Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ - Затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України

На офіційному сайті НБУ розміщено інформацію про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України. Згідно Інструкції

Банкам до 30 березня 2018 року розробити та затвердити внутрішні процедури (положення)/унести зміни до внутрішніх процедур (положень) і затвердити їх щодо встановлення методики:

1) проведення тестування грошових потоків за фінансовими активами;

2) визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами;

3) оцінки очікуваних кредитних збитків;

4) визначення справедливої вартості фінансових інструментів згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 13 “Справедлива вартість”.

Постанова набирає чинності з 01 березня 2018 року.

21 лютого 2018 року М. Київ No 14

Правління Національного банку України

П ОС Т А Н О В А

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, що додається.

2. Банкам до 30 березня 2018 року розробити та затвердити внутрішні процедури (положення)/унести зміни до внутрішніх процедур (положень) і затвердити їх щодо встановлення методики:

1) проведення тестування грошових потоків за фінансовими активами;

2) визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами;

3) оцінки очікуваних кредитних збитків;

4) визначення справедливої вартості фінансових інструментів згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 13 “Справедлива вартість”.

3.Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.

4. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

6. Постанова набирає чинності з 01 березня 2018 року.

В. о. Голови Я. В. Смолій Інд. 60

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України 21 лютого 2018 року № 14

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України

I. Загальні положення та терміни

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Ця Інструкція встановлює основні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій банків із фінансовими інструментами. Банк здійснює бухгалтерський облік операцій із фінансовими інструментами згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами) та внутрішньою методикою, розробленими з урахуванням вимог цієї Інструкції, законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) активний ринок – ринок, на якому операції для активів або зобов’язань відбуваються з достатньою частотою та в достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі;

2) амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – сума, у якій оцінюється фінансовий актив або фінансове зобов’язання під час первісного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштів [основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, пов’язаних з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов’язання], збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, – різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також для фінансових активів скоригована з урахуванням оціночного резерву під кредитні збитки;

3) балансова вартість – це вартість, за якою актив та зобов’язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов’язання складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), а для фінансового активу – суми оціночного резерву під очікувані кредитні збитки;

4) валова балансова вартість фінансового активу – амортизована собівартість фінансового активу до коригування на величину оціночного резерву під кредитні збитки;

5) витрати на операцію – додаткові витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання і які не могли виникнути, якщо суб’єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент. До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податки та державне мито, інші витрати. Витрати на операції не включають дисконти або премії за борговими фінансовими інструментами, адміністративні витрати;

6) дата балансу – дата, на яку складено баланс банку. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду;

7) дата операції – це дата, з якої банк зобов’язується придбати або продати актив;

8) дата рекласифікації – перший день звітного року, наступного за тим, у якому банк змінив бізнес-модель, що призвело до рекласифікації фінансового активу (фінансових активів). Дата рекласифікації є датою первісного визнання рекласифікованого фінансового активу;

9) дата розрахунку – це дата, з якої актив передається банку (визнається активом банку) або передається банком (припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами банку;

10) довгостроковий вклад (депозит) – розміщені або залучені кошти на строк більше ніж один рік;

11) довгострокові кредити – надані або отримані кредити на строк більше ніж один рік;

12) дисконт – це сума перевищення номінальної вартості фінансових інструментів над їх справедливою вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча, ніж номінальна вартість;

13) емісійні різниці (емісійний дохід) – це перевищення суми коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій (інших корпоративних прав), над їх номіналом або перевищення номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу;

14) ефективна ставка відсотка – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового активу чи фінансового зобов’язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості фінансового зобов’язання. Банк здійснює розрахунок ефективної ставки відсотка на основі майбутніх очікуваних грошових потоків з урахуванням усіх умов договору за фінансовим активом без урахування очікуваних кредитних збитків;

15) ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного строку дії фінансового активу до амортизованої собівартості фінансового активу, який є придбаним або створеним знеціненим фінансовим активом. Банк здійснює розрахунок ефективної ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, на основі майбутніх очікуваних грошових потоків з урахуванням усіх умов договору за фінансовим активом та очікуваних кредитних збитків;

16) знецінені фінансові активи – це фінансові активи, за якими є об’єктивні докази збитку чи спостерігаються одна або декілька подій, що мають негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки за таким фінансовим активом. Підтвердженням знецінення фінансового активу є спостережні дані про такі події:

  • значі фінансові труднощі емітента або позичальника;
  • порушення умов договору, такому як дефолт або прострочення платежу; надання банком уступки своєму позичальнику з економічних абодоговірних умов, пов’язаних з фінансовими труднощами позичальника, які банк не розглядав за інших умов;
  • висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника;
  • зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;
  • купівлю або створення фінансового активу з великою знижкою, що відображає понесені кредитні збитки.

Банк ураховує загальний ефект декількох подій, якщо неможливо ідентифікувати одну окрему подію, що спричинила знецінення фінансового активу;

17) зобов’язання з кредитування – зобов’язання банку надати клієнту кредит на певних умовах;

18) короткостроковий вклад (депозит) – розміщені або залучені кошти на строк, що не перевищує один рік;

19) короткостроковий кредит – наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік;

20) кредитний збиток це різниця між теперішньою вартістю грошових потоків згідно з умовами договору та теперішньою вартістю грошових потоків, які банк очікує отримати, дисконтованих за ефективною ставкою. Банк зазнає кредитний збиток навіть, якщо очікує отримати всю суму за договором у повному обсязі, але пізніше, ніж передбачено договором;

21) метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу;

22) модифікований фінансовий актив – актив, за яким грошові потоки, передбачені договором, переглянуті. Модифікація може не призводити до припинення визнання такого фінансового активу або призводити до припинення визнання фінансового активу з наступним визнанням нового фінансового активу;

23) основна сума – це справедлива вартість фінансового активу під час первісного визнання, що змінюється протягом дії фінансового активу в разі здійснення платежів у погашення основної суми боргу;

24) очікувані кредитні збитки (або оціночний резерв) – середньозважене значення кредитних збитків, визначене з використанням відповідних імовірностей настання подій дефолту як коефіцієнтів зважування;

25) очікувані кредитні збитки протягом 12 місяців (або оціночний резерв за фінансовим інструментом на першій стадії зменшення корисності) – частина кредитних збитків, очікуваних протягом усього строку дії фінансового інструменту, що можуть виникнути в результаті настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців;

26) очікувані кредитні збитки протягом усього строку дії фінансового активу (або оціночний резерв за фінансовим інструментом на другій чи третій стадії зменшення корисності) – очікувані кредитні збитки, що виникають унаслідок настання всіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту;

27) премія – це сума перевищення справедливої вартості фінансових інструментів під час їх первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на час придбання процентів над їх номінальною вартістю;

28) придбаний або створений знецінений фінансовий актив – придбаний або створений фінансовий актив, що є знеціненим на дату первісного визнання;

29) прострочена заборгованість – заборгованість, не погашена в строк, установлений договором. Борговий фінансовий інструмент у сумі валової балансової вартості визнається в бухгалтерському обліку простроченим, якщо будь-який платіж (основна сума або проценти) за таким фінансовим інструментом є простроченим;

30) проценти – є відшкодуванням вартості грошей у часі та кредитного ризику стосовно основної суми, залишається не погашеною протягом визначеного часу, та може включати відшкодування інших звичайних ризиків і витрат, пов’язаних з кредитуванням, та маржи прибутку;

31) справедлива вартість – ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов’язання у звичайній (упорядкованій невимушеній) операції між учасниками ринку на дату оцінки. Справедлива вартість визначається відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 “Оцінка справедливої вартості”;

32) стандартні процедури купівлі або продажу – це купівля або продаж фінансового активу згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу протягом періоду часу, установленого правилами (конвенцією), прийнятими (ою) на відповідному ринку. Договір, який передбачає здійснення розрахунку зміни його вартості на нетто-основі, не є договором за стандартними процедурами. У бухгалтерському обліку такий договір відображається як похідний фінансовий інструмент;

33) фінансовий інструмент – це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб’єкта господарювання і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу в іншого суб’єкта господарювання.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності.

4. Бухгалтерський облік операцій із фінансовими інструментами здійснюється згідно з економічною суттю цих операцій за балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року No 89 (зі змінами) (далі – План рахунків).

Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж активів та послуг з відстроченням платежу відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків.

Банк під час здійснення операцій має право використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до вимог програмного забезпечення за умови подальшого відображення їх за відповідними рахунками з обліку певного фінансового інструменту.

Банк під час здійснення бухгалтерських проводок за операціями з фінансовими інструментами, визначених цією Інструкцією, використовує перелік згрупованих рахунків (додаток до цієї Інструкції), у якому рахунки згруповані відповідно до їх призначення.

5. Банк під час первісного визнання фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, оцінює їх за справедливою вартістю без урахування витрат на операції. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операції з придбання таких фінансових інструментів за рахунками витрат на дату їх здійснення.

Банк оцінює усі інші фінансові інструменти під час первісного визнання за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції.

6. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операцію та інші платежі, безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту, на рахунках дисконту/премії за цим фінансовим інструментом (окрім фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки).

Банк відповідно до внутрішньої методики відображає в бухгалтерському обліку на окремому аналітичному рахунку дисконту/премії очікувані кредитні збитки, якщо такі кредитні збитки не обліковуються за рахунком резерву.

7. Банк здійснює класифікацію та оцінку фінансових активів, виходячи з бізнес-моделі, яку він використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором.

8. Банк відображає в бухгалтерському обліку інструменти капіталу, призначені для торгівлі, за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Банк приймає рішення без права подальшого його скасування визнавати переоцінку до справедливої вартості інструментів капіталу, що не призначені для торгівлі, в іншому сукупному доході. Кумулятивні зміни справедливої вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід.

9. Банк визнає за борговими фінансовими інструментами процентний дохід (нарахування процентів, амортизацію дисконту/премії) за ефективною ставкою відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, відступлення права вимоги, погашення, списання за рахунок резерву), рекласифікації.

10. Банк визнає процентний дохід за борговими фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, та дивідендний дохід за інструментами капіталу окремо або в складі суми переоцінки до справедливої вартості відповідно до облікової політики.

11. Банк не здійснює нарахування процентів та амортизацію дисконту або премії, якщо процентний дохід за борговими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, визнається у складі переоцінки.

Банк відображає в обліку накопичені проценти за рахунками премії/дисконту під час придбання купонних цінних паперів з накопиченими процентами. Сума отриманого купона зменшує суму премії або збільшує суму дисконту.

12. Банк визнає процентні доходи за фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості за винятком:

1) придбаних або створених знецінених фінансових активів. Для таких фінансових активів застосовуються ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собівартості фінансового активу з дати первісного визнання;

2) фінансових активів, що не були придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами, але в подальшому стали знеціненими фінансовими активами. До таких фінансових активів банк застосовує ефективну процентну ставку до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.

Банк визнає процентний дохід за ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості фінансового активу, починаючи з наступної дати нарахування процентів, якщо в результаті впливу певних подій раніше знецінений фінансовий актив відновився, і вже не є знеціненим.

13. Банк під час первісного визнання фінансового інструменту відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов’язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту/премії, якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова. Різниця між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов’язання та вартістю договору за операціями з акціонерами банку відображається в капіталі за рахунками класу 5 “Капітал банку” Плану рахунків та включається частинами до нерозподіленого прибутку (збитку) протягом періоду його утримання або загальною сумою під час вибуття фінансового інструменту.

14. Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів (далі – фінансовий актив), якщо:

1) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, визначені умовами договору, закінчується;

2) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання відповідно до пункту 15 розділу I цієї Інструкції;

3) відбулося списання за рахунок резерву.

15. Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:

1) банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, передбачені договором;

2) банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов’язання сплатити грошові потоки одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким умовам:

  • банк не має зобов’язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання еквівалентних сум від первісного активу;
  • умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як забезпечення зобов’язання сплатити грошові потоки;
  • банк має зобов’язання передати будь-які грошові потоки, які він отримує за дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, банк не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або еквівалентами коштів (як визначено в Міжнародному стандарті
  • бухгалтерського обліку 7 “Звіт про рух грошових коштів”) протягом короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються кінцевим одержувачам.

16. Банк оцінює межі, у яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом під час передавання фінансового активу, з урахуванням такого:

1) банк припиняє визнання фінансового активу і визнає права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання, якщо він передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом;

2) банк продовжує визнавати фінансовий актив, якщо він зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом;

3) банк визначає, чи зберігається контроль за фінансовим активом, якщо він не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом.

Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну змогу його продати непов’язаній третій стороні, може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.

Банк припиняє визнання такого активу і визнає права та зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання, якщо контроль за фінансовим активом не зберігається. Банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому в разі збереження контролю за фінансовим активом.

17. Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу, обчисленою на дату припинення визнання, та сумою отриманої компенсації (у тому числі величиною отриманого нового активу за вирахуванням величини прийнятого зобов’язання), як доходи або витрати від припинення визнання.

18. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну умов договору або модифікацію за фінансовим активом, що призводить до перегляду грошових потоків за ним, як:

1) припинення визнання первісного фінансового активу та визнання нового фінансового активу за справедливою вартістю; або

2) продовження визнання первісного фінансового активу з новими умовами.

19. Банк перераховує валову балансову вартість фінансового активу та визнає доходи або витрати від модифікації, якщо умови договору за фінансовим активом переглядаються за згодою сторін або відбувається будь-яка інша модифікація, що не призводить до припинення визнання первісного фінансового активу.

Банк розраховує нову валову балансову вартість як теперішню вартість переглянутих або модифікованих грошових потоків, передбачених договором, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (або первісною ефективною ставкою відсотка, скоригованою з урахуванням кредитного ризику – для придбаних або створених знецінених фінансових активів). Банк уключає витрати на операцію в балансову вартість модифікованого фінансового активу та амортизує їх протягом строку дії такого активу.

Банк визнає різницю між валовою балансовою вартістю за первісними умовами та валовою балансовою вартістю за переглянутими або модифікованими умовами як доходи або витрати від модифікації.

20. Банк припиняє визнавати первісний фінансовий актив і визнає новий фінансовий актив, якщо переглянуті або модифіковані грошові потоки, передбачені договором, призводять до припинення визнання первісного фінансового активу. Банк визнає на дату модифікації новий фінансовий актив за справедливою вартістю, ураховуючи витрати на операцію, пов’язані зі створенням нового фінансового активу (за винятком нового активу, який обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки), та визначає суму очікуваних кредитних збитків протягом 12 місяців.

Банк визнає кумулятивні зміни в очікуваних кредитних збитках протягом усього строку дії фінансового активу, якщо в результаті модифікації виникає новий фінансовий актив, який є знеціненим під час первісного визнання.

