Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

ВРУ - проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ведения предпринимательской деятельности е-резидентами в Украине"

ВРУ - проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ведения предпринимательской деятельности е-резидентами в Украине"

Согласно пояснительной записке, - целью принятия проекта закона является оптимизация современной налоговой системы и другого законодательства в Украине в связи с проведением эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства. Это позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые получили статус электронного резидента, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания (пребывания).

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Розділ ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити новим підрозділом такого змісту:

"Підрозділ 11. Ведення підприємницької діяльності електронними резидентами

1. Встановити, що на період з 25 червня 2020 року до 31 грудня 2022 року (включно) електронні резиденти - підприємці здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до чинного законодавства та особливостей і правил, визначених цим підрозділом. Дія цього підрозділу не поширюється на електронних резидентів - фізичних осіб.

2. У цьому підрозділі терміни вживаються у наступному значенні:

адміністратор – державне підприємство “ДІЯ”, що здійснює заходи із створення, адміністрування, технічної підтримки системи “Е-резидент”, а також забезпечує та відповідає за захист та безпеку інформації в системі “Е-резидент” відповідно до вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, виконує інші функції, відповідно до чинного законодавства України;

електронний резидент (е-резидент) — іноземець або особа без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, набула статусу електронного резидентства, отримала відповідні електронні довірчі послуги, у тому числі засіб кваліфікованого електронного підпису, та інформація про яку внесена до інформаційної системи “Е-резидент”;

е-резидент - підприємець — особа - нерезидент, яка отримала статус електронного резидента та яка зареєструвала себе фізичною особою - підприємцем.

система “Е-резидент” — інформаційна система “Е-резидент”, що є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (далі — Портал Дія), в рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про заявників та осіб, що набули статус електронного резидентства;

3. Е-резидент здійснює державну реєстрацію себе як платника єдиного податку третьої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності відповідно до правил, встановлених цим підрозділом та іншими актами чинного законодавства в частині, що не суперечать цьому підрозділу, та провадить свою господарську діяльність в межах обмежень, встановлених чинним законодавством.

4. Податковою адресою е-резидента, який зареєстрував себе фізичною особою-підприємцем, визнається місцезнаходження адміністратора, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

5. Ставка єдиного податку для е-резидентів - підприємців встановлюється відповідно до статті 293 цього Кодексу. Інші правила оподаткування для е-резидентів-підприємців визначаються Главою 1 Розділу ХІV Податкового кодексу України в частині, що не суперечить нормам цього Розділу. Обмеження, передбачені підпунктом 291.5.7 пункту 291.5 статті 291 цього Кодексу, не поширюються на е-резидентів - підприємців.

6. Е-резидент - підприємець не може використовувати працю найманих осіб.

7. Е-резидент - підприємець може здійснювати виключно ті види господарської діяльності, які визначені Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Е-резидент - підприємець не може здійснювати будь-яку господарську діяльність до моменту реєстрації себе платником єдиного податку третьої групи із включенням податку на додану вартість до складу єдиного податку.

8. Е-резидент - підприємець представляє свої інтереси в контролюючих органах особисто через систему “Е-резидент”.

9. Для цілей оподаткування е-резидент - підприємець зобов'язаний вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, виключно в електронному вигляді та через електронний кабінет платника податків.

Правильність обчислення е-резидентом - підприємцем сум податку, а також достовірність задекларованих ним даних податкового обліку можуть підтверджуватися виключно або первинними та іншими документами, які складені в електронному вигляді та надіслані до контролюючого органу, або сканованими і надісланими до контролюючого органу засвідченими кваліфікованим електронним підписом електронними копіями таких документів, якщо вони були складені в паперовому вигляді.

Будь-які дані, не підтверджені зазначеними документами, вважаються такими, що не існують і не можуть враховуватися під час обчислення податкових зобов'язань е-резидента - підприємця, крім випадків, коли врахування таких даних призводить до збільшення розміру його податкових зобов'язань чи збільшення обсягу інших обов'язків такого суб'єкта.

Будь-які суми коштів, що надійшли е-резиденту - підприємцю, визнаються його доходом і оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 293.4 статті 293 цього Кодексу, якщо підстава для надходження таких коштів не підтверджена документами, наведеними в цьому пункті.

10. Здійснення е-резидентом - підприємцем інших видів діяльності, крім тих, що дозволені йому згідно з цим підрозділом, тягне за собою втрату статусу е-резидента - підприємця як платника єдиного податку без переходу на загальну систему оподаткування.

В такому разі господарська діяльність відповідного суб'єкта припиняється з дати отримання будь-якого доходу від здійснення інших видів діяльності, крім тих, що дозволені йому згідно з цим підрозділом.

Поновлення господарської діяльності е-резидента - підприємця відбувається за умови повторної реєстрації ним як платником єдиного податку третьої групи із включенням податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Повторна реєстрація е-резидента - підприємця не може бути здійснена впродовж календарного року, в якому було проваджена діяльність, що не є дозволеною для е-резидентів - підприємців, а також упродовж наступного за ним календарного року.

Суми доходу, отриманого е-резидентом - підприємцем від провадження інших видів діяльності, крім тих, що дозволені йому згідно з цим підрозділом, а також суми будь-яких доходів, отриманих після моменту припинення його господарської діяльності за обставин, передбачених цим пунктом, і до моменту поновлення статусу платника єдиного податку, оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 293.4 статті 293 цього Кодексу.

11. Е-резидент - підприємець подає податкову декларацію виключно в електронній формі через електронний кабінет платника податків.

12. При перерахуванні доходів, отриманих е-резидентом - підприємцем від його господарської діяльності на свій рахунок, відкритий за межами України, оподаткування відбувається відповідно до чинного законодавства".

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 1087 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356) доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Фізичні особи - підприємці, що зареєстровані електронними резидентами, провадять усі розрахунки виключно у безготівковій формі".

2) пункт 4 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11) викласти в такій редакції:

"4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, крім суб’єктів господарювання - електронних резидентів у розумінні чинного законодавства".

3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263):

у пункті 8 частини першої статті 1:

в абзаці тринадцятому слова "фізична особа, яка" замінити словами "фізична особа, у тому числі, електронний резидент (е-резидент), яка";

в абзаці чотирнадцятому слова "фізична особа - підприємець або" замінити словами "фізична особа – підприємець, у тому числі е-резидент, або";

частину 1 статті 1 після пункту 18 доповнити новим пунктом такого змісту:

"19) електронний резидент (е-резидент) — фізична особа, яка набула статусу електронного резидента відповідно до положень встановлених Кабінетом Міністрів України та подала документи, визначені цим Законом, про реєстрацію її підприємцем";

статтю 4 доповнити двома новими частинами такого змісту:

"11. Особливості державної реєстрації е-резидентів, як фізичних осіб - підприємців, встановлюються Міністерством юстиції України.

12. Місцезнаходженням е-резидента, зареєстрованого фізичною особою - підприємцем відповідно до цього Закону, є місцезнаходження Державного підприємства “ДІЯ”, відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі";

у частині 4 статті 9:

пункт 4 доповнити словами "з відповідним зазначенням, якщо фізична особа – підприємець була зареєстрована е-резидентом (окрім випадків, коли е-резидент є особою без громадянства)";

у пункті 5 слова "фізичною особою – підприємцем" замінити словами "фізичною особою – підприємцем, або інша адреса, відповідно до особливостей, встановлених цим Законом та іншими законодавчими актами";

у абзаці другому частини другої статті 14 слова "іноземець або особа без громадянства" замінити словами "іноземець, особа без громадянства або е-резидент".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 100 гостей и нет пользователей