Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ - внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен

НБУ - внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку України з метою проведення безперервного діалогу з учасниками ринку, щодо яких проводяться перевірки, регулятор унормував практику проведення колегіальних зустрічей з представниками фінансових установ під час здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу.

Зустрічі проводяться до початку перевірки та після її завершення. Також вони можуть проводитися під час виїзної перевірки/безвиїзного нагляду (за ініціативою НБУ або установ). На цих зустрічах сторони можуть обговорити будь-які питання щодо організації проведення перевірок, їхніх результатів, зафіксованих порушень, виявлених проблем та наданих рекомендацій.Крім того, змінами передбачено, що представники установ, щодо яких проводилися перевірки, за їхньою ініціативою або ініціативою НБУ, можуть брати участь в засіданнях Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет).

На цих засіданнях розглядаються попередні результати здійсненого нагляду з питань фінансового моніторингу, рекомендації щодо усунення виявлених порушень та пропозиції щодо застосування адекватних заходів впливу. Присутні на засіданні представники фінансових установ зможуть особисто надати пояснення щодо обставин та виявлених фактів порушень для врахування регулятором під час ухвалення колегіальних рішень про заходи впливу в межах повноважень Комітету.

Крім зазначених оновлень, Національний банк затвердив й інші зміни до Положення №197, про які попередньо повідомляв. Так, регулятор врахував пропозиції установ та збільшив вдвічі – з 10 до 20 календарних днів – строк інформування про початок виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу, а також зафіксував завчасне надання учасникам ринку переліку питань, що підлягають виїзній перевірці.

Піклуючись про розвиток електронного документообігу в банківській системі, Національний банк передбачив можливість надавати довідку чи акт за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу в електронному вигляді.

Також за результатами співпраці з банківською спільнотою та з метою впровадження ефективних інструментів здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу Національний банк затвердив перелік типових форм відповідей на запити, що використовуються з метою проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу. Використання зазначених типових форм дозволить банкам скоротити час на підготовку інформації на запити Національного банку та сприятиме якісному здійсненню нагляду.

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

Наводимо текст Постанови НБУ від 22 серпня 2019 року м. Київ No 111

Правління Національного банку України П ОС Т А Н О В А

22 серпня 2019 року м. Київ No 111

Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 3 і 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій Національного банку України (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Правління Національного банку України постановляє:

1.Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року No 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за No 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року No 499) (зі змінами), що додаються.

Офіційно опубліковано 28.08.2019

2 Департаменту фінансового моніторингу (Ігор Береза) після офіційного опублікування довести до відома банків та установ України інформацію про прийняття цієї постанови.

3.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова Яків СМОЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України 22 серпня 2019 року No111

Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. У розділі I:

1) у пункті 2:
підпункти 5, 6 виключити;
підпункт 13 викласти в такі
й редакції:
“13) позапланова ви
їзна перевірка – виїзна перевірка, яка проводиться

відповідно до наказу, підписаного Головою Національного банку або заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту.”;

2) розділ після пункту 3 доповнити трьома новими пунктами 31– 33 такого змісту:

“31. Перевірки здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, результатів проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.

32. До початку виїзної перевірки проводиться зустріч із керівниками банку/установи за участю керівника/керівників Національного банку, керівника інспекційної групи, керівника/керівників Департаменту, інших працівників Департаменту/інших підрозділів Національного банку (за потреби).

Після завершення виїзної перевірки/безвиїзного нагляду проводиться зустріч за участю керівників банку/установи, керівника/керівників Національного банку, керівника інспекційної групи, керівника/керівників Департаменту, інших працівників Департаменту/інших підрозділів Національного банку.

Зустріч із керівниками банку/установи також може проводитися під час виїзної перевірки/безвиїзного нагляду (за ініціативою Національного банку або за письмовим клопотанням банку/установи).

Під час зустрічей із керівниками банку/установи можуть бути обговорені питання щодо:

1) організації проведення виїзної перевірки;

2) результатів виїзної перевірки/безвиїзного нагляду;

3) фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу/ознак здійснення ризикової діяльності;

4) пояснень, обґрунтованих заперечень банку/установи щодо обставин, фактів порушень, виявлених під час здійснення нагляду;

5) інших питань, пов’язаних із проведенням виїзної перевірки/безвиїзного нагляду (за потреби).

Після прийняття Національним банком рішення щодо необхідності проведення зустрічі до банку/установи направляється лист, підписаний керівником Національного банку, із зазначенням місця, дати та часу її проведення.

Обговорення питань, визначених у пункті 32 розділу І цього Положення, може бути проведено за допомогою телефонного зв’язку та/або відеозв’язку за участю осіб, зазначених в абзаці першому пункту 32 розділу І цього Положення.

На зустріч із керівниками банку/установи може бути запрошено члена наглядової/спостережної ради банку/установи.