Банк на кожну звітну дату визнає результати змін очікуваних кредитних збитків протягом усього строку дії фінансового активу, знеціненого під час первісного визнання, (уключаючи позитивні зміни) у складі прибутків/збитків як витрати/доходи на формування/розформування оціночних резервів. Дохід від розформування оціночних резервів визнається навіть у разі перевищення величини раніше сформованого резерву за таким фінансовим активом.

Банк визнає на дату припинення визнання первісного фінансового активу доходи або витрати від припинення визнання, що дорівнюють різниці між балансовою вартістю первісного фінансового активу та справедливою вартістю нового фінансового активу.

21. Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання погашено, анульовано або строк його виконання закінчився.

22. Банк відображає в бухгалтерському обліку обмін між позичальником та кредитором борговими фінансовими зобов’язаннями за суттєво відмінними умовами як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання.

Банк відображає в бухгалтерському обліку суттєві зміни умов (модифікацію) за фінансовим зобов’язанням або його частиною як погашення первісного фінансового зобов’язання (його частини) та визнання нового фінансового зобов’язання.

23. Банк визначає суттєво відмінними такі умови, відповідно до яких чиста теперішня вартість грошових потоків за новими умовами, дисконтована із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка (для фінансового зобов’язання з плаваючою процентною ставкою – ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки), відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої теперішньої вартості грошових потоків, що залишилися до строку погашення первісного фінансового зобов’язання.

24. Банк відображає будь-які витрати або винагороди як доходи або витрати від припинення визнання, якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за фінансовим зобов’язанням відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання.

25. Банк відображає в бухгалтерському обліку різницю між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченої компенсації, що включає передані негрошові активи та прийняті на себе зобов’язання, як доходи або витрати від припинення визнання.

26. Банк коригує балансову вартість фінансового зобов’язання на будь-які витрати та винагороди за ним і здійснює їх амортизацію за ефективною ставкою відсотка з урахуванням змінених грошових потоків, якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за ними (модифікація) не відображається в бухгалтерському обліку як погашення.

27. Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за:

1) фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю;

2) фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході;

3) зобов’язаннями з кредитування та фінансовими гарантіями;

4) фінансовою дебіторською заборгованістю.
Банк не визнає оціночний резерв за інструментами капіталу.

28. Банк здійснює коригування процентних доходів за фінансовим активом на третій стадії зменшення корисності в кореспонденції з рахунками з обліку оціночних резервів під кредитні збитки.

29. Банк на звітну дату, а також на дату припинення визнання (погашення, відступлення прав вимоги, продаж, списання за рахунок резерву) та дату зміни умов (модифікації) фінансового інструменту здійснює нарахування процентного доходу, амортизацію премії/дисконту, переоцінку до справедливої вартості, аналіз зміни очікуваного кредитного збитку для формування/розформування оціночного резерву.

30. Банк обліковує боргові фінансові інструменти, не погашені у визначений договором строк, із використанням окремих параметрів аналітичних рахунків відповідних балансових рахунків Плану рахунків з обліку боргових фінансових інструментів.

Банк відображає в бухгалтерському обліку заборгованість за кредитом овердрафт, не погашену у визначений договором строк, за відповідним балансовим рахунком із обліку кредитів з окремим параметром аналітичного рахунку простроченої заборгованості.

Банк здійснює облік документів за грошовими вимогами, не виконані банком у встановлений законодавством України строк, за позабалансовими рахунками 9804 “Документи суб’єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк”, 9806 “Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк” або 9807 “Документи інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк” групи рахунків 980 “Документи за розрахунковими операціями” розділу 98 “Облік інших цінностей та документів” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків.

31. Банк здійснює облік фінансових інструментів в іноземній валюті та банківських металах, а також нарахування доходів і витрат, формування/розформування оціночних резервів аналогічно до порядку обліку фінансових інструментів у національній валюті. Банк здійснює нарахування процентних доходів і витрат, формування/розформування оціночних резервів у тій самій валюті, у якій обліковується фінансовий інструмент.

Банк відображає в бухгалтерському обліку курсові різниці від переоцінки боргового фінансового інструменту, що оцінюється за амортизованою собівартістю та за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід, а також нарахованих за ним процентів, неамортизованого дисконту/премії та оціночних резервів під кредитні збитки в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют за рахунком 6204 “Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів” групи рахунків 620 “Результат від переоцінки” розділу 62 “Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу” класу 6 “Доходи” Плану рахунків.

Банк переоцінює залишки в іноземній валюті за рахунками з обліку інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю, за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості. Банк відображає результат такої переоцінки за рахунками 6223 “Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки” групи рахунків 622 “Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями” розділу 62 “Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу” класу 6 “Доходи” Плану рахунків – для інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, або 5106 “Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід” групи рахунків 510 “Результати переоцінки” розділу 51 “Результати переоцінки” класу 5 “Капітал банку” Плану рахунків – для інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід.

II. Принципи оцінки боргових фінансових активів банками

32. Банк після первісного визнання оцінює борговий фінансовий актив на основі бізнес-моделі та характеристик грошових потоків, передбачених договором, за:

1) амортизованою собівартістю;

2) справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході;

3) справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/ збитки.

Банк визначає бізнес-модель не для кожного активу, а на рівні груп фінансових активів, якими управляє в сукупності для досягнення певної бізнес- цілі.

33. Банк регулярно здійснює оцінку бізнес-моделі, що використовується ним для управління фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Банк на дату оцінки бізнес-моделі враховує усі об’єктивні свідчення (фактори), які є доступними на цю дату:

1) здійснення оцінки ефективності бізнес-моделі, дохідності фінансових активів, що утримуються в рамках цієї бізнес-моделі, та інформацію, що надається провідному управлінському персоналу;

2) ризики, що впливають на ефективність бізнес-моделі, у тому числі на дохідність фінансових активів, що утримуються в рамках цієї бізнес-моделі, а також спосіб управління цими ризиками;

3) показники, за якими визначають механізм винагород для менеджерів.

34. Банк рекласифікує боргові фінансові активи виключно в разі зміни бізнес-моделі, що використовується для управління фінансовими активами, за винятком фінансових активів, облік яких банк визначає на власний розсуд за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки під час первісного визнання.

35. Банк оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків;

2) договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми.

36. Банк оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;

2) договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми.

Банк визнає за таким фінансовим активом прибутки або збитки в складі іншого сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифікації, крім прибутків або збитків від його знецінення, процентних доходів та прибутків або збитків від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

37. Банк оцінює і відображає в бухгалтерському обліку всі інші боргові фінансові активи за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо такі фінансові активи не відповідають критеріям щодо їх подальшої оцінки за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід.

38. Банк під час первісного визнання фінансового активу на власний розсуд класифікує його, без права подальшої рекласифікації як такий, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо така класифікація дає змогу усунути або значно зменшити непослідовність оцінки активів чи зобов’язань, або визнання пов’язаних з ними прибутків та збитків.

III. Принципи оцінки фінансових зобов’язань банками

39. Банк після первісного визнання оцінює та відображає в бухгалтерському обліку всі фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, за винятком:

1) фінансових зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

2) фінансових зобов’язань, які виникають, якщо передавання фінансового активу не відповідає умовам припинення визнання або застосовується принцип продовження участі;

3) договорів фінансової гарантії, аваля, поручительства;

4) зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової;

5) умовної компенсації, визнаної покупцем під час об’єднання бізнесів, до якої застосовується Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 “Об’єднання бізнесу”. Така умовна компенсація в подальшому оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

40. Банк під час первісного визнання фінансового зобов’язання на власний розсуд класифікує його без права наступної рекласифікації як таке, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо:

1) ця класифікація усуває чи значно зменшує непослідовність оцінки або визнання, яка в іншому випадку виникла б унаслідок використання різних баз оцінки активів чи зобов’язань, або визнання пов’язаних із ними прибутків та збитків;

16

2) управління групою фінансових зобов’язань або групою фінансових активів та фінансових зобов’язань і оцінка результатів групи здійснюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією управління ризиками або інвестиційною стратегією, і саме на цій основі формується внутрішня інформація про таку групу, яка надається провідному управлінському персоналу;

3) договір містить один або декілька вбудованих похідних інструментів, водночас основний договір не є фінансовим активом (окрім випадків, коли вбудований похідний інструмент є незначним або його відокремлення від основного договору було б заборонене).

41. Банк визнає зміну справедливої вартості фінансового зобов’язання, що обліковується за власним рішенням банку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, яка обумовлена зміною власного кредитного ризику, у складі іншого сукупного доходу. Банк визнає в прибутках або збитках інші суми зміни справедливої вартості фінансового зобов’язання.

42. Банк під час первісного визнання оцінює та відображає в бухгалтерському обліку фінансові гарантії, а також тверді зобов’язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою, ніж ринкова, за справедливою вартістю.

Банк у подальшому після первісного визнання оцінює зобов’язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою, ніж ринкова, та фінансові гарантії за найбільшою з двох таких величин:

1) сумою оціночного резерву під очікувані кредитні збитки;

2) cумою справедливої вартості фінансового зобов’язання за мінусом амортизації накопиченого доходу згідно з принципами його визнання.

43. Банк не рекласифікує фінансові зобов’язання.

ІV. Облік операції з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за методом обліку за датою операції

44. Банк відображає в бухгалтерському обліку придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо використовує метод обліку на дату операції такими бухгалтерськими проводками:

1) за борговими фінансовими активами:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму премії (у тому числі на суму накопичених процен- тів та визнання процентного доходу за балансовими рахунками для обліку премії/дисконту)

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту (у тому числі на суму накопичених процен- тів та визнання процентного доходу за балансовими рахунками для обліку премії/дисконту, за умови перевищення суми дисконту над сумою накопичених процентів)

4

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму накопичених процентів та визнання процентного доходу окремо

5

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартіс- тю та вартістю за договором (без урахування витрат на операцію), якщо справедлива вартість є вищою, ніж вартість договору

6

Рахунок для обліку результатів коригу- вання за операціями з

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму різниці між вартістю за договором (без урахування

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/

нижчою, ніж справедлива

 

витрат на операцію) та справедливою вартістю, якщо справедлива вартість є нижчою, ніж вартість договору

2) за інструментами капіталу:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму вартості придбання фінан- сового інструменту (без урахування витрат на операцію)

2

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором (без урахування витрат на операцію), якщо справедлива вартість є вищою, ніж вартість договору

3

Рахунок для обліку результатів коригу- вання за операціями з акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

Рахунки для обліку інструментів капіталу

На суму різниці між вартістю за договором (без урахування витрат на операцію) та справедливою вартістю, якщо справедлива вартість є нижчою, ніж вартість договору

45. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну справедливої вартості фінансових активів між датою операції й датою розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму дооцінки

2

Рахунки для обліку результату від операцій із фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки

46. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операції за фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Відповідні рахунки з обліку витрат

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму витрат на операції з придбання фінансових активів

47. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

V. Облік операцій із придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за

методом обліку за датою розрахунку

48. Банк на дату операції відображає вартість придбаних фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за позабалансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

Продовження таблиці

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання фінансового активу

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

Контррахунки

На суму справедливої вартості фінансових активів до отримання

2

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

На суму коштів до сплати

49. Банк відображає в обліку зміну справедливої вартості фінансових активів між датою операції та датою розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку результату від операцій із фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму дооцінки

50. Банк на дату розрахунку за придбані фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за позабалансовими рахунками здійснює одночасно такі зворотні бухгалтерські проводки:

Продовження таблиці

1

2

3

4

2

Рахунки для обліку результату від операцій із фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунок кредиторської заборгованості

На суму уцінки

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

На суму справедливої вартості фінансових активів до отримання

2

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

Контррахунки

На суму коштів до сплати

51. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснює за балансовими рахунками такі бухгалтерські проводки:

1) за борговими фінансовими активами:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

На суму вартості придбання

2

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму номіналу

Продовження таблиці

1

2

3

4

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму премії (у тому числі на суму накопичених процентів та визнання процентного доходу за балансовими рахунками для обліку премії/дисконту)

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту (у тому числі на суму накопичених процентів та визнання процентного доходу за балансовими рахунками для обліку премії/дисконту, за умови перевищення суми дисконту над сумою накопичених процентів)

5

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму накопичених процентів у разі визнання процентного доходу окремо

6

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму дооцінки, яка визнана між датою операції та датою розрахунку

7

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки, яка визнана між датою операції та датою розрахунку

2) за інструментами капіталу:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунки для обліку грошових коштів і

На суму вартості придбання

Продовження таблиці

1

2

3

4

   

банківських металів, рахунки клієнтів

фінансового активу (без урахування витрат на операцію)

2

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму дооцінки, яка визнана між датою операції та датою розрахунку

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки, яка визнана між датою операції та датою розрахунку

52. Банк у разі придбання фінансових активів, вартість яких за договором відрізняється від їх справедливої вартості, здійснює бухгалтерські проводки відповідно до пункту 44 розділу ІV цієї Інструкції.

53. Банк відображає витрати на операції за фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у бухгалтерському обліку відповідно до пункту 46 розділу ІV цієї Інструкції.

VI. Облік переоцінки придбаних фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

54. Банк здійснює переоцінку усіх фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю відповідно до пункту 29 розділу I цієї Інструкції з відображенням її результату в прибутках/збитках, у разі зміни їх справедливої вартості, але не рідше одного разу на місяць.

55. Банк здійснює такі бухгалтерські проводки в разі зміни ринкової вартості фінансових активів:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму дооцінки

56. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснює переоцінку фінансових активів до їх справедливої вартості.

VII. Облік продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за

датою операції

57. Банк на дату операції з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) за борговими фінансовими активами:

Продовження таблиці

1

2

3

4

2

Рахунки для обліку результату від операцій із фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму уцінки (у тому числі нарахованих процентів у разі визнання процентного доходу в складі переоцінки)

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки (у тому числі нарахованих процентів, у разі визнання процентного

Продовження таблиці

1

2

3

4

     

доходу в складі переоцінки)

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів у разі визнання процентного доходу окремо

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

6

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму дисконту

7

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму позитивного результату

8

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму негативного результату

2) за інструментами капіталу:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку інструментів капіталу

На суму вартості придбання (без урахування витрат на операцію)

2

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму уцінки

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

3) за фінансовими активами, які були придбані в акціонерів (власників) не за справедливою вартістю:

Продовження таблиці

1

2

3

4

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму позитивного результату

5

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму негативного результату

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором

2

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

Рахунок для обліку результату коригування за операціями з акціонерами

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою вартістю

58. Банк не здійснює переоцінки фінансових активів, за якими укладений договір про продаж за визначеною вартістю, у період між датою операції і датою розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

59. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, здійснює в обліку таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму продажу

60. Банк відображає комісійні витрати на операцію з продажу такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку комісійних витрат за операціями з цінними паперами

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму комісійних витрат

VІІI. Облік продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за датою розрахунку

61. Банк на дату операції з продажу фінансових активів за позабалансовими рахунками здійснює одночасно такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

Контррахунок

На суму коштів до отримання

2

Контррахунок

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

На суму справедливої вартості фінансових активів до відсилання

62. Банк не здійснює в бухгалтерському обліку переоцінку фінансових активів, за якими укладено договір про продаж за визначеною вартістю реалізації, між датою операції й датою розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

63. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, одночасно здійснює зворотні бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

На суму коштів до отримання

2

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

Контррахунок

На суму справедливої вартості фінансових активів до відсилання

64. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, припиняє визнання проданих фінансових активів і здійснює бухгалтерські проводки відповідно до пунктів 57, 59, 60 розділу VIІ цієї Інструкції.

