Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НАЦКОМФИНУСЛУГ - обнародован проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финан

НАЦКОМФИНУСЛУГ - обнародован проект распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финансовых учреждений"

Как указано на сайте Нацкомфинуслуг «Проект распоряжения предлагается внести изменения в Положение о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финансовых учреждений, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 19 апреля 2016 № 825, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16 мая 2016 под № 722/28852 (далее - Положение), путем дополнения информации, которая должна размещаться на собственных сайтах (веб-) Финансовый их учреждений».

ТЕКСТ ПРОЄКТУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Розпорядження Національної

                                                                            комісії, що здійснює державне

                                                                            регулювання у сфері ринків

                                                                            фінансових послуг

                                                                            ___ _______________ № ______

ПРОЄКТ

Зміни до Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“Це Положення розроблене відповідно до пунктів 2 та 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та встановлює порядок розкриття та  розміщення фінансовими установами, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних вебсайтах (вебсторінках) фінансових установ.”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Фінансові установи розкривають в обсязі та порядку, встановлених цим Положенням, інформацію:

1) визначену частиною четвертою статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в базі даних та на власних вебсайтах (вебсторінках);

2) визначену частиною першою та другою статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” на власних вебсайтах (вебсторінках);

3) визначену абзацом восьмим частини другої статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” на власних вебсайтах (вебсторінках).”.

2. У розділі ІІ:

1) в пункті 2:

в абзаці третьому підпункту 5 слово “заявника” замінити словами “фінансової установи;”;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;”;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розкривається:

звіт про управління або консолідований звіт про управління (в разі складання таких звітів), визначений частиною сьомою статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 121 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.”;

3) доповнити новими пунктами 3-4 такого змісту:

“3. Фінансові установи додатково до інформації, визначеної частиною першою та другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розкривають на власних вебсайтах (вебсторінках) таку інформацію:

1) інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та супутніх послуг фінансової установи та/або посередників та/або третіх осіб;

2) інформацію про посередника (у разі надання фінансової послуги, особами, що надають посередницькі послуги);

3) посилання на вебсайті (вебсторінці) фінансової установи, де розміщено умови публічної частини договору про надання фінансових послуг;

4) порядок та процедуру захисту персональних даних клієнтів.

4. Фінансові установи при розміщенні публічної частини договору про надання фінансових послуг відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розміщують на власних вебсайтах (вебсторінках) таку інформацію:

1) повне найменування фінансової установи;

2) ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

3) контактні дані фінансової установи;

4) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;

5) відомості про фінансову послугу, що надається фінансовою установою клієнту: тарифи, вартість, характеристики та порядок надання фінансової послуги та посилання на вебсайт (вебсторінку) фінансової установи, де розміщено основні умови надання такої послуги;

6) порядок і процедуру захисту персональних даних клієнта;

7) строк дії публічної частини договору про надання фінансових послуг.

Інформація, зазначена у цьому пункті, розміщується на вебсайті (вебсторінці) фінансової установи у формі окремого документа з можливістю роздрукування.”.

3. У розділі IV:

1) у пункті 1:

у підпункті 3 слова “річна фінансова та консолідована фінансова звітність, аудиторський звіт, а також” виключити

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

“4) річна фінансова та консолідована фінансова звітність згідно з підпунктом9 пункту 2 розділу ІІ цього Положення -  у строки визначені статтею 14Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;”.

У зв’язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 5, 6;

2) у абзаці другому підпункту 1 пункту 2 слова “до Нацкомфінпослуг” виключити.

4. Після розділу IV доповнити новим розділом V такого змісту:

“V. Вимоги до інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг

1. Фінансова установа повинна надавати клієнту мінімальний обсяг інформації щодо кожного виду фінансових послуг відповідно до вимог статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Фінансова установа здійснює інформування клієнта з дотриманням вимог законодавства України про мови.