33. Департамент на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет) вносить:

1) матеріали/інформацію про результати проведеної виїзної перевірки/безвиїзного нагляду для прийняття ним рішень, надання рекомендацій/пропозицій [щодо кваліфікації порушень/установлення недоліків/надання рекомендацій щодо їх усунення (за наявності), наявності/відсутності ознак здійснення ризикової діяльності, встановлення рівня управління ризиками банку в частині здійснення достатніх заходів для дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (за результатами виїзної перевірки)]. За результатами такого розгляду з урахуванням рішень/рекомендацій/пропозицій Комітету складається довідка про виїзну перевірку/акт, яка/який підписується та подається банку/установі відповідно до вимог, зазначених у розділах II та IV цього Положення;

2) пропозиції щодо застосування/незастосування до банку/установи адекватних заходів впливу для прийняття Комітетом рішення в межах його повноважень.

На засідання Комітету з питань, зазначених в підпунктах 1, 2 пункту 33 розділу І цього Положення, може/можуть бути запрошений/запрошені представник/представники банку/установи за пропозицією Національного банку або за письмовим клопотанням банку/установи для надання пояснень, обґрунтованих заперечень щодо обставин, фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, ознак здійснення ризикової діяльності, виявлених під час здійснення нагляду.”.

2. У розділі II:

1) пункти 7–10, 12, 15 викласти в такій редакції:

“7. До Плану включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначає Департамент відповідно до пункту 31 розділу І цього Положення.

8. Планові виїзні перевірки банків/установ проводяться на підставі наказу про проведення планової виїзної перевірки (далі – наказ про планову перевірку), підписаного керівником Національного банку, що вручається банку/установі або надсилається засобами поштового зв’язку (із повідомленням про вручення) або системи електронної пошти Національного банку.

Датою та часом надходження до банку/установи наказу про планову перевірку в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.

9. У наказі про планову перевірку зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та номерів службових посвідчень), інша інформація стосовно виїзної перевірки (за потреби).

10. Планова виїзна перевірка банку/установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають виїзній перевірці. Програма виїзної перевірки оформляється у формі додатка до наказу про планову перевірку, затверджується керівником Національного банку та є невід’ємною частиною наказу про планову перевірку.”;

“12. Позапланова виїзна перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, що оформляється наказом (далі – наказ про позапланову перевірку), що вручається банку/установі або направляється із супровідним листом, який підписується керівником Національного банку, надсилається засобами поштового зв’язку (із повідомленням про вручення) або системи електронної пошти Національного банку.

Датою та часом надходження до банку/установи наказу про позапланову перевірку в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.

У наказі про позапланову перевірку в обов’язковому порядку зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава/підстави для проведення виїзної перевірки, передбачена/передбачені в пункті 11 розділу ІІ цього Положення, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та номерів службових посвідчень), питання, які підлягають виїзній перевірці.”;

“15. Національний банк зобов’язаний повідомити банк/установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі – повідомлення) оформляється у вигляді службового листа Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв’язку (із повідомленням про вручення) або системою електронної пошти Національного банку та містить таку інформацію:

1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;
2) період, що підлягає ви
їзній перевірці;
3) інформацію про керівника інспекці
йної групи та контактний телефон; 4) перелік питань, що підлягають виїзній перевірці;
5) іншу інформацію (за потреби).”;

2) у пункті 16:
абзаци четверти
й – шостий викласти в такій редакції:
“Національни
й банк з метою проведення виїзної перевірки з питань

фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у паперовому та електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах і носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання запиту в електронній/паперовій формі, що підписується керівником Національного банку та надсилається засобами системи електронної пошти Національного банку або поштового зв’язку (із повідомленням про вручення) (далі – запит в електронній/паперовій формі).

Датою та часом надходження до банку/установи запиту в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.

Національний банк у разі виникнення потреби в отриманні

додаткової/додаткових інформації/документів, що стосується/стосуються виїзної перевірки, має право запитувати в банку/установи інформацію (в електронному або паперовому вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах і носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній/паперовій формі до вручення (надсилання) банку/установі довідки про виїзну перевірку.”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Національний банк має право в разі невиконання банком/установою запиту інспекційної групи/запиту в електронній/паперовій формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах і носіях інформації повторно вручити (надати) банку/установі запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі і вимогу щодо отримання пояснень про причини невиконання попереднього запиту.”;

3) у пункті 18:

абзац четвертий викласти в такій редакції:
“Датою та часом надходження до Національного банку відповіді

банку/установи в електронній формі на запит в електронній формі є дата та час надходження до Національного банку відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.”;

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

“Інформація щодо факту ненадання банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів у встановлений строк, у повному обсязі, у визначених форматі, структурі та вигляді (факти та обставини) відображається у довідці про виїзну перевірку.”.

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

4) розділ після пункту 18 доповнити новим пунктом 181 такого змісту:

“181. Банк зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі надати у визначених форматі, структурі та вигляді достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) на запити інспекційної групи/запити в електронній/паперовій формі під час виїзної перевірки, використовуючи типові форми відповідей, які наведені в додатку 1 до цього Положення (далі – типова форма відповіді).