ІX. Погашення боргових фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

65. Банк відображає погашення боргових фінансових активів такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму вартості погашення

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму дисконту

66. Банк здійснює такі бухгалтерські проводки в разі поступового або часткового погашення боргових фінансових активів:

Продовження таблиці

1

2

3

4

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

5

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки (у тому числі нара- хованих процентів у разі визнання процентного доходу в складі переоцінки)

6

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів у разі визнання процентного доходу окремо

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму погашеної частини номіналу

2

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму погашених процентів у разі визнання процентного доходу окремо

3

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки
(у тому числі нарахованих процентів у разі визнання процентного доходу в складі переоцінки)

X. Облік операції з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у іншому сукупному доході, за датою операції

67. Банк на дату операції з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) за борговими фінансовими активами:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму накопичених

процентів придбання фінансового інструменту накопиченими процентами

у разі банком

з

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму премії

5

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором

6

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою вартістю

2) за інструментами капіталу:

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

   

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму вартості придбання

2

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором

3

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

Рахунки для обліку інструментів капіталу

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою вартістю

68. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну справедливої вартості

фінансових активів між датою операції і датою розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, відповідно до пункту 75 розділу XII цієї Інструкції.

69. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання

XI. Облік операції з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході,

за датою розрахунку

70. Банк на дату операції відображає придбання фінансових активів за позабалансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

Контррахунок

На суму справедливої вартості фінансових активів до отримання

2

Контррахунок

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

На суму коштів до сплати

71. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну справедливої вартості фінансових активів між датою операції і датою розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, відповідно до пункту 76 розділу XII цієї Інструкції.

72. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, здійснює одночасно зворотні бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

На суму справедливої вартості фінансового активу до отримання

2

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

Контррахунок

На суму коштів до сплати

73. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, здійснює таку бухгалтерську проводку:

1) за борговими фінансовими активами:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму накопичених процентів у разі їх наявності

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку премії /дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму премії

5

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму дооцінки фінансового активу в разі визнання дооцінки між датою операції та датою розрахунку

6

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки фінансового активу в разі визнання

Продовження таблиці

1

2

3

4

     

уцінки між датою операції та датою розрахунку

7

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму номіналу

8

Рахунки для обліку премії/ дисконту

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором

9

Рахунок для обліку результатів коригу- вання за операціями з акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою вартістю

2) за інструментами капіталу:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання

2

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму дооцінки

3

Рахунки для обліку

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

кредиторської заборгованості

   

4

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю за договором

5

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

Рахунки для обліку інструментів капіталу

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою вартістю

ХІІ. Переоцінка фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході

74. Банк здійснює переоцінку фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, після нарахування процентів та амортизації дисконту/премії, формування оціночного резерву під кредитні збитки з періодичністю, визначеною обліковою політикою банку з урахуванням пункту 29 розділу I цієї Інструкції, а також на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, але не рідше ніж один раз на місяць.

75. Банк відображає зміну справедливої вартості фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

76. Банк відображає зміну справедливої вартості фінансових активів між датою операції і датою розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками, якщо банк використовує метод обліку за датою розрахунку:

Продовження таблиці

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму дооцінки

2

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму дооцінки

2

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму уцінки

XIII. Облік продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, за датою операції

77. Банк відображає в обліку продаж інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, на дату операції такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку інструментів капіталу

На суму вартості інструментів капіталу

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

Продовження таблиці

1

2

3

4

3

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму уцінки

4

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

Рахунок для обліку результату переоцінки

На суму уцінки

5

Рахунок для обліку результату переоцінки

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

На суму дооцінки

6

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

На суму різниці між вартістю продажу та балансовою вартістю проданих інструментів капіталу, якщо продаж відбувся не за ринковою ціною

7

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму різниці між балансовою вартістю проданих інструментів капіталу та ціною продажу, якщо продаж відбувся не за ринковою ціною

78. Банк відображає в обліку продаж боргових фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, на дату операції такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку резерву

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму сформованого резерву

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих доходів

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму неамортизованого дисконту

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованої премії

6

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму уцінки

7

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

8

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму витрат від уцінки, визнаних в іншому сукупному доході в складі капіталу (перекласи- фікація суми уцінки, визнаної в капіталі)

9

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

На суму доходу від дооцінки, визнаного в іншому сукупному доході у складі капіталу (перекласифікація суми дооцінки, визнаної в капіталі)

10

Рахунки для обліку дебіторської

Рахунок для обліку результату від продажу

На суму різниці між вартістю продажу та

79. Банк у період між датою операції і датою розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, не здійснює переоцінку фінансових активів до справедливої вартості.

80. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, здійснює таку бухгалтерську проводку:

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

заборгованості

фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

балансовою вартістю проданих боргових фінансових активів, у разі відсутності оціночного резерву під кредитні збитки

11

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму різниці між балансовою вартістю проданих боргових фінансових активів та вартістю продажу, у разі відсутності оціночного резерву під кредитні збитки

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму грошових коштів, отриманих від продажу боргових фінансових активів

XIV. Облік продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході,
за датою розрахунку

81. Банк на дату операції з продажу фінансових активів одночасно здійснює за позабалансовими рахунками такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

Контррахунки

На суму грошових коштів до отримання

2

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

На суму балансової вартості проданих фінансових активів

82. Банк у період між датою операції і датою розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, не здійснює переоцінку фінансових активів до справедливої вартості.

83. Банк одночасно здійснює на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, за позабалансовими рахунками такі зворотні бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

На суму грошових коштів до отримання

2

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

Контррахунки

На суму балансової вартості проданих фінансових активів

84. Банк відображає продаж інструментів капіталу на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і

Рахунки для обліку кредиторської

На суму грошових коштів, отриманих

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

банківських металів, рахунки клієнтів

заборгованості

від продажу інструментів капіталу

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

3

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму уцінки

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку інструментів капіталу

На суму вартості інструментів капіталу під час первісного визнання

5

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

Рахунок для обліку результату переоцінки

На суму уцінки

6

Рахунок для обліку результату переоцінки

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

На суму дооцінки

7

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

На суму різниці між вартістю продажу та балансовою вартістю проданих інструмен- тів капіталу, якщо продаж відбувся не за справедливою вартістю

8

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму різниці між балансовою вартістю проданих інструментів капіталу та ціною продажу, якщо продаж

відбувся не справедливою вартістю

за

85. Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж боргових фінансових активів на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, після здійснення операцій, визначених у пункті 29 розділу I цієї Інструкції, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму отриманих грошових коштів від продажу

2

Рахунки для обліку резерву

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму сформованого оціночного резерву (у разі наявності)

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих доходів

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму неамортизованого дисконту

5

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованої премії

6

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму уцінки

7

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

8

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

9

Рахунок для обліку результату переоцінки

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

На суму доходу від дооцінки, визнаного в іншому сукупному доході в складі капіталу

10

Рахунок для обліку

Рахунок для обліку

На суму витрат від

86. Банк відображає комісійні витрати на продаж інструментів капіталу та боргових фінансових активів такою бухгалтерською проводкою:

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

результату від про- дажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вар- тістю через інший сукупний дохід

результату переоцінки

уцінки, визнаних в іншому сукупному доході в складі капіталу

11

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

На суму різниці між справедливою вартістю та вартістю продажу

12

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму різниці між вартістю продажу та справедливою вартістю

No з/ п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку комісійних витрат

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму комісійних витрат

XV. Погашення боргових фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки

в іншому сукупному доході

87. Банк у разі погашення боргових фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, у строк, визначений договором, здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму погашення

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

4

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму сформованого резерву

5

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки, визнаного в капіталі

88. Банк здійснює перекласифікацію суми переоцінки, визнаної в капіталі, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку результату переоцінки

Рахунок для обліку результату від продажу боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

На суму доходу від дооцінки, визнаного в капіталі

2

Рахунок для обліку результату від продажу боргових

Рахунок для обліку результату переоцінки

На суму витрат від уцінки, визнаних у капіталі

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

   

ХVI. Облік операції із придбання фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за датою операції

89. Банк на дату операції з придбання фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунок кредиторської заборгованості

На суму накопичених процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму премії

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

5

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

На суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу та вартістю за договором

6

Рахунок для обліку результатів коригу- вання за операціями з акціонерами, рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

для обліку витрат під час первісного визнання фінансових

 

вартістю фінансового активу

 

активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

   

90. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості фінансового активу

ХVII. Облік операції з придбання фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за датою розрахунку

91. Банк на дату операції відображає придбані фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за позабалансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

Контррахунки

На суму справедливої вартості фінансових активів

2

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

На суму коштів до сплати

92. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, здійснює за позабалансовими рахунками зворотні бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

На суму справедливої вартості фінансового активу

2

Рахунок для обліку активів до відправ- лення та депозитів до залучення

Контррахунки

На суму коштів до сплати

93. Банк на дату розрахунку за операцією з придбання фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, відображає придбання (створення) фінансових активів такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання фінансових активів

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму накопичених процентів

3

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму номіналу

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

5

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму премії

6

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу

під час
визнання
активів
вищою/нижчою, ніж справедлива

первісного фінансових за вартістю

На суму різниці між справедливою вартістю фінансових активів та вартістю за договором

Продовження таблиці

1

2

3

4

7

Рахунок для обліку результатів коригу- вання за операціями з акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою, ніж справедлива

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму різниці між вартістю за договором і справедливою вартістю фінансових активів

ХVIII. Облік операції з продажу фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за датою операції

94. Банк на дату операції відображає продаж фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму накопичених процентів

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебі- торської заборгованості

На суму дисконту

5

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму заборгованості, списаної за рахунок оціночного резерву

6

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

Рахунок для обліку доходу від припинення визнання фінансових активів

На суму позитивного результату від продажу [різниці між сумою отриманої

95. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковується за амортизованою собівартістю, здійснює таку бухгалтерську проводку:

Продовження таблиці

1

2

3

4

     

компенсації та балансовою вартістю (за наявності)]

7

Рахунок для обліку витрат від припинення визнання фінансових активів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму негативного результату від продажу [різниці між балансовою вартістю та сумою отриманої компенсації (за наявності)]

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

На суму грошових коштів, отриманих від продажу фінансового активу

ХIX. Облік операції з продажу фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за датою розрахунку

96. Банк на дату операції з продажу фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, здійснює за позабалансовими рахунками такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку активів до отриман- ня та депозитів до розміщення

Контррахунки

На суму грошових коштів до отримання

2

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

На суму балансової вартості проданих фінансових активів

97. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, здійснює за позабалансовими рахунками зворотні бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунки

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

На суму грошових коштів до отримання

2

Рахунок для обліку активів до відправ- лення та депозитів до залучення

Контррахунки

На суму балансової вартості проданих фінансових активів

98. Банк на дату розрахунку за операцією з продажу фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, відображає продаж фінансових активів, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму продажу

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму накопичених процентів

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму дисконту

5

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

6

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму заборго- ваності, списаної за рахунок оціночного резерву

Продовження таблиці

1

2

3

4

7

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунок для обліку доходу від припинення визнання фінансових активів

На суму позитивного результату від продажу [різниці між сумою отриманої компенсації та балансовою вартістю (за наявності)]

8

Рахунок для обліку витрат від припинення визнання фінансових активів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму негативного результату від продажу [різниці між балансовою вартістю та сумою отриманої компенсації (за наявності)]

ХX. Облік погашення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю

99. Банк у разі погашення боргових фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму отриманих коштів від погашення фінансових активів

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

4

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму сформованого резерву (за фінан- совими активами на першій та другій

100. Банк відображає в бухгалтерському обліку амортизацію сплачених авансом процентів такою бухгалтерською проводкою:

XXI. Рекласифікація фінансових активів

101. Банк рекласифікує фінансові активи перспективно з дати рекласифікації. Банк не здійснює перераховування раніше визнаних прибутків, збитків (у тому числі прибутків або збитків від знецінення) або процентів.

102. Банк здійснює нарахування процентів, амортизацію дисконту/премії, переоцінку та коригування оціночного резерву під очікувані кредитні збитки на дату рекласифікації фінансового активу з однієї категорії в іншу.

103. Банк у разі прийняття рішення про рекласифікацію фінансового активу, що обліковується за амортизованою собівартістю, у категорію фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, визначає його справедливу вартість на дату рекласифікації. Банк визнає в складі прибутку або збитку різницю між попередньою амортизованою собівартістю фінансового активу та його справедливою вартістю.

104. Банк відображає списання фінансового активу, що обліковувався за амортизованою собівартістю, такими бухгалтерськими проводками:

Продовження таблиці

1

2

3

4

     

стадії зменшення корисності)

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку процентних доходів

На суму процентів

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

Продовження таблиці

1

2

3

4

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

5

Рахунки для обліку резерву

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму резерву

105. Банк відображає в обліку фінансовий актив за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінан- сового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів окремо

3

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів у разі визнання нарахованих процентів у складі переоцінки

4

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунки для обліку дебіторської

На суму премії

Продовження таблиці

1

2

3

4

   

заборгованості, транзитний рахунок

 

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

6

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На різницю між амортизованою собівартістю та справедливою вартістю

7

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На різницю між амортизованою собівартістю та справедливою вартістю

106. Банк у разі прийняття рішення про рекласифікацію фінансового активу, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у категорію фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, визначає справедливу вартість фінансового активу на дату рекласифікації. Справедлива вартість на дату рекласифікації дорівнює новій валовій балансовій вартості такого активу.

Банк визначає ефективну ставку відсотка на основі валової балансової вартості фінансового активу в новій категорії та визнає оціночні резерви під очікувані кредитні збитки на дату рекласифікації (якщо рекласифікований фінансовий актив не є знеціненим фінансовим активом).

