Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацфінпослуг оприлюднено проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що втратило чинність, ро

Нацфінпослуг оприлюднено проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7»

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг,- Проект розпорядження розроблений з метою зменшення ризиків неплатоспроможності кредитних спілок через встановлення адекватних поточному стану розвитку рику кредитної кооперації вимог до нормативів капіталу кредитної спілки та інших обов’язкових вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_______________№_________

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок

Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини 1 статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 20, 21 Закону України "Про кредитні спілки" (далі – Закон), підпунктів 18, 20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це положення призначене для забезпечення стабільної діяльності кредитних спілок, своєчасного виконання ними зобов'язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних спілок.

1.2. Цим положенням встановлюються вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, та є обов’язковими для виконання всіма кредитними спілками:

1.2.1. Нормативи достатності капіталу:

норматив фінансової стійкості (К1);

норматив достатності регулятивного капіталу (К2);

буфер запасу регулятивного капіталу (Б);

1.2.2. Нормативи кредитного ризику:

норматив кредитного ризику (К3);

норматив кредитного ризику (К4);

норматив концентрації кредитних ризиків (К5).

1.2.3. Норматив запасу ліквідності (К6);

1.2.4. Вимоги, що обмежують ризики кредитних спілок за операціями з фінансовими активами;

1.2.5. порядок формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та порядок покриття збитків;

1.3. Нормативи Б та К4, вимоги пункту 5.2 цього Положення не застосовуються до об’єднаних кредитних спілок.

1.4. Визначення понять:

балансова вартість активів це сума, за якою актив визнають у фінансовій звітності після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності відповідно до законодавства;

капітал кредитної спілкице капітал кредитної спілки в розумінні статті 20 Закону України «Про кредитні спілки»;

обов’язкові пайові, додаткові пайові та цільові внески членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки) – це зворотні внески членів кредитної спілки, які член кредитної спілки сплачує у грошовій формі без укладання договору у розмірах, строки та в порядку, що визначені статутом кредитної спілки. Внесення таких внесків підтверджується платіжним документом відповідно до законодавства України (зокрема касовим документом кредитної спілки або банку, яким оформляється відповідна касова операція тощо). Видача кредитною спілкою в таких випадках інших документів не передбачених законодавством, у тому числі свідоцтв, сертифікатів, договорів є порушенням законодавства;

регулятивний капіталце власний капітал кредитної спілки, до якого можуть бути включені обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки. Інші зворотні внески членів кредитної спілки або третіх осіб відносно яких у кредитної спілки є зобов’язання щодо їх повернення відповідно до закону або договору не можуть бути віднесені до регулятивного капіталу кредитної спілки;

внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк та під процент на умовах повернення вкладу у строк, встановлений у договорі;

внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу – грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на письмову вимогу члена та/або з правом отримання частини вкладу.

Якщо в договорі не встановлений  строк (термін) виконання кредитною спілкою письмової вимоги члена щодо повернення вкладу, то кредитна спілка повинна виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред'явлення письмової вимоги;

резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (далі - РЗПВ) – резерв, що формується кредитною спілкою з метою покриття передбачуваних збитків кредитної спілки від неповернення кредитів, включаючи нараховані, але несплачені проценти;

кредитний ризик – ризик того, що член кредитної спілки, який отримав від кредитної спілки кредит, не зможе виконати взяті на себе зобов’язання за договором кредиту і це спричинить кредитній спілці виникнення фінансового збитку;

ліквідність – здатність кредитної спілки забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань, а також сумами інших джерел і напрямів використання коштів кредитною спілкою;

реструктуризація – зміна істотних умов за первісним договором кредиту шляхом укладання додаткового договору з членом кредитної спілки у зв’язку з фінансовими труднощами члена кредитної спілки (за визначенням кредитної спілки) та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов’язань за договором (зміна процентної ставки; скасування (повністю або частково) нарахованих і несплачених членом кредитної спілки фінансових санкцій (штрафу, пені) за несвоєчасне внесення платежів; зміна графіка погашення кредиту (строків і сум погашення основного кредиту, сплати процентів);

особа, пов’язана з членом кредитної спілки, – чоловік або дружина члена кредитної спілки, прямі родичі члена кредитної спілки (батько, мати, діти), а у випадку якщо член кредитної спілки входить до органів управління кредитної спілки (крім загальних зборів), пов’язаною з ним особою також є особа відповідно до визначення "пов’язана особа" у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Інші поняття, які вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

Розділ 2. Нормативи достатності капіталу

2.1. Норматив фінансової стійкості (К1).

