Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

17.12.2019 вступило в силу - Положение о порядке составления, формирования и представления администратором негосударственного пенсионного фонда отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению

17.12.2019 вступило в силу - Положение о порядке составления, формирования и представления администратором негосударственного пенсионного фонда отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению

Как указано на официальном сайте НАЦФИНУСЛУГ - «Распоряжением внесены изменения в Положение о порядке составления, формирования и представления администратором негосударственного пенсионного фонда отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению, утвержденного распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 27.10.2011 № 674, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 13.01.2012 за № 41/20354, путем изложения в новой редакции».

При цьому, Нацкомфінпослуг звертає увагу, що пунктом 2 розпоряджання передбачено, що одноосібний засновник, який здійснює самостійне адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цим розпорядженням має подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі через вебінтерфейс на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн та повідомити про це Нацкомфінпослуг.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
08 серпня 2019 року № 1512


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2019 р.
за № 1205/34176

ПОЛОЖЕННЯ про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 52 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»«Про електронні документи та електронний документообіг»«Про електронні довірчі послуги», визначає вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення та порядок її подання адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

2. Адміністратор складає та подає таку звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду (окремо по кожному недержавному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

3. Одноосібний засновник, який прийняв рішення про самостійне адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, до подання звітності уперше має подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі через вебінтерфейс на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн та повідомити про це Нацкомфінпослуг.

4. Статутом недержавного пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

5. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнює Адміністратор на підставі даних бухгалтерського обліку, даних системи персоніфікованого обліку та інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

Усі реквізити типу «грошовий» та «відсотки» заповнюються з розділовим знаком «кома».

Усі реквізити типу «дата» заповнюються у форматі «дд.мм.рррр», де:

«дд» - двозначне число, що означає календарний день у місяці;

«мм» - двозначне число, що означає місяць року;

«рррр» - чотири цифри числа року.

6. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що подається до Нацкомфінпослуг, має бути достовірною та повною.

7. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо порядку складання, формування та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснює Нацкомфінпослуг.

8. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

II. Порядок і терміни подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг

1. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу за I квартал, I півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

2. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 28 лютого року, наступного за звітним.

У разі виникнення технічної проблеми, пов’язаної з функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, що унеможливлювала подання звітності та тривала понад одну добу, Нацкомфінпослуг на сайті оприлюднює повідомлення про наявність такої проблеми. Після усунення технічних проблем Нацкомфінпослуг публікує на сайті повідомлення про нормальне функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, та можливість подання звітності. У такому разі строк подання звітності продовжується на строк тривалості усунення технічної проблеми. Подана відповідно до продовжених строків звітність вважається такою, що відповідає строкам, визначеним цим пунктом.

3. За результатами проведеної оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства про недержавне пенсійне забезпечення Нацкомфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень.

4. Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, про управління активами недержавного пенсійного фонду та про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем.

5. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подає Адміністратор, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було вперше прийнято рішення Нацкомфінпослуг про видачу такому Адміністратору ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

6. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор складає та подає до Нац-комфінпослуг в електронній формі, яка заповнюється державною мовою, у вигляді документів, передбачених цим Положенням, з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг, та з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»«Про електронні довірчі послуги».

Обов’язковим реквізитом звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Нацкомфінпослуг, є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера Адміністратора (для звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду - Адміністратора, з яким радою пенсійного фонду було укладено договір про адміністрування такого фонду), накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Якщо пакет звітності підписаний кваліфікованим електронним підписом інших осіб, а не тих, інформація про яких наявна в Нацкомфінпослуг, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета звітності у супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих документів), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми підписами документи Адміністратора.

8. Дата подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджується відправленням пакета звітності із наявними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера Адміністратора з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі програмно-технічними засобами вебінтерфейсу на вебсайті Нацкомфінпослуг.

9. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

звітність подано не в повному обсязі (відсутні обов’язкові форми та додатки, зазначені в цьому Положенні, звітність не заповнено або заповнено частково);

під час подання пакета звітності не було дотримано вимог, встановлених пунктом 8 цього розділу.

10. У разі подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення з порушенням строків, визначених пунктом 2 цього розділу, така звітність вважається поданою несвоєчасно.

11. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається такою, що містить недостовірну інформацію, у разі, якщо:

звітність містить суперечливу інформацію щодо передбачених нею показників;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», суперечать показникам звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг.

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яку подає Адміністратор до Нацкомфінпослуг

1. Звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду подається до Нацкомфінпослуг у такому складі:

1) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

2) звітні дані згідно з формами:

НПФ-1 «Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд» (додаток 2);

НПФ-2 «Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 3);

НПФ-3 «Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 4);

НПФ-4 «Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду» (додаток 5);

НПФ-5 «Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів» (додаток 6) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного Фонду на підставі договору про адміністрування Фонду, укладеного з радою такого Фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-6 «Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією» (додаток 7);

НПФ-7 «Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 8);

НПФ-8 «Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 9);

НПФ-9 «Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів» (додаток 10).

Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

3) фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, подаються у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

4) пояснювальна записка (довільна форма) за потреби подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf.

2. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подається до Нацкомфінпослуг у такому складі:

1) титульний аркуш звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11);

2) звітні дані згідно з формою АПФ-1 «Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду» (додаток 12);

3) фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, подаються у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

4) пояснювальна записка (довільна форма) за потреби подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

5) звіт про корпоративне управління у складі річної звітності (для Адміністраторів у формі акціонерних товариств) подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf.

3. У разі самостійного виявлення помилок, що містяться в раніше поданій проміжній або річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, Адміністратор має право подати виправлену звітність у формі коригуючого звіту не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

У разі внесення за результатами аудиторської перевірки змін до раніше поданої Адміністратором річної фінансової звітності та/або звітних даних Адміністратор повинен подати не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, виправлену звітність у формі коригуючого звіту відповідно до пункту 4 цього розділу разом із відповідним(и) звітом(ами) суб’єкта аудиторської діяльності.

4. Коригуючий звіт з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем згідно з додатками 1, 11 до цього Положення та з урахуванням вимог, визначених у розділі II цього Положення.

До складу коригуючого звіту з недержавного пенсійного забезпечення входять:

виправлені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення;

пояснювальна записка з описом допущених помилок, що подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf.

IV. Порядок підтвердження та подання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (якщо Адміністратор відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та надання впевненості щодо річних звітних даних підтверджуються суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо інше не передбачено законодавством.

2. Копії аудиторських звітів за результатами проведення аудиту річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (якщо Адміністратор відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних, визначених цим Положенням, мають бути подані Адміністратором у паперовій формі до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Датою подання аудиторського звіту вважається:

у разі подання аудиторського звіту безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата його реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг;

у разі надходження аудиторського звіту поштою - дата відбитка календарного штемпеля або відмітки про прийняття поштового відправлення оператором поштового зв’язку, що обслуговує відправника.

3. Фінансова звітність та звітні дані подаються Адміністратором радам пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування недержавних пенсійних фондів, в обсягах, встановлених цим Положенням, та у строки, передбачені статутом відповідного недержавного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лех


Додаток 1
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування Адміністратора

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника Адміністратора

 

Дата

____________ 20___ року

Контактна особа з питань поданої звітності

Прізвище, ім’я, по батькові


Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням міжміського телефонного коду

 


Додаток 2
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування


2. Код за ЄДРПОУ


3. Місцезнаходження


4. Міжміський телефонний код


Телефон


Факс


5. Електронна пошта (за наявності)


Вебсторінка


6. Дата і номер рішення про реєстрацію фінансової установи


7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


8. Вид діяльності за КВЕД


9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
10. Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду:

інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація

інформація про юридичних осіб, у яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - пов’язаної особи

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка у статутному (складеному) капіталі, %

інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - пов’язаної особи

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов’язаної особи

Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, %
11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг***

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата і номер рішення органу, який видав ліцензію

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата набуття повноважень

Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата видачі, термін дії)

___________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________________ (підпис)

__________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
** П - інший недержавний пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство.
*** Адм - адміністратор, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор.

У формі НПФ-1 зазначаються загальні відомості про недержавний пенсійний фонд станом на останній день звітного періоду.

У таблиці «Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду» зазначається інформація про кожного із засновників недержавного пенсійного фонду - юридичних або фізичних осіб залежно від виду недержавного пенсійного фонду.

У таблиці «Інформація про юридичних осіб, у яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь» зазначається інформація про юридичних осіб, за якими кожен із засновників недержавного пенсійного фонду, членів ради недержавного пенсійного фонду здійснює контроль.

У таблиці «Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду» зазначається інформація про юридичних та фізичних осіб, які здійснюють контроль за засновниками недержавного пенсійного фонду (юридичними особами).

У таблиці «Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори» зазначається інформація про договори, укладені радою недержавного пенсійного фонду, в тому числі у звітному періоді. Інформація про дату та номер рішення органу, який видав ліцензію, дату укладення та номери договорів, укладених радою, зазначається станом на останній день звітного періоду.

У таблиці «Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду» зазначається інформація про голову та всіх членів ради недержавного пенсійного фонду станом на останній день звітного періоду.


Додаток 3
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-2

ЗВІТ
про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20___ року

________________________________________________________________________________ ___________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

010у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків

011Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040Акції українських емітентів

050Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:

070акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

071облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072Іпотечні цінні папери

080Об’єкти нерухомості

090Банківські метали

100у тому числі депозитні рахунки в банківських металах

101Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з неї:

110заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів

111заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями

112заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду

113інша дебіторська заборгованість

114Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130Кошти на поточному рахунку

140у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку

141Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163)

160неперсоніфіковані внески

161заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162інше

163Заборгованість фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:

170заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду (р. 1810 + р. 1811 + р. 1812 + р. 1813 + р. 1814 + р. 1815 + р. 1816), у тому числі:

180заборгованість з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1810заборгованість з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

1811заборгованість з оплати послуг зберігача

1812заборгованість з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

1813заборгованість з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами

1814заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

1815заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

1816Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)

190Загальна сума зобов’язань фонду

200Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

210______________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

__________________
(підпис)

____________________________________________________
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)

_________________
(підпис)

Інформація, наведена у формі НПФ-2, зазначається у графі 3 «Дані на початок звітного періоду» станом на кінець попереднього звітного фінансового року, у графі 4 «Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду» - станом на останній день звітного періоду.

