його згоди на це

В, С, Н

       

Підпункт “б” пункту 4 частини першої статті 7

ЗУ № 2704

15.3

коментар суб’єкта кредитної історії у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 13 ЗУ № 2704-ІV, якщо суб'єкт кредитної історії подав відповідне звернення до Бюро та надав Бюро текст коментаря для включення до його кредитної історії

В, С, Н

       

Підпункт “в” пункту 4 частини першої статті 7,

частина сьома статті 13 ЗУ

№ 2704

16

Реєстр запитів містить таку інформацію:

         

Частина друга статті 7 ЗУ

№ 2704

16.1

дату запитів про надання кредитних звітів та інформацію про надання кредитних звітів

В, С, Н

       

Пункт “а” частини другої статті 7

ЗУ № 2704

16.2

відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб’єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію:

         

Пункт “б” частини другої статті 7

ЗУ № 2704

16.2.1

для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності:прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання та номер телефону

В, С, Н

       

Абзац другий пункту “б” частини другої статті 7

ЗУ № 2704

16.2.2

для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код та відомості про уповноважену особу – представника Користувача або Бюро, яка зробила запит, місцезнаходження та номер телефону

В, С, Н

       

Абзац третій пункту “б” частини другої статті 7

ЗУ № 2704

16.3

вид наданого кредитного звіту

В, С, Н

       

Пункт “в” частини другої статті 7

ЗУ № 2704

17

Інформація, яка не підлягає збору, в кредитних історіях про фізичних осіб щодо:

         

Абзац перший статті 8

ЗУ № 2704

17.1

національності, расового та етнічного походження

В, С, Н

       

Абзац другий статті 8

ЗУ № 2704

17.2

політичних поглядів

В, С, Н

       

Абзац третій статті 8

ЗУ № 2704

17.3

релігійних і філософських переконань

В, С, Н

       

Абзац четвертий статті 8 ЗУ № 2704

17.4

стану здоров'я

В, С, Н

       

Абзац п'ятий статті 8 ЗУ № 2704

17.5

членства в партіях та інших об'єднаннях громадян

В, С, Н  

       

Абзац шостий статті 8 ЗУ № 2704

Дотримання прав суб’єкта кредитної історії

18

Бюро надає суб'єкту кредитної історії інформацію, що міститься у їх кредитній історії, протягом двох робочих днів з дня отримання від них відповідного запиту, а саме:

         

Частина перша, частина четверта статті 13 ЗУ № 2704

18.1

кредитний звіт

В, С, Н

       

Пункт 1 частини першої статті 13 ЗУ № 2704

18.2

інформацію з реєстру запитів

В, С, Н

       

Пункт 2 частини першої статті 13 ЗУ № 2704

19

Бюро при отриманні заяви від суб'єкта кредитної історії щодо незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, на час перевірки інформації позначає кредитну історію такого суб’єкта кредитної історії відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до Користувача, який надав інформацію, що заперечується, про її підтвердження або зміну

В, С, Н

       

Частина шоста статті 13 ЗУ № 2704

20

Бюро залишає кредитну історію суб’єкта кредитної історії без змін та знімає з кредитної історії позначку у разі підтвердження Користувачем інформації, що заперечується, та долучає коментар суб’єкта кредитної історії щодо інформації, що заперечується, до кредитної історії

В, С, Н

       

Частина сьома статті 13 ЗУ

№ 2704

21

Бюро вносить зміни до інформації, що міститься у кредитній історії суб’єкта кредитної історії, та знімає з кредитної історії позначку у разі зміни Користувачем інформації, що заперечувалася суб’єктом кредитної історії

В, С, Н

       

Частина восьма статті 13 ЗУ № 2704

22

Бюро вилучає з кредитної історії суб’єкта кредитної історії інформацію, що заперечується суб’єктом кредитної історії, а також знімає відповідну позначку, якщо Користувач, який надав цю інформацію, у п’ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього Бюро не надав відповіді

В, С, Н

       

Частина дев’ята статті 13 ЗУ № 2704

23

Бюро повідомляє суб’єкта кредитної історії, Користувача, інформація якого заперечувалася цим суб’єктом, а також усіх, хто звертався до кредитної історії цього суб’єкта впродовж одного року, про зміну інформації, що заперечувалась або була вилучена з кредитної історії, шляхом надіслання не пізніше двох днів з моменту внесення таких змін до кредитної історії цього суб’єкта копії його оновленої кредитної історії

В, С, Н

       

Частина десята статті 13 ЗУ № 2704

Дотримання вимог щодо створення бюро кредитних історій

24

Бюро створено у формі господарського товариства

В, С, Н

       

Частина перша статті 14 ЗУ № 2704

25

Засновниками Бюро є юридичні та фізичні особи. Засновники Бюро - юридичні особи здійснюють діяльність не менше трьох років з дня реєстрації та не мають заборгованості із сплати податків та інших обов’язкових платежів за останні три роки

В, С, Н

       

Частина друга статті 14

ЗУ № 2704

26

Статутний капітал Бюро сформовано виключно за рахунок грошових коштів засновників Бюро іскладає не менше п’яти мільйонів гривень

В, С, Н

       

Частина третя статті 14

ЗУ № 2704

27

У назві Бюро зазначені слова бюро кредитних історій”

В, С, Н

       

Частина четверта статті 14 ЗУ № 2704

Дотримання вимог щодо діяльності бюро кредитних історій

28

Положення Бюро, за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації, підлягає опублікуванню в офіційних виданнях протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії

В, С, Н

       

Частина четверта статті 15 ЗУ № 2704

29

Положення Бюро містить правила:

         

Пункт 2 частини третьої статті 15 ЗУ № 2704

29.1

збору, опрацювання, коригування та передавання інформації

В, С, Н

       

Підпункт “а” пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ № 2704

29.2

надання кредитних звітів

В, С, Н

       

Підпункт “б” пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ № 2704

29.3

зберігання та захисту інформації

В, С, Н

       

Підпункт “в” пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ № 2704

29.4

ведення реєстру запитів кредитних історій

В, С, Н

       

Підпункт “г” пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ № 2704

30

Положення Бюро погоджено Нацкомфінпослуг

В, С, Н

       

Абзац сьомий статті 3 ЗУ № 2704

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 — питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітка. Ступені ризику бюро кредитних історій:

високий ступінь ризику (В)- перевіряються питання пунктів 1 - 30;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 7, 10 - 30;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 7, 10 — 30.

ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

Скорочення, що використо-вуються в цьому акті

найменування

дата і номер

1.1

Про організацію формування та обігу кредитних історій

23 червня 2005 року
№ 2704-IV

 

ЗУ № 2704

1.2

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 квітня 2007 року

№ 877-V

 

ЗУ № 877

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

£відсутність порушень вимог законодавства;

£наявність порушень вимог законодавства.

з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

         
         

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо
здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб

1.

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб’єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за
10  днів до дня здійснення такого заходу

     

частина четверта статті 5

2.

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено

     

частина п’ята статті 7,

абзац четвертий статті 10

3.

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

     

частина п’ята статті 7,

абзаци четвертий та сьомий статті 10

4.

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності)

     

частина дванадцята статті 4

5.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

     

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

№ з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 
 
     

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 — найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

     

__________
* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

         

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

         

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа

         

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 
               

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

         

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

                 

Примірник цього акта на££сторінках отримано ££.££.££££:

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта


Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 316 гостей и нет пользователей