Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

08.06.2017 в Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна

Зігдно пояснювальної записки до Проекту Закону - метою прийняття є врегулювання економічних, правових та організаційних засад створення ломбардів та провадження ними ломбардної діяльності в Україні.

Сутність найважливіших положень проектуполягає у такому:

1) визначено поняття ломбарду та ломбардної діяльності. Згідно із законопроектом ломбардом є небанківською фінансовою установою, виключними видами діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу рухомого майна на визначений строк і під проценти та інша діяльність, яка визначена в цьому законопроекті;

2) запровадженовимоги щодо створення ломбардів у формі господарського товариства; 

3) чітко врегульовано порядок провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів та діяльності із зберігання майна, встановлено вичерпний перелік іншої діяльності, яку мають право здійснювати ломбарди;

4) встановленовимоги до приміщень, в яких може здійснюватися ломбардна діяльність, кредитних договорів, договорів застави та правил ломбардної діяльності, а також вимоги до власного та статутного капіталів ломбардів;

5) визначено засади створення та діяльності  добровільних об'єднань ломбардів;

6) встановлено шестимісячний перехідний період для приведення у відповідність ломбардамисвоєї діяльністьу разі прийняття цього законопроекту.


ПРОЕКТ

Вноситься
народними депутатами України

Рибалкою С.В.

Поляковим М.А.

Демчаком Р.Є.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна 

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності ломбардів, надання послуг ломбардами та здійснення регулятивних і наглядових функцій за їх  діяльністю.

Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку фінансових послуг, що надаються ломбардами та забезпечення захисту законних інтересів споживачів таких послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 

1) відокремлений підрозділ ломбарду – відділення, філія, інший підрозділ, що розташований  поза місцезнаходженням ломбарду та здійснює визначену цим Законом ломбардну діяльність або її частину;

2) клієнти ломбарду – фізичні особи – споживачі послуг, що надаються ломбардом, заставодавці, поклажодавці. Клієнтом ломбарду може бути дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку;

3) ломбард –фінансова установа, виключним видомдіяльності якої є  діяльність ломбардів

4)  діяльність ломбардів – надання на власний ризик коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,  під заставу рухомого майна та інша діяльність, визначена цим Законом; 

5) Уповноважений орган –національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

6) фактичний строк користування фінансовим кредитом – строк, перебіг якого починається з наступного дня після календарної дати отримання фінансового кредиту та закінчується календарною датою фактичного повернення фінансового кредиту та повної сплати процентів за ним та інших платежів, якщо це передбачено умовами договору, або датою звернення ломбардом стягнення на предмет застави. У разі повернення фінансового кредиту в день його отримання фактичний строк дорівнює одному дню;

7) субординований борг - кошти залучені ломбардом на умовах визначених цим Законом;

8) спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предметів застави та утримування предметів застави в належному стані.

Стаття 2. Законодавство про  діяльність ломбардів

1. Ломбарди діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Стаття 3. Створення ломбарду

1. Ломбард створюється у формі повного товариства відповідно до вимог Господарського кодексу України, інших Законів з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Юридична особа набуває статусу ломбарду після внесення її до Державного реєстру фінансових установ в порядку, встановленому Уповноваженим органом.

3. Крім відомостей, передбачених законодавством, в установчих документах ломбарду мають зазначатися порядок затвердження правил ломбардної діяльності. 

4. Для внесення юридичної особи  до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу ломбардуюридична особа подає Уповноваженому органу заяву та документи за формою та переліком, визначеними нормативно-правовими актами Уповноваженого органу

5. Уповноважений орган, має право перевіряти документи, подані для включення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ, на відповідність їх нормам законодавства та достовірність зазначеної в них інформації та, в разі необхідності, вимагати подання додаткових документів і пояснень, які підтверджують відомості, що містяться у поданих документах. Рішення про включення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ або про відмову у включенні до такого реєстру приймається протягом 30 календарних днів з дня подання документів,  визначених законом

6. Заява про внесення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

документи оформлені з порушенням вимог визначених нормативно-правовими актами Уповноваженого органу;

документи подано не в повному обсязі.

7. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 6 цієї статті, не пізніше 15 робочих днів з дати надходження заяви (реєстраційної картки) Уповноважений орган приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

8. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Уповноваженим органом рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може у загальному порядку подати до Уповноваженого органу нову заяву та документи, що додаються до неї. 

