Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ - внесено зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

НБУ - внесено зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

На офіційному сайті Національного банку України офіційно опубліковано Постанову Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації від 08 липня 2019 року №89.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Офіційно опубліковано 17.07.2019 року

ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

П О С Т А Н О В А

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою удосконалення порядку ліцензування юридичних осіб

Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150) (далі – Положення), що додаються.

2. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, та надає юридичним особам ліцензії згідно з вимогами Положення, без урахування змін,

унесених цією постановою.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова Яків СМОЛІЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України 08 липня 2019 року № 89

Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі І:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Правління Національного банку приймає рішення про:

1) надання ліцензії або відмову в її наданні, зупинення, поновлення, анулювання ліцензії;

2) погодження або відмову в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;

3) скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;

4) поновлення погодження або відмову в поновленні погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Рішення про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію приймає Голова Національного банку або уповноважена ним особа.

Ліцензія набирає чинності з дати внесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію.”;

2) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Юридична особа має право розпочати здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

3) підпункти 1, 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

“1) надання або відмову в наданні ліцензії;

2) погодження або відмову в погодженні Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Юридична особа зобов’язана:

1) припинити надання банкам послуг з інкасації та здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (за наявності погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про анулювання (зупинення дії) ліцензії;

2) припинити здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Операції з надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки, які розпочалися до отримання повідомлень Національним банком, визначені в підпунктах 1, 2 пункту 10 розділу І цього Положення, юридична особа зобов’язана завершити не пізніше трьох робочих днів після отримання

відповідного повідомлення Національного банку.”.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 13 після слів “законодавства України,” доповнити словами “цього Положення,”;

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов’язана письмово повідомити Національний банк у разі:

1) унесення змін до статуту – протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису;

2) зміни керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації – протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну та подати документи щодо нового керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації, передбачені в підпункті 12 пункту 15 розділу III цього Положення.”.

3. У пункті 15 розділу ІІІ:

1) у підпункті 5 слова “, передбачених розділом” замінити словами та цифрами “згідно з переліком, визначеним у пункті 23 розділу”;

2) підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації вимогам, передбаченим у розділі VI цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації;

копію документа про здобуття керівником юридичної особи (крім членів ради), головним бухгалтером та керівником підрозділу інкасації вищої освіти;

копію трудової книжки керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації (у разі роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису в трудовій книжці – документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного стажу роботи);

копію документа, що підтверджує проходження керівником підрозділу інкасації підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком;

копії всіх сторінок паспорта керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, які містять його фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав,

реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

копію документа з інформацією про реєстрацію місця проживання особи, паспорт якої оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, для керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації;

копію документа, що може підтвердити адресу постійного місця проживання керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, якщо це іноземці, які не мають у паспорті інформації про місце проживання;

інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання;

довідку Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо керівників юридичної особи, фізичних осіб власників істотної участі в ній, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації.”.

4. У розділі ІV:

1) у пункті 22:

підпункт 1 після слів “послуг з інкасації” доповнити словами “чисельністю не менше трьох осіб”;

у підпункті 4 слово “п’яти” замінити словом “трьох”;

2) у пункті 23:

підпункт 18 виключити;

у підпункті 20 слово “п’яти” замінити словом “трьох”;

підпункт 22 виключити.

5. У розділі V:

1) розділ після пункту 24 доповнити двома новими пунктами 24¹, 24²

такого змісту:

“24¹. Юридичні особи зобов’язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

1) для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації – у сумі 2 мільйони гривень;

2) для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки – у сумі 3 мільйони гривень.

24². Юридичні особи, які отримали ліцензію або ліцензію та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, зобовʼязані протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 24¹ розділу V

цього Положення.”;

2) пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Юридична особа зобов’язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності, але не менше ніж 1 мільйон гривень.”;

3) у пункті 27:

в абзаці першому слова “, яка звертається за отриманням ліцензії,”

виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати абзацом четвертим;

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов’язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п’ятим.

6. У розділі VІ:

1) у підпункті 3 пункту 30 слова “документ, що підтверджує проходження підготовки (перепідготовки)” замінити словами “підготовку (перепідготовку)”;

2) у пункті 32 слова “, яка звертається за отриманням ліцензії,” виключити.

