Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ – внесено зміни до Положення про електронні гроші в Україні 

НБУ – внесено зміни до Положення про електронні гроші в Україні 

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку України, - Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансового моніторингу.

Зазначені зміни передбачені Постановою НБУ № 133 від 11 вересня 2020 

Правління Національного банку України ПОСТАНОВА 

11 вересня 2020 року м. Київ No 133 

Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні 

Відповідно до вимог статей 7, 15, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 15 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, статей 1, 11, 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, пов’язаної з випуском та використанням електронних грошей, Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Зміни до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року No 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за No 1336/18631 (зі змінами), що додаються. 

2. Банкам України – емітентам електронних грошей протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою розробити та подати Національному банку України зміни до правил використання електронних грошей та привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року No 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за No 1336/18631 (зі змінами). 

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга Василєва) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України – до відома їхніх комерційних агентів та користувачів електронних грошей. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана. 

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

Інд. 57
Аркуш погодження додається 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України 11 вересня 2020 року No 133 

Зміни до
Положення про електронні гроші в Україні 

1. У главі 1: 

1) у пункті 1.3:
абзац другий викласти в такій редакції:
“використання електронних грошей – сукупність відносин між емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, розповсюдження, розрахунків за товари, переказів між користувачами – фізичними особами, обмінних операцій, приймання агентом з розрахунків електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти, погашення емітентом електронних грошей та поповнення електронних гаманців;”; 

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: 

“електронний гаманець – обліковий запис емітента/оператора/агента/торговця/користувача, що згенерований/створений в процесинговій системі/програмному забезпеченні емітента/оператора для обліку, зберігання та здійснення з електронними грошима операцій, визначених цим Положенням;”. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – двадцять перший уважати відповідно абзацами п’ятим – двадцять другим; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

“електронний пристрій – будь-який носій інформації, який використовується для зберігання електронних грошей;”; 

пункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: 

“засіб поповнення – набір знаків, який дає змогу поповнити електронний гаманець, розміщений на електронному пристрої, електронними грошима на певну суму, та реалізований на будь-якому носії;”. 

У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцять другий уважати відповідно абзацами дев’ятим – двадцять третім; 

в абзаці одинадцятому слова “електронних пристроїв” замінити словами “електронних гаманців”; 

абзаци п’ятнадцятий, сімнадцятий викласти в такій редакції: 

“наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі – наперед оплачена картка) – матеріальний або віртуальний засіб, який забезпечує доступ до електронних грошей, що зберігаються на електронному гаманці;”; 

“оператор електронних грошей (далі – оператор) – юридична особа, інша, ніж емітент, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей;”; 

пункт після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту: 

“програма лояльності – система маркетингових заходів, яка передбачає використання електронних грошей, правила яких узгоджені з Національним банком, з метою винагородження й заохочення покупців – користувачів електронних грошей та стимулювання оплати користувачами товарів торговців, які є учасниками програми лояльності;”. 

У зв’язку з цим абзаци девʼятнадцятий – двадцять третій уважати відповідно абзацами двадцятим – двадцять четвертим; 

абзац двадцять перший виключити; 

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції: 

“1.4. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки. 

Емітент має право надавати своїм клієнтам такі фінансові послуги з використання електронних грошей: 

випуск електронних грошей;
розповсюдження електронних грошей;
надання засобів поповнення електронних гаманців;
обмінні операції з електронними грошима;
погашення та/або приймання електронних грошей в обмін на 

готівкові/безготівкові кошти;
здійснення розрахунків за товари та переказів електронних грошей між 

користувачами – фізичними особами.
Агенти на підставі договору, укладеного з емітентом, мають право 

надавати такі фінансові послуги:
розповсюдження електронних грошей;
надання засобів поповнення електронних гаманців;
обмінні операції з електронними грошима;
приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.”; 

3) у пункті 1.5 слова “та за кожним видом електронного пристрою” замінити словами “чи найменуванням правил використання електронних грошей”. 

