Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НАЦКОМФИНУСЛУГ - обнародован проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бума

НАЦКОМФИНУСЛУГ - обнародован проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)"

На официальном сайте НАЦКОМФИНУСЛУГ «Проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)" разработан с целью приведения Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 № 913, в соответствии с Законом Украины от 02.10.2019 № 139-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности" и Законом Украины от 20.09.2019 № 122-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг».

ТЕКС ПРОЕКТУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

12.12.2019 № 2599

Проєкт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                 року №

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3192; 2019 р.,        № 43, ст. 1499) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем’єр – міністр України                                                         О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від           2019 р. №

ЗМІНИ, що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

1. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення видається виключно кредитним установам, які на дату подання заяви про отримання ліцензії на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення мають діючу ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.”.

2. У пункті 15 слова “і видача ним документів” виключити.

3. Назву розділу “Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії” доповнити словами “, у тому числі повторно, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково”.

4. Пункт 18 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

“копія документу, що підтверджує право власності або право користування здобувачем ліцензії окремими нежитловими приміщеннями/будівлею за місцезнаходженням суб’єкта господарювання;

копія документу, що підтверджує доступність місць провадження господарської діяльності відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів для маломобільних груп населення, складеного фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України” (додаток 5).”.

5. Доповнити Ліцензійні умови пунктами 191 -19³ такого змісту:

“19¹. Здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, згідно з додатком 1.

При повторному поданні здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви можуть додаватись лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність, у тому числі строк з дати їх складання до дати подання заяви на повторне отримання ліцензії не перевищує 30 календарних днів.

19². Ліцензіат у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково  відповідно до пункту 1 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” подає заяву про зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 6.

До заяви про зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) ліцензіатом додаються документи щодо причин для прийняття ліцензіатом рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

До заяви та документів, що подаються разом з нею, додається опис документів (додаток 3) у двох примірниках.

19³. Для відновлення дії ліцензії повністю або частково, що була зупинена повністю або частково на підставі заяви ліцензіата або на підставі пунктів 2 і 3 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, ліцензіат подає заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 7.

До заяви про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) ліцензіатом додаються такі документи:

відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення, у разі якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі акту про невиконання розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов.

До заяви та документів, що подаються разом з нею, додається опис документів (додаток 3) у двох примірниках.”.

6. Пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються фінансовою установою, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії). Якщо строк, що минув з дати підписання (засвідчення) зазначених документів, перевищує 30 календарних днів до дати подання заяви, ці документи вважаються такими, що втратили свою актуальність.”.

7. Пункт 22 виключити.

8. У пункті 24:

1) в абзаці першому слова “(крім недержавного пенсійного фонду)” виключити;

2) доповнити пункт після абзацу дванадцятого абзацом тринадцятим  такого змісту:

“дотримуватися вимог законодавства щодо достовірності реклами та іншої інформації про діяльність фінансової установи та фінансові послуги, що нею надаються, встановлених статтею 11 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

3) в абзаці чотирнадцятому:

доповнити абзац після слів “клієнту (споживачу)інформацію” словами “про умови та порядок діяльності фінансової установи”;

слова “частиною першою” замінити словами “частинами першою та другою”;

4) абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії). Про зміни у фінансовій звітності та звітних данихфінансова установа повідомляєоргану ліцензування шляхом подання фінансової звітності та звітних даних в порядку та на підставі вимог, визначених законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;”;

5) абзац двадцять другий виключити;

6) доповнити пункт після абзацу двадцять третього новими абзацами такого змісту:

“отримувати від відповідних осіб письмову згоду на обробку та перевірку Нацкомфінпослуг їхніх персональних даних, які наявні в документах на підтвердження відповідності здобувача/ ліцензіата вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами.

Вимоги цього пункту не поширюються на недержавні пенсійні фонди, що мають намір надавати послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення, крім вимог абзаців тринадцятого – п’ятнадцятого, двадцять першого та двадцять четвертого цього пункту.”.

9. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 24²такого змісту:

“24². Ліцензіат протягом строку, на який зупинено дію ліцензії повністю або частково, зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

У разі зупинення дії ліцензії повністю або частково ліцензіат повинен продовжувати виконувати свої зобов’язання за укладеними із клієнтами та споживачами фінансових послуг договорами про надання того виду фінансових послуг, ліцензія на провадження якого зупинена.

Ліцензіату забороняється укладати із клієнтами та споживачами фінансових послуг нові договори про надання того виду фінансових послуг, ліцензія на провадження якого зупинена.”.

10. В абзаці другому пункту 28 слова “Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів),”замінити словами“Місця провадження господарської діяльності”.

11. Пункт 40 виключити.

12. Пункт 43 викласти в такій редакції:

“43. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій установі, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку. ”.

13. У додатках до Ліцензійних умов:

1) у додатку 1:

слова “просить видати ліцензію” замінити словами та знаками “просить видати ліцензію / видати ліцензію після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду,”;

виноску “*” викласти в такій редакції:

“* У відповідному квадраті ставиться позначка „V”:

1) у разі подання здобувачем заяви про отримання ліцензії або повторного подання здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії, якщо раніше було прийнято рішення про залишення заяви без розгляду;

2) напроти виду господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого отримується ліцензія.”;

2) у додатку 2 слова “найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво субєктом господарювання” замінити словами “найменування посади”.

14. Доповнити Ліцензійні умови новими додатками 5-7 такого змісту:

“Додаток 5
до Ліцензійних умов

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”

№ з/п

Повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Країна реєстрації/ громадянство

Код за ЄДР юридичних осіб/ реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Розмір частки (пая, акцій), %

(для пункту1)/ посада (для пункту 2)/ підстави (для пункту 3)

1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків

1.1.

       

1.2.

       

1.3.

       

2. Особи, що входять до складу виконавчого та наглядового органу суб'єкта господарювання

2.1.

       

2.2.

       

2.3.

       

3. Особи, що прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання

3.1.

       

3.2.

       

3.3

       

__________

* Для юридичних осіб - нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб – нерезидентів вказати номер (та за наявності – серію) документу, що посвідчує особу.

_________________________________
(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

“___” ____________ 20__ року”;

   

“Додаток 6
до Ліцензійних умов

"___" ________ 20__ року

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Заявник __________________________________________________________________,

(повне найменування суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

__________________________________________________________________,

(поштовий індекс, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

__________,            __________________,         __________________________,

  (телефон)                   (адреса електронної пошти)           (адреса веб-сайту/веб-сторінки)

ідентифікаційний код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ_________,

просить зупинити дію*  повністю / частково

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на

__________________________________________________________________,

(вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого видана ліцензія)

отриману згідно з рішенням _________________________________________,

                                                              (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

у зв'язку з

__________________________________________________________________
(зазначити причину)

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка “V”

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

_________________________________

(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

____________
(підпис)

__________________;
(прізвище, ініціали)

“Додаток 7
до Ліцензійних умов

"___" ________ 20__ року

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Заявник __________________________________________________________________,

(повне найменування суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

__________________________________________________________________,

(поштовий індекс, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

__________,            __________________,         __________________________,

  (телефон)                   (адреса електронної пошти)           (адреса веб-сайту/веб-сторінки)

ідентифікаційний код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ_________,

просить відновити дію*  повністю / частково

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на

__________________________________________________________________,

(вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого видана ліцензія; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

дію якої було зупинено повністю або частково згідно з рішенням

__________________________________________________________________

(дата прийняття та номер рішення про часткове або в повному обсязі зупинення дії ліцензії)

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка “V”

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

_________________________________
(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

____________
(підпис)

__________________”.
(прізвище, ініціали)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту постанови Кабінету Міністрів  України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта

Загальні положення

6. Фінансовим установам, яким відповідно до абзацу другого частини другої статті 5 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” заборонено залучати кошти фізичних осіб, ліцензія на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення видається органом ліцензування з обмеженням щодо залучення фінансових активів від фізичних осіб. Інформація про таку заборону відображається в ліцензії.

6. Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення видається виключно кредитним установам, які на дату подання заяви про отримання ліцензії на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення мають діючу ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

15. Оформлення, подання документів до органу ліцензування і видача ним документів здійснюються відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та цих Ліцензійних умов.

15. Оформлення, подання документів до органу ліцензування здійснюються відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та цих Ліцензійних умов.

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, у тому числі повторно, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково

18. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, складена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу;

звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера здобувача ліцензії (подається окремо керівником та головним бухгалтером здобувача ліцензії) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Документи, визначені абзацами другим - четвертим цього пункту, не подаються недержавним пенсійним фондом, що має намір отримати ліцензію на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.

18. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, складена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу;

звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера здобувача ліцензії (подається окремо керівником та головним бухгалтером здобувача ліцензії) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

копія документу, що підтверджує право власності або право користування здобувачем ліцензії окремими нежитловими приміщеннями/будівлею за місцезнаходженням суб’єкта господарювання;

копія документу, що підтверджує доступність місць провадження господарської діяльності відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів для маломобільних груп населення, складеного фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"  (додаток 5).

Документи, визначені абзацами другим - четвертим цього пункту, не подаються недержавним пенсійним фондом, що має намір отримати ліцензію на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Норма відсутня

19¹. Здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, згідно з додатком 1.

При повторному поданні здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви можуть додаватись лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність, у тому числі строк з дати їх складання до дати подання заяви на повторне отримання ліцензії не перевищує 30 календарних днів.

Норма відсутня

19². Ліцензіат у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково  відповідно до пункту 1 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» подає заяву про зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 6.

До заяви про зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) ліцензіатом додаються документи щодо причин для прийняття ліцензіатом рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

До заяви та документів, що подаються разом з нею, додається опис документів (додаток 3) у двох примірниках.

Норма відсутня

19³. Для відновлення дії ліцензії повністю або частково, що була зупинена повністю або частково на підставі заяви ліцензіата або на підставі пунктів 2 і 3 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензіат подає заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 7.

До заяви про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) ліцензіатом додаються такі документи:

відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення, у разі якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі акту про невиконання розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов.

До заяви та документів, що подаються разом з нею, додається опис документів (додаток 3) у двох примірниках.

20. Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються фінансовою установою, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

20. Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються фінансовою установою, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії). Якщо строк, що минув з дати підписання (засвідчення) зазначених документів, перевищує 30 календарних днів до дати подання заяви, ці документи вважаються такими, що втратили свою актуальність.

Вимоги до фінансових установ

Кадрові вимоги

22. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій установі, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Виключити (відповідно доЗакону України від 02.10.2019 № 139-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності” ділова репутація передбачена у  розділі «Спеціальні вимоги», тому норми пункту 22 передбачені в пункті 43)

Організаційні вимоги

24. Фінансова установа (крім недержавного пенсійного фонду) зобов’язана:

здійснювати корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

дотримуватися внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

(…)

Норма відсутня

(Абзац тринадцятий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 427 від 22.05.2019)

надавати клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також розміщувати інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечувати її актуальність;

розкривати інформацію відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 12¹ Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці);

(…)

повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії);

забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи фінансової установи під час проведення органом ліцензування у встановленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес).

Норма відсутня

Норма відсутня

24. Фінансова установа зобов’язана:

здійснювати корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

дотримуватися внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

(…)

дотримуватися вимог законодавства щодо достовірності реклами та іншої інформації про діяльність фінансової установи та фінансові послуги, що нею надаються, встановлених статтею 11 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

надавати клієнту (споживачу)інформацію про умови та порядок діяльності фінансової установи відповідно до статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також розміщувати інформацію, визначену частинами першою та другою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечувати її актуальність;

розкривати інформацію відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 12¹ Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці);

(…)

повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії). Про зміни у фінансовій звітності та звітних даних фінансова установа повідомляє органу ліцензування шляхом подання фінансової звітності та звітних даних в порядку та на підставі вимог, визначених законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;

Виключити

відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес);

отримувати від відповідних осіб письмову згоду на обробку та перевірку Нацкомфінпослуг їхніх персональних даних, які наявні в документах на підтвердження відповідності здобувача/ ліцензіата вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами.