7. Пункт 63 розділу VІІІ викласти в такій редакції:

“63. Юридична особа зобов’язана в разі створення, ліквідації,

початку/припинення діяльності підрозділу інкасації та/або структурного підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки за місяць до створення, ліквідації,

початку/припинення діяльності такого підрозділу надіслати до Національного банку лист, у якому зазначити:

1) місце і дату створення, ліквідації, початку/припинення діяльності з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

2) підтвердження про виконання створеним підрозділом вимог пунктів 22 розділу ІV, 30 розділу VI та 69 розділу Х цього Положення.”.

8. У розділі Х:

1) у пункті 68 слова “, що оформляється окремим розпорядчим актом Національного банку” виключити;

2) у пункті 69:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності (з урахуванням діяльності зі здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки), але не менше ніж 1,5 мільйона гривень;”;

у підпунктах 4, 5 слово “п’яти” замінити словом “двох”;

3) пункт 70 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

“7) фінансову звітність, що подається юридичною особою, перелік якої визначено в додатку 4 до цього Положення, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності:

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності (з урахуванням здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) згідно з бізнес-планом;

9) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках щонайменше за три останніх місяці (або з дати відкриття рахунку, якщо строк діяльності юридичної особи становить менше ніж три місяці), що передують даті подання пакета документів для отримання погодження і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання погодження.”;

4) в абзаці першому пункту 72 та пункті 73 цифри “20” замінити цифрами “30”;

5) розділ після пункту 73 доповнити новим пунктом 73¹ такого змісту:

“73¹. Національний банк має право відмовити юридичній особі в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо:

1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, цього Положення або нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу;

2) юридичною особою не виконано вимоги, визначені в пункті 69 розділу X цього Положення;

3) юридична особа відмовила уповноваженим представникам Національного банку в проведенні перевірки дотримання вимог підпунктів 5–8 пункту 69 розділу X цього Положення.”;

6) розділ після пункту 79 доповнити трьома новими пунктами 79¹–79³ такого змісту:

“79¹. Національний банк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо за результатами проведення планової або позапланової

інспекційної перевірки встановлено, що:

1) юридичною особою порушено вимоги, визначені в підпунктах 2–8 пункту 69 розділу X цього Положення;

2) юридична особа здійснює операції з оброблення готівки на автоматизованих системах оброблення готівки з порушенням вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань

ведення касових операцій в Україні.

79². Національний банк у разі прийняття рішення про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки інформує про це юридичну особу згідно з порядком,

визначеним у пункті 66 розділу IX цього Положення.

79³. Юридична особа після усунення порушень, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 79¹ розділу Х цього Положення, має право подати до Національного банку документи, що свідчать про їх усунення, разом із

клопотанням про поновлення погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Зазначене клопотання подається до Національного банку не пізніше одного року після скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та

зберігання готівки. Національний банк приймає рішення про поновлення (відмову в поновленні) здійснення юридичною особою операцій з оброблення та  зберігання готівки та повідомляє юридичну особу про прийняття відповідного рішення в порядку, передбаченому в пункті 66 розділу ІX цього Положення.

Національний банк приймає рішення про відмову в поновленні здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки в разі, якщо юридична особа не повністю усунула виявлені порушення.”.

9. Додаток 17 до Положення викласти в такій редакції:

“Додаток 17 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (у редакції постанови Правління Національного банку України від 08 липня 2019 року № 89

(пункт 49 розділу VІІІ) Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій на інкасацію № з/п

ВІДОМОСТІ, 
що вносяться до електронного реєстру ліцензій на інкасацію

№ 
з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

I. Інформація про ліцензію

2

Номер ліцензії


3

Дата надання ліцензії


4

Найменування юридичної особи


5

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань


6

Статус ліцензії


7

II. Інформація про погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки

8

Статус погодження


9

Дата та номер рішення Правління Національного банку України щодо надання погодження


детально ознайомитись з текстом - Постанови Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації від 08 липня 2019 року №89 - можна перейшовши за посиланням

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 161 гість та 0 користувачів