Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - О ломбардах и ломбардной деятельности. Проект Закона 2674 от 26.12.2019

ВРУ - О ломбардах и ломбардной деятельности. Проект Закона 2674 от 26.12.2019

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона 2674 от 26.12.2019 «О ломбардах и ломбардной деятельности».

Как отмечается в пояснительной записке к Проекту необходимость его принятия обусловлена ​​отсутствием урегулирования на уровне специального закона основ создания ломбардов и их деятельности в Украине. В частности, авторы проекта подчеркивают, что на 01.01.2019 в Украине зарегистрировано 359 ломбардов, активы которых составляли 4054 миллионов гривен. За 9 месяцев 2018 ломбардами было предоставлено финансовые кредиты под залог имущества на общую сумму 12 353 миллионов гривен.

З метою постійної координації діяльності, а також захисту своїх інтересів ломбардами створено Всеукраїнську асоціацію ломбардів.

Разом з тим, в Україні складається ситуація, коли величезний сегмент фінансового ринку, який займають ломбарди, практично не регулюється на законодавчому рівні (зазначена сфера наразі регулюється лише підзаконними актами та загальними законодавчими актами). Крім того, вбачається очевидним недостатній рівень захищеності на рівні закону прав та інтересів фізичних осіб – клієнтів ломбардів.

Проект

Вноситься народними депутатами України

Гетманцев Д.О. (№ 20)

Рєпіна Е.А. (№ 77)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ломбарди та ломбардну діяльність
_______________________________________

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності ломбардів, надання послуг ломбардами та здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю ломбардів.

Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку послуг ломбардів та забезпечення захисту законних інтересів споживачів таких послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

1) відокремлений підрозділ ломбарду – структурний підрозділ ломбарду, що створюється у формі філії або відділення, не має статусу юридичної особи, розташовується поза місцезнаходженням ломбарду та надає визначені цим Законом послуги або частину послуг ломбарду;

2) власний капітал ломбарду – частина в активах ломбарду, що залишається після відрахування його зобов’язань;

3) клієнт ломбарду – фізична особа, яка:

звертається за наданням послуг до ломбарду;

користується послугами ломбарду;

є стороною договору, укладеному з ломбардом.

Клієнтом ломбарду може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та досягла вісімнадцяти років;

4) ломбард – фінансова установа, виключними видами діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів до одного року під заставу рухомого майна на визначений строк і під проценти та продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення;

5) ломбардна діяльність – надання ломбардами фінансових кредитів під заставу рухомого майна строком до одного року фізичним особам та продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення;

6) Уповноважений орган – державний орган, який відповідно до законодавства здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю ломбардів;

7) строк користування фінансовим кредитом – строк, перебіг якого починається з наступного дня після календарної дати отримання фінансового кредиту та закінчується календарною датою фактичного повернення фінансового кредиту та повної сплати процентів за ним та інших платежів, якщо це передбачено умовами договору, або датою звернення ломбардом стягнення на предмет застави. У разі повернення фінансового кредиту в день його отримання строк користування фінансовим кредитом дорівнює одному дню.

 8) спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом за місцем надання фінансових послуг ломбардом або його відокремленим підрозділом, яке має відповідати вимогам, установленим законодавством, та обладнане необхідними засобами, які мають забезпечити збереження та утримування предметів застави в належному стані.

Інші терміни, що вживаються в цьому Законі, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Законодавство про ломбарди та ломбардну діяльність

1. Діяльність ломбардів регулюється положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, з урахуванням особливостей, що встановлюються Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та цим Законом, іншими законодавчими актами України та виданими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Створення ломбарду

1. Ломбард створюється у формі повного товариства або державного підприємства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису (інформації) про нього до Державного реєстру фінансових установ в порядку, встановленому Уповноваженим органом.

3. Крім відомостей, передбачених законодавством, в установчих документах ломбарду мають зазначатися порядок затвердження внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом.