Вимоги цього пункту не поширюються на недержавні пенсійні фонди, що мають намір надавати послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення, крім вимог  абзаців тринадцятого – п’ятнадцятого, двадцять першого та двадцять четвертого цього пункту.

Норма відсутня

24². Ліцензіат протягом строку, на який зупинено дію ліцензії повністю або частково, зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

У разі зупинення дії ліцензії повністю або частково ліцензіат повинен продовжувати виконувати свої зобов’язання за укладеними із клієнтами та споживачами фінансових послуг договорами про надання того виду фінансових послуг, ліцензія на провадження якого зупинена.

Ліцензіату забороняється укладати із клієнтами та споживачами фінансових послуг нові договори про надання того виду фінансових послуг, ліцензія на провадження якого зупинена.

Технологічні вимоги

28. Фінансова установа зобов’язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

28. Фінансова установа зобов’язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Місця провадження господарської діяльності повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

Спеціальні вимоги

40. Над фінансовою установою не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (далі - держави-агресори).

41. Фінансова установа (крім страховика) не має права укладати договори щодо надання фінансових послуг (крім договорів страхування та договорів фінансового лізингу), зобов’язання яких визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті.

42. До фінансових послуг, щодо яких існує спеціальне законодавство, Закон України “Про електронну комерцію” застосовується лише в частині правочинів, вчинених в електронній формі, яка не суперечить спеціальному законодавству, що регулює здійснення фінансових послуг.

43. Над особою, яка є здобувачем ліцензії/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав-агресорів, якщо:

один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб - громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;

одна або декілька фізичних осіб - громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання;

одна або декілька фізичних осіб - громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання та/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій/спостережній раді) суб’єкта господарювання;

суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа - громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання.

Виключити

43. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій установі, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Додаток 1

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Здобувач ____________________________________________________,

                                                      (повне найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________,

                    (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання)

     __________________________________________________________,

__________________________________________________________,

                                    (поштовий індекс, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

__________,

       (телефон)

__________________,

   (адреса електронної пошти)

______________________,

    (адреса веб-сайту/веб-сторінки)

 

ідентифікаційний код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ_____,

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на *:

 • залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині:
 • залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 • залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 • надання послуг фінансового лізингу;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств у частині:
 • надання гарантій;
 • надання поручительств;
 • послуги у сфері страхування в частині проведення:
  __________________________________________________________;
                   (вид (види) страхування відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про страхування")
 • послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині:
 • адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 • надання послуг факторингу;
 • адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
 • управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
 • довірче управління фінансовими активами.

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка „V” напроти виду господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого отримується ліцензія.

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

Підтверджую, що _____________________________________________

                                                                             (повне найменування суб'єкта господарювання)

відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема керівник та головний бухгалтер здобувача.**

____________

** У разі, коли здобувачем є недержавний пенсійний фонд, вимога щодо керівника та головного бухгалтера стосується адміністратора недержавного пенсійного фонду, який його обслуговує. 

__________________

(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання)

__________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

 
 

Додаток 1

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Здобувач ____________________________________________________,

                                                      (повне найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________,

                    (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання)

     __________________________________________________________,

__________________________________________________________,

                                    (поштовий індекс, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

__________,

       (телефон)

__________________,

   (адреса електронної пошти)

______________________,

    (адреса веб-сайту/веб-сторінки)

 

ідентифікаційний код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ________,

просить видати ліцензію / видати ліцензію після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на *:

 • залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині:
 • залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 • залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 • надання послуг фінансового лізингу;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств у частині:
 • надання гарантій;
 • надання поручительств;
 • послуги у сфері страхування в частині проведення:
  __________________________________________________________;
                   (вид (види) страхування відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про страхування")
 • послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині:
 • адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 • надання послуг факторингу;
 • адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
 • управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
 • довірче управління фінансовими активами.