Норматив фінансової стійкості визначається як співвідношення капіталу кредитної спілки до суми її загальних зобов’язань.

Нормативне значення нормативу К1 має бути не менш ніж 10 відсотків.

2.2. Норматив достатності регулятивного капіталу (К2).

Норматив достатності регулятивного капіталу (К2) встановлюється для запобігання надмірному перекладанню кредитного ризику та ризику неповернення активів на членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитні рахунки у кредитній спілці, а також інші зворотні внески.

Норматив достатності регулятивного капіталу (К2) визначається як співвідношення регулятивного капіталу до балансової вартості активів кредитної спілки.

Значення нормативу достатності регулятивного капіталу (К2) має становити не менше ніж 7 відсотків.

2.4. Норматив "Буфер запасу регулятивного капіталу (Б)".

2.4.1. Кредитна спілка формує буфер запасу регулятивного капіталу (Б) понад нормативне значення нормативу достатності регулятивного капіталу (К2).

2.4.2. Норматив "Буфер запасу регулятивного капіталу (Б)" виконується кредитною спілкою, якщо регулятивний капітал кредитної спілки, зменшений на розмір 7 відсотків від балансової вартості активів кредитної спілки, - не менший за розрахунковий буфер запасу регулятивного капіталу для такої кредитної спілки.

Якщо розрахунковий буфер запасу регулятивного капіталу більший за 5 відсотків від балансової вартості активів кредитної спілки, то для такої кредитної спілки розрахунковий буфер запасу регулятивного капіталу береться за 5 відсотків від балансової вартості активів кредитної спілки.

2.4.3. Розрахунковий буфер запасу регулятивного капіталу розраховується як сума таких складових:

буфер запасу (Б1);

буфер запасу (Б2);

контрциклічний буфер (Б3).

2.4.4. Буфер запасу (Б1).

Буфер запасу (Б1) розраховується від балансової вартості активів наступним чином:

до 31.12.2018

дорівнює нулю;

з 31.12.2018

у розмірі 0,1 відсотка за кожну окрему адміністративно-територіальну одиницю визначену в абз. 2 ст. 133 Конституції України, в якій знаходяться відокремлені підрозділи кредитної спілки крім адміністративно-територіальної одинці, в якій знаходиться кредитна спілка як юридична особа;

2.4.5. Буфер запасу (Б2).

Буфер запасу (Б2) призначений для формування додаткового регулятивного капіталу у тих кредитних спілках, які мають системне значення для ринку кредитної кооперації України з огляду на розмір залучених внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

Кредитна спілка розраховує буфер запасу (Б2) починаючи з першої звітної дати, на яку залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки перевищив 30 мільйонів гривень:

Буфер запасу (Б2) розраховується наступним чином:

до 31.12.2018

дорівнює нулю;

з 31.12.2018

у розмірі 1%;

з 31.12.2019

у розмірі 1%, якщо залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки становить від 30 мільйонів гривень до 50 мільйонів гривень;

у розмірі 2%, якщо залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки становить понад 50 мільйонів гривень;

Відсотки зазначені у цьому пункті розраховуються від балансової вартості активів кредитної спілки.

2.4.6. Контрциклічний буфер (Б3) встановлюється Нацкомфінпослуг в розмірі від нуля до 2,5 відсотків від балансової вартості активів кредитної спілки.

Розмір контрциклічного буфера капіталу встановлюється відповідним рішенням Нацкомфінпослуг для всіх кредитних спілок в разі суттєвого зростання (більш ніж в 1,25 разів) протягом року діяльності кредитних спілок з надання кредитів (співвідношення загальної залишку зобов’язань перед кредитними спілками за кредитними договорами станом на кінець та станом на початок календарного року). Зазначене рішення Нацкомфінпослуг повинно містити, зокрема розмір буфера та дату його запровадження.

