Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг, „Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду"

На сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформацію про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду”.
Як зазначається на сайті Нацкомфінпослуг, проект Розпорядження розроблено з метою удосконалення діяльності недержавних пенсійних фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів та захисту прав учасників недержавних пенсійних фондів, а також на врегулювання питань організації діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.

У запропонованому проекті Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду уточнені окремі норми, що стосуються проведення операцій у системі персоніфікованого обліку; вдосконалені вимоги до інформації, що надається учаснику недержавного пенсійного фонду з його індивідуального пенсійного рахунку; операцій, що здійснює адміністратор у разі припинення недержавного пенсійного фонду та унормовується питання стосовно дій адміністратора у випадку переведення пенсійних коштів померлого учасника фонду, що ліквідується, від спадкоємців якого не подана заява про здійснення одноразової пенсійної виплати.
Прийняття регуляторного акта дозволить удосконалити вимоги діючих законодавчих та нормативно-правових актів до адміністраторів, які здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів, а також захистити права учасників недержавних пенсійних фондів.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
_________________ № _________

Зміни
до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1. У підпункті 4 пункту 7 розділу ІІІ:

1) абзац тридцять шостий виключити. Відповідно абзаци тридцять сьомий та тридцять восьмий вважати абзацами тридцять шостим та тридцять сьомим;
2) абзац тридцять сьомий виключити.
2. У розділі ІV:
1) у пункті 3:
абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
„Облік операцій у системі персоніфікованого обліку ведеться на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду у розрізі сум коштів учасників недержавного пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.
Облік усіх операцій на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду ведеться в одиницях пенсійних активів та гривнях.”;
після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
„При проведенні на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду операції, визначеної в гривнях, кількість одиниць пенсійних активів, що відповідає такій операції, визначається шляхом ділення суми коштів в гривнях за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.
При обліку на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду операції, визначеної в одиницях пенсійних активів, сума коштів в гривнях, що відповідає такій операції, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.
При списанні коштів з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду у випадках здійснення одноразової виплати, останньої періодичної виплати за договором про виплату пенсії на визначений строк або у випадку переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи у повному обсязі, ці кошти списуються як у гривнях, так і в одиницях пенсійних активів у повному обсязі”.
Відповідно абзаци четвертий та п’ятий уважати абзацами сьомим та восьмим;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
„Сума належних учаснику пенсійних коштів в будь-який день визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, облікованих на цей день на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду, розраховану станом на кінець попереднього дня, та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.”;
після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
„Чиста вартість активів пенсійного фонду на початок будь-якого дня дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду, розрахованій на кінець попереднього дня.
На початок будь-якого дня сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду з урахуванням похибки, яка не може перевищувати результату множення 0,005 гривні на кількість учасників фонду”.
Відповідно абзац восьмий уважати абзацом десятим;
у підпункті 2:
у абзаці третьому слова „п’ятої цифри” замінити словами „десятої цифри включно”;
у абзаці двадцятому слова „п’ятої цифри” замінити словами „четвертої цифри включно”;
підпункт 8 викласти в такій редакції:
„8) облік переведень пенсійних накопичень учасника фонду до іншої фінансової установи.
Сума коштів, що підлягає переведенню та зазначається у заяві про переведення коштів до іншої фінансової установи, розраховується як різниця між сумою пенсійних накопичень, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день її отримання адміністратором фонду, та сумою витрат на оплату послуг адміністратора.”;
2) у підпункті 3 пункту 4:
у абзаці четвертому слова „вихідним та вхідним сальдо індивідуального пенсійного” замінити словами „залишком коштів на кінець та залишком коштів на початок облікового періоду на індивідуальному пенсійному”;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
„Залишок коштів на початок облікового періоду визначається станом на кінець робочого дня, що передує початку облікового періоду”.
Відповідно абзаци п’ятий – дев’ятнадцятий уважати абзацами
шостим – двадцятим.
3. У розділі VII:
1) абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
„На дату фіксації адміністратор фонду, що припиняється, повинен відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень за видом операції „09” та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції „13”. При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю на відповідних субрахунках. Відображення таких операцій здійснюється за кодом виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу ІІІ цього Положення. Загальна сума зобов’язань за цими видами операцій за кодом виду документа „1” має відповідати чистій вартості активів фонду, що припиняється, на дату фіксації. На дату фіксації адміністратор фонду, що припиняється, повинен відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень за видом операції „09” та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції „13”. При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю на відповідних субрахунках. Відображення таких операцій здійснюється за кодом виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу ІІІ цього Положення. Загальна сума зобов’язань за цими видами операцій за кодом виду документа „1” має відповідати чистій вартості активів фонду, що припиняється, на дату фіксації.”;
2) у пункті 2:
абзац десятий викласти в такій редакції:
„Наступного робочого дня після дати закінчення строку прийняття заяв, визначеного комісією з припинення, адміністратор надає комісії з припинення інформацію про учасників, які подали заяви про переведення пенсійних коштів, та учасників, які не подали таких заяв у встановлений строк, а також зазначає стан активів та зобов’язань пенсійного фонду, що ліквідується. На кінець цього робочого дня адміністратор має відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду, суму належних йому пенсійних накопичень та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю. Загальна сума зобов’язань по зазначених видах операцій має відповідати чистій вартості активів фонду, що ліквідується, на дату фіксації.”;
після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
„У випадку переведення пенсійних коштів померлого учасника, від спадкоємців якого не подана заява про здійснення одноразової виплати, адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, зобов’язаний повідомити про це фінансову установу, до якої переводяться кошти такого учасника, та нотаріуса, що веде спадкову справу, від якого адміністратор отримав запит на наявність коштів на індивідуальному пенсійному рахунку померлого, про переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи із зазначенням реквізитів такої установи”.
Відповідно абзаци вісімнадцятий – дев’ятнадцятий уважати абзацами дев’ятнадцятим – двадцятим.

Директор департаменту регулювання та
нагляду за установами накопичувального
пенсійного забезпечення С. Зубик

Джерело інформації: http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 70 гостей та 0 користувачів