Пояснення до частини першої

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів недержавного пенсійного фонду та припинення їх визнання визначаються відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності.

Активи недержавного пенсійного фонду відображаються за справедливою вартістю на останній день звітного періоду. У разі якщо неможливо оцінити справедливу вартість активу, розкриваються причини, через які не використовується справедлива вартість, у кожному випадку.

Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку чистої вартості активів. Облікова політика пенсійного фонду має визначати підходи в оцінці цінних паперів, які обертаються більш як на одній фондовій біржі.

Щодо цінних паперів, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».

У рядку 010 наводяться дані про суму коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, без урахування відсотків, нарахованих, але не сплачених, які відображаються у рядку 110 «Дебіторська заборгованість».

У рядку 140 зазначаються дані про залишки коштів на поточному рахунку недержавного пенсійного фонду, не включаючи відсотків, що підлягають нарахуванню за звітний період, у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку. В окремому пояснювальному листі, який подається разом зі звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, зазначаються дата передання таких коштів і дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти має бути інвестовано.

У разі якщо пенсійні внески, що надійшли на рахунок недержавного пенсійного фонду, не було інвестовано протягом звітного періоду, в окремому пояснювальному листі, який подається разом зі звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, зазначаються дата надходження таких коштів і дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти має бути інвестовано.

Пояснення до частини другої

У рядку 161 зазначається сума внесків, сплачених до недержавного пенсійного фонду, що надійшла на поточний рахунок недержавного пенсійного фонду, але не була розподілена за індивідуальними пенсійними рахунками учасників недержавного пенсійного фонду.

У рядку 162 зазначається сума коштів, що надійшла на поточний рахунок недержавного пенсійного фонду помилково та підлягає поверненню.

У рядку 171 зазначаються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора з перерахування пенсійних коштів до іншої фінансової установи.

У рядку 172 зазначаються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)).

У рядках 1810-1816 зазначаються суми простроченої та поточної заборгованості з витрат недержавного пенсійного фонду, пов’язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, оплата яких проводиться за рахунок пенсійних активів. У рядку 1816 зазначається заборгованість з оплати інших послуг, не заборонених законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення, яка не увійшла до рядків 1810-1815.

У рядку 190 наводяться дані про заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи. У цьому рядку зазначається актив, за яким було сформовано заборгованість.


Додаток 4
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-3

ЗВІТ
про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20___ року

__________________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

×

×


Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

Пенсійні внески від фізичних осіб (р. 011 + р. 012), з них:

010
від учасників, які є вкладниками

011
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)

012
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020
Пенсійні внески від юридичних осіб (р. 031 + р. 032 + р. 033), з них:

030
від засновника недержавного пенсійного фонду

031
від роботодавця-платника, що не є засновником

032
від професійного об’єднання

033
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р. 041 + р. 042), з них:

040
від банку

041
від іншого недержавного пенсійного фонду

042
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050
2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062)

060
пенсійні виплати на визначений строк (р. 0611 + р. 0612 + р. 0613), з них:

061
строком виплат від 10 до 15 років

0611
строком виплат від 15 до 20 років

0612
строком виплат понад 20 років

0613
одноразові пенсійні виплати (р. 0621 + р. 0622 + р. 0623 + р. 0624), з них:

062
у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності

0621
у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

0622
у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України

0623
у разі смерті учасника - його спадкоємцям

0624
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р. 071 + р. 072), з них:

070
на підставі укладеного пенсійного контракту

071
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк

072
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку

100
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:

110


×


заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111


×


заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112


×


Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100)

120
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов’язаних зі здійсненням пенсійних виплат та переведенням пенсійних коштів

130
Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами недержавного пенсійного фонду:

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду:

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140
дохід від продажу

141
переоцінка

142
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150
дохід від продажу

151
переоцінка

152
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160
дохід від продажу

161
переоцінка

162
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170
дохід від продажу

171
переоцінка

172
Акції українських емітентів (р. 181+ р. 182):

180
дохід від продажу

181
переоцінка

182
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):

190
дохід від продажу

191
переоцінка

192
Aкції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200
дохід від продажу

201
переоцінка

202
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):

210
дохід від продажу

211
переоцінка

212
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220
дохід від продажу

221
переоцінка

222
Об’єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230
дохід від продажу

231
переоцінка

232
Банківські метали (р. 241+ р. 242):

240
дохід від продажу

241
курсова різниця

242
Списання кредиторської заборгованості

250
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:

290
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302
облігацій місцевих позик

303
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305
облігацій іноземних емітентів

306
іпотечних цінних паперів

307
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310
акцій українських емітентів

311
акцій іноземних емітентів

312
Плата за користування об’єктами нерухомості

320
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383), з них:

380
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381
рекламні послуги

382
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

383
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390
Оплата послуг зберігача

400
Оплата послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410
Оплата послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:

420
послуг торговців цінними паперами (посередника)

421
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

423
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

430
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440

450
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)

2

×

×


Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)

3

×

×


___________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________________
(підпис)

____________________________________________________
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)

________________
(підпис)

У графі 3 (за винятком рядків 110-112) «Дані на початок звітного періоду» дані для I кварталу діяльності першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (графа 3) та даних за попередній звітний рік (графа 5 звітності за попередній звітний рік).