107. Банк відображає списання фінансового активу з категорії фінансових активів, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

Продовження таблиці

1

2

3

4

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів окремо

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

5

Рахунок для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму уцінки
(у тому числі нарахованих процен- тів у разі визнання процентних доходів у складі переоцінки

6

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку переоцінки

На суму дооцінки
(у тому числі нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів у складі переоцінки

108. Банк відображає фінансовий актив у категорії фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів

Продовження таблиці

1

2

3

4

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму премії та накопиченої дооцінки

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту та накопиченої уцінки

5

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

109. Банк у разі прийняття рішення про рекласифікацію фінансового активу, що обліковується за амортизованою собівартістю, у категорію фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, визначає його справедливу вартість на дату рекласифікації. Банк визнає різницю між попередньою амортизованою собівартістю фінансового активу та його справедливою вартістю у складі іншого сукупного доходу. Банк не переглядає на дату рекласифікації ефективну ставку відсотка, що визначена під час первісного визнання, та оцінку очікуваних кредитних збитків.

110. Банк відображає списання фінансового активу із категорії фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, та здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської забор- гованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

Продовження таблиці

1

2

3

4

3

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

5

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму резерву

111. Банк відображає фінансовий актив у категорії фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму премії

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку резервів

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

Продовження таблиці

1

2

3

4

6

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму різниці між попередньою аморти- зованою собівартістю та новою справед- ливою вартістю

7

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму різниці між новою справедливою вартістю та поперед- ньою амортизованою собівартістю

112. Банк у разі прийняття рішення про рекласифікацію фінансового активу, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, в категорію фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, оцінює такий фінансовий актив за справедливою вартістю на дату рекласифікації.

Банк виключає накопичену величину прибутку або збитку, раніше визнаного у складі іншого сукупного доходу, з власного капіталу на дату рекласифікації. Таке коригування впливає на інший сукупний дохід, але не впливає на прибуток або збиток, і не є рекласифікаційним коригуванням. Ефективна ставка відсотка, що визначена під час первісного визнання, та оцінка кредитних збитків на дату рекласифікації не змінюються.

113. Банк списує фінансовий актив із категорії фінансового активу, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, і здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської забор- гованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

Продовження таблиці

1

2

3

4

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгова- ності, транзитний рахунок

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

5

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку дебіторської заборгова- ності, транзитний рахунок

На суму резерву

6

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

7

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму уцінки

114. Банк визнає фінансовий актив у категорії фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, і здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгова- ності, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгова- ності, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгова- ності, транзитний рахунок

На суму премії

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку резервів

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

115. Банк у разі прийняття рішення про рекласифікацію фінансового активу, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, в категорію фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, продовжує оцінювати такий фінансовий актив за справедливою вартістю.

Банк визначає ефективну ставку відсотка на дату рекласифікації на підставі справедливої вартості фінансового активу та визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки (якщо рекласифікований фінансовий актив не є знеціненим фінансовим активом).

116. Банк відображає списання фінансового активу із категорії фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів окремо

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму уцінки (у тому числі нарахованих процен- тів у разі визнання процентних доходів у складі переоцінки)

6

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки (у тому числі нара- хованих процентів у разі визнання процентних доходів у складі переоцінки)

117. Банк відображає фінансовий актив у категорії фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму премії та накопиченої дооцінки

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту та накопиченої уцінки

5

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

6

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму оціночного резерву під очікувані

Продовження таблиці

1

2

3

4

     

кредитні збитки

118. Банк у разі прийняття рішення про рекласифікацію фінансового активу, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, в категорію фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, продовжує оцінювати такий фінансовий актив за справедливою вартістю. Банк рекласифікує накопичені прибутки або збитки, які були раніше визнані в складі іншого сукупного доходу, зі складу власного капіталу до прибутків або збитків як рекласифіковане коригування.

119. Банк відображає в бухгалтерському обліку списання фінансового активу із категорії фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

На суму дисконту

4

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму премії

5

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності, транзитний рахунок

На суму резерву

6

Рахунки для обліку результату

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

переоцінки

   

7

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму уцінки

120. Банк відображає фінансовий актив у категорії фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів окремо

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму премії (у тому числі нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів у складі переоцінки)

4

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму дисконту (у тому числі нарахованих процентів у разі визнання процентних доходів у складі переоцінки)

5

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму дооцінки

6

Рахунки для обліку результату від операцій з

Рахунки для обліку переоцінки

На суму уцінки

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

   

7

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку переоцінки

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки, що були визнані за попереднім фінансовим активом

ХХII. Облік фінансових зобов’язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю

121. Банк відображає в бухгалтерському обліку фінансові зобов’язання за операціями, пов’язаними із залученням грошових коштів, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму залучених коштів за фінансовим зобов’язанням

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку

номіналу зобов’язання

фінансового

На суму номіналу

3

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

На суму дисконту з урахуванням витрат на операцію

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

Рахунки для обліку дисконту/премії

На суму премії з урахуванням витрат на операцію

5

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінансових зобов’язань

На суму різниці між вартістю за договором та справедливою вартістю фінансових зобов’язань

Продовження таблиці

1

2

3

4

   

за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

6

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами, рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових зобов’язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

Рахунки для обліку дисконту/премії

На різницю між справедливою вартістю фінансових зобов’язань та вартістю за договором

122. Банк здійснює нарахування процентів та амортизацію дисконту/ премії за борговими фінансовими зобов’язаннями згідно з обліковою політикою, не рідше одного разу на місяць, протягом періоду від дати визнання боргового фінансового зобов’язання до дати його погашення (припинення визнання) з використанням ефективної ставки відсотка.

123. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення боргових фінансових зобов’язань такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового зобов’язання

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних витрат

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму фінансового зобов’язання

124. Банк у разі дострокового погашення фінансового зобов’язання здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку номіналу фінансового зобов’язання

Рахунки для кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

обліку

На суму номінальної вартості

2

Рахунки для обліку нарахованих процентних витрат

Рахунки для кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

обліку

На суму нарахованих несплачених процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

обліку

На суму неамортизованої премії

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованого дисконту

5

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму фінансового зобов’язання під час дострокового погашення

6

Рахунок для обліку витрат від припинення визнан- ня фінансових зобов’язань

Рахунки для кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

обліку

На суму різниці між сплаченою компенсацією та балансовою вартістю

7

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку доходу від припинення визнання фінансових зобов’язань

На суму різниці між балансовою вартістю фінансового зобов’язання та сплаченою компенсацією

XXIII. Особливості обліку фінансових зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки/збитки

125. Банк визнає суму зміни справедливої вартості фінансових зобов’язань, які класифікує на власний розсуд згідно з пунктом 40 розділу III цієї Інструкції

як такі, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, таким чином:

1) суму, яка відображає зміну власного кредитного ризику, – у складі іншого сукупного доходу;

2) решту зміни справедливої вартості фінансового зобов’язання – у прибутках або збитках.

126. Банк відображає суму зміни справедливої вартості фінансового зобов’язання, яка відбулася через зміну власного кредитного ризику в іншому сукупному доході, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму уцінки

2

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

127. Банк визнає решту суми зміни справедливої вартості фінансових зобов’язань у складі прибутків/збитків такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

На суму уцінки

2

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

XXIV. Відображення в бухгалтерському обліку зобов’язань з кредитування

128. Банк під час первісного визнання зобов’язання з кредитування щодо надання кредиту за ринковою ставкою відображає в бухгалтерському обліку суму отриманих комісій (винагороди за зобов’язання з кредитування) такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів,

рахунки клієнтів

Рахунок для обліку доходів майбутніх

періодів

На суму комісії

129. Банк відображає суму зобов’язання з кредитування на дату його виникнення за відповідними позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування

Контррахунок

На суму наданих зобов’язань

130. Банк визнає очікувані кредитні збитки і формує оціночний резерв за наданим твердим зобов’язанням з кредитування бухгалтерськими проводками, визначеними пунктом 203 розділу XXXI цієї Інструкції.

131. Банк відображає отримані зобов’язання з кредитування за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунок для обліку отриманих зобов’язань з кредитування

На суму отриманих зобов’язань

132. Банк самостійно визначає порядок обліку договорів за кредитними операціями із забезпеченням їх реєстрації та збереження.

133. Банк визнає зобов’язання з кредитування за позабалансовими рахунками до часу його виконання, закінчення строку виконання або строку дії договору.

Банк відображає списання відповідної суми зобов’язання з позабалансових рахунків такими бухгалтерськими проводками:

1) за наданими зобов’язаннями:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування

На суму зобов’язання

2) за отриманими зобов’язаннями:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку отриманих зобов’язань з кредитування

Контррахунок

На суму зобов’язання

134. Банк здійснює коригування сформованого оціночного резерву під надане зобов’язання з кредитування відповідно до пункту 204 розділу XXXI цієї Інструкції.

135. Банк у разі укладання договору про поновлювану кредитну лінію на суму погашеного кредиту в межах установленого договором строку збільшує суму зобов’язання та відображає в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 129 розділу XXIV цієї Інструкції.

XXV. Бухгалтерський облік зобов’язань з кредитування за ставкою, нижчою, ніж ринкова

136. Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку тверде зобов’язання з кредитування за ставкою, нижчою, ніж ринкова, як похідний фінансовий інструмент, за справедливою вартістю і відображає такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива, рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за зобов’язаннями з кредитування

На суму різниці між вартістю зобов’язання з кредитування за ставкою, визначеною в договорі, та ринковою ставкою

137. Банк відображає в обліку отриману суму комісії за наданими зобов’язаннями з кредитування такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунок для обліку доходів майбутніх періодів

На суму комісії

138. Банк одночасно обліковує суму наданого зобов’язання з кредитування за ставкою, нижчою, ніж ринкова, за позабалансовими рахунками залежно від контрагентів до дати її виконання або закінчення строку дії. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування

Контррахунок

На суму зобов’язання з кредитування

139. Банк визнає очікувані кредитні збитки і формує (коригує) оціночний резерв за наданим зобов’язанням з кредитування бухгалтерськими проводками, визначеними в пунктах 203, 204 розділу XXXI цієї Інструкції.
XXVI. Бухгалтерський облік гарантій, авалів і поручительств

140. Банк відображає в бухгалтерському обліку надані гарантії, авалі та поручительства (далі – гарантії) під час первісного визнання як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю.

Банк, що надає контргарантію, відображає її в обліку як надану гарантію, за позабалансовим рахунком 9000 “Надані гарантії” групи рахунків 900 “Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти” розділу 90 “Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків.

141. Банк відображає в обліку отриману суму комісії за надану гарантію такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

На суму комісії

142. Банк обліковує одночасно суму наданої гарантії за позабалансовими рахунками групи рахунків 900 “Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти” розділу 90 “Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків до дати її виконання або закінчення строку дії. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

143. Банк здійснює амортизацію первісно визнаного зобов’язання за наданою гарантією прямолінійним методом і відображає такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку наданої гарантії

Контррахунок

На суму гарантії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

Продовження таблиці

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

Рахунки для обліку

доходів позабалансовими операціями

за

На суму амортизації зобов’язання

144. Банк обліковує отримані гарантії з пов’язаною гарантією, наданою іншому контрагенту, за рахунком 9036 “Отримані контргарантії” групи рахунків 903 “Отримані гарантії” розділу 90 “Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків. У цьому разі за позабалансовими рахунками здійснюється така бухгалтерська проводка:

145. Банк відображає в бухгалтерському обліку отриману як забезпечення заставу за наданою гарантією такою бухгалтерською проводкою:

146. Банк відображає в бухгалтерському обліку кошти, отримані як забезпечення наданої гарантії, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунок для обліку отриманих контргарантій

На суму контргарантії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку отриманої застави

Контррахунок

На суму справедливої вартості застави

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів)

На суму грошового забезпечення

147. Банк формує оціночний резерв за наданою гарантією відповідно до пункту 203 розділу XXXI цієї Інструкції.

148. Банк здійснює повну амортизацію отриманої суми комісії за надану гарантію відповідно до пункту 143 розділу XXVI цієї Інструкції, якщо впевнений, що платитиме, та за необхідності здійснює коригування суми оціночного резерву з урахуванням пункту 29 розділу I цієї Інструкції.

149. Банк відображає в бухгалтерському обліку виконання зобов’язань за наданими гарантіями такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку резервів за наданими гарантіями

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму фінансового зобов’язання за гарантією

2

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму очікуваної компенсації

150. Банк одночасно з проводками, зазначеними в пункті 149 розділу XXVI цієї Інструкції, списує суми гарантій з позабалансових рахунків такою бухгалтерською проводкою:

151. Банк відображає в бухгалтерському обліку залежно від умов гарантії очікувану компенсацію від боржника або третіх осіб за виконаною гарантією такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку наданої гарантії

На суму гарантії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму очікуваної компенсації

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

операціями з іншими фінансовими інструментами

   

152. Банк виконує гарантію і здійснює такі бухгалтерські проводки, якщо гарантія забезпечена грошовими коштами:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму фінансового зобов’язання за гарантією

2

Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів)

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності за операціями з іншими фінансовими інструментами

На суму грошового забезпечення

153. Банк відображає в бухгалтерському обліку відшкодування боржником або третьою стороною суми, що раніше була сплачена банком-гарантом, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності за операціями з іншими фінансовими інструментами

На суму відшкодування

154. Банк здійснює амортизацію комісійних доходів у разі дострокового розірвання або закінчення строку дії гарантії такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

Рахунок для обліку доходів від припинення визнання фінансового зобов’язання

На суму амортизації

155. Банк одночасно з бухгалтерською проводкою, зазначеною в пункті 154 розділу XXVI цієї Інструкції здійснює таку бухгалтерську проводку за позабалансовими рахунками:

156. Банк здійснює списання вартості застави, що обліковувалася за позабалансовими рахунками, такою бухгалтерською проводкою:

157. Банк здійснює облік коштів, наданих іншому банку як забезпечення гарантії, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку наданих гарантій

На суму гарантії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для отриманої застави

обліку

На суму справедливої вартості застави

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку коштів у розрахунках

Рахунки для обліку грошових коштів і

банківських
металів, рахунки клієнтів

На суму грошового забезпечення

XXVII. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат за фінансовими інструментами

158. Банк відображає в бухгалтерському обліку визнані доходи і витрати із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою.

159. Банк визначає періодичність нарахування процентного доходу самостійно в обліковій політиці банку, але не рідше одного разу на місяць, за кожною операцією (договором) окремо.

Банк визнає дивіденди в разі встановлення прав на отримання платежу.

160. Банк здійснює амортизацію дисконту/премії не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

161. Банк здійснює амортизацію дисконту/премії за фінансовими інструментами одночасно з нарахуванням процентів, крім процентів за борговими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, які визнаються у складі переоцінки до справедливої вартості.