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка „V”:

1) у разі подання здобувачем заяви про отримання ліцензії або повторного подання здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії, якщо раніше було прийнято рішення про залишення заяви без розгляду;

2) напроти виду господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого отримується ліцензія.

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

Підтверджую, що _____________________________________________

                                                                             (повне найменування суб'єкта господарювання)

відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема керівник та головний бухгалтер здобувача.**

____________

** У разі, коли здобувачем є недержавний пенсійний фонд, вимога щодо керівника та головного бухгалтера стосується адміністратора недержавного пенсійного фонду, який його обслуговує. 

__________________

(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання)

__________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

 
 

Додаток 2
до Ліцензійних умов

АНКЕТА
керівника/головного бухгалтераздобувача ліцензії

(…)

(…)

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”
я, ________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові керівника/головного бухгалтера)

надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних, що стосуються моєї відповідності вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

_____________
(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання)

___________
(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

 

“___” ___________ 20__ року

     

__________
* Зазначити: “так” або “ні” (якщо “ні” зазначати: рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймав на той час).

Додаток 2
до Ліцензійних умов

АНКЕТА
керівника/головного бухгалтераздобувача ліцензії

(…)

(…)

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”
я, ________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові керівника/головного бухгалтера)

надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних, що стосуються моєї відповідності вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

____________________
(найменування посади)

___________
(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

 

“___” ___________ 20__ року

     

__________
* Зазначити: “так” або “ні” (якщо “ні” зазначати: рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймав на той час).

Норма відсутня

До пункту 18 Ліцензійних умов (документи до заяви)

Додаток 5
до Ліцензійних умов

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"

№ з/п

Повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Країна реєстрації/ громадянство

Код за ЄДР юридичних осіб/ реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Розмір частки (пая, акцій), % (для пункту 1)/ посада (для пункту 2)/ підстави (для пункту 3)

 
 

1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків

 
 

1.1.

         
 

1.2.

         
 

1.3.

         
 

2. Особи, що входять до складу виконавчого та наглядового органу суб'єкта господарювання

 
 

2.1

         
 

2.2.

         
 

2.3.

         
 

3. Особи, що прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання

 
 

3.1.

         
 

3.2.

         
 

3.3.

         

______________________

* Для юридичних осіб - нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб – нерезидентів вказати номер (та за наявності – серію) документу, що посвідчує особу.

__________________________

(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

“___” ____________ 20__року

     
 

Норма відсутня

До пункту 19² Ліцензійних умов

Додаток 6
до Ліцензійних умов

"___" ________ 20__ року

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії (
частково або в повному обсязі) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Заявник ______________________________________________________________,

(повне найменування суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

___________________________________________________________________________,

(поштовий індекс, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

_________________,
(телефон)

__________________________ ,
(адреса електронної пошти)

_____________,
(адреса вебсайту/

вебсторінки)

 

ідентифікаційний код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ__________,

просить зупинити дію*  повністю / частково

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на

______________________________________________________________,

(вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого видана ліцензія)

отриману згідно з рішенням _______________________________________,

                                                              (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

у зв'язку з

_______________________________________________________________
(зазначити причину)

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка “V”

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

__________________________

(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 
 

Норма відсутня

До пункту 19³ Ліцензійних умов

Додаток 7
до Ліцензійних умов

"___" ________ 20__ року

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії (
частково або в повному обсязі) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Заявник ______________________________________________________________,

(повне найменування суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

___________________________________________________________________________,

(поштовий індекс, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

_________________,
(телефон)

__________________________ ,
(адреса електронної пошти)

_____________,
(адреса вебсайту/

вебсторінки)

 

ідентифікаційний код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ__________,

просить відновити дію*  повністю / частково

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на

____________________________________________________________________,

(вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого видана ліцензія, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

дію якої було зупинено повністю або частково згідно з рішенням

____________________________________________________________________,

  (дата прийняття та номер рішення про часткове або в повному обсязі зупинення дії ліцензії)

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка “V”

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

__________________________

(найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 514 гостей и нет пользователей