9. За відсутності підстав для залишення заяви без розгляду Уповноважений орган не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів, поданих заявником для внесення його до Державного реєстру фінансових установ, приймає рішення про внесення юридичної особи до Реєстру або про відмову в унесенні юридичної особи до Реєстру.

10. Підставами для прийняття Уповноваженим органом рішення про відмову у включенні юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам, встановленихнормативно-правовими актами Уповноваженого органу;

наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи;

наявність недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ;

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогамцього Закону.

11. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 10 цієї статті, Уповноважений орган приймає рішення про відмову у включенні до Державного реєстру фінансових установ, про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявниказ обов'язковим обґрунтуванням причин відмови та повного переліку зауважень. 

12. Відмова у включенні до Державного реєстру фінансових установ юридичної особи не перешкоджає повторному зверненню засновника (засновників) ломбарду до Уповноваженого органу у загальному порядку після усунення причин, що були підставою такої відмови. 

13. Рішення про відмову у включенні юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ або порушення строків такої реєстрації може бути оскаржене засновником (засновниками) ломбарду в судовому порядку. 

14. Документ про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, виданий Уповноваженим органом, або його завірена копія повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщуватись на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів.

Стаття 4. Найменування ломбарду

1. Повне та скорочене найменування ломбарду має містити слово "ломбард", посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством. 

2. Слово „ломбард” та похідні від нього дозволяється використовувати у найменуванні лише ломбарду.

Юридична особа, яка не є ломбардом, не має права використовувати у своїй назві, рекламі або іншій діяльності українською або іншою іноземною мовамислово„ломбард” або похідні від нього.

3. Забороняється використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.

Стаття 5. Вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду

1. Статутний (складений) капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі 500 тисяч гривень. У разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі 1 мільйона гривень.

2. До дня набуття статусу фінансової установи ломбард повинен мати сплачений грошовими коштами статутний (складений) капітал у розмірі не менше встановленого частиною першої цієї статті.

3. Ломбард має право збільшувати розмір статутного (складеного) капіталу після виконання усіма засновниками (учасниками) своїх зобов'язань щодо формування попередньо заявленого статутного (складеного) капіталу в повному обсязі.

4. Ломбард не має права зменшувати розмір статутного (складеного) капіталу нижче мінімального рівня, встановленого частиною першою цієї статті.

Стаття 6. Вимоги до фінансового стану ломбарду

1. Регулятивний капітал ломбарду не повинен бути меншим мінімального розміру статутного (складеного) капіталу ломбарду, встановленого цим Законом.

2. Невиконання ломбардом вимог частини першої цієї статті є підставою для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ відповідно до порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Стаття 7. Вимоги щодо залучення субординованого боргу

1.Ломбарди мають право залучати субординований борг виключно від юридичних та фізичних осіб-учасників ломбарду, як резидентів, так і нерезидентіву грошовій формі. 

2.Кошти залучені на умовах субординованого боргумають відповідати таким умовам:

договором субординованого боргу передбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації ломбарду повернення коштів за його позикою здійснюється лише після виконання зобов'язань ломбардом перед іншими кредиторами;

строк, на який залучається субординований борг, повинен бути не менше ніж п'ять років;

повернення коштів за субординованим боргом дозволяється тільки у разі, якщо це не призведе до недотримання ломбардом вимог щодо мінімального розміру власного капіталу ломбарду, в т.ч. після закінчення строку дії договору залучення коштів на умовах субординованого боргу;

кошти, які залучаються на умовах субординованого боргу є власними коштами кредитора субординованого боргу (далі – Інвестор); 

процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати більш ніж на 5% розміру облікової ставки Національного банку України, що діє на дату укладання угоди про залучення субординованого боргу.

3.В разі отримання коштів, залучених на умовах субординованого боргу, та з метою врахування їх до власного капіталу, ломбард не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з дня такого отримання подає Уповноваженому органу заяву та документи за формою та переліком, визначеними нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

4.Сума субординованого боргу, що врахована до власного капіталу ломбарду, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу.

