Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - Проект Положения о Кредитном реестре Национального банка Украины

НБУ - Проект Положения о Кредитном реестре Национального банка Украины

На официальном сайте НБУ размещен для ознакомления Проект Положения О Кредитном реестре Национального банка Украины. Как указано на сайте НБУ - Проект Положения определяет организационно-правовые основы функционирования кредитного реестра Национального банка Украины и, в частности, предусматривает порядок:

  • предоставление банком/Фондом гарантирования вкладов физических лиц информации в Кредитный реестр и удаления информации с Кредитного реестра;
  • получение информации из кредитного реестра;
  • ведение реестра запросов/заявлений к Кредитному реестру.

Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" (далее - Закон ), других законодательных актов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк) и определяет порядок функционирования кредитного реестра Национального банка Украины (далее - Кредитный реестр).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

від____________ № ______

Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

Розділ І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків” (далі – Закон), інших законодавчих актів України та нормативно – правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) та визначає порядок функціонування Кредитного реєстру Національного банку України (далі – Кредитний реєстр).

2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

боржник – фізична або юридична особа, яка уклала кредитний правочин та повинна сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з його умовами;

вхідна інформація – інформація, що надсилається банком/Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду в разі делегування їй повноважень стосовно банків, щодо яких Національним банком прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію (далі – Фонд) до Кредитного

реєстру;

запит – електронний документ, складений банком для отримання інформації з Кредитного реєстру про боржника – фізичну або юридичну особу;

засоби захисту – програмно-технічні засоби, що забезпечують захист електронних документів від несанкціонованого доступу та спотворення на етапі

передавання цих документів;

заявник – боржник та пов’язані з ним особи, інформація стосовно яких міститься в Кредитному реєстрі;

звіт – вихідна інформація з Кредитного реєстру, що надсилається банку згідно з його запитом;

квитанція – електронний документ, що формується програмними засобами Кредитного реєстру, надається банку/Фонду і свідчить про прийняття або відмову в прийнятті вхідної інформації;

кредитна операція – вид активних банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком коштів таким шляхом: надання їх у тимчасове користування або прийняття зобов’язань про надання певної суми коштів; надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; проведення факторингових операцій та операцій фінансового лізингу; видача кредитів у

формі врахування векселів; будь-якого продовження строку погашення боргу,

яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої

суми, а також на зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів за такою

сумою (відстрочення платежу); розстрочення платежу за продані банком активи;

кредитний правочин – правочин, за яким виникає, змінюється або припиняється зобов’язання фізичної або юридичної особи щодо сплати грошових коштів банку протягом певного часу в майбутньому;

Кредитний реєстр – інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз і класифікацію кредитних операцій.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Учасниками Кредитного реєстру є Національний банк, банки України, Фонд.

4. Обмін інформацією щодо Кредитного реєстру між його учасниками здійснюється з використанням онлайн-сервісів, розміщених на зовнішніх ВЕБ-ресурсах Національного банку.

Канали обміну інформацією, структуру та формати вхідної та вихідної інформації, запитів, звітів, квитанцій, правила контролю вхідної та вихідної інформації, порядок використання учасниками Кредитного реєстру відповідних онлайн-сервісів, вимоги до захисту інформації визначає Національний банк.

Розділ IІ. Порядок надання банком/ Фондом інформації до Кредитного реєстру

5. Банк/Фонд надає до Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції боржника, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним).

6. Банк/Фонд щомісячно не пізніше одинадцятого робочого дня місяця наступного за звітним надає/оновлює інформацію до Кредитного реєстру про кредитні операції боржників.

7. Банк/Фонд забезпечує достовірність і своєчасність надання інформації до Кредитного реєстру.

8. Банк/Фонд самостійно вирішує питання трансформації даних із локальної (внутрішньої) бази даних у структуровані повідомлення, визначені Національним банком для надання інформації до Кредитного реєстру.

9. Перелік інформації, яка надається до Кредитного реєстру, зазначено в додатку 1 до цього Положення.

Розділ ІІІ. Порядок надання банкам інформації з Кредитного реєстру

10. Національний банк надає банку інформацію з Кредитного реєстру у формі звіту про кредитні операції боржника, загальна заборгованість якого перед одним банком (за основною сумою та відсотками), відповідно до даних Кредитного реєстру, дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним).

Національний банк надає інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам.

11. Банк має право звернутися до Національного банку з запитом (за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення) за отриманням інформації, яка міститься в Кредитному реєстрі:

1) щодо боржника банку (та/або пов’язаних із ним осіб, якщо інформація про таких осіб є в Кредитному реєстрі);

2) у разі звернення особи, яка має намір укласти кредитний правочин (за наявності в банку документального підтвердження такого звернення).

Національний банк перевіряє запит банку щодо повноважень, після чого надає банку звіт згідно з додатком 3 до цього Положення.

12. Кількість запитів на отримання звітів не обмежується.