У графі 4 «Усього за останній квартал звітного періоду» зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У графі 5 «Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду» зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у графі 3. У рядку 1 графи 5 «Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду» зазначається інформація про чисту вартість пенсійних активів недержавного пенсійного фонду наростаючим підсумком станом на початок звітного періоду (на початок календарного року).

Пояснення до частини першої

У розділі 1 «Надходження пенсійних внесків» зазначаються дані про фактично отримані недержавним пенсійним фондом у звітному періоді та зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків, а також суми переведених коштів фізичної особи (від банку, іншого недержавного пенсійного фонду).

У рядках 060-0624 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати учасникам недержавного пенсійного фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 070-100 зазначаються дані про кошти учасників, які нараховані та переведені до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 110-112 зазначається сума заборгованості недержавного пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (розкриття інформації про суми невиконаних зобов’язань, які обліковані у рядках 060-100). У графі 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду, у графі 5 - сума заборгованості, що обліковується станом на кінець звітного періоду.

У рядку 120 зазначається інформація про загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками щодо пенсійних виплат (рядок 060), переведених пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (рядок 070), до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії (рядок 080), до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника (рядок 090), до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку (рядок 100).

Пояснення до частини другої

Щодо заповнення рядків 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241:

у разі відчуження активів недержавного пенсійного фонду прибуток (збиток) складається з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) відповідного активу недержавного пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу.

Щодо заповнення рядків 142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212, 222, 232:

переоцінка активів недержавного пенсійного фонду здійснюється станом на останній день звітного періоду за методикою, визначеною Положенням про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дохід (збиток) від зміни вартості фінансових інвестицій відображається у тому кварталі звітного періоду, в якому було здійснено визнання такого доходу.

У рядку 242 курсова різниця банківських металів визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів».

Рядок 260 - у разі вибуття активу в звітному періоді до пакета звітності Адміністратор додає пояснювальний лист із роз’ясненням причин і обставин, що спричинили вибуття активу.

У рядку 270 зазначається прибуток (збиток) від здійснення операцій з іншими активами, не забороненими законодавством України (з обов’язковою розбивкою за видами активів).

Дохід від інвестування, отриманий у вигляді дивідендів, купонів та інших відсотків, визнається та відображається у тому кварталі звітного періоду, до якого він відноситься, виходячи з бази нарахування, ставки і строку утримання відповідних фінансових активів.

Рядок 320 «Плата за користування об’єктами нерухомості» визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 «Оренда».

У рядку 350 зазначається дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з обов’язковою розбивкою за видами активів).

Рядок 370 «Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду» складається з доходу, отриманого недержавним пенсійним фондом в результаті сплати на його користь штрафних санкцій, а також інших доходів (втрат) недержавного пенсійного фонду, дозволених законодавством.

Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

У рядках 380-430 зазначаються нараховані суми витрат недержавного пенсійного фонду, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. У рядку 430 зазначається оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами), яка не увійшла до рядків 380-420.


Додаток 5
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-4

ЗВІТНІ ДАНІ
персоніфікованого обліку учасників  недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20___ року

________________________________________________________________________________ _
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Загальна кількість учасників фонду, з них:

010
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами

011
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк

012
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством

013
Кількість укладених пенсійних контрактів:

020
із вкладниками - фізичними особами, з них:

021
з учасниками, які є вкладниками

0211
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника

0212
із вкладниками - фізичними особами - підприємцями

022
із вкладниками - юридичними особами, з них:

023
із засновником недержавного пенсійного фонду

0231
з роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду

0232
з професійним об’єднанням

0233
Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:

030
до 500 осіб

031
від 500 до 1000 осіб

032
понад 1000 осіб

033
Кількість вкладників - фізичних осіб

040
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески:

050

×


×

вкладниками - фізичними особами

051

×


×

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

052

×


×

вкладниками - юридичними особами, у тому числі:

053

×


×

засновником недержавного пенсійного фонду

0531

×


×

роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду

0532

×


×

професійним об’єднанням

0533

×


×

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків:

060


×


вкладниками - фізичними особами

061


×


вкладниками - фізичними особами - підприємцями

062


×


вкладниками - юридичними особами:

063


×


у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду

0631


×


роботодавцем-платником

0632


×


професійним об’єднанням

0633


×


Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду

070
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті

080
Кількість учасників, за якими існує заборгованість з пенсійних внесків

090


×


Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів

100
Кількість учасників, які вибули внаслідок:

110
передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

111
передання коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

112
повного виконання зобов’язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику

113
передання коштів іншому недержавному пенсійному фонду

114
смерті учасника недержавного пенсійного фонду

115
з інших причин

116
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання

120
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків

130
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів

140
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:

150
строком виплат від 10 до 15 років

151
строком виплат від 15 до 20 років

152
строком виплат від 20 до 25 років

153
строком виплат від 25 до 30 років

154
строком виплат понад 30 років

155
Кількість учасників, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово:

160
у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності

161
у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

162
у разі виїзду на постійне проживання за межі України

163
у разі смерті учасника

164
Кількість учасників-нерезидентів

170
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:

180
юридичних осіб

181
фізичних осіб

182
________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________________
(підпис)

У формі НПФ-4 зазначається інформація про кількісні показники діяльності недержавного пенсійного фонду.