4. Для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу фінансової установи ломбард подає Уповноваженому органу заяву та документи за формою та переліком, визначеними нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

5. Документ про внесення запису (інформації) про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, виданий Уповноваженим органом, або його завірена копія повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщуватись на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів.

Стаття 4. Найменування ломбарду

1. Повне та скорочене найменування ломбарду має містити слово "ломбард", посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством.

2. Слово „ломбард” та похідні від нього дозволяється використовувати у найменуванні лише ломбарду.

Юридична особа, яка не є ломбардом, не має права використовувати у своїй назві, рекламі або іншій діяльності українською або іншими мовами слово „ломбард” або похідні від нього.

3. Ломбард, який створюється або змінює назву, не може використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.

Стаття 5. Вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду

1. Статутний (складений) капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі 500 тисяч гривень. У разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі 1 мільйона гривень.

2. До дня набуття ломбардом статусу фінансової установи ломбард повинен мати сплачений грошовими коштами статутний (складений) капітал у розмірі не менше встановленого частиною першої цієї статті.

3. Ломбард має право збільшувати розмір статутного (складеного) капіталу після виконання усіма засновниками (учасниками) своїх зобов'язань щодо формування попередньо заявленого статутного (складеного) капіталу в повному обсязі.

4. Ломбард не має права зменшувати розмір статутного (складеного) капіталу нижче мінімального рівня, встановленого частиною першою цієї статті.

Стаття 6. Вимоги до фінансового стану ломбарду

1. Власний капітал ломбарду не повинен бути меншим мінімального розміру статутного (складеного) капіталу ломбарду, встановленого цим Законом.

2. Якщо власний капітал ломбарду стає менше встановленого цим Законом мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов’язаний протягом наступного звітного кварталу привести розмір власного капіталу до вимог, встановлених цим Законом.

3. Невиконання ломбардом вимог цієї статті є підставою для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ відповідно до порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Стаття 7. Вимоги до ломбарду щодо надання фінансових послуг

1. Для надання фінансових послуг ломбард має відповідати таким умовам:

1) діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги;

2) повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ;

3) мати ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

4) мати внутрішні правила надання фінансових послуг ломбардом, затверджені уповноваженим органом управління ломбарду;

5) установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надає ломбард;

6) не здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів;

7) ломбард може здійснювати діяльність за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів у нежитлових приміщеннях, що належать ломбарду на правах власності або користування, призначених для надання фінансових послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна, та які відповідають таким вимогам:

приміщення має бути розташовано у капітальній будівлі;

забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах;

площа приміщення, в тому числі спеціального місця зберігання заставленого майна, повинна складати не менш як п’ятнадцять квадратних метрів;

приміщення повинно бути обладнано засобами охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереженням;

8) мати облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу;

9) керівник, головний бухгалтер ломбарду  (особа,  відповідальна  за  ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі на підставі договору) повинні відповідати професійним вимогам, установленим Уповноваженим органом;

10) мати та підтримувати в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщувати інформацію про свою діяльність, визначену законодавством;

11) затвердити режим робочого часу ломбарду (зокрема для його відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і розмістити зазначену інформацію на власному веб-сайті (веб-сторінці), забезпечувати її актуальність;

12) забезпечити відповідно до затвердженого режиму роботи присутність уповноваженої особи з роботи з клієнтами ломбарду за місцезнаходженням ломбарду та його відокремлених підрозділів.

Стаття 8. Відокремлені підрозділи ломбарду

1. З метою провадження своєї діяльності ломбард має право засновувати філії, відділення, інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

2. Відокремлені підрозділи ломбарду для надання фінансових послуг повинні відповідати таким вимогам:

1) інформація про відокремлені підрозділи ломбарду повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу ломбарду;

3) діяльність відокремлених підрозділів повинна відповідати вимогам законодавства;

4) мати облікову та реєстраційну систему, що відповідає вимогам, установленим цим Законом;

5) мати спеціальне місце зберігання заставленого майна.