Стаття 8. Вимоги до ломбарду щодо надання послуг

1. Для здійснення ломбардної діяльності ломбард має відповідати таким умовам: 

1) мати правила ломбардної діяльності, затверджені уповноваженим органом управління ломбарду;

2) ломбардна діяльність може здійснюватись у нежитлових приміщеннях, що належать ломбарду на правах власності або користування, та які відповідають таким вимогам: 

приміщення має бути розташовано у капітальній будівлі. Забороняється розташування приміщення ломбарду, в тому числі філій, в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах; 

площа приміщення складає не менш як п’ять квадратних метрів;

приміщення повинно бути обладнано засобами охоронної та протипожежної сигналізації та відеоспостереженням;

3) мати облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим Уповноваженим органом; 

4) керівник, головний бухгалтер ломбарду  (особа,  відповідальна  за  ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі на підставі договору) повинні відповідати професійним вимогам, установленим Уповноваженим органом;

5) мати спеціальне місце зберігання заставленого майна.

Стаття 9. Відокремлені підрозділи ломбарду

1. З метою провадження своєї діяльності ломбард має право засновувати відокремлені підрозділи у порядку, встановленомузаконодавством.

Стаття 10. Діяльність ломбарду з наданнякоштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та інших послуг

1. Надання послуг ломбардом може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

2. Здійснення ломбардної діяльності потребує отримання ліцензії з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ломбарду забороняється залучати кошти від фізичних та юридичних осіб, крім коштів, залучених від учасників ломбарду .

3. Не пізніше 10 робочих днів з дня включенняу Державний реєстр фінансових установ ломбард зобовязаний подати до Уповноваженого органу заяву на отримання ліцензії з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

4. Ломбард надає кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (надалі – кредит), у національній валюті України у готівковій або безготівковій формі. 

5. Повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом, здійснюється виключно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, визначеними у графіку платежів, встановленому у договорі з позичальником

6. Предметом застави може бути виключно рухоме майно (крім   вибухонебезпечних, отруйних, їдких, радіоактивних речовини та інших речей, вилучених з цивільного обороту або обмежено оборотоздатних, а також іншого рухомогомайна, що не може бути предметом застави відповідно до закону).

7. Не можуть бути предметом застави та/або зберігання майна ломбардом:

активи, зареєстровані на тимчасово окупованій території України;

активи, зареєстровані на території населених пунктів, внесених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

активи фізичних осіб, до яких застосовані Радою національної безпеки і оборони України персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

8. У разі передання предмету застави у володіння ломбарду, він зберігається ломбардом.

При зберіганні предмета застави ломбард зобов’язаний: 

забезпечувати схоронність предмета застави; 

належним чином утримувати предмет застави, нести відповідальність за нього у разі, коли немає доказів, що втрата, пошкодження або загибель предмета застави сталися внаслідок непереборної сили;

негайно повідомляти заставодавця про виникнення загрози загибелі чи пошкодження предмета застави;

у разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження предмета застави  змінити спосіб, місце та інші умови його зберігання, не чекаючи відповіді заставодавця;

негайно повернути предмет застави  після виконання заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою  зобов’язання. 

9. Ломбард набуває право звернення стягнення на заставлене майно згідно з законом та умовами договору застави. 

10. Порядок звернення стягнення на заставлене майно визначається законом та умовами договору застави. 

У разі реалізації предмета застави шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною предмета застави є сума його оцінки, зазначена у договорі застави.

11. У разі продажу предмета застави з аукціону (публічних торгів), ломбард зобов’язаний не пізніш як за десять днів до його проведення в письмовій формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів) за адресою, що була вказана клієнтом ломбарду у договорі застави.

Заставодавецьзберігає право в будь-який час до моменту реалізації предмета застави  припинити звернення стягнення на предмет застави  шляхом виконання забезпеченого заставою  зобов’язання. 

12. Продаж майна, що було предметом застави  у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення, у тому числі ювелірних виробів, брухту дорогоцінних металів, банківських металів провадиться ломбардом самостійно, виходячи з економічної доцільності та відповідно до умов договору застави.

13. Ломбард у своїй діяльності зобов’язаний дотримуватися законодавства про захист прав споживачів.