Розділ ІV. Ведення Реєстру запитів/заяв до Кредитного реєстру

13. Реєстр запитів/заяв до Кредитного реєстру (далі – Реєстр запитів) ведеться з метою зберігання даних про запити банків/заяви заявників за інформацією, яка міститься в Кредитному реєстрі.

14. Реєстр запитів є складовою частиною Кредитного реєстру.

15. Реєстр запитів містить таку інформацію:

1) відомості, що ідентифікують банк/заявника, який зробив запит/заяву про отримання звіту/інформації;

2) дата запиту/заяви про отримання звіту/інформації;

3) інформація про надання звіту/інформації.

16. Інформація про запит/заяву вноситься в Реєстр запитів під час його/її обробки після відправлення звіту/інформації.

17. Інформація про запит/заяву до Реєстру запитів не вноситься, якщо під час обробки запиту/заяви інформацію про боржника або пов’язану з ним особу в Кредитному реєстрі не знайдено.

18. Інформація з Реєстру запитів надається заявнику – як складова інформації про нього.

19. Вилучення інформації з Реєстру запитів можливе в таких випадках:

1) якщо було встановлено, що інформацію до Реєстру запитів було внесено помилково. Вилучення здійснюється вручну;

2) якщо з дня здійснення запиту/заяви минуло більше ніж три роки.

Вилучення здійснюється автоматично.

Розділ V. Порядок отримання заявником інформації з Кредитного реєстру, коригування такої інформації

20. Заява на отримання інформації з Кредитного реєстру має містити інформацію, що надає можливість ідентифікувати заявника.

21. Заява заявника – фізичної особи надається в порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних.

22. Заява заявника – юридичної особи має містити таку інформацію:

1) повне найменування юридичної особи;

2) код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – код ЄДРПОУ);

3) прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка підписала заяву.

23. Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня отримання заяви надає заявнику інформацію з Кредитного реєстру або повідомляє про відсутність у ньому інформації стосовно заявника.

24. Заявник у разі незгоди з інформацією, яка міститься стосовно нього в Кредитному реєстрі, має право звернутися до Національного банку із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру.

25. Національний банк при отриманні заяви заявника про виправлення чи видалення інформації стосовно нього з Кредитного реєстру позначає інформацію про кредитні операції боржника відповідною позначкою “Заперечення” на весь час перевірки інформації.

Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня отримання заяви звертається до банку/Фонду, який надав інформацію стосовно заявника до Кредитного реєстру, для її уточнення.

26. Банк/Фонд протягом 15 робочих днів із дня звернення Національного банку зобов’язані передати уточнену інформацію до Кредитного реєстру або надати вмотивовану відмову у внесенні змін до Кредитного реєстру.

Банк протягом одного робочого дня з дня передачі уточненої інформації до Кредитного реєстру зобов’язаний повідомити про це Національний банк.

27. Національний банк залишає інформацію стосовно заявника без змін і знімає з неї позначку “Заперечення” в разі підтвердження банком/Фондом інформації, що заперечується заявником.

Заявник, якщо не згоден з інформацією, яка підтверджена банком/Фондом, має право надати коментаря обсягом не більше 100 слів щодо інформації, що заперечується, для включення до Кредитного реєстру. Національний банк долучає цей коментар до інформації стосовно заявника.

28. Національний банк у разі вмотивованої відмови банку/Фонду у внесенні змін до Кредитного реєстру стосовно заявника надсилає заявнику копію такої вмотивованої відмови.

29. Національний банк у разі ненадання банком/Фондом відповіді в установлений Законом і цим Положенням строк вилучає або змінює інформацію, що заперечується заявником, та інформує заявника про ненадання банком/Фондом відповіді.

30. Національний банк, якщо банк/Фонд змінив інформацію, яка заперечувалася заявником, уносить відповідні зміни та не пізніше 21 робочого дня з дня одержання заяви повідомляє заявника про зміну інформації стосовно нього в Кредитному реєстрі.

Повідомлення надається заявнику в письмовій формі, якщо в заяві заявника не передбачено іншої форми повідомлення.

31. Національний банк повідомляє заявника та учасників Кредитного реєстру, які зверталися за інформацією стосовно цього заявника впродовж одного року, про зміну або вилучення інформації стосовно заявника з Кредитного реєстру за його заявою.

Національний банк повідомляє заявника/учасників Кредитного реєстру про зміну або вилучення інформації стосовно заявника з Кредитного реєстру шляхом надсилання оновленої інформації/оновленого звіту протягом двох робочих днів із дати внесення таких змін.

32. Інформація в Кредитному реєстрі зберігається безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або зобов’язання за якими припинені.

33. Національний банк вилучає з Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або зобов’язання за якими припинені, протягом 30 календарних днів після отримання інформації від банку/Фонду про погашення кредитної заборгованості або припинення зобов’язання.