Стаття 9. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів

1. Надання послуг ломбардом може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

2. Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб – учасників ломбарду.

3. Надання ломбардом фінансових кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів і договорів застави, укладених у письмовій формі.

4. Ломбард надає фінансові кредити у національній валюті України – гривні, у готівковій або безготівковій формі.

5. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються згідно з кредитним договором.

6. Предметом застави може бути виключно рухоме майно (крім   вибухонебезпечних, отруйних, їдких, радіоактивних речовин та інших речей, вилучених з цивільного обороту або обмежено оборотоздатних, а також іншого рухомогомайна, що не може бути предметом застави відповідно до закону). Предмет застави може бути застрахований на повну суму його оціночної вартості.

7. У разі передання предмету застави у володіння ломбарду, він зберігається ломбардом.

При зберіганні предмета застави ломбард зобов’язаний:

забезпечувати схоронність предмета застави;

належним чином утримувати предмет застави, нести відповідальність за нього в розмірі оціночної або іншої вартості предмета застави, обумовленої договором застави;

негайно повідомляти заставодавця про виникнення загрози загибелі чи пошкодження предмета застави;

у разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження предмета застави  змінити спосіб, місце та інші умови його зберігання, не чекаючи відповіді заставодавця;

негайно повернути предмет застави після виконання заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов’язання.

8. Ломбард набуває право звернення стягнення на заставлене майно згідно з законами та умовами договору застави.

9. Порядок звернення стягнення на заставлене майно визначається законом та умовами договору застави. У разі якщо суми, вирученої від продажу заставленого майна, недостатньо для повного задоволення вимог ломбарду, він не має права звертати стягнення на інше майно боржника. 

У разі реалізації предмета застави шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною предмета застави є сума його оцінки, зазначена у договорі застави.

10. У разі продажу предмета застави на аукціоні (публічних торгах), ломбард зобов’язаний не пізніш як за десять днів до його проведення в письмовій та електронній формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів) за поштовою адресою та електронною адресою, що була вказана клієнтом ломбарду у договорі застави.

Позичальник зберігає право в будь-який час до моменту реалізації предмета застави  припинити звернення стягнення на предмет застави  шляхом виконання забезпеченого заставою  зобов’язання.

11. Ломбарду забороняється користуватися та розпоряджатися майном, наданим клієнтом в заставу.

12. Крім діяльності з надання фінансових кредитів ломбард може  здійснювати продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення.

13. Особа, яка є членом органу управління або працівником ломбарду, може укладати договори з цим ломбардом щодо надання такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від звичайних.

Стаття 10. Кредитний договір

1. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору про надання фінансового кредиту ломбардом, який повинен відповідати вимогам Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”,  Цивільного кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів”, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Уповноваженим органом, та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом.

2. Крім вимог, зазначених в частині першій цієї статті, договір про надання фінансового кредиту ломбардом повинен містити такі умови:

1) найменування, дату та місце укладення договору;

2) найменування, місцезнаходження ломбарду та інші реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу, в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;

3) інформація про клієнта ломбарду:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті), – для фізичної особи;

4) умови надання та сума фінансового кредиту;

5) дату надання фінансового кредиту;

6) строк користування фінансовим кредитом;

7) дату повернення фінансового кредиту;

8) проценти за користування фінансовим кредитом;

9) строк, на який надається фінансовий кредит;

10) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов’язання за кредитним договором;

11) терміни виконання сторонами зобов’язань;

12) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання кредитного договору, штрафи та пені;

13) права та обов’язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов’язання за договором, в тому числі частинами, з дотриманням вимог частини третьої цієї статті;

14) відповідальність сторін;

15) строк дії договору;

16) підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору

17) порядок розв’язання спорів між сторонами;

18) підписи сторін.

Крім цього, в договорі про надання фінансового кредиту ломбардом повинна бути зазначена відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми правилами надання фінансових послуг ломбардом.