У графі 3 «Дані на початок звітного періоду» дані для першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного періоду відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (графа 3) та даних за попередній звітний рік (графа 5 звітності за попередній звітний рік).

У графі 4 «Усього за останній квартал звітного періоду» зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього кварталу.

У графі 5 «Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду» зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у графі 3, з урахуванням проведених коригувань (за винятком рядка 060).

Значення рядка 010 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 011, 012, 013 та відображає кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки.

У рядку 011 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі укладеного на їх користь пенсійного контракту (внесення змін до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників). У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

У рядку 012 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк.

У рядку 013 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про

переведення коштів учасника недержавного пенсійного фонду, що укладається між недержавними пенсійними фондами в особі їх Адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, чи іншого внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора. У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один із зазначених документів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із зазначених документів є діючим.

Для рядків 010, 011, 012, 013 коригування на кількість учасників, які вибули у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

Значення рядка 020 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 021, 022, 023 та відображає кількість укладених пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому значення рядка 021 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 0211, 0212, а значення рядка 023 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 0231, 0232, 0233.

Для рядків 020, 021, 0211, 0212, 022, 023, 0231, 0232, 0233 коригування на кількість пенсійних контрактів, які було розірвано у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

У рядках 030, 031, 032, 033 граф 3-5 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладниками - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про таких вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ними контрактів є діючим. Для рядків 030, 031, 032, 033 коригування на кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які вибули у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

Для зазначення даних у рядках 030, 031, 032, 033 для відкритого, корпоративного та професійного недержавного пенсійного фонду до вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців слід відносити:

роботодавців-платників, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за укладеними пенсійними контрактами;

фізичних осіб - підприємців, які сплачують пенсійні внески до відкритого або професійного недержавного пенсійного фонду на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

У рядку 031 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти на користь до 500 учасників включно. У рядку 032 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти на користь від 500 до 1000 учасників включно. У рядку 033 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти у звітному періоді на користь понад 1000 учасників.

У рядку 040 граф 3-5 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладником - фізичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - фізичну особу заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим. Коригування на кількість вкладників - фізичних осіб, які вибули у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

У рядках 051, 052, 053, 0531, 0532, 0533 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачувались пенсійні внески протягом звітного періоду, станом на останній день звітного періоду в розрізі вкладників з урахуванням такого:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески було фактично сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або кількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 050 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 051, 052, 053. Значення рядка 053 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 0531, 0532, 0533.

У рядку 060 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін

до пенсійного контракту, станом на останній день звітного періоду з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду. У графі 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (або внесення змін до пенсійного контракту);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках 061, 062, 063, 0631, 0632, 0633 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків, станом на останній день звітного періоду з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду. У графі зазначаються дані станом на початок звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними видами вкладників, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до виду вкладника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або кількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного вкладника тільки один раз.

Значення рядка 060 графи 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 061, 062, 063. Значення рядка 063 графи 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 0631, 0632, 0633.

У рядку 070 зазначаються дані про кількість укладених на користь учасників договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, не включаючи внесення змін до такого договору з метою включення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників. У графі 3 зазначаються дані на початок періоду, у графі 4 - дані про кількість укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті в останньому кварталі звітного періоду, у графі 5 - дані про кількість укладених (діючих) договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість розірваних договорів у звітному періоді здійснюється у графі 5.

У рядку 080 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь кількох учасників, з метою включення або виключення учасника. У графі 3 зазначаються дані на початок періоду, у графі 4 - дані про кількість учасників, на користь яких в останньому кварталі звітного періоду укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь кількох учасників, з метою включення учасника, у графі 5 - дані про кількість учасників, на користь яких укладено (діють) договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь кількох учасників, з метою включення або виключення учасника, за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість учасників, на користь яких розірвано зазначені договори у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

У рядку 090 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками. У графі 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду, у графі 3 - дані на початок періоду. Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість.

Значення рядка 100 для граф 3-5 відображає дані про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників, з метою виключення одного або кількох окремих учасників. У графі 4 зазначається інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів за останній квартал звітного періоду, у графі 5 - інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів у звітному періоді станом на останній день звітного періоду.

Значення рядка 110 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 111-115, 116 і відображає дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок через їх вибуття.

У рядку 111 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з переданням всіх пенсійних коштів до страховика відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії та розірванням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 113 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з повним виконанням зобов’язань недержавного пенсійного фонду щодо здійснення пенсійних виплат учаснику та закінченням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 114 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з переданням усіх пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду відповідно до укладеного нового пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк та розірванням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 115 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з виплатою спадкоємцям у повному обсязі пенсійних коштів учасника.