2. У главі 2: 

1)абзаци другий та третій пункту 2.2 після слів “з поповнення” доповнити відповідно словами “/агента з розповсюдження”, “/агентом з розповсюдження”; 

2) у пункті 2.3 слова “електронний пристрій” замінити словами “електронний гаманець”; 

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції: “2.4. Емітент зобовʼязаний: 

1) визначати суму електронних грошей, яка не повинна перевищувати 5 000 гривень на електронному гаманці, який не може поповнюватися; 

2) установити обмеження максимальної суми електронних грошей на електронному гаманці користувача, який поповнюється, не вище ніж передбачено в статті 20 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання).”; 

4) главу доповнити новим пунктом такого змісту: “2.9. Емітенту забороняється: 

1)надавати кредит з коштів, які є зобов’язанням цього емітента за випущеними ним електронними грошима; 

2) нараховувати на суму електронних грошей відсотки та/або інший вид доходу, пов’язаного з тривалістю періоду часу, протягом якого користувач, агент, торговець мають їх у своєму розпорядженні; 

3) залучати агентів для випуску електронних грошей.”. 3. У главі 3: 

1) пункти 3.1–3.3, 3.5 викласти в такій редакції: 

“3.1.Емітент має право на підставі договорів залучати агентів для здійснення операцій, визначених цим Положенням. 

Агент (крім банку) зобов’язаний здійснювати операції, пов’язані з використанням електронних грошей, через окремий поточний рахунок, відкритий в емітента. 

Агент, якщо немає відділення емітента в населеному пункті, в якому агент здійснює свою діяльність, має право відкрити окремий поточний рахунок в іншому банку. Агент зобов’язаний під час відкриття окремого поточного рахунку в іншому банку надати такому банку письмову згоду на передавання будь-якої інформації/документів емітенту на його запит щодо фінансових операцій агента. Агент зобов’язаний надати емітенту копію такої згоди. 

Агент зобов’язаний: 

1) підтвердити здійснення операції з приймання та/або видачі готівки користувачу – фізичній особі шляхом надання касового документа; 

2)застосовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування), використання якого узгоджено емітентом з Національним банком. 

Агенту забороняється передавати свої повноваження за агентським договором іншим особам. 

3.2. Емітент та агент з поповнення мають право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних гаманців. 

Емітент/агент з поповнення/агент з розповсюдження має право приймати від користувачів кошти для поповнення електронних гаманців, до яких дають доступ наперед оплачені картки. 

Агент з поповнення/агент з розповсюдження зобов’язаний забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої від користувачів за надані електронні гроші, на окремий поточний рахунок, відкритий в емітента. 

Вимоги абзацу третього пункту 3.2 глави 3 цього Положення не поширюються на агента з поповнення/агента з розповсюдження, який: 

є банком; 

є небанківською фінансовою установою, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків (далі – НФУ); 

одночасно є торговцем у програмі лояльності. 

Агенту з поповнення/агенту з розповсюдження забороняється використовувати готівкові кошти, отримані від користувачів – фізичних осіб, у будь-яких інших цілях, крім унесення їх на окремий поточний рахунок з метою подальшого перерахування емітенту. 

Агент з поповнення/агент з розповсюдження зобовʼязаний ініціювати переказ коштів, отриманих від користувачів для поповнення електронними грошима електронних гаманців, на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів. 

Емітент/агент з розповсюдження/агент з поповнення зобовʼязаний надавати електронні гроші користувачу з моменту внесення користувачем готівкових коштів у касу або ініціювання переказу безготівкових коштів. 

Представництво міжнародної організації має право здійснювати функцію лише агента з розповсюдження. 

3.3. Емітент зобов’язаний з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері ПВК/ФТ) та вимог цього Положення встановити обмеження щодо суми готівкових коштів, що надається користувачу – фізичній особі в обмін на електронні гроші через платіжний пристрій. 

Емітенту забороняється надавати неідентифікованому користувачу – фізичній особі готівкові кошти через платіжний пристрій в обмін на електронні гроші.”; 

“3.5. Агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і НФУ. 

Банк, який є членом/учасником карткової платіжної системи, має право приймати від користувачів електронні гроші, випущені іншими членами/учасниками цієї платіжної системи, до яких дають доступ наперед оплачені картки, в обмін на готівкові кошти та проводити розрахунки за операціями, що здійснені з цими картками. 

Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів – фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів – субʼєктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти. 

Агент з розрахунків зобов’язаний щоденно пред’являти емітенту до погашення електронні гроші, отримані від користувачів і торговців. Порядок здійснення таких розрахунків установлюється правилами використання електронних грошей.”; 

2) пункт 3.7 виключити. 