162. Банк відображає доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті за рахунками класів 6 “Доходи” і 7 “Витрати” Плану рахунків у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Банк має право використовувати технічні рахунки 3800 “Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів” та 3801 “Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів” групи рахунків 380 “Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів” розділу 38 “Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів” класу 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання” Плану рахунків під час відображення в бухгалтерському обліку цих доходів і витрат.

163. Банк здійснює нарахування процентних доходів (витрат), амортизацію дисконту/премії за фінансовими інструментами в тій валюті, у якій обліковується основна сума фінансового інструменту.

164. Банк визначає умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку), а також неустойки в разі порушення боржником зобов’язання договором між банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України.

165. Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог законодавства України.

Для обрахування процентних доходів і витрат застосовуються такі методи визначення кількості днів:

1) метод “факт/факт” – передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;

2) метод “факт/360” – передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;

3) метод “30/360” – передбачає, що для розрахунку використовується умовна кількість днів у році – 360, у місяці – 30.

XXVIII. Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка

166. Банк визнає процентні доходи і витрати за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6 “Доходи”, 7 “Витрати” Плану рахунків із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Банк для визнання процентних доходів застосовує номінальну процентну ставку за фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити майбутні грошові потоки (кредити овердрафт, відновлювальні кредитні лінії, вклади/депозити на вимогу) і до яких ефективна ставка відсотка не застосовується.

167. Банк відображає нараховані проценти за фінансовими інструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за рахунками з обліку нарахованих доходів за класами 1 “Казначейські та міжбанківські операції”, 2 “Операції з клієнтами”, 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання” Плану рахунків.

168. Банк для розрахунку ефективної ставки відсотка визначає потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов за фінансовим інструментом, у тому числі включає всі комісії та інші суми, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Банк використовує потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії договору, якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту.

169. Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної ставки процента за фінансовим інструментом, уключають:

1) комісійні за підготовчу роботу, отримані банком у зв’язку зі створенням або придбанням фінансового інструменту, які включають: комісії за оцінку фінансового стану позичальника; комісії за оцінку гарантій, застав; комісії за обговорення умов інструменту; комісії за підготовку, оброблення документів та здійснення операції;

2) комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов’язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання кредиту (крім випадків, коли ці зобов’язання з кредитування оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки/збитки), визнаються невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Комісії визнаються комісійними доходами (витратами) на кінець строку зобов’язання, якщо строк наданого зобов’язання з кредитування закінчується без надання кредиту;

3) інші комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту.

170. Комісійні, які не є невід’ємною частиною ефективної ставки процента за фінансовим інструментом, уключають:

1) комісії за супроводження кредитів;

2) комісії за зобов’язання з кредитування (крім випадків, коли ці зобов’язання з кредитування оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки/збитки), якщо укладення кредитного договору є малоймовірним;

3) комісії за синдикування кредиту, отримані банком, який виступає організатором синдикованого кредиту і не є одним із кредиторів (або є одним із кредиторів, але отримує таку саму ефективну ставку за своєю частиною синдикованого кредиту, як й інші учасники, за умови, що він несе такі самі ризики, як й інші учасники).

171. Банк амортизує всі комісійні та інші суми, сплачені або отримані, витрати на операції та інші премії та знижки, що включені в ефективну ставку відсотка, протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту або, якщо комісійні та інші суми, сплачені або отримані, витрати на операції, премії або знижки належать до коротшого періоду, то застосовується цей період.

172. Банк ураховує первісно очікувані кредитні збитки в грошових потоках під час розрахунку ефективної ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, для придбаних або створених знецінених фінансових активів під час первісного визнання.

173. Ефективна процентна ставка змінюється за фінансовими інструментами з плаваючою процентною ставкою в разі періодичної переоцінки грошових потоків з метою відображення ринкових процентних ставок.

174. Банк здійснює коригування валової балансової вартості фінансового активу чи амортизованої собівартості фінансового зобов’язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків, якщо надалі він переглядає попередні оцінки сум платежів та надходжень (за винятком модифікації та змін оцінок очікуваних кредитних збитків) за фінансовими інструментами.

Банк перераховує валову балансову вартість фінансового активу або амортизовану собівартість фінансового зобов’язання шляхом розрахунку теперішньої вартості майбутніх грошових потоків, передбачених договором, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим інструментом (у разі придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів – з використанням ефективної ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику). Коригування визнається в складі процентних доходів/витрат в кореспонденції з рахунками дисконту/премії.

175. Банк визнає процентний дохід за фінансовими активами на першій та другій стадії кредитного ризику (визнано оціночний резерв на першій та другій стадії зменшення корисності) на валову балансову вартість таких активів з використанням первісної ефективної ставки відсотка.

176. Банк визнає процентний дохід за фінансовими активами на третій стадії зменшення корисності (визнано оціночний резерв на 3 стадії зменшення корисності) на амортизовану собівартість (зменшену на суму резерву) таких активів з використанням ефективної ставки відсотка.

XXIX. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку за фінансовими активами

177. Банк відображає нарахування процентних доходів такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

Рахунки для обліку процентних доходів

На суму нарахованих процентів

178. Банк здійснює амортизацію дисконту за фінансовими активами такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

Продовження таблиці

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку процентних доходів

На суму амортизації дисконту

179. Банк здійснює амортизацію премії за фінансовими активами такою бухгалтерською проводкою:

180. Банк під час отримання коштів за раніше визнаними нарахованими доходами здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку процентних доходів

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму амортизації премії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму отриманих процентів

181. Банк здійснює нарахування доходу у вигляді дивідендів за такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інструментами капіталу

Рахунки для обліку доходів у вигляді дивідендів

На суму нарахованих дивідендів

182. Банк відображає у бухгалтерському обліку отримання дивідендів такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку

Рахунки для обліку

На суму отриманих

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

нарахованих доходів за інструментами капіталу

дивідендів

XXX. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку за фінансовими зобов’язаннями

183. Банк здійснює нарахування процентних витрат за фінансовими зобов’язаннями такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку процентних витрат

Рахунки для обліку нарахованих процентних витрат

На суму нарахованих процентних витрат

184. Банк здійснює амортизацію дисконту за фінансовими зобов’язаннями такою бухгалтерською проводкою:

185. Банк здійснює амортизацію премії за фінансовими зобов’язаннями такою бухгалтерською проводкою:

186. Банк відображає сплату коштів відповідно до умов договору такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку процентних витрат

Рахунки для обліку дисконту/премії

На суму амортизації дисконту

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дисконту/премії

Рахунки для обліку процентних витрат

На суму амортизації премії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

Продовження таблиці

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку нарахованих процентних витрат

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

На суму нарахованих витрат

XXXI. Облік формування резервів за кредитними ризиками за фінансовими активами та зобов’язаннями

187. Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю, та борговими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході.

188. Банк визнає оціночний резерв за фінансовим активом на першій стадії зменшення корисності (очікувані кредитні збитки протягом 12 місяців) не пізніше, ніж на найближчу звітну дату після первісного визнання фінансового активу. Найближчою звітною датою з метою формування оціночного резерву під очікувані кредитні збитки за фінансовими інструментами є останній день місяця, у якому був визнаний фінансовий інструмент.

189. Банк на наступну звітну дату після первісного визнання оцінює рівень збільшення очікуваного кредитного ризику за фінансовим інструментом із дати його первісного визнання.

190. Банк продовжує визнання оціночного резерву за фінансовим активом на першій стадії зменшення корисності, якщо на звітну дату рівень ризику за фінансовим активом значно не збільшився з дати первісного визнання активу або фінансовий актив має на звітну дату низький кредитний ризик.

191. Банк визнає оціночний резерв за фінансовим активом на другій стадії зменшення корисності (очікувані кредитні збитки протягом всього строку дії фінансового активу), якщо на звітну дату рівень ризику з дня первісного визнання значно збільшився.

192. Банк визнає оціночний резерв за фінансовим активом на третій стадії зменшення корисності кредитного ризику (очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансового активу), якщо на звітну дату має об’єктивні свідчення зменшення корисності фінансового активу.

193. Банк не визнає оціночний резерв для придбаних або створених знецінених фінансових активів на дату первісного визнання. Первісно очікувані кредитні збитки за таким фінансовим активом уключаються до ефективноїставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, згідно з пунктом 172 розділу XXVIII цієї Інструкції.

Для такого фінансового активу перехід із третьої стадії зменшення корисності до другої або першої стадій є неможливим.

194. Банк визнає очікувані кредитні збитки протягом усього строку дії фінансового активу (спрощений підхід):

1) за торговою дебіторською заборгованістю або активами за договорами, які виникають за операціями, що належать до сфери застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 15 “Дохід від контрактів з покупцями” (далі – МСФЗ 15) та які:

не містять значного компонента фінансування відповідно до МСФЗ 15 або

містять значний компонент фінансування відповідно до МСФЗ 15, якщо банк у своїй обліковій політиці обирає оцінку оціночного резерву під очікувані збитки в сумі, яка дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового активу. Така облікова політика застосовується банком до всієї такої дебіторської заборгованості або всіх активів за договорами, або може застосовуватися окремо до торгової дебіторської заборгованості та до активів за договорами;

2) за операціями лізингу (оренди), які належать до сфери застосування міжнародного стандарту фінансової звітності з оренди, якщо банк у своїй обліковій політиці обирає оцінку оціночного резерву під очікувані збитки в сумі, яка дорівнює кредитним збиткам за весь строк дії фінансового активу. Така облікова політика застосовується до всіх операцій із лізингу (оренди) або може застосовуватися окремо до операцій за фінансовим або операційним лізингом (орендою).

195. Банк на звітну дату за придбаними або створеними кредитно- знеціненими кредитами визнає зміни очікуваних кредитних збитків протягом усього строку дії договору та відображає такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму позитивних змін очікуваних кредитних збитків порівняно з очікува- ними кредитними збитками на дату

Продовження таблиці

1

2

3

4

     

первісного визнання активу

2

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів

На суму негативних змін очікуваних кредитних збитків порівняно з очікува- ними кредитними збитками на дату первісного визнання активу

196. Банк визнає в бухгалтерському обліку суму, необхідну для формування оціночного резерву під очікувані кредитні збитки за фінансовим активом, що обліковується за амортизованою собівартістю, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів

На суму збільшення оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

2

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму зменшення оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

197. Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід, який не зменшує балансову вартість, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

198. Банк одночасно з проводкою, зазначеною у пункті 197 розділу XXXI цієї Інструкції, здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

199. Банк відображає в обліку зміну оціночного резерву в разі зміни очікуваного кредитного збитку за фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму зменшення оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

2

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів

На суму збільшення оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

200. Банк одночасно з проводками, зазначеними у пункті 199 розділу XXXI цієї Інструкції, здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму зменшення оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

2

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму збільшення оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

201. Банк визнає оціночні резерви під очікувані кредитні збитки в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату проведення операції з формування резервів за кожною валютою окремо.

202. Банк з метою визначення оціночного резерву за модифікованими активами визначає, яка модифікація грошових потоків призводить до припинення визнання активу й виникнення нового та яка модифікація не призводить до припинення визнання фінансового активу.

Наступна оцінка визначення значного збільшення ризику, якщо модифікація грошових потоків не призводить до припинення визнання фінансового активу, здійснюється шляхом порівняння:

1) оцінки ризику настання дефолту станом на звітну дату на основі змінених договірних умов;

2) оцінки ризику настання дефолту під час первісного визнання на основі первісних незмінених договірних умов.

Дата модифікації є датою первісного визнання нового активу, для якого банк визнає очікувані кредитні збитки, якщо модифікація призводить до виникнення нового активу.

203. Банк визнає оціночний резерв за наданими зобов’язаннями з кредитування й наданими гарантіями та відображає такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку

резервів за зобов’язаннями

виданими

На суму оціночного резерву під очікувані кредитні збитки

204. Банк відображає в обліку зменшення оціночного резерву в разі зменшення кредитних збитків за фінансовими зобов’язаннями такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку резервів за виданими зобов’язаннями

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму зменшення оціночного резерву

XXXII. Облік використання резервів за фінансовими активами та зобов’язаннями

205. Банк відображає в бухгалтерському обліку повне чи часткове списання та прощення заборгованості за фінансовими активами за рахунок резерву такими бухгалтерськими проводками:

1) для фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку резервів

Рахунок для обліку номіналу фінансового активу, рахунки з обліку дебіторської заборгованості, рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами, рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку, рахунки для обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунок для обліку номіналу фінансового активу

На суму неамортизованого дисконту

4

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованої премії

2) для фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку резервів

Рахунок для обліку номіналу фінансового активу

На суму номіналу

2

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

На суму нарахованих процентів

3

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунок для обліку номіналу фінансового активу

На суму неамортизованого дисконту

4

Рахунки для обліку резервів

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованої премії

206. Банк одночасно з бухгалтерськими проводками, зазначеними у підпункті 2 пункту 205 розділу XXXII цієї Інструкції, на суму накопиченої переоцінки здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку результату переоцінки

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

2

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку результату переоцінки

На суму уцінки

207. Банк обліковує списану за рахунок оціночних резервів заборгованість за активами за позабалансовими рахунками до визначеного обліковою політикою банку часу відповідно до вимог законодавства України щодо відшкодування збитків такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості

Контррахунок

На суму списаної заборгованості

208. Банк відображає в бухгалтерському обліку часткове або повне погашення контрагентом раніше списаної за рахунок оціночного резерву суми заборгованості за активами такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгованості, рахунки для обліку відрахувань у резерви

На суму погашеної заборгованості

209. Банк одночасно з бухгалтерською проводкою, зазначеною у пункті 208 розділу XXXII цієї Інструкції, за позабалансовими рахунками здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості

На суму заборгованості

210. Банк відображає в бухгалтерському обліку списану за рахунок оціночних резервів заборгованість за активами, яка обліковувалася за позабалансовими рахунками, у разі закінчення строку, визначеного обліковою політикою банку відповідно до пункту 209 розділу XXXII цієї Інструкції.