Розділ 3. Нормативи кредитного ризику

3.2. Норматив кредитного ризику (К3) визначається як співвідношення розміру наданого кредиту, одному члену кредитної спілки, до капіталу кредитної спілки.

Якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг, контрциклічний буфер (Б3) дорівнює нулю.

Значення нормативу кредитного ризику (К3) має бути не більше ніж 20 відсотків.

3.3. Норматив кредитного ризику (К4) визначається як співвідношення загальної суми залишку зобов’язань за кредитними договорами члена кредитної спілки та осіб, які з ним пов’язані, до капіталу кредитної спілки.

3.1. Нормативи кредитного ризику установлюються з метою обмеження ризиків, що виникають внаслідок невиконання окремими членами або групою членів кредитної спілки своїх зобов’язань перед кредитною спілкою.

Нормативне значення нормативу кредитного ризику (К4) має бути не більше ніж 25 відсотків.

3.4. Норматив концентрації кредитних ризиків (К5).

Норматив концентрації кредитних ризиків (К5) розраховується як відношення суми залишкузобов’язань за кредитами наданими 10-ти членам кредитної спілки з найбільшими такими залишками до загальної суми зобов’язань за усіма кредитами, і має бути не більше ніж 25 відсотків.

Норматив концентрації кредитних ризиків (К5) застосовується до кредитної спілки, якщо загальна кількість кредитів, за якими є залишок зобов’язань, складає 50 і більше.

Норматив концентрації кредитних ризиків (К5) розраховується починаючи з 30.06.2019 року.

Розділ 4. Вимоги до формування кредитною спілкою запасу ліквідності

4.1. Кредитні спілки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів та строковості, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог за договорами внеску (вкладу) на депозитні рахунки та інших кредиторів.

4.2. З цією метою кредитна спілка зобов’язана формувати запас ліквідності шляхом зберігання частини своїх активів у ліквідних активах, визначених цим Розділом.

4.3. Норматив запасу ліквідності (К6) виконується кредитною спілкою якщо різниця між прийнятними активами кредитної спілки та розрахунковим запасом ліквідності більше нуля.

Прийнятними активами кредитної спілки є грошові кошти та їх еквівалентами за виключенням сум, що стосуються коштів, використання яких обмежено.

4.4. Розрахунковий запас ліквідності кредитної спілки складається з наступних показників:

10 відсотків від залишку зобов’язань по договорах внесків (вкладів) на депозитні рахунки;

3 відсотки від різниці між балансовою вартістю активів та залишком зобов’язань по договорах внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

Якщо 10 відсотків від залишку зобов’язань по договорах внесків (вкладів) на депозитні рахунки складає менше ніж сума 3 відсотків від залишку зобов’язань по договорах внесків (вкладів) на депозитні рахунки на строк, 50 відсотків від залишку зобов’язань по договорах внесків (вкладів) на депозитні рахунки на вимогу та 100 відсотків від залишку зобов’язань по договорах внесків (вкладів) на депозитні рахунки строк дії яких закінчився, то для розрахунку запасу ліквідності використовується більше значення.

4.5. Розрахунковий запас ліквідності розраховується відповідно до п.4.4 цього Положення з наступними обмеженнями від розрахункового значення:

до 31.12.2018 року – 50%;

з 31.12.2018 року – 60%;

з 30.06.2019 року – 70%;

з 31.12.2019 року – 80%

з 30.06.2020 року – 90%

з 31.12.2020 року – 100%.

4.6. При цьому кредитна спілка повинна дотримуватись вимоги диверсифікації прийнятних активів, зазначених у п. 4.3. цього Положення відповідно до вимог, встановлених внутрішніми положеннями кредитної спілки, але в будь-якому випадку розміщувати такі прийнятні активи в одній юридичній особі в обсязі, що не перевищує 5% від загальної суми балансової вартості активів.

Розділ 5. Вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами

5.1. Кредитна спілка повинна дотримуватись умови, що її зобов'язання перед одним членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки.