Директор Департаменту методології Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України

_______________ К. В. Рожкова

(підпис)

______________ 2018 року

(дата)

7

Додаток 1

до Положення про Кредитний реєстр Національного банку

України

(пункт 9 розділу ІІ)

Інформація, яка надається до Кредитного реєстру:

І. Відомості, що ідентифікують боржника:

1. Для фізичних осіб:

1) прізвище, ім’я та по батькові;

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, зазначається серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки.

2. Для юридичних осіб:

1) повне найменування;

2) код ЄДРПОУ.

ІІ. Інформація про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за

кредитною операцією:

1. Вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання.

2. Номер кредитного договору.

3. Дата укладення кредитного договору.

4. Загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання, що зазначена в договорі.

5. Заборгованість за кредитною операцією.

6. Вид валюти кредиту/фінансового зобов’язання.

7. Кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору.

8. Розмір простроченої заборгованості за кредитною операцією.

9. Кількість днів прострочення.

10. Клас боржника, який визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351).

ІІІ. Інформація про належність боржника до пов’язаних із банком осіб.

ІV. Інформація про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою:

1. Дата укладення договору про забезпечення виконання зобов’язання.

2. Вид забезпечення.

V. Інша інформація про боржника – юридичну особу:

1. Вид економічної діяльності боржника.

2. Період, за який визначено вид економічної діяльності.

3. Належність боржника до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем, яка визначена банком для оцінки кредитного ризику відповідно до Положення № 351.

4. Перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем; код ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які знаходяться під спільним контролем; статус участі боржника в групі (материнська компанія чи учасник).

5. Клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності.

6. Належність боржника до групи пов’язаних контрагентів, які згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.

7. Перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; код ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик.

8. Факт проходження аудиту річної фінансової звітності боржника (якщо боржник не належить до груп, зазначених у цьому додатку) та/або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.

9. Відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу боржника – юридичної особи:

1) для фізичних осіб:

прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, зазначається серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки, місце реєстрації;

2) для юридичних осіб: повне найменування, код ЄДРПОУ.

Додаток 2

до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

(пункт 11 розділу ІІІ)

Форми запиту, за якою банки отримують інформацію з Кредитного реєстру

І. Запит на отримання звіту про фізичну особу

з/п

Перелік інформації Дані

1 2 3

1 Прізвище

2 Ім’я

3 По батькові

4 Дата народження

5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи або серія та номер паспорту

6 Особа є боржником/пов’язаною особою боржника

7 Наявність документального підтвердження звернення особи щодо наміру укласти кредитний правочин

ІІ. Запит на отримання звіту про юридичну особу

з/п

Перелік інформації Дані

1 2 3

1 Найменування юридичної особи

2 Код юридичної особи за ЄДРПОУ

3 Особа є боржником/пов’язаною особою боржника

4 Наявність документального підтвердження звернення особи щодо наміру укласти кредитний правочин

Додаток 3

до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

(пункт 11 розділу ІІІ)

Інформація, яка надається з Кредитного реєстру:

І. Відомості, що ідентифікують боржника:

1. Для фізичних осіб:

1) прізвище, ім’я та по батькові;

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, зазначається серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки.

2. Для юридичних осіб:

1) повне найменування;

2) код ЄДРПОУ.

ІІ. Інформація про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією:

1. Вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання.

2. Номер кредитного договору.

3. Дата укладення кредитного договору.

4. Загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання, що зазначена в договорі.

5. Заборгованість за кредитною операцією.

6. Вид валюти кредиту/фінансового зобов’язання.

7. Кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору.

8. Розмір простроченої заборгованості за кредитною операцією.

9. Кількість днів прострочення.

10. Клас боржника, який визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351).

11. Коментар боржника щодо інформації, яка міститься стосовно нього в Кредитному реєстрі, з якою він не згоден (за наявності).

ІІІ. Інформація про належність боржника до пов’язаних із банком осіб.

ІV. Інформація про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою:

1. Дата укладення договору про забезпечення виконання зобов’язання.

2. Вид забезпечення.

V. Інша інформація про боржника – юридичну особу:

1. Вид економічної діяльності боржника.

2. Період, за який визначено вид економічної діяльності.

3. Належність боржника до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем, яка визначена банком для оцінки кредитного ризику відповідно до Положення № 351.

4. Перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем; код ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які знаходяться під спільним контролем; статус участі боржника в групі (материнська компанія чи учасник).

5. Клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності.

6. Належність боржника до групи пов’язаних контрагентів, які згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.

7. Перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; код ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик.

8. Факт проходження аудиту річної фінансової звітності боржника (якщо боржник не належить до груп, зазначених у цьому додатку) та/або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.

9. Відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу боржника – юридичної особи:

1) для фізичних осіб:

прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, зазначається серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки, місце реєстрації;

2) для юридичних осіб:

повне найменування, код ЄДРПОУ.

Источник информации: официальный сайт НБУ https://bank.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 255 гостей и нет пользователей