Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Нацкомфинуслуг - одобрено заключение к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине" (регистрационный № 9083-1 от 27.09.2018)

Нацкомфинуслуг - одобрено заключение к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине" (регистрационный № 9083-1 от 27.09.2018)

Целью проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине» является стимулирование развития рынка виртуальных активов в Украине.

Згідно пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» ним вносяться зміни, які інтегрують фактично існуючі у суспільстві правовідносини з обігу віртуальних активів до правовідносин суб‘єктів, вже врегульованих податковим законодавством. Запропонованим законопроектом вносяться точкові зміни до Розділу І. Загальні положення, Розділу ІІІ. Податок на прибуто підприємств, Розділу ІV. Податок на доходи фізичних осіб, Розділу V. Податок на додану вартість, Розділу ХХ. Перехідні положення.

Проект закону вводить в обіг з метою оподаткування такі поняття як віртуальні активи, токен, криптовалюта, емітент віртуального активу, майнінг, операції з віртуальними активами тощо.

Проектом передбачено, що з метою стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні тимчасово, на період до 31 грудня 2029 року включно, встановити певні податкові пільги.

проекту Закону  України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні” (реєстраційний № 9083-1 від 27.09.2018)

Проект вноситься народним депутатом України Ю.Б. Дерев’янком

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в  Україні

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14:

1) доповнити підпунктами 14.1.33, 14.1.33-1 такого змісту:

«14.1.33. блокчейн - технологія досягнення консенсуса відносно стану розподіленої бази даних у визначений момент часу в умовах взаємної недовіри сторін або сам розподілений реєстр транзакцій (дій) в системі;

14.1.33-1. віртуальні активи – токени, а також криптовалюта»;

2) доповнити підпунктом 14.1.95-1 такого змісту:

«14.1.95-1. криптовалюта – нематеріальний цифровий актив, що визначає одиниці цінності, безпосереднє право власності на які фіксується згідно записів в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні)»;

3) доповнити підпунктом 14.1.102-1 такого змісту:

«14.1.102-1. майнінг – діяльність з обробки даних, спрямована на забезпечення функціонування розподіленого реєстру транзакцій (блокчейна) з метою отримання винагороди у вигляді одиниць віртуальних активів»;

4) доповнити підпунктом 14.1.132 такого змісту:

«14.1.132. операції з віртуальними активами в розумінні цього Кодексу – будь-які операції з обміну віртуальних активів на національні валюти в розумінні підпункту 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, за винятком операцій, які не є об’єктами оподаткування, з обміну віртуального активу одного виду на інший та безоплатної передачі»;

5) доповнити підпунктом 14.1.196-1 такого змісту:

«14.1.196-1. прибуток від операцій з віртуальними активами для цілей розділу ІV цього Кодексу – дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від обміну віртуальних активів на національні валюти, та витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом»;

6) доповнити підпунктом 14.1.273 такого змісту:

«14.1.273. токен – запис в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні), який засвідчує наявність у власника прав власності або вимоги на об'єкти цивільного права».

2. Пункт 134.1 статті 134 доповнити підпунктом 134.1.6 такого змісту:

«134.1.6. прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від обміну віртуальних активів на національні валюти та витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом, з урахуванням особливостей, передбачених цим Розділом».

3. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9 такого змісту:

«141.9. Особливості оподаткування операцій з віртуальними активами

141.9.1. Фінансовий результат за операціями з віртуальними активами визначається окремо від фінансового результату за іншими видами діяльності платника податку відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності».

4. Пункт 164.2 статті 164 доповнити підпунктом 164.2.20 такого змісту:

«164.2.20. прибуток від операцій віртуальними активами»,

змінивши відповідно нумерацію наступного підпункту.

5. Статтю 170 доповнити пунктом 170.13 такого змісту:

«170.13. Оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами.

170.13.1. Облік загального фінансового результату від операцій з віртуальними активами ведеться платником податку самостійно та окремо від інших доходів та витрат. Для цілей оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (прибуток або збиток), отриманий протягом такого звітного року.

170.13.2. Прибуток від операцій з віртуальними активами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від обміну відповідного віртуального активуна національні валюти та його вартістю, що визначається із суми підтверджених витрат на набуття такого віртуального активу та/або витрат на майнінг відповідного віртуального активу.

Операції з обміну віртуального активу одного виду на інший не вважаються операціями з віртуальними активами.

Операції з обміну віртуальних активів на інші об’єкти цивільних правовідносин, відмінні від віртуальних активів, вважаються операціями з обміну віртуальних активів за вартістю, що дорівнює договірній вартості об‘єкту (об‘єктів) цивільних правовідносин а національній валюті, які підлягають обміну на віртуальні активи.

170.13.3. Якщо в результаті розрахунку прибутку від операцій з віртуальними активами за правилами, встановленими цією статтею, виникає від’ємне значення, воно вважається збитком виключно від операцій з віртуальними активами.

170.13.4. Загальний фінансовий результат від операцій з віртуальними активами визначається як сума прибутків від операцій з відповідними віртуальними активами, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року.

Збиток від операцій з віртуальними активами не враховується при визначенні загального фінансового результату за результатами звітного періоду.

170.13.5. Прибуток від операцій з віртуальними активами, визначений за правилами цього пункту, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

170.13.6. Платник податку самостійно несе відповідальність за розрахунок прибутку від операцій з віртуальними активами та сплату податку з такого прибутку».

6. У підпункт «б» пункту 176.1 статті 176  після слова «прибутку» додати слова «прибутку від операцій з віртуальними активами».

7. Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196  доповнити словами «операції з віртуальними активами; обмін віртуальних активів одного виду на інший, за виключенням обміну токенів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування».

8. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новим пунктом  такого змісту:

«49. З метою стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні тимчасово, на період до 31 грудня 2029 року включно, встановити, що:

дохід фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців,  юридичних осіб,  отриманий ними від операцій з віртуальними активами, звільняється від сплати будь-яких податків (зборів)  з доходів;

звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України  обладнання (окремих частин чи деталей), що призначене виключно для майнінгу і  класифікується у товарній підкатегорії  8471500000 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні)».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з  1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових підзаконних актів.

Голова Верховної Ради України                                                                                     А. ПАРУБІЙ

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 200 гостей и нет пользователей