3. У разі дострокового погашення зобов’язань за фінансовим кредитом, до кредитного договору не дозволяється включати умови щодо можливості стягнення штрафу, пені, комісії та/або інших додаткових платежів, крім процентів за фінансовим кредитом.

4. Кредитний договір може містити інші умови, погоджені сторонами.

5. У випадку дострокового погашення клієнтом суми наданого кредиту, проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування фінансовим кредитом.

Стаття 11. Договір застави

1. Зобов’язання позичальника за кредитним договором забезпечуються заставою рухомого майна відповідно до договору застави. Договір застави укладається у письмовій формі та повинен містити такі умови:

1) найменування, дату та місце укладення договору;

2) найменування, місцезнаходження та інші реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу у разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;

3) інформацію про клієнта ломбарду:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті), – для фізичної особи;

4) спосіб, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою;

5) опис та суму оцінки предмета застави;

6) вартість предмета застави, в розмірі якої ломбард  відшкодовує заставодавцю збитки у разі втрати заставленого майна;

7) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання  договору застави;

8) інформацію про умови страхування предмета застави від ризиків втрати, випадкового знищення, випадкового пошкодження та псування такого предмета застави (за умови наявності договору страхування предмета застави);

9) права та обов’язки сторін;

10) відповідальність сторін;

11) термін повернення предмета застави заставодавцю;

12) строк дії договору;

13) порядок розв’язання спорів між сторонами;

14) підписи сторін.

2. У разі втрати заставленого майна, переданого у володіння ломбарду, ломбард відшкодовує заставодавцю збитки у розмірі оціночної вартості або вартості предмета застави, в розмірі якої ломбард  відшкодовує заставодавцю збитки у разі втрати заставленого майна, зазначеної в договорі застави.

3. Договір про надання фінансового кредиту та договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту, можуть бути оформлені як один документ. Цей документ за формою і змістом повинен відповідати вимогам, установленим цим Законом.

Стаття 12. Зберігання предмета застави у ломбарді

1. Ломбард провадить діяльність із зберігання предмета застави, яким забезпечено зобов’язання за кредитним договором.

2. Зберігання ломбардом предмета застави, яким забезпечено зобов’язання за кредитним договором, здійснюється на підставі договору застави.

3. Ломбард зобов'язаний розробити і затвердити внутрішнє положення про організацію охорони і технічний стан своїх приміщень, в тому числі, але не виключно, приміщень спеціального місця зберігання заставленого майна, яке має визначати вимоги до:

1) організації охорони;

2) технічного стану приміщень;

3) обладнання приміщень системами тривожної сигналізації;

4) обладнання приміщень системою відеоспостереження та місця встановлення складових цієї системи;

5) дії працівників ломбарду в разі скоєння протиправних дій, а також спрацювання системи тривожної сигналізації.

4. Уповноважений орган встановлює вимоги до організації захисту приміщень ломбарду та спеціального місця зберігання заставленого майна ломбарду.

Стаття 13. Внутрішні правила надання фінансових послуг ломбардом

1. Ломбард до моменту надання фінансових послуг затверджує внутрішні правила надання фінансових послуг ломбардом.

2. Внутрішні правила надання фінансових послуг ломбардом повинні відповідати вимогам законодавства та містити:

1) граничні суми та строки фінансових кредитів, що надаються ломбардом;

2) граничні розміри річних процентних ставок за фінансовими кредитами, що надаються ломбардом;

3) права, обов’язки та відповідальність ломбарду та  клієнтів ломбарду;

4) порядок створення та використання резервного фонду та інших фондів ломбардів, зокрема розміри відрахувань до них.

Внутрішні правила надання фінансових послуг ломбардом можуть містити також інші умови.

3. Внутрішні правила надання фінансових послуг ломбардом  повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщуватись на видному місці у приміщеннях ломбарду та його відокремлених підрозділів, а також на власному веб-сайті (веб-сторінці) в Інтернеті.