5.2. Загальна сума залучених на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

5.3. Сума залишку зобов'язань членів кредитної спілки, окрім об'єднаної кредитної спілки, перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, не може перевищувати суму регулятивного капіталу.

5.4. Кредитна спілка, яка має ліцензію на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо їх наступного повернення з метою обмеження ризиків невиконання своїх зобов’язань перед членами кредитної спілки повинна припинити залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки з моменту, коли вона потрапляє хоча б під одну з наступних ознак:

значення нормативу достатності регулятивного капіталу (К2) становить менше 2 відсотків;

кредитна спілка протягом п’яти робочих днів та більше не виконує законну письмову вимогу члена кредитної спілки щодо повернення внеску (вкладу) (або його частини) та/або відсотків за зобов’язаннями відповідно до умов договорів залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

Зазначені в цьому пункті обмеження діють до моменту усунення ознак, які їх спричинили.

З моменту виникнення до моменту зняття в кредитній спілці обмежень, встановлених цим пунктом, кредитна спілка повинна також обмежити свою діяльність в частині видачі кредитів сумою повернених нею членам кредитної спілки в цей період внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

Норми цього пункту щодо обмежень ризиків кредитної спілки не застосовується до кредитної спілки, якщо Нацкомфінпослуг затверджено план відновлення фінансової стабільності такої кредитної спілки, в якому передбачено залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки та видачу кредитів, але в розмірі, що не перевищує заплановані значення при умові поточного виконання такого плану.

Розділ 6. Порядок формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

6.1. Кредитною спілкою згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) формується резерв у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів, складовою якого є резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (далі – РЗПВ) з метою покриття втрат від неповернення кредитів внаслідок реалізації кредитного ризику.

Розмір, у якому формується РЗПВ залежить від розміру кредитного ризику за договорами кредиту.

Цей Розділ встановлює мінімальні вимоги до кредитних спілок щодо визначення розміру РЗПВ.

Кредитна спілка повинна передбачити у свої внутрішніх положеннях порядок визначення розміру кредитного ризику за договорами кредитів.

6.2. Кредит вважається простроченим, якщо станом на дату, визначену умовами кредитного договору, очікуваний платіж не надійшов повністю або надійшов частково. До суми очікуваного платежу відносяться сума кредиту та проценти залежно від умов договору кредиту.

6.3. Для розрахунку РЗПВ будь-який кредит відноситься до певного рівня прострочення за наступними ознаками:

під наглядом

– якщо прострочення очікуваного платежу за кредитом на дату визначення простроченості становить від 0 до 30 днів включно;

1-й рівень

якщо прострочення очікуваного платежу за кредитом на дату визначення простроченості становить від 31 до 60 днів включно;

2-рівень

– якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 61 до 90 днів включно;

3-й рівень

якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 91 до 180 днів включно;

4-й рівень

– якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить понад 180 днів.

6.4. Кількість днів простроченості рахується в календарних днях на звітну дату, починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося погашення зобов’язання в термін, передбачений договором. Якщо кількість календарних днів прострочення за основною сумою боргу та за нарахованими процентами відрізняється, то приймається більша за значенням кількість календарних днів прострочення.

6.5. Особливості визначення рівня простроченості за кредитом, а саме:

кредитна спілка визначає єдину категорію рівня простроченості кредиту за кількома кредитами щодо одного члена кредитної спілки, використовуючи найвищу;

кредитна спілка у разі зміни умов договору кредиту, пов’язаних із реструктуризацією кредиту, або щодо збільшення строків користування кредитом, не пов’язаних із реструктуризацією кредиту, класифікує такі кредити за рівнем простроченості згідно з початковими умовами договору кредиту;

кредитна спілка класифікує кредит за 3-м рівнем простроченості, якщо більше ніж 50 відсотків зобов’язань за договором кредиту прострочено понад 90 днів;

кредитна спілка може класифікувати кредит та проценти за більш високою категорією ніж це визначено вище, якщо внаслідок оцінки (аналізу) кредиту відповідно до вимог МСФЗ, включаючи ситуацію з вартістю застави, фінансового стану боржника, витрат на компенсацію боргових зобов’язань (в тому числі судові витрати тощо), або інших умов, які могли б призвести до збільшення кредитного ризику, прогнозується більше збитків, ніж передбачено рівнем простроченості кредиту згідно з класифікацією, наведеною вище.