Банк, якщо типова форма відповіді не наведена в додатку 1 до цього Положення, зобов’язаний надати інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) у форматі, структурі та вигляді, обсягах, порядку і термінах, носіях інформації, визначених у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі.”;

5) пункти 20, 21 виключити;

6) пункт 22 викласти в такій редакції:
“22. За результатами проведення планово
ї або позапланової виїзної

перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого). Довідка про виїзну перевірку може складатися в електронній формі та підписуватися керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого) шляхом накладення кваліфікованого(их) електронного(их) підпису (підписів).

Довідка про виїзну перевірку містить:

1)  дату її складання; 

2)  найменування банку/установи, що перевірявся/перевірялася; 

3)  вид перевірки (планова чи позапланова); 

4)  період, що підлягав перевірці; 

5)  строк проведення перевірки; 

6)  висновки; 

7)  інформацію про виявлені порушення банком/установою 

законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків/установ, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком/установою;

8) інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку;

9) супровідну інформацію та рекомендації банку/установі; 10) факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були);

11) іншу інформацію (за потреби).”;

7) у пункті 23:

абзац перший викласти в такій редакції:
“23. Матеріалами ви
їзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них) у паперовій формі або в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку/інспекційної групи, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку, документи, складені інспекційною групою/Національним банком. Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі зобов’язаний(а) надати його копію (витяг із нього) на паперовому носії.”;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий уважати відповідно абзацами другим – сьомим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник)] банку/установи, що скріплюється відбитком печатки банку/установи (за наявності) із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи (за наявності), із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису “Згідно з оригіналом” або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі.”;

абзац шостий після слова “електронній” доповнити словом “/паперовій”; абзац сьомий виключити;

8) у пункті 24:

абзац перший викласти в такій редакції;
“24. Два примірники довідки про ви
їзну перевірку (перший примірник зокремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше 30 робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника – особі, яка тимчасово виконує його обов’язки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком, для ознайомлення та підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи – у разі наявності відповідального працівника). Довідка про виїзну перевірку, складена в електронній формі, відповідно до вимог пунктів 22 та 23 розділу ІІ цього Положення шифрується програмними засобами, вбудованими в спеціальний програмний комплекс “АРМ-НБУ- інформаційний” (далі – АРМ – НБУ), та надсилається із супровідним листом засобами системи електронної пошти Національного банку на адресу банку/установи.”;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

“Датою та часом надходження до банку/установи довідки про виїзну перевірку в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим;

9) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Керівник банку/установи та відповідальний працівник зобов’язані не пізніше ніж на сьомий робочий день із дати отримання банком/установою двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату та позначку “ознайомлений”, та повернути другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку або в разі подання довідки про виїзну перевірку в електронній формі надіслати лист, підписаний кваліфікованими електронними підписами керівника банку/установи та відповідального працівника, з інформацією про ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку засобами системи електронної пошти АРМ – НБУ (далі – лист-відповідь).

У разі неотримання банком/установою довідки про виїзну перевірку протягом місяця з дня її надсилання Національним банком засобами поштового зв’язку з незалежних від Національного банку причин та/або порушення порядку та/або строку ознайомлення, та/або повернення, що зазначені в абзаці першому пункту 25 розділу ІІ цього Положення, та/або непідписання з позначкою “ознайомлений”, та/або неповернення другого примірника довідки про виїзну перевірку банком/установою, або, в разі надсилання довідки про виїзну перевірку в електронній формі, ненадання в письмовій формі відповіді про ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку до Національного банку довідка про виїзну перевірку/довідка про виїзну перевірку в електронній формі вважається доведеною до відома банку/установи та такою, що не має пояснень та заперечень. У такому разі третій примірник довідки про виїзну перевірку, що залишився в Національного банку/довідка про виїзну перевірку в електронній формі є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

Банк/установа має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, з доданням обов’язкових підтвердних документів, інформації (далі – документальне підтвердження).

Керівник банку/установи та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначками “ознайомлений” та “із запереченнями” за наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку.

Заперечення до довідки про виїзну перевірку, пояснення викладаються в письмовій формі як окремий документ, які підписуються керівником банку/установи, підпис якого скріплюється відбитком печатки банку/установи (за наявності), та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи – у разі наявності відповідального працівника) із зазначенням дати їх підписання.

Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід’ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

Надання банком/установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк/установу від визначених законодавством України обов’язків, виконання яких пов’язане з фактом отримання банком/установою довідки про виїзну перевірку.”;

10) пункт 26 доповнити трьома новими абзацами такого змісту: “Банк/установа в разі наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, та надсилання довідки про виїзну перевірку в електронній формі відповідно до вимог, зазначених у пункті 25 розділу ІІ цього Положення, фіксує наявність заперечень у листі- відповіді. Лист-відповідь, заперечення, пояснення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням (за наявності) підписуються керівником банку/установи та відповідальним працівником кваліфікованими електронними підписами, шифруються за допомогою АРМ – НБУ та надсилаються засобами системи електронної пошти Національному банку.