XXXIII. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій

211. Банк відображає в бухгалтерському обліку забезпечення за кредитом [майно, у тому числі майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад (депозит)], за позабалансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

1) отримана застава за справедливою вартістю:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку отриманої застави

Контррахунок

На суму забезпечення

2) отримана гарантія (поручительство):

212. Банк відображає списання з позабалансових рахунків вартості забезпечення в разі виконання зобов’язання боржником або іншою зобов’язаною особою, а також у разі припинення дії відповідного договору про забезпечення такими бухгалтерським проводками:

1) отримана застава:

2) отримана гарантія (поручительство):

213. Банк відображає в бухгалтерському обліку задоволення вимог кредитора за рахунок предмета застави такими бухгалтерськими проводками:

1) за фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку отриманих гарантій

На суму гарантії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку отриманої застави

На суму вартості забезпечення

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку отриманих гарантій

Контррахунок

На суму гарантії

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів, рахунки для обліку

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму отриманих грошових коштів, справедливої вартості активів

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

коштів у розрахунках, рахунки з обліку активів банку

   

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На основну суму боргу (номіналу)

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для процентних
рахунки для нарахованих процентних доходів

обліку доходів, обліку

На суму процентів

4

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборго- ваності, транзитний рахунок

На суму неамортизованого дисконту

5

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованої премії

6

Рахунки для обліку резерву

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму сформованого оціночного резерву (у разі наявності)

7

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок з обліку сплачених штрафів та пені

На суму штрафів, пені

2) за фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів,

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму отриманих грошових коштів, справедливої вартості активів

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки з обліку активів банку

   

2

Рахунки для обліку резерву

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму сформованого оціночного резерву (у разі наявності)

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

На основну суму боргу (номіналу)

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для процентних
рахунки для нарахованих процентних доходів,

обліку доходів, обліку

На суму процентів

5

Рахунки для обліку премії/дисконту

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму неамортизованого дисконту

6

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку премії/дисконту

На суму неамортизованої премії

7

Рахунки для обліку переоцінки

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму уцінки

8

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку переоцінки

На суму дооцінки

9

Рахунок для обліку результату переоцінки

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний

На суму доходу від дооцінки, визнаних в іншому сукупному доході у складі капіталу

214. Банк списує вартість заставленого майна, що обліковувалося за позабалансовими рахунками, та здійснює бухгалтерську проводку відповідно до пункту 212 розділу XXXIII цієї Інструкції.

215. Банк здійснює бухгалтерський облік заставленого майна, що переходить у власність заставодержателя за результатами звернення стягнення (визнання в балансі основних засобів), відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з обліку необоротних активів.

216. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну вартості застави такими бухгалтерськими проводками:

Продовження таблиці

1

2

3

4

   

дохід

 

10

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Рахунок для обліку результату переоцінки

На суму витрат від уцінки, визнаних в іншому сукупному доході у складі капіталу

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку отриманої застави

Контррахунок

На суму збільшення вартості застави

2

Контррахунок

Рахунки для отриманої застави

обліку

На суму зменшення вартості застави

217. Банк здійснює облік наданої застави як забезпечення отриманого кредиту за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

218. Банк обліковує активи, надані в заставу, за балансовою вартістю за окремими аналітичними рахунками відповідних балансових рахунків Плану рахунків залежно від виду активу (основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери).

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Контррахунок

Рахунки для обліку наданої застави

На суму наданої застави

219. Банк списує вартість наданої застави у разі повернення отриманого кредиту та відображає в бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку наданої застави

Контррахунок

На суму наданої застави

ХХXIV. Облік акцій власної емісії

220. Банк відображає в бухгалтерському обліку внески до статутного капіталу банку (збільшення статутного капіталу банку), до державної реєстрації відповідно до законодавства України, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунок для обліку внеску за незареєстрованим статутним капіталом

На суму попередніх внесків акціонерів (учасників) до статутного капіталу банку

221. Банк після державної реєстрації статутного капіталу відповідно до вимог законодавства України здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку внеску за незареєстрованим статутним капіталом

Рахунок для обліку статутного капіталу

На суму попередніх внесків до статутного капіталу

2

Рахунок для обліку внеску за незареєстрованим статутним капіталом

Рахунок для обліку емісійних різниць

На суму емісійних різниць

222. Банк під час розміщення привілейованих акцій, за якими має зобов’язання щодо викупу їх у акціонера (держателя) або виплати дивідендів на визначену дату, або ж на вимогу акціонера, визнає фінансове зобов’язання та здійснює такі бухгалтерські проводки:

Продовження таблиці

1

2

3

4

3

Рахунок для обліку емісійних різниць, рахунок для обліку операцій із акціонерами (власниками)

Рахунки для обліку

грошових банківських рахунки клієнтів

коштів і металів,

На суму витрат на операції

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборго- ваності, транзитний рахунок

На суму фінансового зобов’язання

2

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку

зобов’язань привілейованими акціями, випущеними банком

за

На суму номінальної вартості

3

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту/премії за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму дисконту з урахуванням витрат на операцію

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту/премії за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

На суму премії з урахуванням витрат на операцію

223. Банк за привілейованими акціями, за якими має зобов’язання їх викупу в акціонера (держателя), нараховує процентні витрати та здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) нарахування дивідендів:

2) сплата дивідендів:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку процентних витрат за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

Рахунок для обліку нарахованих витрат за привілейованими акціями, випущеними банком

На суму дивідендів

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку нарахованих витрат за привілейованими акціями, випущеними банком

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму дивідендів

224. Банк здійснює нарахування процентів та амортизацію дисконту/ премії за привілейованими акціями, за якими має зобов’язання викупу їх у акціонера (держателя), не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати розміщення до дати викупу, а також на дату припинення визнання та зміни умов (модифікації)з використанням ефективної ставки відсотка.

225. Банк відображає операції за рахунками груп 500 “Статутний капітал банку” та 501 “Емісійні різниці та додаткові внески” розділу 50 “Статутний капітал та інші фонди банку” класу 5 “Капітал банку” Плану рахунків тільки на балансі юридичної особи (головного офісу).

226. Банк відображає в бухгалтерському обліку викуп власних акцій в акціонерів банку за ціною, вищою, ніж номінальна вартість, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму викупу

2

Рахунок для обліку власних акцій (часток, паїв), що викуплені в акціонерів (власників)

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номінальної вартості

3

Рахунок для обліку емісійних різниць, рахунок для обліку операцій із акціонерами (власниками)

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму, що перевищує номінальну вартість

227. Банк відображає в бухгалтерському обліку викуп власних акцій у акціонерів банку за ціною, нижчою, ніж їх номінальна вартість, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму викупу

2

Рахунок для обліку власних акцій (часток, паїв), що викуплені в акціонерів (власників)

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номінальної вартості

3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку емісійних різниць

На суму різниці між номінальною вартістю та ціною викупу

228. Банк відображає викуп привілейованих акцій, за якими має зобов’язання їх викупу в акціонера (держателя), такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму викупу

2

Рахунок для обліку зобов’язань за привілейованими акціями, випущеними банком

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму номінальної вартості

3

Рахунок для обліку нарахованих витрат за привілейованими акціями, випущеними банком

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих витрат

4

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту/премії за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму премії

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку неамортизованого дисконту/премії за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

На суму дисконту

229. Банк відображає в бухгалтерському обліку анулювання акцій, викуплених у акціонерів, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку

Рахунок для обліку

На суму анульованих

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

статутного капіталу

власних акцій (часток, паїв), що викуплені в акціонерів (власників)

акцій

230. Банк, після прийняття рішення про виплату дивідендів, у бухгалтерському обліку здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку прибутку звітного року, рахунок для

обліку
ділених
минулих
рахунок для обліку інших фондів банків

нерозпо- прибутків років,

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості перед акціонерами (власниками)

На суму дивідендів

231. Банк на дату виплати дивідендів у бухгалтерському обліку здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості перед акціонерами (власниками)

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму дивідендів

232. Банк у разі збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку або його частини (до державної реєстрації) здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку прибутку звітного року, рахунок для обліку

Рахунок для обліку

внеску незареєстрованим

за

На суму збільшення

233. Банк у разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення їх загальної кількості здійснює таку бухгалтерську проводку:

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

нерозподіленого прибутку минулих років

статутним капіталом

 

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку статутного капіталу банку

Рахунок для загальних резервів

обліку

На суму зменшення

XXXV. Облік інвестицій у асоційовані та дочірні компанії

234. Банк первісно визнає інвестиції в асоційовані та дочірні компанії за собівартістю.

235. Банк здійснює подальший облік інвестицій у дочірні та асоційовані компанії за однією з таких оцінок:

1) за собівартістю;

2) за справедливою вартістю;

3) за методом участі в капіталі.

Банк визнає дивіденди, отримані від дочірнього або асоційованого підприємства в складі прибутку чи збитку, коли встановлено право на їх отримання.

236. Банк після первісного визнання переглядає на зменшення корисності інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, які обліковуються за собівартістю або за методом участі в капіталі.

237. Банк на дату отримання суттєвого впливу або контролю відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в асоційовані та дочірні компанії такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання

XXXVI. Облік інвестицій у асоційовані та дочірні компанії за методом участі в капіталі

238. Банк обліковує інвестицію в асоційовану та дочірню компанію за методом участі в капіталі, починаючи з останнього дня місяця, у якому об'єкт інвестування відповідає критеріям визначення асоційованої компанії.

239. Банк припиняє застосування методу участі в капіталі, починаючи з останнього дня місяця, у якому об'єкт інвестування не відповідає критеріям визначення асоційованої або дочірньої компанії.

240. Банк визнає свою частку в чистому прибутку (збитку) асоційованої або дочірньої компанії та відображає такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Рахунки для обліку доходу від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

На суму частки прибутку (пропорційно до частки участі банку в капіталі асоційованої або дочірньої компанії)

2

Рахунки для обліку витрат від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму частки збитку (пропорційно до частки участі банку в капіталі асоційованої або дочірньої компанії)

241. Банк визначає свою частку прибутків або збитків після коригування їх на суму дивідендів за кумулятивними привілейованими акціями незалежно від того, чи були дивіденди оголошені ,чи ні, якщо асоційована або дочірня компанія має в обігу такі акції, що утримуються іншими сторонами та класифікуються як власний капітал.

242. Банк відображає зміни у власному капіталі (іншому сукупному доході) асоційованої або дочірньої компанії пропорційно до його участі в капіталі цієї компанії такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Рахунок для обліку результату переоцінки інвестицій у асоційовані та дочірні компанії

На суму збільшення власного капіталу (іншого сукупного доходу) об'єкта інвестування

2

Рахунок для обліку результату переоцін- ки інвестицій у асоційовані та дочірні компанії

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму зменшення власного капіталу (іншого сукупного доходу) об'єкта інвестування

243. Банк припиняє визнання своєї частки подальших збитків, якщо частка банку в збитках асоційованої або дочірньої компанії дорівнює балансовій вартості інвестиції в асоційовану компанію або перевищує її.

Банк відображає в бухгалтерському обліку за нульовою вартістю фінансові інвестиції, за якими балансова вартість зменшилася до нульового значення.

244. Банк після зменшення балансової вартості інвестиції в асоційовану або дочірню компанію до нульового значення визнає додаткові збитки та зобов’язання лише в обсязі, взятих на себе юридичних або конструктивних зобов'язань, або здійснених платежів за дорученням асоційованої або дочірньої компанії.

245. Банк поновлює в бухгалтерському обліку фінансові інвестиції в сумі, що перевищує частку раніше не визнаних збитків, якщо надалі об’єкт інвестування звітує про чисті прибутки, та здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій

Рахунок для обліку доходу від інвестицій в

На суму прибутку

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

в асоційовані та дочірні компанії

асоційовані та дочірні

компанії,
обліковуються за методом участі в капіталі

що

 

XXXVII. Облік дивідендного доходу за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

246. Банк відображає в бухгалтерському обліку зменшення балансової вартості інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі, на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку нарахованих дохо- дів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму визнаних дивідендів

247. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання дивідендів такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

На суму отриманих дивідендів

248. Банк здійснює нарахування доходу у формі дивідендів за інвестиціями банку в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за собівартістю, якщо встановлене право на їх отримання, та відображає такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

Рахунки для обліку доходу у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

На суму нарахованого доходу у формі дивідендів

249. Банк на суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

На суму отриманих дивідендів

XXXVIII. Зменшення корисності інвестицій у асоційовані та дочірні компанії

250. Банк визнає зменшення корисності інвестицій у асоційовані та дочірні компанії за наявності об’єктивних доказів, що свідчать про зменшення їх корисності, на суму різниці між балансовою вартістю та сумою її очікуваного відшкодування (більша з двох оцінок: вартості використання та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж).

Банк визначає вартість використання інвестиції шляхом здійснення оцінювання:

1) власної частки теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, що будуть зґенеровані об’єктом інвестування, включаючи грошові потоки від операцій та надходження від вибуття інвестиції, або

2) теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, що виникнуть від отриманих дивідендів та надходжень від вибуття інвестиції. За умови використання належних припущень, обидва методи дають однаковий результат.

251. Банк у разі зменшення корисності інвестицій в асоційовані та дочірні компанії здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку витрат від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії,

що обліковуються за методом участі в капіталі

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму зменшення корисності

252. Банк визнає відновлення корисності (в межах раніше визнаного збитку) в разі збільшення суми очікуваного відшкодування та здійснює такі бухгалтерські проводки:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Рахунки для обліку витрат від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

На суму відновлення корисності

2

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Рахунки для обліку доходу від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

На суму відновлення корисності (якщо зменшення корисності визнавалося в минулому році)

XXXIX. Перекласифікація інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

253. Банк перекласифіковує фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії у фінансові інвестиції в інструменти капіталу на дату, коли об’єкт інвестування не відповідає критеріям асоційованої або дочірньої компанії.

Банк здійснює переведення фінансових інвестицій не пізніше останнього дня місяця, в якому інвестиція не відповідає критеріям асоційованої або дочірньої компанії.

254. Банк у разі втрати суттєвого впливу над асоційованою компанією та контролю над дочірньою компанією здійснює оцінку будь-яких інвестицій, що залишилися в колишній асоційованій або дочірній компанії, за справедливою вартістю.

Банк визнає у прибутку (збитку) будь-яку різницю між:

1) справедливою вартістю збереженої інвестиції та надходженнями від вибуття частки інвестицій;

2) балансовою вартістю інвестицій на дату втрати суттєвого впливу та контролю.