У рядку 116 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з причинами, відмінними від зазначених у рядках 111-115, з обов’язковим описом таких причин.

У рядку 120 зазначаються дані про кількість діючих пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів. У разі укладення пенсійного контракту на користь кількох учасників інформація про такий контракт включається до цього рядка, тільки якщо не залишилося жодного учасника, на користь якого вкладник продовжує сплачувати пенсійні внески.

У рядку 130 зазначаються дані про кількість учасників, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених пенсійних контрактів.

У рядку 140 зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів.

Значення рядка 150 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 151-155. Зазначаються дані про кількість учасників, які уклали договори про виплату пенсії на визначений строк, та учасників, які отримують пенсію на визначений строк.

Значення рядка 160 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 161-164.

Інформація про учасника, за рахунок пенсійних коштів якого у разі його смерті було здійснено виплату спадкоємцям, заноситься до рядка 164 тільки один раз.

У рядку 170 зазначається кількість учасників недержавного пенсійного фонду, що є нерезидентами.

Значення рядка 180 для граф 3–5 розраховується як сума рядків 181 та 182.


Додаток 6
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-5

ЗВІТНІ ДАНІ
про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів

станом на ____________ 20___ року

________________________________________________________________________________ _
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

1. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески

010
Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником

020
Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків

030
Кількість учасників, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками

040
Кількість учасників, які вибули:

050
внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду

051
внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

052
внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

053
2. Грошові показники за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)

Сума внесків, з них:

060
від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником

061
від вкладників - юридичних осіб:

062
у тому числі: засновника недержавного пенсійного фонду

0621
роботодавця-платника

0622
професійного об’єднання

0623
Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником недержавного пенсійного фонду

070
Сума заборгованості за внесками вкладника - юридичної особи

080
_________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

Форма НПФ-5 заповнюється тільки для корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів.

У формі НПФ-5 зазначається інформація про кількісні та грошові показники діяльності недержавного пенсійного фонду з розбивкою за кожним роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду, яким укладено пенсійний контракт за відповідною пенсійною схемою.

Кожний рядок форми НПФ-5 заповнюється з розбивкою за кожним роботодавцем-платником окремо, а також зазначається загальне сумарне значення показника за всіма роботодавцями-платниками.

У разі укладення одним роботодавцем-платником кількох пенсійних контрактів на користь одного учасника дані про такого учасника заносяться один раз.

У графі 3 «Дані на початок звітного періоду» дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного року відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (графа 3) та даних за попередній звітний рік (графа 5 звітності за попередній звітний рік).

У графі 4 «Усього за останній квартал звітного періоду» зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У графі 5 «Наростаючим підсумком з початку звітного періоду» зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у графі 3.

У рядку 010 графи 4 зазначаються дані про загальну кількість учасників, на користь яких було фактично сплачено пенсійні внески роботодавцями-платниками на підставі пенсійних контрактів, укладених станом на останній день останнього кварталу звітного періоду, з урахуванням такого:

якщо на користь учасника недержавного пенсійного фонду укладено кілька пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було сплачено пенсійні внески;

якщо пенсійні внески було сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь одного учасника недержавного пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (011…01n) графи 4 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до пенсійних контрактів, укладених за цією пенсійною схемою, фактично сплачено пенсійні внески, станом на останній день останнього кварталу звітного періоду у розрізі вкладників з урахуванням такого:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески було фактично сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 010 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (011…01n) цієї самої графи. Значення рядка 010, а також за кожним роботодавцем (011…01n) для граф 3, 5 не заповнюються.

У рядку 020 графи 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти й перебувають у трудових відносинах із засновником або роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, станом на останній день останнього кварталу звітного періоду з урахуванням такого:

якщо вкладником - фізичною особою укладено декілька пенсійних контрактів, дані про такого вкладника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було сплачено пенсійні внески;

якщо пенсійні внески було сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними одним вкладником - фізичною особою, інформація про такого вкладника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (021…02n) графи 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із відповідним роботодавцем та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до пенсійних контрактів, укладених станом на останній день останнього кварталу звітного періоду, з урахуванням такого:

якщо вкладник - фізична особа перебуває у трудових відносинах із різними роботодавцями та фактично сплатив пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого вкладника заносяться до кожного рядка відповідно до роботодавця;

якщо пенсійні внески було фактично сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними одним вкладником - фізичною особою, інформація про такого вкладника - фізичну особу заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 020 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (021…02n) цієї самої графи. Значення рядка 020, а також за кожним роботодавцем (021…02n) для граф 3, 5 не заповнюються.

У рядку 030 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, вкладники яких прийняли рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року, повідомивши про це Нацкомфінпослуг, станом на останній день звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі прийнятого вкладником рішення;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (031…03n) графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, щодо яких вкладником прийнято рішення стосовно тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року з повідомленням про це Нацкомфінпослуг, станом на останній день звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 030 граф 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (031…03n) цієї самої графи. Значення рядка 030, а також за кожним роботодавцем (031…03n) для графи 4 не заповнюються.