Датою та часом надходження до Національного банку листа-відповіді, заперечень, пояснень до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням (за наявності) є дата та час надходження до Національного банку відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.

Банк/установа протягом строку, установленого в абзаці першому пункту 25 розділу ІІ цього Положення, повідомляє письмово Національний банк про необхідність запрошення представників банку/установи на засідання Комітету, що проводяться відповідно до пункту 33 розділу І цього Положення (за потреби), зазначаючи про це в супровідному листі до другого примірника довідки про виїзну перевірку або в разі надсилання довідки про виїзну перевірку в електронній формі – у листі-відповіді.”;

11) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї та інших матеріалів виїзної перевірки з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк.

Довідка про виїзну перевірку банку/установи разом із додатками та інші матеріали виїзної перевірки становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну таємниці, таємницю фінансового моніторингу, та може містити іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційну інформацію, що збирається Національним банком під час здійснення нагляду, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

Усі документи, що складені Національним банком із використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку/установи, додатках до неї, в інших матеріалах виїзної перевірки, становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, яка відповідно до законодавства України не має доводитися до відома осіб, яких вона стосується, та поширюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.”.

3. У розділі IІI:

1) підпункт 8 пункту 29 викласти в такій редакції:

“8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет (зі змінами та доповненнями) клієнтів банку/установи, інших функціональних можливостей систем і ресурсів, зазначених у підпункті 8 пункту 29 розділу III цього Положення.”;

2) у пункті 30:

підпункт 1 доповнити словами та цифрами “, а також забезпечувати участь уповноважених осіб банку/установи в зустрічі, зазначеній у пункті 32 розділу І цього Положення”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) після пред’явлення представникові/керівникові банку/установи наказу про планову/позапланову перевірку цього банку/установи та службових посвідчень забезпечити на період її проведення кожному члену інспекційної групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку/установи протягом усього робочого дня, а за потреби в неробочий час. У разі надсилання наказу про планову/позапланову перевірку засобами поштового зв’язку (із повідомленням про вручення) або системи електронної пошти Національного банку оригінал (засвідчена копія) наказу про планову/позапланову перевірку не пред’являється представникові/керівникові банку/установи;”;

підпункти 5, 6 після слова “електронній” доповнити словом “/паперовій”; підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно- сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет (зі змінами та доповненнями) клієнтів банку/установи, інших функціональних можливостей систем і ресурсів, зазначених у пункті 30 розділу ІІІ цього Положення. Доступ має бути надано на підставі наказу про планову/позапланову перевірку банку/установи та службових посвідчень;”.

4. У розділі IV:

1) підпункт 2 пункту 31 викласти в такій редакції:
“2) даних статистично
ї звітності банку/установи, що подається відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань надання статистичної звітності;”;

2) абзаци другий, третій пункту 32 викласти в такій редакції:
“Запит оформляється як службови
й лист Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв’язку або системи електронної пошти Національного банку. Банк/установа зобов’язаний(а) на запит Національного банку своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді збережену на визначених носіях інформації достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також пояснення, які можуть бути надані в письмовій формі.”;

3) абзац четвертий пункту 321 викласти в такій редакції:

“Файли з даними звітів підписують кваліфікованим електронним підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою АРМ – НБУ.”;

4) пункт 33 викласти в такій редакції:
“33. Працівники Національного банку в разі виявлення за результатами

аналізу отриманих звітів, інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу або виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, неподання звітів, складають акт у паперовій формі у двох примірниках або в електронній формі, що підписується працівниками Національного банку, які його склали.

12

Акт містить:
1) дату
його складання;
2) на
йменування банку/установи, що перевірявся/перевірялася;
3) вид перевірки (безви
їзний нагляд з питань фінансового моніторингу);

4) перелік інформації, на підставі якої здійснено безвиїзний нагляд;

5) інформаціюпровиявленіпорушеннябанком/установоюзаконодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банку/установи, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком/установою;

6) інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених в акті безвиїзного нагляду;

7) супровідну інформацію та рекомендації банку/установі (за потреби);

8) іншу інформацію стосовно безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (за потреби).

Акт в електронній формі підписується працівниками Національного банку шляхом накладення кваліфікованого(их) електронного(их) підпису (підписів).”;

5) розділ після пункту 33 доповнити новим пунктом 331 такого змісту: “331. Матеріалами безвиїзного нагляду є всі документи (їх копії та/або витяги з них) у паперовій формі і в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку, інші документи, складені/отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку, зроблені Національним банком копії документів із наданих банком/установою оригіналів документів, матеріали виїзної перевірки банку/установи. ”;

6) пункт 34 викласти в такій редакції:
“34. Національни
й банк надсилає або передає банку/установі перший

примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу або в разі надання акта безвиїзного нагляду в електронній формі шифрує за допомогою АРМ – НБУ та надсилає із супровідним листом засобами електронної пошти Національного банку на адресу банку/установи.