255. Банк відображає в бухгалтерському обліку перекласифікацію фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в інвестиції в інструменти капіталу, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму вартості інвестицій

2

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційо- вані та дочірні компанії

На суму нарахованих дивідендів

3

Рахунки для обліку інструментів капіталу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму справедливої вартості

4

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інструментами капіталу

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму нарахованих дивідендів

5

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку інших операційних доходів

На суму перевищення справедливої вартості інструментів капіталу над балансовою вартістю інвестицій у асоційовані або дочірні компанії

6

Рахунок для обліку інших операційних витрат

Рахунки для обліку дебіторської заборго- ваності,

На суму перевищення балансової вартості інвестицій в

Продовження таблиці

1

2

3

4

   

транзитний рахунок

асоційовані та дочірні компанії над справедливою вартістю інструментів капіталу

7

Рахунок для обліку результату від переоцінки інвестицій у асоційовані та дочірні компанії

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років

На суму позитивного результату

коригування балансової
інвестицій
асоційовані
дочірні компанії у зв’язку зі змінами в капіталі (іншому сукупному доході) об'єкта інвестування

вартості в або

8

Рахунок для обліку нерозподілених прибутків минулих років, рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

Рахунок для обліку результату переоцінки інвестицій у асоційовані та дочірні компанії

На суму негативного результату коригу- вання балансової вартості інвестицій в асоційовані або дочірні компанії у зв'язку зі змінами в капіталі (іншому сукупному доході) об’єкта інвестування

Справедлива вартість інвестицій у асоційовані та дочірні компанії на дату, коли ці інвестиції не відповідають критеріям визнання асоційованої та дочірньої компанії, вважається справедливою вартістю під час первісного визнання інвестиції в інструменти капіталу.

256. Банк перекласифіковує фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії в категорію інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, якщо вони відповідають критеріям визнання непоточних (необоротних) активів, утримуваних для продажу згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.

257. Банк відображає перекласифікацію інвестицій у асоційовані та дочірні компанії в категорію інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, такими бухгалтерськими проводками:

1) за балансовою вартістю інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, якщо вона є меншою ніж справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму балансової вартості

2) за справедливою вартістю інвестицій у асоційовані та дочірні компанії за вирахуванням витрат на продаж, якщо вона є меншою за їх балансову вартість:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж

2

Рахунок для обліку інших операційних витрат

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

На суму різниці між балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж

XL. Облік інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

258. Банк у разі придбання інвестицій у асоційовані та дочірні компанії виключно з метою їх продажу протягом 12 місяців здійснює таку бухгалтерську проводку:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Рахунки грошових банківських рахунки клієнтів

для обліку коштів і металів,

На суму вартості придбання (собівартості)

259. Банк відображає перекласифікацію інвестицій у асоційовані та дочірні компанії в категорію інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, в порядку, зазначеному в розділі XXXIX цієї Інструкції.

260. Банк здійснює нарахування доходу у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, якщо визнане право на їх отримання, та відображає такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Рахунки для обліку доходу у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

На суму нарахованих дивідендів

261. Банк відображає в обліку отримані дивіденди такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

На суму отриманих дивідендів

262. Банк визнає зменшення корисності інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, на суму різниці між їх балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем. Банк відображає збитки від зменшення корисності в обліку такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунок для обліку інших операційних витрат

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

На суму зменшення корисності

263. Банк відображає в обліку відновлення корисності інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, у разі збільшення їх справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж на суму, що не перевищує раніше визнаного накопиченого збитку від зменшення їх корисності, такою бухгалтерською проводкою:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Рахунок для обліку інших операційних витрат, рахунок для обліку інших операційних доходів

На суму відновлення корисності

264. Банк відображає продаж інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, такими бухгалтерськими проводками:

No з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

На суму договору

2

Рахунки для обліку кредиторської

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані

На балансову вартість інвестиції

Продовження таблиці

1

2

3

4

 

заборгованості, транзитний рахунок

та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

 

3

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

На суму нарахованих дивідендів

4

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості, транзитний рахунок

Рахунок для обліку інших операційних доходів

На різницю між вартістю за договором та балансовою вартістю інвестицій, що утримуються з метою продажу

5

Рахунок для обліку інших операційних витрат

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

На різницю між вартістю за договором та балансовою вартістю інвестицій, що утримуються з метою продажу

265. Банк обліковує інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, що перестають відповідати критеріям такої класифікації, за методом, обраним відповідно до пункту 235 розділу XXXV цієї Інструкції, починаючи з дати їх класифікації як утримуваних із метою продажу.

Головний бухгалтер –директор Департаменту бухгалтерського обліку

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Національного банку України ____________ Р. М. Борисенко

(підпис)
“___” _____________ 2018 року

(дата)

Б. В. Лукасевич

Додаток
до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
(пункт 4 розділу I)

Перелік згрупованих рахунків

No з/п

Назва згрупованих рахунків відповідно до їх призначення

Рахунок

номер

ознака

назва

1

2

3

4

5

1

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів

1001

А

Банкноти та монети в касі банку

2

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

3

 

1101

А

Банківські метали в банку

4

 

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

5

 

1200

A

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

6

 

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

7

Рахунки клієнтів

2512

П

Кошти Державного бюджету України цільового характеру

8

2513

П

Кошти Державного казначейства України

9

 

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

10

 

2523

П

Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

11

 

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

12

 

2541

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

13

 

2542

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

14

 

2544

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

15

2545

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

16

 

2550

П

Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

17

 

2551

П

Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

18

 

2552

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

19

 

2553

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

20

 

2554

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

21

 

2555

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

22

 

2556

П

Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є

бюджетними установами, виконання бюджетних призначень

на

23

 

2560

П

Державні позабюджетні фонди

24

 

2561

П

Галузеві позабюджетні фонди

25

 

2562

П

Регіональні позабюджетні фонди

26

 

2565

П

Цільові кошти позабюджетних фондів

27

 

2600

АП

Кошти на господарювання

вимогу суб’єктів

3 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

28

 

2604

П

Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання

29

2605

АП

Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

30

 

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

31

 

2625

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

32

 

2640

П

Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

33

 

2642

П

Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

34

 

2643

П

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

35

 

2644

П

Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму

36

 

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

37

 

2655

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

38

Рахунки для обліку номіналу фінансового активу

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

39

1212

А

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

40

 

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

4 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

41

 

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

42

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

43

 

1403

А

Боргові цінні папери, випущені

банками та
фінансовими
рефінансуються
банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

небанківськими установами, що Національним

44

 

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

45

 

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

46

 

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

47

 

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

48

 

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що

5 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

49

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

50

 

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

51

 

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

52

 

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

53

 

1423

А

Боргові цінні папери, випущені

банками та
фінансовими
рефінансуються
банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

небанківськими установами, що Національним

54

 

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

55

 

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

6 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

56

 

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

57

1450

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

58

 

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

59

 

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

60

 

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

61

 

1524

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

62

 

1532

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

63

 

1533

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

64

 

1542

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

65

 

1543

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

66

 

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які

7 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

обліковуються за амортизованою собівартістю

67

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

68

 

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

69

 

2040

А

Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

70

 

2041

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

71

 

2042

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

72

 

2043

А

(створені) знецінені поточну діяльність господарювання, які

Придбані
кредити
суб’єктів
обліковуються за амортизованою собівартістю

в

73

 

2044

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктів господарювання, які обліковується за амортизованою собівартістю

74

 

2045

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

75

 

2063

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

8 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

76

 

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

77

2083

А

Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

78

 

2103

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

79

 

2113

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

80

 

2116

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

81

 

2123

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

82

 

2133

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

83

 

2140

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

84

 

2141

А

Придбані
кредити,
місцевого
обліковуються за амортизованою собівартістю

(створені) знецінені що надані органам самоврядування, які

85

 

2142

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

86

 

2143

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам

9 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

87

2203

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

88

 

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

89

 

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

90

 

2233

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

91

 

2240

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

92

 

2241

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

93

 

2242

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

94

 

2243

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

95

 

2301

А

в

(створені) знецінені поточну діяльність господарювання, які

Придбані
кредити
суб’єктів
обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

10 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

96

 

2303

А

Кредити в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

97

2310

А

Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

98

 

2311

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

99

 

2320

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

100

 

2321

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

101

 

2330

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

102

 

2331

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

103

 

2340

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

104

 

2341

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються

11 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

105

2351

А

Придбані
іпотечні
суб’єктам
обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

(створені) знецінені кредити, що надані господарювання, які

106

 

2353

А

Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

107

 

2360

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

108

 

2361

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

109

 

2362

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

110

 

2363

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

111

 

2370

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

112

 

2371

А

Придбані
кредити,
місцевого
обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

(створені) знецінені що надані органам самоврядування, які

113

 

2372

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

12 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

114

 

2373

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

115

2380

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

116

 

2381

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

117

 

2382

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

118

 

2383

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

119

 

2390

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

120

 

2391

А

Кредити за операціями репо, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

121

 

2392

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

122

 

2393

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

123

 

2394

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання,

13 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

124

2395

А

Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

125

 

2401

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

126

 

2403

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

127

 

2410

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

128

 

2411

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

129

 

2420

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

130

 

2421

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

131

 

2431

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

132

 

2433

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються

14 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

133

2450

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

134

 

2451

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

135

 

2452

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

136

 

2453

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

137

 

3011

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

138

 

3010

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

139

 

3012

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

140

 

3013

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

141

 

3014

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

142

 

3110

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

15 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

143

 

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

144

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

145

 

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

146

 

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

147

 

3210

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

148

 

3211

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

149

 

3212

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю

150

 

3213

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

151

 

3214

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю

152

 

3560

А

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

153

Рахунки для обліку номіналу

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

16 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

154

фінансового зобов’язання

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

155

1312

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

156

 

1321

П

Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

157

 

1322

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України

158

 

1323

П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

159

 

1324

П

Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

160

 

1334

П

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

161

 

1610

П

Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

162

 

1613

П

Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

163

 

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

164

 

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

165

 

1623

П

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

166

 

2525

П

Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

167

 

2546

П

Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів

168

 

2610

П

Строкові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

17 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

169

 

2611

П

Кошти, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо

170

2630

П

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб

171

 

2651

П

Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

172

 

2701

П

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

173

 

3300

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

174

 

3301

П

Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю

175

 

3303

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

176

 

3305

П

Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

177

 

3310

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

178

 

3313

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

179

 

3314

П

Інші цінні папери, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

180

 

3320

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

181

 

3330

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

182

Рахунки для обліку інструментів капіталу

3002

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

18 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

183

 

3003

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

184

3005

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

185

 

3102

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

186

 

3103

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

187

 

3105

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

188

Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

189

1218

А

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

190

 

1408

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

191

 

1418

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

192

 

1428

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

19 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

193

 

1438

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

194

1448

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

195

 

1518

А

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

196

 

1528

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

197

 

1538

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

198

 

1548

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

199

 

1607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

200

 

2018

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

201

 

2028

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

202

 

2038

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які

20 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

обліковуються за амортизованою собівартістю

203

2048

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

204

 

2068

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

205

 

2078

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

206

 

2088

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

207

 

2108

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

208

 

2118

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

209

 

2128

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

210

 

2138

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

211

 

2148

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам

21 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

212

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

213

 

2218

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

214

 

2228

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

215

 

2238

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

216

 

2248

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

217

 

2308

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

218

 

2318

А

Нараховані доходи за кредитами репо суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

219

 

2328

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

220

 

2338

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які

22 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

221

2348

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

222

 

2358

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

223

 

2368

А

Нараховані доходи за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

224

 

2378

А

Нараховані доходи за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

225

 

2388

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

226

 

2398

А

Нараховані доходи за кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

227

 

2408

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

228

 

2418

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

229

 

2428

А

Нараховані доходи за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за

23 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

справедливою вартістю через інший сукупний дохід

230

2438

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

231

 

2458

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

232

 

2607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання

233

 

3018

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

234

 

3118

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

235

 

3218

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

236

 

3568

А

Нараховані доходи за кредитами (депозитами), наданими

(розміщеними) на субординованого боргу

умовах

237

Рахунки для обліку

нарахованих доходів інструментами капіталу

за

3008

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

238

3108

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

24 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

239

Рахунки для обліку нарахованих процентних витрат

1318

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

240

1328

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

241

 

1507

П

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

242

 

1608

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

243

 

1618

П

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

244

 

1628

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

245

 

2608

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

246

 

2618

П

Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання

247

 

2628

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

248

 

2638

П

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

249

 

2708

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

250

 

3308

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

251

 

3318

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

25 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

252

 

3328

П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

253

3338

П

Нараховані витрати за ощадними

(депозитними)
випущеними
обліковуються
вартістю через прибутки/збитки

сертифікатами, банком, які за справедливою

254

 

3378

П

Нараховані витрати за

привілейованими випущеними банком

акціями,

255

 

3388

П

Нараховані витрати за фінансовими зобов’язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

256

Рахунки для обліку премії/ дисконту

1216

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

257

1406

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

258

 

1416

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

259

 

1426

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

260

 

1436

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що

26 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

261

1446

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

262

 

1456

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

263

 

1516

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

264

 

1526

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

265

 

1536

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

266

 

1546

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

267

 

2016

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

268

 

2026

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

27 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

269

 

2036

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

270

2046

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

271

 

2066

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

272

 

2076

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

273

 

2086

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

274

 

2106

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

275

 

2116

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

276

 

2126

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

277

 

2136

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування,

28 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

які обліковуються за амортизованою собівартістю

278

2146

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

279

 

2206

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

280

 

2216

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

281

 

2226

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

282

 

2236

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

283

 

2246

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

284

 

2306

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

285

 

2316

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб’єктів господарювання, які обліковуються

29 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

286

2326

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

287

 

2336

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

288

 

2346

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

289

 

2356

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

290

 

2366

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

291

 

2376

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

292

 

2386

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

293

 

2396

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються

30 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

за справедливою вартістю через прибутки/збитки

294

2406

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

295

 

2416

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

296

 

2426

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

297

 

2436

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

298

 

2456

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

299

 

3016

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

300

 

3116

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

301

 

3216

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

302

 

1316

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від

31 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

 

Рахунки для обліку дисконту/премії

   

Національного банку України шляхом рефінансування

303

1626

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

304

 

2636

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб

305

 

2706

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

306

 

3306

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

307

 

3316

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

308

 

3326

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

309

 

3336

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

310

 

3376

АП

Неамортизований дисконт/премія за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

311

 

3386

АП

Неамортизований дисконт/премія за фінансовими зобов’язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

312

 

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним

32 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

 

Рахунки для обліку переоцінки

   

банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

313

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

314

 

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

315

 

1455

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

316

 

1535

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

317

 

1545

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

318

 

2307

АП

Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

319

 

2317

АП

Переоцінка за кредитами репо суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

320

 

2327

АП

Переоцінка за кредитами за врахованими векселями суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

321

 

2337

АП

Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які

33 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

322

2347

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

323

 

2357

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

324

 

2367

АП

Переоцінка за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

325

 

2377

АП

Переоцінка за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

326

 

2387

АП

Переоцінка за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

327

 

2397

АП

Переоцінка за кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

328

 

2407

АП

Переоцінка за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

329

 

2417

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

330

 

2427

АП

Переоцінка за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

34 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

331

 

2437

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

332

2457

АП

Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

333

 

3007

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

334

 

3015

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

335

 

3107

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

336

 

3115

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

337

 

3315

АП

Переоцінка за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

338

 