У рядку 040 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за цією пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість із пенсійних внесків. У графі 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість, станом на останній день звітного періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість, з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (внесення змін до пенсійних контрактів);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (внесення змін до пенсійних контрактів) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (041…04n) графи 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за цією пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками, станом на останній день звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками за кількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 040 граф 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (041…04n) цієї самої графи. Значення рядка 040, а також за кожним роботодавцем (041…04n) для графи 4 не заповнюються.

У рядку 050 граф 3-5 зазначаються дані про кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому недержавному пенсійному фонду, страховику чи банку.

Якщо учасник вибуває з недержавного пенсійного фонду внаслідок передання коштів одночасно до кількох фінансових установ, інформація про такого учасника заноситься до відповідних рядків з відомостями про кожну фінансову установу, до якої було переведено кошти учасника.

Значення рядка 060 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 061, 062 та відображає суму фактично сплачених і персоніфікованих внесків, сплачених відповідно до пенсійних контрактів, без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасника. Значення рядка 062 для граф 3-5 розраховується як сума рядків 0621, 0622, 0623.

У кожному з рядків 061, 062, 0621, 0622, 0623 зазначається підсумкове значення та здійснюється розбивка кожного рядка за роботодавцями-платниками відповідно до виду такого роботодавця. Дані про вкладників - фізичних осіб - підприємців зазначаються в рядку 0622 і включаються до підсумку рядків 060 та 062 відповідно.

У рядку 070 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти.

У рядках за кожним роботодавцем (071…07n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти.

У рядку 080 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

У рядках за кожним роботодавцем (081…08n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.


Додаток 7
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)

ЗВІТНІ ДАНІ
про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією


Додаток 8
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-7

ЗВІТ
про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на ____________ 20___ року

________________________________________________________________________________ ______
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п

Вид цінних паперів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Рейтингова оцінка цінного папера емітента

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Дата придбання цінного папера

Вартість цінних паперів (грн)

Кiлькiсть (шт.)

Дата погашення*

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Код ISIN

собівартість придбання

оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

2

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

3

Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)

4

Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)

5

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами)

6

Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

7

Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

8

Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами)

9

Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за банками)


Усього

__________
* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

№ з/п

Найменування об’єкта нерухомого майна

Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна

Вартість придбання (грн)

Оцінна (балансова) вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

1

2

3

4

5

6

Усього


3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п

Сума вкладу на звітну дату (грн)

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Найменування банку

Депозитна ставка (%)

Строк розміщення

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

у гривнях

в іноземній валюті

у гривнях

в іноземній валюті

у гривнях

в іноземній валюті (з розбивкою за видами валют)

у тому числі отримані відсотки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього депозитних вкладів
Поточний рахунок
Усього грошових коштів
4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Найменування банку

Вид банківського металу

Вартість придбання

Дата придбання

Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)

Вага (унцій)

Дохід за депозитним рахунком (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього5. Дебіторська заборгованість

№ з/п

Дебіторська заборгованість

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Чиста реалізаційна вартість, грн

Первісна вартість, грн

Резерв сумнівних боргів, грн

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

код за ЄДРПОУ дебітора

найменування дебітора

предмет заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього


6. Перелік інших інвестицій

№ з/п

Об’єкт інвестування (за кожним об’єктом окремо)

Оцінна (балансова) вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

1

2

3

4

Усього
____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У формі НПФ-7 зазначається інформація станом на останній день звітного періоду про склад та структуру активів Фонду відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333).

Надання компанією з управління активами Адміністратору інформації для заповнення форми НПФ-7 передбачається договорами про управління активами та адміністрування Фонду, а також обліковою політикою Фонду.

У розділі 3 «Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку» у графах 2-4 зазначаються окремо дані про розмір коштів, розміщених на депозитах у банках, станом на останній день звітного періоду. Для рахунків, відкритих в іноземній валюті, у графі 3 зазначається оцінна вартість вкладу в гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України. У графі 4 зазначається інформація лише про отримані відсотки на рахунках у банках.

Розмір нарахованих відсотків відповідно до умов договору банківського вкладу, щодо яких існує дебіторська заборгованість, наводиться у розділі 5 «Дебіторська заборгованість» у розрізі депозитних рахунків. Дані щодо нарахованих відсотків за депозитами, відкритими в іноземній валюті та банківських металах, наводяться у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом чи офіційним (обліковим) курсом Національного банку України відповідно станом на останній день звітного періоду.

У розділі 6 «Перелік інших інвестицій» зазначаються дані про інші об’єкти інвестування активів Фонду, які не увійшли до попередніх розділів.


Додаток 9
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-8

ЗВІТ
про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду

Найменування організатора торгівлі

Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

Найменування особи, яка здійснює управління активами

Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами

Дата укладання договору

Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі

Найменування емітента цінного папера

Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера

Вид, тип та категорія цінного папера

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу

Сума за укладеним договором за цінними паперами

Кількість цінних паперів, за якими укладено договір

Код ISIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Частина перша «Придбання»ґ
Частина друга «Продаж»___________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________________
(підпис)

Форма НПФ-8 заповнюється відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), та складається за результатами укладених договорів за цінними паперами українських емітентів незалежно від способу укладення договорів з учасником торгів.

Дані про договори зазначаються у формі НПФ-8 окремо за договорами придбання (частина перша) та продажу (частина друга) цінних паперів.