Датою та часом надходження до банку/установи акта безвиїзного нагляду в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку.

Акт уважається доведеним до відома банку/установи і таким, що не має пояснень і заперечень, у разі неотримання банком/установою першого примірника акта із супровідним листом/акта безвиїзного нагляду в електронній формі із незалежних від Національного банку причин, відмови банку/установи від отримання акта та є підставою для прийняття Національним банком відповідних рішень у межах повноважень.

Банк/установа протягом семи робочих днів із дня отримання супровідного листа з першим примірником акта/акта безвиїзного нагляду в електронній формі має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов’язковим документальним підтвердженням і повідомити письмово Національний банк про необхідність запрошення представників банку/установи на засідання Комітету, що проводяться відповідно до пункту 33 розділу І цього Положення (за потреби).

Письмові пояснення, заперечення до акта разом з їх документальним підтвердженням є невід’ємною частиною акта.”.

5. Положення доповнити новим додатком 1 такого змісту:

Типові форми відповідей

1. Форма 1. Інформація (у вигляді довідки), яка зазначена в таблицях 1–3, про:

1) кількість випадків відмов банком за період, що підлягає виїзній перевірці: від установлення (підтримання) ділових (договірних) відносин:

“Додаток 1
до Положення про порядок організаці
ї та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
(пункт 181 розділу IІ)

Подається електронній/паперовій формі в установлені у запиті форматі і строки банком – юридичною особою (у цілому по банку) на запит інспекційної групи/запит в

Таблиця 1

No з/п

Дані особи, яка мала намір установити або мала встановлені ділові відносини

Дата прийняття банком рішення про відмову від установлення (підтримання) ділових (договірних) відносин

Підстава відмови

найменування/прізви- ще, ім’я, по батькові (за наявності)

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) (за наявності)

1

2

3

4

5

1

       

від проведення фінансових операцій:

Продовження додатка 1 Таблиця 2

2. Пояснення щодо заповнення форми 1.

No з/п

Дані особи, яка мала намір провести фінансову операцію

Дата та час спроби здійснення фінансової операції

Сума фінансової операції у валюті її проведення

Код ва- лю- ти

Гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалася в іноземній валюті, банківських металах)

Підста- ва відмо- ви

найменування/ прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

ЄДРПОУ/ РНОКПП (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

             

2) зупинення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) за рішенням банку за період, що підлягає виїзній перевірці:

Колонка 3 у таблицях 1–3 не заповнюється, якщо в банку немає даних. Таблиці 1–3 формуються в паперовому та електронному вигляді у форматі xlsx.

3. Форма 2. Кількість отриманих банком за період, що підлягає виїзній перевірці, запитів від банків-кореспондентів щодо клієнтів із питань фінансового моніторингу (у вигляді таблиці):

Таблиця 3

No з/п

Дані особи, яка здійснювала фінансову операцію

Дата спроби здійснення фінансової операції

Сума фінансової операції у валюті її проведен- ня

Код валюти

Гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалась в іноземній валюті, банківських металах)

найменування/ прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

1

           

документів (у вигляді таблиці):

Продовження додатка 1 Таблиця 4

Продовження таблиці 4

No з/п

Дата отримання запиту

Найменування банку- кореспондента, що надіслав запит

Найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) клієнта, стосовно фінансової операції якого отримано запит

1

2

3

4

1

     

Інформація про фінансову операцію, відносно якої надійшов запит (за наявності)

Дата надання банком відповіді

сума у валюті її проведен- ня

код валюти

гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалась в іноземній валюті, банківських металах)

дата проведення

5

6

7

8

9

         

. 4. Форма 3. Інформація щодо клієнтів банку, відносно яких за період, що підлягає виїзній перевірці, надходили запити з питань фінансового моніторингу від правоохоронних та податкових органів та/або рішення судів, проводилася виїмка

Таблиця 5

No з/п

Дані особи, відносно якої надходили запити з питань фінансового моніторингу від правоохоронних та податкових органів та/або рішення судів, проводилася виїмка документів

Дата отримання банком відповідного запиту

найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності)

1

2

3

4

1

     

5. Пояснення щодо заповнення форми 3.
Колонка 3 таблиці 5 не заповнюється, якщо в банку немає даних. Таблиця 5 формується в паперовому та електронному

вигляді у форматі xlsx.