14. Крім діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, ломбард може здійснювати:

агентську діяльність із страхування предмета застави, яким забезпечено зобовязання за кредитним договором; 

продаж предмета застави, на який  ломбардом звернено стягнення; 

передпродажну підготовку, ремонт, переробку майна, яке було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення;

діяльність із зберігання майна;

діяльність із надання в оренду приміщень, які належать ломбарду на правах власності  та не використовуються для провадження  діяльності ломбарду;

іншу діяльність передбачену законодавством для ломбардів.

Стаття 11. Кредитний договір

1. Ломбард надає кошти у кредитна підставі відповідного договору про надання кредиту і договору застави, укладених у письмовій формі.

2. Договір про надання кредиту (надалі- кредитний договір) повинен містити такі істотні умови:

1) найменування, дату та місце укладення договору;

2) найменування, місцезнаходження ломбарду та інші реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу, в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;

3) інформація про клієнта ломбарду:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу (серія, номер, ким і коли виданий), та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);

4) умови надання та сума кредиту;

5) проценти за користування кредитом тарічна відсоткова ставка;

6) реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для клієнта на дату укладення договору про надання кредиту. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;

7) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів;

8) детальний розпис сукупної вартості кредиту для позичальника(у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання кредиту;

9) строк, на який надається кредит;

10) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов’язання за кредитним договором; 

11) терміни виконання сторонами зобов’язань; 

12) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання кредитного договору, штрафи та пені; 

13) права та обов’язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов’язання за договором з дотриманням вимог частини третьої цієї статті;

14) відповідальність сторін; 

15) строк дії кредитного договору; 

16) порядок розв’язання спорів між сторонами;

17) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту;

3. До кредитного договору не дозволяється включати умови щодо можливості стягнення штрафу, пені, комісії та/або інших додаткових платежіву разі дострокового погашення зобов’язань за фінансовим кредитом, крім процентів за фактичний строк користування фінансовим кредитом,.

4. Кредитний договір може містити інші умови, погоджені сторонами.

5. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати усвідомлення клієнтом реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для клієнта, зазначених у договорі про надання кредиту або в додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

6. Умови договору про надання кредиту, які обмежують права клієнта порівняно з правами, встановленими цим Законом, є нікчемними.

7. Зміна умов договору про надання кредиту можлива тільки за згодою сторін. Умова кредитного договору  про можливість внесення до договору змін в односторонньому порядку є нікчемною.

Стаття 12. Договір застави

1. Зобов’язання позичальника за кредитним договором забезпечуються заставою рухомого майна відповідно до договору застави. Договір застави укладається у письмовій формі та повинен містити такі істотні умови:

1) найменування, дату та місце укладення договору; 

2) найменування, місцезнаходження та інші реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу у разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;

3) інформація про клієнта ломбарду:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті), – для фізичної особи

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання,дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити документа про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;

4) спосіб, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою;

5) опис та суму оцінки предмета застави;

6) розмір плати за зберігання або умову про безоплатність зберігання предмета застави у випадку, якщо предмет застави передається заставодержателю;

7) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання  договору застави;

8) інформацію про умови страхування предмета заставивід ризиків втрати, випадкового знищення, випадкового пошкодження та псування такого предмета застави

9) інформацію про згоду або незгоду заставодавця на користування ломбардом предметом застави;

10) права та обов’язки сторін; 

11) відповідальність сторін; 

12) термін повернення предмета застави заставодавцю, у випадку, якщо предмет застави передається заставодержателю;;

13) строк дії договору застави;

14) порядок розв’язання спорів між сторонами;

2. Оціночна вартість заставленого майна встановлюється за домовленістю сторін. У разі втрати заставленого майна, переданого у володіння ломбарду, ломбард відшкодовує заставодавцю збитки у розмірі оціночної вартості, зазначеної в договорі застави. Визначення оціночної вартості заставленого майна проводиться ломбардом самостійно.

3. В разі, якщо на предмет застави, який є забезпеченням за кредитним договором, предявлено законну вимогу третіх осіб та боржником прострочене зобовязання із повернення кредиту або сплати процентів за його користування на строк більше ніж 30 днів, ломбард  зобовязаний протягом трьох робочих днів передати інформацію щодо такого боржника до бюро кредитних історій.