6.6. Розмір необхідного РЗПВ кредитна спілка визначає як сума РЗПВ сформованого за кожним договором кредиту окремо.

РЗПВ за конкретним договором кредиту визначається за формулою:

РЗПВ = П * Н + ПП, де

П - залишокзобов’язань за простроченим кредитом;

ПП – залишок зобов’язаньза нарахованими але не сплаченими процентами.

Н - норматив резервування.

Норматив резервування залежить від рівня простроченості кредиту:

а) під наглядом – 0 відсотків;

б) 1-й рівень  – 25 відсотків;

в) 2-й рівень  – 55 відсотків;

г) 3-й рівень  – 75 відсотків;

д) 4-й рівень   - 100 відсотків.

Розрахована сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок порівнюється з розміром сформованого резерву за станом на початок періоду і відповідно до виявленого відхилення здійснюється поповнення або зменшення розміру резерву.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок може формуватися в більшому розмірі, ніж сума необхідного резервування, але не може бути більшим за суму залишку зобов’язань за простроченим кредитами на таку саму дату.

6.7. Кредитна спілка має право списати за рахунок сформованого нею резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок заборгованість за кредитом відповідно до законодавства та внутрішніх положень кредитної спілки.

Розділ 7. Порядок розподілу доходу та покриття збитків

7.1. Кредитна спілка здійснює розподіл нерозподіленого доходу, що залишається у її розпорядженні за підсумками фінансового року, між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів), - за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки. При цьому в першу чергу необхідно забезпечити достатній рівень регулятивного капіталу. В протоколі загальних зборів, яким оформляється таке рішення, має бути зазначена сума прибутку, яку використовують на виплату таких відсотків (процентів), розмір, порядок та терміни виплати відсотків (процентів) членів кредитної спілки на пайові внески.

7.2. Кредитній спілці забороняється розподіляти прибуток та виплачувати відсотки (проценти) на пайові внески між членами кредитної спілки, а також здійснювати благодійну діяльність, якщо кредитна спілка не виконує нормативи достатності регулятивного капіталу (К2) або буферу запасу регулятивного капіталу (Б), або якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативів достатності регулятивного капіталу (К2) або буферу запасу регулятивного капіталу (Б).

Зазначена норма не застосовується до кредитної спілки, якщо Нацкомфінпослуг затверджено план відновлення фінансової стабільності такої кредитної спілки, в якому передбачено виплату доходу на пайові внески, але в розмірі, що не перевищує заплановані значення при умові поточного виконання такого плану.

7.3. Сума прибутку, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках за їх наявності. Решта прибутку розподіляється на обов'язкові пайові членські внески.

7.5. Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки приймається спостережною радою кредитної спілки  за результатами звітного року у порядку, визначеному статутом кредитної спілки, рішенням загальних зборів кредитної спілки відповідно до законодавства та цього Положення.

7.6. Покриття збитків, які не можуть бути покриті за рахунок надходжень поточного року здійснюється з урахуванням наступної черговості:

1) залишку нерозподіленого прибутку;

2) резервного капіталу;

3) додаткового капіталу, крім цільових внесків членів у додатковий капітал;

4) цільових внесків членів кредитної спілки в додатковий капітал;

5) додаткових пайових членських внесків у пайовий капітал;

6) обов’язкових пайових членських внесків у пайовий капітал.

Якщо залишок непогашеної суми збитків менший за залишок членських внесків, за рахунок яких він має бути погашений, то здійснюється пропорційне зменшення суми відповідного виду внесків кожного члена кредитної спілки.

Покриття збитків за рахунок зворотних внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитних рахунках) здійснюється за умови якщо це передбачено статутом кредитної спілки.

Директор департаменту

регулювання та нагляду

за кредитними установами                                                           Невінчаний І.С.

Джерело інформації: офіційний сайтНацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 207 гостей та 0 користувачів