Продовження додатка 1 6. Форма 4. Довідка з переліком клієнтів банку, які є публічними особами, близькими та/або пов’язаними з публічними

особами (у вигляді таблиці):

7. Пояснення щодо заповнення форми 4:
1) колонка 3 таблиці 6 не заповнюється, якщо в банку немає даних;

2) таблиця 6 заповнюється шляхом унесення пронумерованого переліку клієнтів банку в розрізі окремих категорій на дату, станом на яку здійснюється перевірка [з урахуванням клієнтів, з якими в період перевірки були припинені ділові

Продовження таблиці 6

Таблиця 6

No з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявно- сті)/ наймену- вання

РНОКПП/ ЄДРПОУ (за наявності)

Дата встановлення ділових відносин/відкриття рахунку/проведення разової фінансової операції на значну суму

Дата припинен- ня ділових відносин

Дата виявлення банком факту належності клієнта до публічної особи

Дата отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин, укладання договорів, відкриття рахунку, проведення разових фінансових операцій на значну суму

1

2

3

4

5

6

7

1

     

  

   

Дата встановлення клієнту високого рівня ризику

Посада або інший критерій (ознака), за яким клієнта віднесено до публічної особи

Загальна сума залишків за всіма рахунками клієнта станом на дату перевірки дорівнює (грн екв.)

Загальний обсяг кредитових оборотів за всіма рахунками клієнта за один рік, що передує даті перевірки, або сума разових кредитових фінансових операцій на значну суму (грн екв.)

Загальний обсяг дебетових оборотів за всіма рахунками клієнта за один рік, що передує даті перевірки, або сума разових дебетових фінансових операцій на значну суму (грн екв.)

8

9

10

  

11

12

   

  

   


Продовження додатка 1 відносини, та клієнтів, які відповідно до Закону Укра
їни “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” у період перевірки належали до національних, іноземних публічних діячів, діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, навіть якщо на дату проведення перевірки вони до них не належали], а саме:

клієнтів банку, які є публічними особами;
фізичних осіб – клієнтів банку, які є особами близькими та/або пов’язаними з публічними особами;
клієнтів банку – юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є публічні діячі чи
їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки;

клієнтів банку – юридичних осіб, пов’язаних із публічними особами [крім юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними

власниками (контролерами) яких є публічні діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки];

3) інформація надається у вигляді таблиці 6 (у паперовому та електронному вигляді у форматі xlsx), у розрізі (окремо стосовно різних категорій) клієнтів, з якими банком установлено ділові відносини/відкрито рахунки (або припинено ділові відносини/закрито рахунки в період перевірки), та клієнтів, якими проводилися разові фінансові операції на значну суму в період перевірки (якщо в них немає відкритих рахунків у період перевірки).

8. Форма 5. Довідка з переліком клієнтів банку (у вигляді таблиці):

Таблиця 7

No з/п

Категорія клієнта (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народ- ження

РНОКПП

Публіч- на особа (так/ні)

Дата встановлення відносин/відкриття рахунку/проведення
фінансово
ї операції на значну суму

ділових першого разової

Фізична особа/фізична особа-підприємець

1

2

3

4

5

6

  

7

8

1

       

  

   

Продовження додатка 1 Продовження таблиці 7

Обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)

Обсяг фінансових операцій із зарахування безготівкових коштів із-за кордону на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

Обсяг фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

9

10

11

     

Продовження таблиці 7

Обсяг фінансових операцій зі списання коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з видачі готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)

Обсяг фінансових операцій зі списання безготівкових коштів за кордон із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

Обсяг фінансових операцій зі списання готівкових коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

Залишок коштів на рахунках клієнта станом на дату перевірки (для категорії 1)

Загальний розмір кредиту, наданого клієнту, та/або граничний розмір кредитної лінії, обумовлений кредитним договором з клієнтом, за період перевірки (для категорії 5)

12

13

14

15

16

         

20

Продовження додатка 1 Продовження таблиці 7

Найменування відділення/ відокремленого підрозділу, в якому було відкрито перший рахунок або проведено разову фінансову операцію на значну суму/ установлені ділові відносини (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1–5)

Рези- дент- ність (К030)

Ознака пов’я- зано- сті з банком (К060)

Місце робо- ти, посада (для фізич- них осіб)

Основ- ний вид еконо- мічної діяль- ності (К110) (для фізич- них осіб- підпри- ємців)

Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру (для фізичних осіб- підприємців)

Наявні- сть рахунку в цінних паперах (так/ні)

Дата первин- ного заповне- ння анкети фінансо- вого моніто- рингу

Рі- вень ри- зику

Оцінка репу- тації

Оцінка відповід- ності фінансо- вих операцій клієнта його фінансо- вому стану та/або змісту діяльно- сті

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

                     

Продовження додатка 1 Таблиця 8

No з/п

Кате- горія клієн- та (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Пов- не най- мену- ван- ня

Скоро- чене найме- ну- вання

Код за ЄДРПОУ (за наявно- сті)

Особа, пов’я- зана із публіч- ною особою (так/ні)

Дата встанов- лення ділових відносин/ відкриття першого рахунку/ проведення разової фінансової операції на значну суму

Обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)

Обсяг фінансових операцій із зарахування безготівкових коштів із-за кордону на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

Обсяг фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

  

   

  

       

Продовження додатка 1 Продовження таблиці 8

Обсяг фінансових операцій зі списання коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з видачі готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)

Обсяг фінансових операцій зі списання безготівкових коштів за кордон із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