Додаток 10
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)


Форма НПФ-9

ІНФОРМАЦІЯ
щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

________________________________________________________________________________ ______
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Показники

Код рядка

Значення показника

кількість одиниць  пенсійних активів, од.

чиста  вартість одиниці  пенсійних активів, грн

зміна чистої  вартості одиниці  пенсійних активів, %

1

2

3

4

5

На початок періоду

010×

На кінець попереднього кварталу

020
За звітний квартал

Станом на останній день  звітного періоду

040
_____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У рядку «На початок періоду» зазначаються дані на перший день звітного періоду, які відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У рядку «На кінець попереднього кварталу» зазначаються дані за останній день кварталу, що передує останньому кварталу звітного періоду.

У графі 5 зазначається зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів у відсотках до попереднього місяця. Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня місяця віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня попереднього місяця;

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня попереднього місяця;

частка від ділення множиться на 100 %.


Додаток 11
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 1 пункту 2 розділу III)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
звітності про здійснення діяльності з адміністрування  недержавних пенсійних фондів

Звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Повне найменування Адміністратора

 

Код за ЄДРПОУ


Прізвище, ім’я, по батькові керівника Адміністратора

 

Дата

____________ 20___ року

Контактна особа з питань поданої звітності

Прізвище, ім’я, по батькові


Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням міжміського телефонного коду

 


Додаток 12
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 2 розділу III)


Форма АПФ-1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про адміністратора недержавного пенсійного фонду

1. Повне найменування


2. Організаційно-правова форма


3. Код за ЄДРПОУ


4. Місцезнаходження


5. Міжміський телефонний


Телефон


Факс


Електронна пошта (за наявності)


Вебсторінка


6. Дата і номер рішення про реєстрацію фінансової установи


7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


8. Вид діяльності за КВЕД


9. Банківські реквізити


Найменування банку


Код за ЄДРПОУ


Поточний рахунок


МФО


10. Дата й номер рішення органу, який видав ліцензію на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів


11. Дата й номер рішення органу, який видав ліцензію на здійснення діяльності з управління активами (за наявності)


12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

Кількість штатних працівників Адміністратора


Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора


Кількість працівників структурного підрозділу*


Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора


Кількість відокремлених підрозділів, що провадять адміністрування

відділень


представництв


філій


Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування


Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора


Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору


13. Участь в об’єднанні фінансових установ (найменування об’єднання), у тому числі саморегулівних організаціях

Найменування об’єднання та його код за ЄДРПОУ

Дата вступу

Дата виходу

Дата й номер повідомлення Нацкомфінпослуг про вступ/вихід

14. Інформація про керівництво Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові заступника керівника Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові бухгалтера Адміністратора
Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори

15. Інформація про засновників Адміністратора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер**

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи

Частка в статутному (складеному) капіталі Адміністратора

грн

%

16. Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу (грн)

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезиденту, %
17. Інформація про власний капітал Адміністратора

Розмір власного капіталу (грн)

Номер і дата повідомлення Нацкомфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу

Номер і дата подання звіту про усунення порушення

Номер рішення Нацкомфінпослуг про продовження строку усунення порушення

18. Інформація про Фонди, адміністрування яких здшйснює Адміністратор

№ з/п

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження

_________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________________
(підпис)

__________
* У разі здійснення самостійного адміністрування корпоративного Фонду одноосібним засновником цього Фонду.
** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Адміністратор складає форму АПФ-1 з урахуванням такого:

у пункті 12:

у рядку «Кількість штатних працівників Адміністратора»:

професійний Адміністратор зазначає дані про кількість працівників згідно зі штатним розписом, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зазначає інформацію про кількість працівників у структурному підрозділі з адміністрування недержавних пенсійних фондів згідно зі штатним розписом, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядку «Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора»:

професійний Адміністратор зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування Фондів, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування Фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядку «Кількість працівників структурного підрозділу» одноосібний засновник корпоративного Фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного Фонду,

зазначає інформацію про кількість працівників структурного підрозділу з адміністрування Фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядку «Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора» одноосібний засновник корпоративного Фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного Фонду, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування Фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядках «Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування» і «Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора» професійний Адміністратор, компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування Фондів, та одноосібний засновник Фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного Фонду, зазначають інформацію про працівників своїх відокремлених структурних підрозділів, які перебувають поза місцем розташування зазначених юридичних осіб (відділення, філії, представництва) та надають послуги з адміністрування Фондів;

у рядку «Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори» пункту 14 зазначається інформація про всіх осіб, включаючи керівника юридичної особи, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори;

у рядку «Частка в статутному (складеному) капіталі Адміністратора» пункту 15 зазначається інформація про розмір фактично сплаченої частки кожного із засновників у статутному (складеному) капіталі Адміністратора;

у рядку «Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу (грн)» пункту 16 зазначається інформація про розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу Адміністратора у гривнях;

у рядку «Розмір власного капіталу (грн)» пункту 17 зазначається інформація про розмір власного капіталу Адміністратора станом на останній день звітного періоду без урахування коштів спільного інвестування.

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua

 


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

 

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 258 гостей и нет пользователей