Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

НБУ - разработал проект постановления "О внесении изменений в Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины"

НБУ - разработал проект постановления "О внесении изменений в Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины"

Как указано на официальном сайте НБУ, - Национальный банк намерен оптимизировать процесс осуществления контроля за выполнением банками и другими учреждениями, которые являются непосредственными участниками системы электронных платежей Национального банка и/или информационных задач (далее - организации), требований по использованию средств защиты информации Национального банка.

На це направлений проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України” (далі – проект Постанови) Національний банк пропонує для громадського обговорення.

Національний банк наголошує, що норми проекту Постанови стосуватимуться банків та інших установ, які використовують засоби захисту інформації Національного банку. Зокрема, на думку Національного банку, ухвалення цього документу дасть можливість:

  • урегулювати питання здійснення контролю за виконанням організаціями вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку шляхом аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій, та шляхом проведення Національним банком виїзних перевірок;
  • урегулювати питання здійснення відповідних виїзних перевірок;
  • запровадити такий метод контролю, як періодичне звітування організацій про використання засобів захисту інформації Національного банку.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою оптимізації процесу здійснення контролю за використанням засобів захисту інформації Національного банку України й удосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести зміни до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту безпеки (Скомаровський О. А.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та інших установ, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.
4. Постанова набирає чинності з 31 березня 2019 року.
Голова Я. В. Смолій
Інд. 56
_____________ м. Київ № _________

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України 26 листопада 2015 року № 829 (у редакції постанови Правління Національного банку України)
Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк Україниˮ, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ, Законів України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україніˮ, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахˮ і нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) у сфері інформаційної безпеки.
2. Терміни та скорочення в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених Положенням про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (зі змінами), Правилами організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (далі – Правила № 829), Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами).
3. Це Положення регламентує порядок здійснення контролю за виконанням організаціями вимог щодо використання ЗЗІ, установлених Правилами № 829.
4. Національний банк здійснює контроль за використанням організаціями ЗЗІ (далі – контроль) шляхом:
1) аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій;
2)здійснення виїзних перевірок.
5. Національний банк має право вимагати від організації надання інформації для здійснення контролю шляхом направлення запиту. Керівник організації зобов’язаний забезпечити надання на запит Національного банку письмових пояснень, достовірної інформації, документів у визначених у запиті форматі, структурі, обсягах та в установлений у запиті строк.
6. Керівник організації зобов’язаний забезпечити періодичне (не рідше ніж один раз на рік) подання звіту щодо використання в організації ЗЗІ в установлені Національним банком строки та у визначених Національним банком порядку й форматі.
7. Національний банк забезпечує нерозголошення інформації, отриманої ним під час здійснення контролю, третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
II.Порядок здійснення виїзних перевірок
8. Національний банк має право здійснювати виїзні перевірки виконання організаціями вимог, установлених Правилами № 829 (далі ‒ перевірки). Підставами для проведення перевірок є:
1) уключення організації в СЕП та/або інформаційних задач Національного банку;
2)зміна місцезнаходження організації або зміна адреси розташування ЗЗІ;
3) ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації у звітах щодо використання ЗЗІ та/або за запитом Національного банку. Під час проведення перевірки зʼясовуються лише ті питання, необхідність у перевірці яких стала підставою для її здійснення;
4) ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки.
9. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки, зобов’язані мати документи, що підтверджують їх особу, та документ, на підставі якого здійснюється перевірка.
10. Перевірка здійснюється в присутності адміністратора інформаційної безпеки та/або посадової особи, призначеної керівником організації.
11. Працівники Національного банку, які здійснюють перевірку, мають право:
1) ознайомлюватися з журналами (ПМГК, обліку ЗЗІ, приймання передавання ЗЗІ) та внутрішніми документами організації, що підтверджують виконання вимог Правил № 829;
2) відвідувати приміщення організації, де використовуються та зберігаються ЗЗІ, вивчати умови використання і зберігання ЗЗІ;
3) відвідувати робочі місця працівників організації, які використовують ЗЗІ;
4) перевіряти налаштування АРМ-СЕП, АРМ-НБУ-інф, АРМ ПМГК відповідно до експлуатаційної документації, вимог та рекомендацій Національного банку.
12. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки, за результатами перевірки складають довідку про перевірку. Така довідка має містити описову частину, висновки, виявлені порушення, недоліки та строки їх усунення. Довідка також може містити іншу інформацію та рекомендації для організації.
13. Довідка про перевірку складається у двох примірниках за підписом працівників Національного банку, уповноважених на здійснення перевірки, та керівника організації. Один примірник довідки зберігається в Національному банку, другий  в організації.
14. Керівник організації в разі наявності заперечень щодо висновків, викладених у довідці про перевірку, має право надати обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі їх наявності), які є невідʼємною частиною довідки про перевірку. У такому випадку довідка про перевірку доповнюється відміткою “із запереченнями (поясненнями)ˮ.
15. Організація в установлені у довідці про перевірку строки надає до Національного банку інформацію про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки.
III. Виїзна перевірка готовності організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі Національного банку
16. Національний банк перевіряє готовність організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі після впровадження організацією заходів відповідно до вимог Правил № 829.
17. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки готовності організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі, перевіряють:
1) наявність технічних можливостей для організації робочих місць відповідальних осіб згідно з вимогами Правил № 829;
2) наявність відповідальних осіб за зберігання та використання засобів захисту інформації Національного банку, внутрішніх документів організації про їх призначення та підписаних ними зобов’язань відповідно до вимог
Правил № 829.
Директор Департаменту безпеки О. А. Скомаровський


Джерело інформації: офіційний сайт НБУ https://bank.gov.ua
Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.
Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній
tel: 0671013668, 0993869134
Viber, Telegram, WhatsApp
email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 127 гостей и нет пользователей