3. Фінансова установа здійснює інформування клієнтів щодо кожного виду фінансових послуг після отримання дозволу на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Фінансова установа при розкритті клієнту інформації, визначеної законодавством, про умови та порядок її діяльності та/або надання нею фінансових послуг, в тому числі перед укладенням договору про надання фінансових послуг та на вимогу клієнта використовує:

1) гарнітуру Times New Roman, шрифт розміром 12 друкарських пунктів;

2) виділення тексту (напівжирний шрифт, колір тощо), що стосується інформування клієнта про платежі, відшкодування, штрафні санкції, які можуть бути застосовані до клієнта фінансовою установою.”.

У зв’язку з цим розділ V вважати відповідно розділом VІ.

5. У назві та тексті Положення слова “веб-сайт” та “веб-сторінка”у всіх відмінках замінити відповідно словами “вебсайт” та “вебсторінка” у відповідних відмінках.

Директор департаменту державного

регулювання та методології нагляду

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Змін до Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ затверджене  розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825, зареєстроване в Міністерстві  юстиції України 16.05.2016 за № 722/28852”

 

Зміст положення (норми) чинного

акта 

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

 
 

Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ затверджене  розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825, зареєстроване в Міністерстві  юстиції України 16.05.2016 за № 722/28852

 
 

І. Загальні положення

І. Загальні положення

 
 

1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 121 та пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та встановлює вимоги до обсягу та порядку розміщення фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ.

Це Положення розроблене відповідно пунктів 2 та 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та встановлює порядок розкриття та  розміщення фінансовими установами, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних вебсайтах (вебсторінках) фінансових установ.

 
 

(...)

3. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розкривають в обсязі та порядку, встановлених цим Положенням, інформацію, визначену частиною четвертоюстатті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках).

(...)

3. Фінансові установи розкривають в обсязі та порядку, встановлених цим Положенням, інформацію:

1) визначену частиною четвертою статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в базі даних та на власних вебсайтах (вебсторінках);

2) визначену частиною першою та другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" на власних вебсайтах (вебсторінках);

3) визначену абзацом восьмим частини другої статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" на власних вебсайтах (вебсторінках).

 
 

(...)

ІІ. Обсяг інформації, що розкривається в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Фінансові установи розкривають в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті  121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2. Розкриття зазначеної інформації здійснюється в такому обсязі:

(…)

5) у відомостях про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

(...)

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

(...)

9) річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність;

10) у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу;

11) у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення;

12) в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розкривається звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Пункт відсутній

Пункт відсутній

(...)

ІІ. Обсяг інформації, що розкривається в базі даних та на вебсайтах (вебсторінках) фінансових установ

1. Фінансові установи розкривають в базі даних та на власних вебсайтах (вебсторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2. Розкриття зазначеної інформації здійснюється в такому обсязі:

(...)

5) у відомостях про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

(...)

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи);

(...)

9) річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до вимог статті 14Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

10) у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу;

11) у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення;

12) в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розкривається:

звіт про управління або консолідований звіт про управління (в разі складання таких звітів), визначений частиною сьомою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

3. Фінансові установи додатково до інформації, визначеної частиною першою та другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розкривають на власних вебсайтах (вебсторінках) таку інформацію:

1) інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та супутніх послуг фінансової установи та/або посередників та/або третіх осіб;

2) інформацію про посередника (у разі надання фінансової послуги, особами, що надають посередницькі послуги);

3) посилання на веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, де розміщено умови публічної частини договору про надання фінансових послуг;

4) порядок та процедуру захисту персональних даних клієнтів.

4. Фінансові установи при розміщенні публічної частини договору про надання фінансових послуг відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розміщують на власних вебсайтах (вебсторінках) таку інформацію:

1) повне найменування фінансової установи;

2) ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

3) контактні дані фінансової установи;

4) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;

5) відомості про фінансову послугу, що надається фінансовою установою клієнту: тарифи, вартість, характеристики та порядок надання фінансової послуги та посилання на веб-сайт (веб-сторінку) фінансової установи, де розміщено основні умови надання такої послуги.