4. Ломбард повинен використовувати у внутрішніх правилах надання фінансових послуг терміни, які відповідають термінам, визначеним законодавством. У разі застосування термінів, не визначених законодавством, потрібно дати їх визначення.

5. Ломбард повинен викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних термінів. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого терміну.

Стаття 14. Облік та звітність ломбарду

1. Ломбард зобов’язаний:

вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

вести облік своїх операцій, складати та подавати Уповноваженому органу фінансову та іншу звітність відповідно до нормативно-правових актів Уповноваженого органу;

подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Стаття 15. Фонди та резерви ломбарду.

1. Ломбард зобов'язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України «Про господарські товариства» та формувати через знецінення (зменшення корисності) активів відповідний резерв згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

2. Ломбард створює інші фонди та резерви відповідно до закону або установчих документів.

Стаття 16. Управління ломбардом

Управління ломбардом та призначення (обрання) органів управління та посадових осіб ломбарду здійснюється відповідно до статті 68 та статті 23 Закону України «Про господарські товариства».

Стаття 17. Вимоги щодо збереження конфіденційної інформації

1. Інформація про діяльність ломбарду та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала відомою ломбарду і розголошення якої може спричинити матеріальну та/або моральну шкоду клієнту, є конфіденційною.

Конфіденційною, зокрема, є інформація про:

1) операції, які були проведені на користь клієнтів ломбарду, здійснені ними правочини;

2) фінансово-майновий стан клієнтів ломбарду;

3) системи охорони ломбарду;

4) звітність щодо конкретного ломбарду, крім тієї, яка розкривається відповідно до законодавства;

5) коди, що використовуються ломбардами для захисту інформації.

Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою Уповноваженому органу під час здійснення ним нагляду за діяльністю ломбарду, є конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню.

2. Ломбарди та їх посадові особи зобов’язані забезпечити збереження конфіденційної інформації шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації;

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять конфіденційну інформацію;

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

4) встановлення застережень щодо збереження конфіденційної інформації та відповідальності за її розголошення в договорах між ломбардом і клієнтами ломбарду.

3. Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами:

1) на письмовий запит власника такої інформації або з письмового дозволу власника такої інформації;

2) на письмову вимогу суду або за рішенням (ухвалою, постановою) суду;

3) органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, органам доходів і зборів – на їх письмову вимогу стосовно надання ломбардом фінансових кредитів конкретній фізичній особі, у разі початку кримінального провадження щодо певної фізичної особи,  з обов'язковим посиланням на найменування (номер) кримінального провадження;

4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, які  стали об’єктом аналізу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій;

5) органам Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу при виконанні завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;

6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану операцій конкретного клієнта ломбарду;

7) Уповноваженому органу та іншим державним органам у випадках, визначених законами.

4. Ломбард має право надавати конфіденційну інформацію іншим ломбардам в обсягах, необхідних для надання фінансових кредитів.

5. Обмеження стосовно отримання конфіденційної інформації, передбачені цією статтею, не поширюються на працівників Уповноваженого органу, які в межах повноважень, наданих Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», здійснюють наглядові функції, пов’язані з діяльністю ломбардів.

6. Положення цієї статті не поширюються на випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму інформації, про фінансові операції у передбачених законом випадках.

7. Матеріали, що подаються для проведення аналізу або перевірки, а також відомості та документи про фінансовий, майновий стан юридичних та фізичних осіб, що стали відомі Уповноваженому органові при здійсненні нагляду, становлять професійну таємницю і можуть бути використані лише для виконання Уповноваженим органом його функцій, у тому числі щодо законодавчо встановленого порядку обміну інформацією.

8. Посадові особи Уповноваженого органу у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є конфіденційною інформацією, несуть відповідальність, передбачену законом.

Стаття 18. Облікова та реєструюча системи ломбарду

1. Ломбард повинен мати власну облікову та реєстраційну системи, що відповідають вимогам цього Закону.

Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

Ломбард повинен вести облік укладених договорів з надання фінансових  послуг, які зобов’язаний зберігати не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

2. Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій.

3. Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватись на основі комп'ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах.

Склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем, установлених Уповноваженим органом, захисту від несанкціонованого доступу.

Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення.

Щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому апаратному засобі.

Доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу.

Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів.

4. Дані облікової системи ломбарду повинні містити таку інформацію про фізичну особу - споживача послуг:

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

- дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу;

- місце проживання фізичної особи.

5. Дані реєструючої системи ломбарду повинні містити інформацію про:

- дату та номер договору;

- строк дії договору;

- дату закінчення дії договору;

- короткий опис предмета застави;

- дату надання послуги;

- вид послуги;

- суму послуги;

- дату звернення стягнення на предмет застави;

- суму до повернення заставодавцю;

- заборгованість за договором.

6. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду повинно здійснювати обробку даних та узагальнювати щоквартальну статистичну інформацію щодо:

- загальної суми наданих фінансових кредитів у розрізі предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна);

- загальної суми погашених фінансових кредитів у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- загальної суми отриманих процентів за користування фінансовим кредитом у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- загальної суми сплачених неустойок у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- доходу з реалізації заставленого майна;

- загальної кількості наданих фінансових кредитів у розрізі предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна).

7. Дані облікової та реєструючої систем надаються:

1) фізичній особі - споживачу послуг щодо послуг, які вона отримувала, на підставі письмового запиту або іншій особі за письмовим дозволом фізичної особи - споживача послуг;

2) за рішенням, ухвалою або постановою суду;

3) органам державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

8. Інформація щодо діяльності ломбарду надається ломбардом згідно із законодавством.

9. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду повинно забезпечувати експорт інформації у форматі, визначеному Уповноваженим органом, при формуванні інформації, яка подається до Уповноваженого органу відповідно до законодавства.

Стаття 19. Об’єднання ломбардів

1. Ломбарди можуть утворювати об’єднання у вигляді асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, які утворюються для  представлення інтересів своїх засновників (учасників), відповідно до законодавства.

Об’єднання ломбардів утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (учасників) та не можуть провадити господарську діяльність, крім отримання пасивних доходів.

2. Об’єднання ломбардів діє на підставі статуту, який затверджується рішенням загальних зборів йогозасновників(учасників).

Статут такого об’єднання ломбардів повинен містити:

1) найменування об’єднання;

2) мету створення і завдання об’єднання;

3) порядок утворення і повноваження органів об’єднання;

4) права і обов’язки засновників та учасників об’єднання;

5) умови і порядок вступу до об’єднання та виходу з нього;

6) порядок сплати засновниками та учасниками об’єднання вступних, членських та спеціальних внесків;

7) інформацію про джерела формування і порядок використання майна об’єднання;

8) порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об’єднання;

9) порядок внесення змін до статуту;

10) порядок припинення об’єднання та вирішення майнових питань у зв’язку з його ліквідацією (реорганізацією).

Статут об’єднання ломбардів може містити також інші положення.

Стаття 20. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів

1. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює Уповноважений орган згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також інші  державні органи  відповідно до їх повноважень. 

Стаття 21. Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ

1. Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

2. Підстави для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ визначаються нормативно-правовими актами Уповноваженого органу. 

Стаття 22. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Ломбарди, утворені до набрання чинності цим Законом, зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності привести свою діяльність у відповідність з цим Законом.

5. До чинних договорів, укладених з клієнтами ломбарду до набрання чинності цим Законом, до закінчення дії таких договорів або їх припинення згідно з їх умовами, застосовується законодавство, чинне на день укладення таких договорів.

6. Частину першу статті 25 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642 із наступними змінами) доповнити словами «у встановленому законом порядку».

Голова Верховної Ради

України

Народні депутати України

Гетманцев Д.О. (№ 20)

Рєпіна Е.А. (№ 77)

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

 

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 236 гостей и нет пользователей