4. Положення після глави 3 доповнити новою главою 4 такого змісту: “4. Вимоги щодо створення та використання електронних гаманців 

1. Емітент/оператор зобов’язаний перед укладенням договору з користувачем про використання електронних грошей: 

1) інформувати користувача про створення йому електронного гаманця та отримати його згоду; 

2) забезпечити неможливість використання користувачем електронного гаманця до отримання його згоди. 

2. Користувач після отримання інформації про створення електронного гаманця в разі відмови від його створення повинен мати змогу закрити електронний гаманець до початку його використання. 

3. Емітент/оператор зобов’язаний надати користувачу інформацію про: 

1) найменування і місцезнаходження емітента та оператора (юридична адреса, адреса для листування, назва офіційної сторінки в мережі Інтернет); 

2) умови та порядок створення/використання електронного гаманця; 

3) порядок, способи здійснення переказів між користувачами – фізичними особами та оплати за товари електронними грошима; 

4) порядок та місця приймання готівкових/безготівкових коштів в обмін на електронні гроші; 

5) умови та порядок отримання готівкових/безготівкових коштів користувачем в обмін на електронні гроші; 

6) суму та порядок сплати комісійної винагороди користувачем; 

7) порядок досудового врегулювання спорів, подання претензій користувачем та порядок їх розгляду, включаючи інформацію для зв’язку з емітентом і оператором. 

Інформація, зазначена в підпунктах 1–7 пункту 3 глави 4 цього Положення, надається користувачу в письмовій та/або електронній формі, та/або шляхом надання користувачу доступу до такої інформації на вебсайті емітента/оператора. 

4. Електронний гаманець користувача – фізичної особи використовується виключно для таких операцій: 

1) зарахування електронних грошей від: 

емітента/агента з поповнення/агента з розповсюдження, які отримані в обмін на готівкові/безготівкові кошти; 

торговця в разі повернення користувачем – фізичною особою відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” товарів, придбаних за електронні гроші; 

емітента/агента з обмінних операцій, які отримані в результаті обміну електронних грошей одного емітента на електронні гроші іншого емітента; 

2) списання електронних грошей на користь:
торговців для оплати товарів;
емітента для їх погашення на готівкові/безготівкові кошти;
агента з розрахунків для їх обміну на готівкові/безготівкові кошти; емітента/агента з обмінних операцій для їх обміну одного емітента на 

електронні гроші іншого емітента.
Користувачі – фізичні особи, щодо яких ужиті заходи належної перевірки 

клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ, додатково до зазначених у пункті 4 глави 4 цього Положення операцій мають право переказувати електронні гроші іншим ідентифікованим та верифікованим користувачам – фізичним особам з урахуванням вимог та обмежень, визначених законодавством у сфері ПВК/ФТ. 

Користувачам – фізичним особам, щодо яких не вжиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ або верифікація яких проведена спрощеним шляхом та встановлені обмеження щодо використання електронного гаманця лише для оплати товарів або послуг, забороняється здійснювати перекази на користь інших користувачів – фізичних осіб. 

5. Електронний гаманець користувача – суб’єкта господарювання використовується виключно для таких операцій: 

1) зарахування електронних грошей від: 

емітента/агента з поповнення/агента з розповсюдження, які отримані в обмін на безготівкові кошти; 

емітента/агента з обмінних операцій, які отримані в результаті обміну електронних грошей одного емітента на електронні гроші іншого емітента; 

2) списання електронних грошей на користь:
торговців для оплати товарів;
емітента для погашення на безготівкові кошти;
агента з розрахунків для обміну на безготівкові кошти;
емітента/агента з обмінних операцій для їх обміну на електронні гроші іншого емітента. 

6. Електронний гаманець торговця використовується виключно для таких операцій: 

1) зарахування електронних грошей від:
користувачів за реалізовані товари;
емітента/агента з розрахунків для переказу користувачам – фізичним особам у разі повернення ними відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” товарів, придбаних за електронні гроші; 

2) списання електронних грошей на користь: 

користувачів – фізичних осіб у разі повернення ними відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” товарів, які придбані за електронні гроші; 

емітента для погашення електронних грошей на безготівкові кошти; агента з розрахунків для обміну на безготівкові кошти.
Порядок придбання електронних грошей торговцем в емітента/агента з розрахунків для їх переказу користувачам – фізичним особам у разі повернення ними відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” товарів установлюється емітентом у правилах використання електронних грошей. 