6) порядок і процедуру захисту персональних даних клієнта;

7) строк дії публічної частини договору про надання фінансових послуг.

Інформація, зазначена у цьому пункту, розміщується на вебсайті (вебсторінці) фінансової установи у формі окремого документа з можливістю роздрукування.

 
 

IV. Порядок та вимоги до розкриття інформації на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті (веб-сторінці) інформацію у такі строки:

(...)

3) річна фінансова та консолідована фінансова звітність, аудиторський звіт, а також звіт про корпоративне управління згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком;

підпункт відсутній

4) відомості згідно з підпунктом 10 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення ухвали суду про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи;

5) відомості згідно з підпунктом 11 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію фінансової установи учасниками фінансової установи, іншим уповноваженим органом фінансової установи або відкриття ліквідаційної процедури судом.

2. Фінансова установа зобов’язана забезпечувати:

1) внесення змін до розміщеної на її вебсайті (вебсторінці) інформації не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня:

подання до Нацкомфінпослуг виправлених річної фінансової та/або консолідованої звітності та/або звіту про корпоративне управління (у разі виникнення змін в інформації згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

(...)

IV. Порядок та вимоги до розкриття інформації на вебсайтах (вебсторінках) фінансових установ

1. Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті (веб-сторінці) інформацію у такі строки:

(...)

3) звіт про корпоративне управління згідно з підпунктом12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком;

4)  річна фінансова та консолідована фінансова звітність згідно з підпунктом9 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - у строки визначені статтею 14Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

5) відомості згідно з підпунктом 10 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення ухвали суду про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи;

6) відомості згідно з підпунктом 11 пункту 2 розділу ІІ цього Положення - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію фінансової установи учасниками фінансової установи, іншим уповноваженим органом фінансової установи або відкриття ліквідаційної процедури судом.

2. Фінансова установа зобов’язана забезпечувати:

1) внесення змін до розміщеної на її вебсайті (вебсторінці) інформації не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня:

подання виправлених річної фінансової та/або консолідованої звітності та/або звіту про корпоративне управління (у разі виникнення змін в інформації згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу ІІ цього Положення);

(...)

 
 

Розділ відсутній

V. Вимоги до інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг

 
   

1. Фінансова установа повинна надавати клієнту мінімальний обсяг інформації щодо кожного виду фінансових послуг відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо інше не передбачено законодавством.

2. Фінансова установа здійснює інформування клієнта з дотриманням вимог законодавства України про мови.

3. Фінансова установа здійснює інформування клієнтів щодо кожного виду фінансових послуг після отримання дозволу на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Фінансова установа при розкритті клієнту інформації, визначеної законодавством, про умови та порядок її діяльності та/або надання нею фінансових послуг, в тому числі перед укладенням договору про надання фінансових послуг та на вимогу клієнта використовує:

1) гарнітуру Times New Roman, шрифт розміром 12 друкарських пунктів;

2) виділення тексту (напівжирний шрифт, колір тощо), що стосується інформування клієнта про платежі, відшкодування, штрафні санкції, які можуть бути застосовані до клієнта фінансовою установою.

 
 

V. Державний контроль за розкриттям фінансовими установами інформації в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо розкриття фінансовими установами інформації в базі даних та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

2. У разі виявлення порушень вимог цього Положення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

VІ. Державний контроль за розкриттям фінансовими установами інформації в базі даних та на вебсайтах (вебсторінках) фінансових установ

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо розкриття фінансовими установами інформації в базі даних та на вебсайтах (вебсторінках) фінансових установ здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

2. У разі виявлення порушень вимог цього Положення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

 
   

У назві та тексті Положення слова “веб-сайт” та “веб-сторінка” у всіх відмінках замінити відповідно словами “вебсайт” та “вебсторінка” у відповідних відмінках.

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 145 гостей и нет пользователей