Стаття 13. Зберігання майна у ломбарді

1. Ломбард провадить діяльність із зберігання рухомого майна фізичних осіб, у тому числі предмета застави, яким забезпечено зобов’язання за кредитним договором

2. Зберігання ломбардом предмета застави, яким забезпечено зобов’язання за кредитним договором, здійснюється на підставі договору застави. Зберігання ломбардом іншого майна здійснюється на підставі договору зберігання, що оформлюється шляхом видачі ломбардом поклажодавцю іменної квитанції.

Іменна квитанція повинна містити:

1) повне найменування та місцезнаходження ломбарду, а в разі прийняття майна на зберігання відокремленим підрозділом ломбарду – також повне найменування та місцезнаходження цього підрозділу;

2) інформація про клієнта ломбарду: 

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта(для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті), – для фізичної особи

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання,дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити документа про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;

3) опис майна, прийнятого на зберігання;

4) оціночну вартість майна, прийнятого на зберігання, яка встановлюється за домовленістю сторін та в розмірі якої ломбард відшкодовує клієнту ломбарду його збитки у разі втрати (нестачі) такого майна;

5) дату прийняття майна на зберігання та строк його зберігання; 

6) розмір плати за зберігання майна та строки її внесення;

7) умови страхування майна, переданого на зберігання, від ризиків втрати, випадкового знищення, випадкового пошкодження та псування такого майна;

8) підписи сторін. 

3. Плата за зберігання майна встановлюється ломбардом.

4. Договором зберігання (іменною квитанцією) може бути передбачено безоплатне зберігання майна.

5. Визначення оціночної вартості майна, що приймається на зберігання, проводиться ломбардом самостійно.

6. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки.

7. У разі, коли поклажодавець не забрав майно з ломбарду після закінчення трьох місяців від дня завершення строку дії договору зберігання, ломбард має право на власний розсуд обрати один із таких способів продажу майна:

1) продаж майна шляхом укладення договору купівлі-продажу з будь-якою іншою особою-покупцем за ціною, не нижчою ціни, визначеної під час прийняття майна на зберігання; 

2) продаж майна шляхом передачі його для реалізації спеціалізованим організаціям на аукціоні (публічних торгах). При цьому початковою ціною майна є сума його оцінки, визначена під час прийняття майна на зберігання.  

Договір купівлі-продажу майна, яке поклажодавець не забрав з ломбарду, укладається ломбардом від імені поклажодавця і є правовою підставою для набуття покупцем права власності на відповідне майно.

Стаття 14. Правила діяльності ломбарду

1. Ломбард провадить діяльність відповідно до правил  діяльності ломбарду

2. Правила  діяльності ломбарду повинні містити: 

1) граничні суми та строки кредитів, що надаються ломбардом;

2) граничні розміри річних процентних ставок за кредитами, що надаються ломбардом;

3) граничні розміри плати за зберігання ломбардом майна;

4) права, обов’язки та відповідальність ломбарду та  клієнтів ломбарду;

5) порядок створення та використання резервного фонду та інших фондів ломбардів, зокрема розміри відрахувань до них.

Правила  діяльності ломбарду можуть містити також інші умови.

3. Правила  діяльності ломбарду повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщуватись на видному місці у приміщеннях ломбарду та його відокремлених підрозділів.

Стаття 15. Облік та звітність ломбарду

1. Ломбард зобов’язаний: 

вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

вести облік своїх операцій, складати та подавати Уповноваженому органу фінансову та іншу звітність відповідно до нормативно-правових актів Уповноваженого органу;

подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Стаття 16. Фонди та резерви ломбарду.

1. Ломбард створює резервний фонд з метою покриття можливих збитків, пов’язаних з наданням ломбардом фінансових послуг.

Резервний фонд створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків розміру мінімального статутного (складеного) капіталу, передбаченого цим Законом. 

Резервний фонд створюється шляхом щорічного відрахування у розмірі не менше п’яти відсотків чистого прибутку ломбарду.

2. Ломбард створює інші фонди та резерви відповідно до закону або установчих документів.

Стаття 17. Вимоги щодо збереження конфіденційної інформації

1. Інформація про діяльність ломбарду та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала відомою ломбарду і розголошення якої може спричинити матеріальну та/або моральну шкоду клієнту, є конфіденційною. 