7. Електронний гаманець агента з поповнення/агента з розповсюдження використовується виключно для таких операцій: 

1) зарахування електронних грошей від емітента в обмін на безготівкові кошти, перераховані цими агентами емітенту; 

2) списання електронних грошей на користь:
користувачів – фізичних осіб в обмін на готівкові/безготівкові кошти; користувачів – суб’єктів господарювання в обмін на безготівкові кошти; 

емітента для погашення на безготівкові кошти. 

8. Електронний гаманець агента з розрахунків використовується виключно для таких операцій: 

1) зарахування електронних грошей від:
користувачів – фізичних осіб в обмін на готівкові/безготівкові кошти; користувачів – суб’єктів господарювання в обмін на безготівкові кошти; торговців для обміну на безготівкові кошти;
емітента для надання їх торговцям з метою повернення користувачам – фізичним особам за товар; 

2) списання електронних грошей на користь: 

торговців у разі повернення користувачами – фізичними особами відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” товарів, які придбані за електронні гроші; 

емітента для погашення на безготівкові кошти. 

9. Електронний гаманець агента з обмінних операцій використовується виключно для таких операцій: 

1) зарахування електронних грошей від: 

користувачів для здійснення обмінних операцій з електронними грошима, випущених одним емітентом, на електронні гроші іншого емітента; 

емітента в обмін на безготівкові кошти; 

2) списання електронних грошей на користь:
користувачів для здійснення обмінних операцій;
емітента для погашення електронних грошей емітентом на безготівкові кошти. 

10. Електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях користувачів, торговців, агентів, використовувати для інших операцій забороняється.”. 

У зв’язку з цим пункти 4.1, 4.2, 5.1–5.6 та глави 4–8 уважати відповідно пунктами 5.1, 5.2, 6.1–6.6 та главами 5–9. 

5. У главі 6: 

1) пункти 6.1–6.4 викласти в такій редакції: 

“6.1. Емітент має право самостійно забезпечувати здійснення операцій з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконання ними операційних, інформаційних або інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей. Оператор має бути резидентом. 

Юридична особа має право виконувати функції оператора після внесення її до Реєстру як оператора послуг платіжної інфраструктури, крім випадків, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань реєстрації платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури. 

6.2.Емітент/оператор на підставі договору з емітентом зобов’язаний забезпечити: 

1)фіксування всіх трансакцій з електронними грошима між користувачами, торговцями, агентами, емітентом та оператором за допомогою технічних засобів, із зазначенням форм оплати (готівкові/безготівкові кошти) під час приймання готівкових/безготівкових коштів в обмін на електронні гроші, погашення та/або приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти, обмінних операцій; 

2) зберігання протягом п’яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації. 

Емітент зобов’язаний протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення використання послуг оператора в письмовій формі повідомити про це Національний банк. 

6.3. Емітент зобов’язаний забезпечити: 

1) організаційні, процедурні заходи та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству; 

2) систему захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, використання та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання; 

3) контроль за операціями з електронними грошима, що здійснюються виключно на території України; 

4) заходи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (далі – заходи у сфері ПВК/ФТ). 

6.4. Емітент зобов’язаний забезпечити контроль за дотриманням: 

1) користувачами, торговцями, оператором та агентами під час здійснення операцій з електронними грошима вимог цього Положення та правил використання електронних грошей; 

2)агентом з розповсюдження/агентом з поповнення визначених цим Положенням вимог щодо зарахування готівки, отриманої від користувачів – фізичних осіб за надані електронні гроші, на їх окремі поточні рахунки. 

Порядок контролю встановлюється правилами використання електронних грошей.”; 

2) главу доповнити двома новими пунктами такого змісту: “6.7. Емітент зобов’язаний забезпечити: 

1) здійснення належної перевірки користувача до створення йому електронного гаманця в порядку, установленому законодавством у сфері ПВК/ФТ; 

2) супроводження операції з використанням електронних грошей, інформацією про платника (ініціатора переказу) та про отримувача коштів відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ. 