Обсяг фінансових операцій зі списання готівкових коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)

Залишок коштів на рахун- ках клієнта станом на дату перевір- ки (для катего- рії 1)

Загальний розмір кредиту, наданого клієнту, та/або граничний розмір кредитної лінії, обумовлений кредитним договором з клієнтом, за період перевірки (для категорії 5)

Найменування відділення/відокремленого підрозділу, в якому було відкрито перший рахунок або проведено разову фінансову операцію на значну суму/установлені ділові відносини (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1–5). Найменування відділення/відокремленого підрозділу, в якому було відкрито перший рахунок або проведено разову фінансову операцію на значну суму (для клієнтів, які здійснювали фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1–5)

11

12

13

14

15

16

           

Продовження додатка 1 Продовження таблиці 8

Мі- сце- зна- ход- жен- ня

Кі- ль- кі- сть пра- ців- ни- ків

Дата дер- жав- ної реє- ст- ра- ції

Роз- мір ста- тут- ного капі- талу

Ви- ко- ри- ста- ння си- сте- ми "Клі- єнт- ба- нк" (так/ ні)

Не- при- бут- кова орга- ніза- ція (так/ ні)

Ная- вні- сть від- кри- того ра- хун- ку в цін- них па- пе- рах (так/ ні)

Ре- зи- де- нт- ні- сть (К0 30)

Органі- зацій- но- право- ва форма госпо- дарю- вання (К050)

Озна- ка пов’я- зано- сті з бан- ком (К0 60)

Ін- сти- ту- цій- ний сек- тор еко- но- міки (К07 0)

Фо- рма вла- сно- сті (К08 0)

Ос- нов- ний вид еко- номі- чної дія- льно- сті (К11 0)

Да- та від- кри- ття пер- шо- го ра- ху- нку

Дата пер- вин- ного запо- внен- ня анке- ти фіна- нсо- вого моні- тори- нгу

Рі- ве- нь ри зи- ку

Оці- нка ре- пу- та- ції

Оцін- ка відпо- відно- сті фіна- нсо- вих опе- рацій клієн- та його фіна- нсо- вому стану та/або змісту діяль- ності

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

     

  

 

    

 

  

 

  

               

Продовження додатка 1 Таблиця 9

No з/п

Роль: 1 – особа, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта; 2 – представник клієнта; 3 – особи, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; 4 – представник клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом) (для юридичних осіб); 5 – керівник або особа, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю; 6 – кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (Ролі 1, 2 – для фізичних осіб; 2 – для фізичних осіб- підприємців, 3–6 – для юридичних осіб)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народ- ження

РН ОК ПП

Клієнт – публічна особа/ особа, близька та/або пов’язана із публіч- ною особою (так/ні)

РНОКПП/ код за ЄДРПОУ клієнта (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) або скорочене найменування клієнта

Частка володіння, % [для кінцевих бенефіціар- них власників (контролерів) – за наявності частки володіння у відповідній юридичній особі]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

               

9. Пояснення щодо заповнення форми 5:

Продовження додатка 1 1) таблиці 7–9 (в електронному та в паперовому вигляді в форматі xlsx) надаються щодо клієнтів банку:

фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яким відкрито рахунки в банку (або закрито їх у період перевірки);

фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які в період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (період визначається у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі) проводили разові фінансові операції на значну суму та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку;

з якими встановлено ділові відносини або припинено ділові відносини в період перевірки, якщо в них у період перевірки не було відкритих рахунків у банку;

2) у таблицях 7–9 інформація стосовно клієнтів банку заповнюється окремо за типом клієнта, а саме:
перелік клієнтів – фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (таблиця 7);
перелік клієнтів – юридичних осіб (таблиця 8);
перелік осіб, які відкривають рахунок на ім’я клієнта, представників клієнтів – фізичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, представників клієнтів (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом), керівників або осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнтів юридичних осіб (таблиця 9);

3) у колонці 5 таблиці 7 та в колонках 5 і 7 таблиці 9, якщо в особи немає РНОКПП, то зазначається інформація про номер (та за наявності – серію) паспорта;

4) у таблицях 7–9 інформація зазначається в окремому рядку щодо кожної особи;

5) таблиці 7–9 заповнюються без пробілів та без порожніх рядків. Обмеження щодо сортування, зміни, друку чи читання файла не встановлюються. Розмір кожного файла не повинен перевищувати 1 млн рядків;

6) у колонці 3 таблиці 7 не зазначається інформація про належність клієнта до категорії “фізична особа-підприємець”;

7) колонка 2 таблиць 7, 8 заповнюється таким чином:

“1” – клієнти банку – фізичні особи, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, яким відкрито рахунки в банку (або закрито їх у період перевірки);

“2” – клієнти банку – фізичні, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які в період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР

проводили разові фінансові операції на значну суму та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку;
“3” – клієнти банку, з якими укладені договори для зді
йснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, також якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки, та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків

у банку;
“4” – клієнти банку, з якими укладені договори для зберігання цінносте
й або надання в майновий найм (оренду)

індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, навіть якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки;

“5” – клієнти банку, з якими укладені кредитні договори, відкриті кредитні лінії, навіть якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки, та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку;

“6” – клієнти банку, з якими укладені інші договори, крім кредитних договорів, навіть якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки, та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку;

8) у таблицях 7, 8 інформація зазначається залежно від приналежності особи до категорії, відображеної в підпункті 7 пункту 9 додатка 1 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо відповідної категорії клієнтів немає, то надається довідка про те, що їх немає;

9) до таблиць 7, 8 стосовно клієнтів банку категорій “1” та “2” уноситься інформація за умови, якщо обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта (крім рахунків у цінних паперах) або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР зазначений період (для клієнтів, які здійснювали фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) дорівнює чи перевищує суму, визначену в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну сумі, визначеній у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі;

10) до таблиць 7, 8 уноситься інформація стосовно клієнтів банку категорії “5”, якщо загальний розмір кредиту, наданого клієнту, та/або граничний розмір кредитної лінії, обумовлений кредитним договором з клієнтом за період перевірки (для категорії “5”), дорівнює чи перевищує суму, визначену в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі,

27

Продовження додатка 1 або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну сумі, визначеній у

запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі;

11)у таблиці 9, якщо одна й та сама особа є представником, керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у декількох осіб або в межах однієї особи виконує декілька функцій [наприклад, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник], – інформація щодо кожного такого випадку зазначається в окремому рядку;

12)у таблицях 7–9 інформація заповнюється українською мовою з використанням символів алфавітної системи “Кирилиця” (крім осіб-нерезидентів);

13) у колонці 2 таблиць 7, 8 інформація зазначається в розрізі клієнтів із зазначенням усіх категорій, до яких вони належать (наприклад, “1, 4”), якщо одна особа одночасно є фізичною особою та фізичною особою-підприємцем, інформація щодо неї зазначається в окремих рядках;

14) у колонці 7 таблиць 7, 8 відображається одна дата, а саме дата першого звернення клієнта до банку (незалежно від того, чи було відкриття рахунку або встановлення ділових відносин);

15) у колонках 9–15 таблиці 7 і колонках 8–14 таблиці 8 інформація зазначається з урахуванням усіх відкритих та закритих клієнту рахунків у банку;

16) у колонках 9–15 таблиці 7 і колонках 8–14 таблиці 8 інформація відображається однією сумою в гривні, якщо фінансові операції здійснювалися в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, – відображається гривневий еквівалент;

17) у колонці 3 таблиць 7, 9 інформація зазначається повністю (без використання скорочень, ініціалів).

10. Форма 6. Інформація (у вигляді таблиці в електронному та паперовому вигляді у форматі xlsx) стосовно фінансових операцій, проведених за рахунками групи клієнтів банку, визначеної окремим запитом інспекційної групи/запитом в електронній/паперовій формі:

28

Продовження додатка 1 Таблиця 10

No з/п

Зарахуван- ня/списан- ня коштів

Унікальний номер фінансової операції в системі автоматизації банку (ID-документа дня)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/най- менування клієнта

РНОКПП клієнта/код за ЄДРПОУ клієнта (за наявності)

Номер рахун- ку клієнта

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ найменування контрагента

РНОКПП контрагента/код за ЄДРПОУ контрагента (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

             

Продовження таблиці 10

Код МФО банку контрагента

Найменуван- ня банку контрагента

Номер рахунку контрагента

Дата проведення фінансової операції

Сума фінансової операції в валюті платежу

Код валю- ти

Сума фінансової операції в гривневому еквіваленті

Призначен- ня платежу

9

10

11

12

13

14

15

16

     

  

       

11. Форма 7. Інформація (таблиці формуються в електронному та в паперовому вигляді у форматі xlsx), що містить виписки за рахунками клієнтів.

12. Пояснення щодо заповнення форми 7.

Форма має містити інформацію про виписки за рахунками клієнтів або виписки за рахунками клієнтів, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки, сформовані у вигляді таблиць, передбачених додатками 10, 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року No 373 (далі – Постанова No 373), і в разі зазначення в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі, включати дані щодо унікального номера кожної фінансової операції в системі автоматизації банку (за його наявності). Виписки за рахунками клієнтів мають містити назву колонок, які зазначені в Постанові No 373.”.

29

У зв’язку з цим додатки 1, 2 уважати відповідно додатками 2, 3.

6. У тексті Положення посилання на додатки 1, 2 замінити посиланнями відповідно на додатки 2, 3.

7. У додатку 2 до Положення слово “Комітет” у всіх відмінках замінити словами “Комітет банку” у відповідних відмінках.

Директор Департаменту фінансового моніторингу

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Голови Національного банку України

____________ К.РОЖКОВА (підпис)

“____” ______________ 2019 року (дата)

Ігор БЕРЕЗА


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

 

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 219 гостей та 0 користувачів