Конфіденційною, зокрема, є інформація про: 

1) операції, які були проведені на користь клієнтів ломбарду, здійснені ними правочини;

2) фінансово-майновий стан клієнтів ломбарду;

3) системи охорони ломбарду;

4) господарську діяльність клієнтів ломбарду;

5) звітність щодо конкретного ломбарду, крім тієї, яка розкривається відповідно до законодавства або підлягає поширенню за рішенням ломбарду;

6) коди, що використовуються ломбардами для захисту інформації.

Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою Уповноваженому органу під час здійснення ним нагляду за діяльністю ломбарду, є конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню. 

2. Ломбарди та їх посадові особи зобов’язані забезпечити збереження конфіденційної інформації шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації; 

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять конфіденційну інформацію; 

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації.

3. Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами: 

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; 

2) на письмову вимогу суду або за рішенням (ухвалою, постановою) суду; 

3) органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, органам доходів і зборів –на їх письмову вимогу стосовно надання ломбардом фінансових кредитів та інших послуг конкретній фізичній особі, фізичній особі-підприємцю у разі початку кримінального провадження щодо певної фізичної особи,  з обов'язковим посиланням на найменування (номер) кримінального провадження;

4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на його запит щодо фінансових операцій, які  стали об’єктом аналізу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій;

5) органам Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу при виконанні завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;

6) органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану операцій конкретного клієнта ломбарду; 

7) Уповноваженому органу та іншим державним органам у випадках, визначених законами. 

4. Вимога відповідного державного органу щодо отримання конфіденційної інформації повинна: 

1) викладатися на бланку державного органу; 

2) видаватися за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 

3) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації, та мету її отримання. 

5. Ломбард має право надавати конфіденційну інформацію іншим ломбардам або банкам в обсягах, необхідних для надання кредитів. 

6. Обмеження стосовно отримання конфіденційної інформації, передбачені цією статтею, не поширюються на працівників Уповноваженого органу, які в межах повноважень, наданих Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, здійснюють наглядові функції, пов’язані з діяльністю ломбардів. 

7. Положення цієї статті не поширюються на випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму інформації про фінансові операції у передбачених законом випадках.

8. Матеріали, що подаються для проведення аналізу або перевірки, а також відомості та документи про фінансовий, майновий стан юридичних та фізичних осіб, що стали відомі Уповноваженому органові при здійсненні нагляду, становлять професійну таємницю і можуть бути використані лише для виконання Уповноваженим органом його функцій, у тому числі щодо законодавчо встановленого порядку обміну інформацією.

9. Посадові особи Уповноваженого органу у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є конфіденційною інформацією, несуть відповідальність, передбачену законом. 

Стаття 18. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів

1. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює Уповноважений орган згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також інші  державні органи  відповідно до їх повноважень. 

Стаття 19. Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ 

1. Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Уповноваженого органу

2. Підстави для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ визначаються нормативно-правовими актами Уповноваженого органу. 

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпунктів 2–3 пункту 2 цієї статті, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) частину першу статті 25 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642) доповнити словами "у встановленому законом порядку";

2) в абзаці другому частини четвертої статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2003 р., № 39, ст. 332) слова "не викуплені з-під застави" виключити;

3) у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

частину першу статті 151 викласти в такій редакції:

"1. Для забезпечення проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансовій установі вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи обирає форму його організації:

утворення в складі фінансової установи структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю); 

 визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);

визначення особи, яка відповідає вимогам, встановленим державними органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та на договірних засадах проводитиме внутрішній аудит (контроль) фінансової установи.";

статтю 28 доповнити частиною 23 наступного змісту:

приймає рішення про врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу, до власного капіталу фінансової установи;

пункт 3 частини першої статті 34 доповнити словами "за винятком випадків, встановлених законом".

3. Ломбарди, утворені до набрання чинності цим Законом, зобов’язані протягом шести місяців з дня набрання ним чинності:

привести статутний (складений), власний капітал та свої установчі документи у відповідність з цим Законом;

затвердити правила ломбардної діяльності відповідно до вимог цього Закону;

привести свою діяльність у відповідність з цим Законом.

4. До чинних договорів, укладених з клієнтами ломбарду до набрання чинності цим Законом, до закінчення дії таких договорів або їх припинення згідно з їх умовами, застосовується законодавство, чинне на день укладення таких договорів. 

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 229 гостей та 0 користувачів