Відповідальність за неналежне здійснення агентами заходів у сфері ПВК/ФТ покладається на емітента. 

6.8. Емітент за умови застосування достатніх заходів щодо виявлення незвичних або підозрілих операцій та, якщо немає ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими операціями, має право не здійснювати належної перевірки користувача – фізичної особи в таких випадках: 

1) ініціювання операцій з електронними грошима здійснюється з використанням наперед оплаченої картки карткових платіжних систем та виконується кожен з таких заходів щодо зменшення ризиків: 

електронний гаманець відкривається та використовується виключно для оплати товарів і послуг; 

електронний гаманець може одноразово поповнюватися шляхом унесення готівкових або перерахування безготівкових коштів; 

електронний гаманець не поповнюється електронними грошима, що надходять від неідентифікованих користувачів; 

електронний гаманець поповнюється та використовується на загальну максимальну суму платежів не більше ніж 5 000 гривень. 

Емітент зобов’язаний забезпечити здійснення ідентифікації, верифікації користувача – фізичної особи-держателя наперед оплаченої картки карткових платіжних систем під час виплати цьому користувачу готівкових коштів/переказу безготівкових коштів на його рахунок у результаті погашення електронних грошей; 

2) здійснення фізичною особою оплати товарів готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу з використанням емітентом електронного гаманця (технічного/транзитного), що відкривається одноразово виключно для технологічного проведення цієї операції, та за умови виконання емітентом відповідних вимог щодо супроводження інформацією переказу коштів готівкою або супроводження інформацією переказу з використанням електронних платіжних засобів, передбачених у статті 14 Закону про запобігання, на всьому шляху руху коштів від платника (покупця) до отримувача (продавця) із зазначенням у призначенні платежу, що оплата здійснюється за товар. Номер електронного технічного/транзитного гаманця не є інформацією, що може використовуватися під час супроводження переказу.”. 

6. У главі 7: 

1) у пункті 1: 

в абзаці другому слова “Банк, що є членом/учасником платіжної системи і внесений Національним банком до Реєстру” замінити словами “Банк, що внесений Національним банком до Реєстру як член/учасник карткової платіжної системи”; 

пункт доповнити десятьма новими абзацами такого змісту: 

“Заявник/заявник-член/учасник платіжної системи подає до Національного банку електронні документи з кваліфікованим електронним підписом керівника або оригінали документів на паперових носіях одночасно з електронними копіями цих документів (далі – електронні копії документів). 

Електронні копії документів подаються до Національного банку одночасно із запевненням на паперовому носії про відповідність поданих електронних копій документів оригіналам на паперових носіях, підписаних керівником. 

Національний банк у разі отримання електронних копій документів має право додатково вимагати від заявника/заявника-члена/учасника платіжної системи подання цих документів на паперових носіях. 

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані керівником та не містити виправлень або неточностей. 

Електронні копії документів, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають створюватися з дотриманням вимог глави 7 цього Положення та у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів. 

Сканування зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог: 

1) формат готового файла – pdf; 

2) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл; 

3) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi. 

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флешнакопичувачах].”; 

2) у пункті 2:
підпункт 2 викласти в такій редакції: 

“2) правила використання електронних грошей, які мають містити положення про: 

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему та опис усіх грошових та інформаційних потоків (уключаючи схематичне зображення); 

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками під час використання електронних грошей; 

систему захисту інформації, що включає опис порядку розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів під час використання електронних грошей, механізму забезпечення захисту інформації під час зберігання електронних грошей на електронних гаманцях; 

порядок автентифікації та захисту інформації на всіх ланках обміну інформаційними потоками, уключаючи назву алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами; 

порядок ужиття заходів у сфері ПВК/ФТ;”; підпункт 5 виключити; 

3) пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Заявник – член/учасник платіжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку: 

1) інформацію, яка має містити опис порядку здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими учасниками платіжної системи, агентами, користувачами та торговцями, що має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків; 

2) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами.”. 

7. У главі 8: 

1)підпункт 3 пункту 2 доповнити словами “або з дати надання Національному банку інформації, яка свідчить про те, що емітент не здійснює діяльності з випуску електронних грошей та їх використання”; 

2) пункт 3 доповнити словами “та виключає емітента з переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей, що розміщений на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку”. 

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 191 гість та 0 користувачів