3335

АП

Переоцінка
(депозитними)
випущеними
обліковуються
вартістю через прибутки/збитки

за ощадними сертифікатами, банком, які за справедливою

339

Рахунки для обліку резервів

1419

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

340

1429

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

35 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

341

 

1519

КА

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

342

1529

КА

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

343

 

1549

КА

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

344

 

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

345

 

2019

КА

Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

346

 

2029

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

347

 

2039

КА

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

348

 

2049

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

349

 

2069

КА

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

350

 

2079

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

351

 

2089

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

36 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

352

 

2109

КА

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

353

2119

КА

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

354

 

2129

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

355

 

2139

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

356

 

2149

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

357

 

2209

КА

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

358

 

2219

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

359

 

2229

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

360

 

2239

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

361

 

2249

ПА

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

37 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

362

 

2309

АП

Резерв за кредитами в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

363

2319

АП

Резерв за кредитами репо суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

364

 

2329

АП

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

365

 

2339

АП

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

366

 

2349

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

367

 

2359

АП

Резерв за іпотечними кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

368

 

2369

АП

Резерв за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

369

 

2379

АП

Резерв за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

370

 

2409

АП

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

371

 

2419

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який

38 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

372

2429

АП

Резерв за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

373

 

2439

АП

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

374

 

2629

КА

Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб

375

 

2659

КА

Резерв за коштами небанківських фінансових установ

376

 

2890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

377

 

3119

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

378

 

3219

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

379

 

3590

КА

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

380

 

3599

КА

Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

381

Рахунки для обліку резервів за виданими зобов’язаннями

3690

П

Резерви за наданими фінансовими гарантіями

382

3692

П

Резерви за кредитними зобов’язаннями

383

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

384

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

385

 

3541

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

386

 

3542

А

Дебіторська заборгованість за кредитними операціями

39 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

387

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансо- вими інструмен- тами

3548

А

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

388

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку

3510

А

Дебіторська заборгованість з придбання активів

389

3511

А

Договірний актив

390

 

3519

А

Дебіторська заборгованість за послуги

391

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

392

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати

393

 

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

394

 

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

395

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

396

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

397

 

2901

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

398

 

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

399

 

3641

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

400

 

3642

П

Кредиторська заборгованість за кредитними операціями

401

Рахунки для обліку коштів у розрахунках

1502

А

Кошти банків у розрахунках

402

2602

П

Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

40 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

403

 

2622

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

404

Рахунок для

обліку зобов’язань привілейовани- ми акціями, випущеними банком

за

3370

П

Зобов’язання за привілейованими акціями, випущеними банком

405

Рахунок для обліку неамортизова- ного дисконту/премії за зобов’язаннями за привілейова- ними акціями, випущеними банком

3376

АП

Неамортизований дисконт/премія за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

406

Рахунок для обліку нарахованих витрат за приві- лейованими акціями, випущеними банком

3378

П

Нараховані витрати за

привілейованими випущеними банком

акціями,

407

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3412

А

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

408

3413

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

409

 

3415

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

410

 

3422

А

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

411

 

3423

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

412

 

3425

А

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

41 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

413

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3418

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3428

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

414

Рахунок для обліку доходів майбутніх періодів

3600

П

Доходи майбутніх періодів

415

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості перед акціонерами (власниками)

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами

416

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за зобов’язаннями з кредитування

3647

П

Кредиторська заборгованість за зобов’язаннями з кредитування

417

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

3648

П

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

418

Транзитний рахунок

3739

АП

Транзитний рахунок за іншими розрахунками

419

Рахунки для обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

4102

А

Інвестиції в асоційовані банки

420

4103

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

421

 

4105

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії

42 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

422

 

4202

А

Інвестиції в дочірні банки

423

4203

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

424

 

4205

А

Інвестиції в інші дочірні компанії

425

Рахунки для обліку нарахованих доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

4108

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії

426

4208

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

427

Рахунок для обліку статутного капіталу

5000

П

Статутний капітал банку

428

Рахунок для обліку власних

акцій
паїв),
викуплені в акціонерів (влас- ників)

(часток, що

5002

КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)

429

Рахунок для обліку внеску за незареєстрова- ним статутним капіталом

5004

П

Незареєстрований статутний капітал

430

Рахунок для обліку емісійних різниць

5010

П

Емісійні різниці

431

Рахунок для обліку операцій із акціонерами (власниками)

5011

АП

Операції з акціонерами (власниками)

432

Рахунок для обліку загальних резервів

5020

П

Загальні резерви

433

Рахунок для обліку інших фондів

5022

П

Інші фонди банку

434

Рахунок для обліку нерозподілених

5030

П

Нерозподілені прибутки минулих років

43 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

 

прибутків минулих років

     

435

Рахунок для обліку непокритих збитків минулих років

5031

А

Непокриті збитки минулих років

436

Рахунок для обліку прибутку звітного року

5040

П

Прибуток звітного року

437

Рахунок для обліку результатів коригування за операціями з акціонерами

5105

АП

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання

438

Рахунки для обліку результату переоцінки

5102

АП

Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

439

5106

АП

Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

440

 

5107

АП

Результати переоцінки фінансових зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику

441

Рахунок для обліку результату переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

5103

П

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

442

Рахунки для обліку процентних доходів

6000

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

443

6002

АП

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

44 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

444

 

6003

АП

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

445

6010

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

446

 

6011

АП

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

447

 

6012

АП

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

448

 

6013

АП

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

449

 

6014

АП

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

450

 

6015

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

451

 

6016

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

452

 

6017

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

453

 

6018

П

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

45 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

454

 

6019

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

455

6020

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

456

 

6021

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

457

 

6022

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

458

 

6023

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

459

 

6024

АП

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

460

 

6025

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

461

 

6026

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

462

 

6027

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

46 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

463

 

6030

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

464

6031

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

465

 

6032

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

466

 

6033

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

467

 

6034

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

468

 

6035

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

469

 

6040

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

470

 

6041

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого

47 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

471

6042

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

472

 

6043

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

473

 

6044

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

474

 

6045

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

475

 

6046

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

476

 

6047

АП

Процентні доходи за придбаними

(створеними)
іпотечними
місцевого
обліковуються за амортизованою собівартістю

знеціненими кредитами органів самоврядування, які

477

 

6050

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

478

 

6052

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

479

 

6053

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий

48 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

480

6054

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

481

 

6055

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

482

 

6060

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

483

 

6061

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

484

 

6062

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

485

 

6063

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

486

 

6070

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

487

 

6071

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються

49 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

488

6072

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

489

 

6073

АП

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

490

 

6074

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

491

 

6075

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

492

 

6076

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

493

 

6077

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

494

 

6078

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

50 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

495

 

6079

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

496

6080

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

497

 

6081

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

498

 

6082

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

499

 

6083

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

500

 

6084

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

501

 

6085

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

502

 

6086

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

51 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

503

 

6087

АП

Процентні доходи за придбаними

(створеними)
іпотечними
місцевого
обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

знеціненими кредитами органів самоврядування, які

504

6090

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

505

 

6091

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

506

 

6092

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

507

 

6093

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

508

 

6094

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

509

 

6095

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

510

 

6096

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

52 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

511

 

6100

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

512

6101

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

513

 

6102

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

514

 

6103

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

515

 

6104

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

516

 

6105

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

517

 

6106

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

518

 

6107

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими

53 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

       

іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

519

6110

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

520

 

6111

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

521

 

6112

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

522

 

6113

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

523

 

6120

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

524

 

6121

АП

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

525

 

6122

АП

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

54 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

526

 

6123

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

527

6124

АП

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

528

 

6125

АП

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

529

 

6126

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

530

 

6127

АП

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

531

 

6128

АП

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

532

 

6140

АП

Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими

(розміщеними) на субординованого боргу

умовах

533

 

6141

АП

Інші процентні доходи

534

Рахунки для обліку результату від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями

6223

АП

Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

535

6224

АП

Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

55 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

536

 

6225

АП

Результат від операцій з фінансовими зобов’язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

537

6226

АП

Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

538

Рахунки для обліку доходів у вигляді дивідендів

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

539

6301

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

540

Рахунки для обліку доходу у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

6302

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

541

6303

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії

542

Рахунки для обліку доходу від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

543

6311

П

Дохід від інвестицій в дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

544

Рахунок для обліку доходу від модифікації фінансових активів

6320

П

Дохід від модифікації фінансових активів

545

Рахунок для обліку доходу від модифікації

6330

П

Дохід від модифікації фінансових зобов’язань

56 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

 

фінансових зобов’язань

     

546

Рахунок для обліку доходу від припинення визнання фінансових активів

6340

П

Дохід від припинення визнання фінансових активів

547

Рахунок для обліку доходу від припинення визнання фінансових зобов’язань

6350

П

Дохід від припинення визнання фінансових зобов’язань

548

Рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінан- сових активів за вартістю, ви- щою/нижчою, ніж справедлива

6390

П

Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

549

Рахунок для обліку результату від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

6393

АП

Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

550

Рахунок з обліку отриманих штрафів та пені

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

551

Рахунок для обліку доходу під час первісного визнання фінан- сових зобов’язань за вартістю,

6398

П

Дохід під час первісного визнання фінансових зобов’язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

57 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

 

вищою/нижчою, ніж справедлива

     

552

Рахунок для обліку інших операційних доходів

6399

П

Інші операційні доходи

553

Рахунки для обліку доходів за позабалансовими операціями

6508

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

554

6518

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

555

Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгованості

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

556

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

557

 

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

558

 

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

559

 

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

560

 

6717П

П

Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку

561

Рахунки для обліку процен- тних витрат

7000

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

562

7002

АП

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

58 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

563

 

7003

АП

Процентні витрати за іншими

кредитами, Національного
шляхом рефінансування

що

отримані від банку України

564

7004

АП

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

565

 

7006

АП

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

566

 

7010

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

567

 

7011

АП

Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

568

 

7012

АП

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

569

 

7014

АП

Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

570

 

7015

АП

Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

571

 

7016

АП

Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків

572

 

7017

АП

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків

573

 

7020

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

574

 

7021

АП

Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

575

 

7028

АП

Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю

59 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

576

 

7030

АП

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

577

7040

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

578

 

7041

АП

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

579

 

7060

АП

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

580

 

7070

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

581

 

7071

АП

Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

582

 

7120

АП

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

583

 

7121

А

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

584

 

7122

АП

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

585

 

7123

А

Процентні витрати за ощадними

(депозитними)
випущеними
обліковуються
вартістю через прибутки/збитки

сертифікатами, банком, які за справедливою

586

 

7125

А

Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

60 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

587

 

7140

АП

Процентні витрати за субординованим боргом

588

7141

АП

Інші процентні витрати

589

Рахунок для обліку

процентних витрат зобов’язаннями за привілейо- ваними акціями, випущеними банком

за

7124

А

Процентні витрати за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

590

Рахунки для обліку витрат від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

7310

А

Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

591

7311

А

Витрати від інвестицій у дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

592

Рахунок для обліку витрат від модифікації фінансових активів

7320

А

Витрати від модифікації фінансових активів

593

Рахунок для обліку витрат від модифікації фінансових зобов’язань

7330

А

Витрати від модифікації фінансових зобов’язань

594

Рахунок для обліку витрат від припинення визнання фінансових активів

7340

А

Витрати від припинення визнання фінансових активів

595

Рахунок для обліку витрат від припинення визнання

7350

А

Витрати від припинення визнання фінансових зобов’язань

61 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

 

фінансових зобов’язань

     

596

Рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

7390

А

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

597

Рахунок з обліку сплачених штрафів та пені

7397

А

Штрафи, пені, що сплачені банком

598

Рахунок для обліку витрат під час первісного визнання фінансових зобов’язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

7398

А

Витрати під час первісного визнання фінансових зобов’язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

599

Рахунок для обліку інших операційних витрат

7399

А

Інші операційні витрати

600

Рахунок для обліку комісій- них витрат за операціями з цінними паперами

7503

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

601

Рахунки для обліку відраху- вань у резерви

7700

АП

Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

602

7701

АП

Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

603

 

7702

АП

Відрахування в резерви під

заборгованість кредитами клієнтам

за наданими

62 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

604

 

7703

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

605

7704

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

606

 

7705

АП

Відрахування в резерви за

нефінансовою заборгованістю банку

дебіторською

607

 

7706

АП

Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

608

 

7707

АП

Відрахування в резерви за

фінансовою заборгованістю банку

дебіторською

609

Рахунки для обліку наданої гарантії

9000

А

Надані гарантії

610

9001

А

Підтверджені акредитиви

611

 

9002

А

Надані акцепти

612

 

9003

А

Надані авалі

613

Рахунки для обліку отриманих гарантій

9030

П

Гарантії, що отримані від Уряду України

614

9031

П

Отримані гарантії

615

Рахунок для обліку отриманих контргарантій

9036

П

Отримані контргарантії

616

Рахунки для обліку наданих зобов’язань із кредитування

9100

А

Зобов’язання з кредитування, що надані банкам

617

9122

А

Непокриті акредитиви

618

 

9129

А

Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам

619

Рахунки для обліку отриманих зобов’язань із кредитування

9110

П

Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків

620

9111

П

Зобов’язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

621

Рахунок для обліку активів до отримання та депозитів до розміщення

9350

А

Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

63 Продовження додатка Продовження таблиці

1

2

3

4

5

622

Рахунок для обліку активів до відправлення та депозитів до залучення

9360

П

Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

623

Рахунки для обліку отриманої застави

9500

А

Отримана застава

624

9501

А

Заставна за іпотечними кредитами

625

 

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами

626

Рахунки для обліку наданої застави

9510

П

Надана застава

627

9520

А

Земельні ділянки

628

 

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

629

 

9523

А

Інші об’єкти нерухомого майна

630

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості

9610

А

Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

631

9611

А

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

632

 

9613

А

Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

633

 

9615

А

Списана у заборгованість

збиток дебіторська

634

 

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

635

 

9618

А

Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

636

Контррахунки

990

 

Контррахунки для рахунків розділів 90 – 95 Плану рахунків

637

991

 

Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98 Плану рахунків

Додаток
до постанови Правління Національного банку України 21 лютого 2018 року No 14

Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007року No 481 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 січня 2008 року за No 48/14739.

2. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2009 року No 159 “Про затвердження Змін до деяких нормативно- правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за No 345/16361.

3. Постанова Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року No 253 “Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 липня 2012 року за No 1183/21495.

4. Пункти 1, 2 постанови Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року No 59 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за No 443/22975.

5. Постанова Правління Національного банку України від 08липня 2014 року No 402 “Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”.

6. Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015року No 400 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України”.

7. Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року No 401 “Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”.

8. Постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року No 828 “Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”.

9. Постанова Правління Національного банку України від 27 листопада 2015 року No 835 “Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України”.

Головний бухгалтер –
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Джерело інформації: офіційний сайт Національного банку України - https://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 142 гостя та 0 користувачів