Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг - обнародован Проект «Об утверждении Положения об обязательных финансовых нормативах и требованиях, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной дея

Нацкомфинуслуг - обнародован Проект «Об утверждении Положения об обязательных финансовых нормативах и требованиях, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств»

На официальном сайте Нацкомфинуслуг размещен проект распоряжения «Об утверждении Положения об обязательных финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств»

Положення призначене для забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій.

Як зазначено на сайті Національної комісії, - реалізація положень проекту розпорядження дозволить забезпечити стабільність діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 


Розпорядження Національної комісії,

 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_______________№_________

Проект

ПОЛОЖЕННЯ про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 18, 20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Це положення призначене для забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій.

3. Дія цього положення поширюється на фінансові установи, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (крім кредитних спілок) (далі – гаранти).

4. Цим положенням встановлюються вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, та є обов’язковими для виконання всіма гарантами:

1) норматив адекватності капіталу (К1);

2) норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2);

3) норматив запасу ліквідності (К3).

4) вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами.

5. Визначення понять:

балансова вартість активів це сума, за якою актив визнають у фінансовій звітності після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності відповідно до законодавства;

ліквідність – здатність гаранта забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань, а також сумами інших джерел і напрямів використання коштів гарантом;

прийнятні активи – активи гаранта за виключенням сум, що стосуються коштів, використання яких обмежено, що включають грошові кошти та їх еквіваленти, цінні папери, емітовані або видані центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінні папери міжнародних фінансових організацій;

регулятивний капіталвласний капітал гаранта зменшений на суму довгострокових фінансових інвестицій (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції), векселя, балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України).

Інші поняття, які вживаються у цьому положенні, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

IІ. Фінансові нормативи

1. Норматив адекватності капіталу (К1).

Норматив адекватності капіталу встановлюється для забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання гарантом своїх зобов’язань за виданими гарантіями та поручительствами.

Норматив адекватності капіталу (К1) визначається як співвідношення регулятивного капіталу гаранта, до балансової вартості активів гаранта, збільшеної на суму зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Значення нормативу адекватності капіталу (К1) має становити не менше ніж 7 відсотків.

Норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) установлюється з метою обмеження ризиків гаранта, що виникають внаслідок  невиконання окремими особами взятих на себе зобов’язань.

Норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) визначається як співвідношення суми  вимог гаранта до особи або до групи пов'язаних осіб та фінансових зобов’язань, наданих гарантом щодо особи або групи пов'язаних осіб, до регулятивного капіталу гаранта.

Значення максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) не має перевищувати 20 відсотків.

До вимог гаранта щодо особи або групи пов'язаних осіб уключаються:

надані кредити;

факторингові операції, фінансовий лізинг, боргові цінні папери;

дебіторська заборгованість за операціями з такими особами.

До фінансових зобов'язань, наданих гарантом щодо особи або групи пов'язаних осіб, уключаються  гарантії, поручительства, що надані гарантом.

3. Норматив запасу ліквідності (К3)

Гаранти повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів та строковості, забезпечувати потрібне співвідношення між власними коштами та зобов`язаннями, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем ризику для виконання правомірних вимог за виданими гарантіями та поручительствами та інших кредиторів.

З цією метою гарант зобов’язаний формувати запас ліквідності шляхом зберігання частини своїх активів у прийнятих активах, визначених цим положення.

Норматив запасу ліквідності (К3) виконується гарантом, якщо різниця між прийнятними активами гаранта та розрахунковим запасом ліквідності більше нуля.

Розрахунковий запас ліквідності гаранта складається з 10 відсотків поточних зобов’язань і забезпечень та суми зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках

ІІІ. Вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами

1. Гаранти зобов'язані мати затверджену органом управління внутрішню методику (положення) оцінки ризиків щодо надання гарантій та поручительств, та їх забезпечення, а також мати ефективні процедури своєчасного виявлення, розрахунку, оцінки, моніторингу, контролю та управління ризиками, повязаними з наданням гарантій та поручительств.

2. Гарант визначає пов'язаних осіб або групи пов'язаних осіб згідно з Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

3. Під час розрахунку нормативу максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) активні операції включаються за балансовою вартістю без урахування сум знецінення.

Директор департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках фінансових послуг                                    Н. Лех

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 220 гостей и нет пользователей