Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

06.05.2018 року - вступило в силу Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

06.05.2018 року - вступило в силу Положення про Кредитний реєстр Національного банку України. Постанова НБУ від 04.05.2018 року №50

Кредитний реєстр – інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз і класифікацію кредитів.

Зазначеним Положенням встановлюється порядок обміну інформацією між учасниками з використанням он-лайн сервісів, розміщених на зовнішніх веб- ресурсах Національного банку.

Положенням передбачено, що Банк/Фонд буде надавати до Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції боржника, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним).

Згідно статті 8 Закону про Державний бюджет України на 2018 рік встановлюється розмір мінімальної заробітної плати на 2018 рік в розмірі – 3723 грн. (22,41 грн., - погодинно). Таким чином, сума заборгованості за наявності якої банк повинен надати інформацію до Кредитного реєстру – становить 372300 грн.

Таким чином, банк повинен щомісяця не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати/оновлювати інформацію до Кредитного реєстру про кредитні операції боржників сума заборгованості якого перевищую 100 мінімальних заробітних плат (станом на травень 2018 року – 372300 грн.).

Серед даних які будуть передаватись до Кредитного реєстру:

1. Для фізичних осіб:

1) прізвище, ім’я та по батькові;

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки.

2. Для юридичних осіб:

1) повне найменування;

2) код за ЄДРПОУ.

Крім цього, банк повинен передати інформацію про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією:

1. Вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання.

2. Номер кредитного договору.

3. Дата укладення кредитного договору.

4. Загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання, що зазначена в договорі.

5. Заборгованість за кредитною операцією.

6. Вид валюти кредиту/фінансового зобов’язання.

7. Кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору.

8. Розмір простроченої заборгованості за кредитною операцією.

9. Кількість днів прострочення.

10. Клас боржника, який визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами).

Банк також передає інформацію про належність боржника до пов’язаних із банком осіб. Інформацію про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою:

1. Дата укладення договору про забезпечення виконання зобов’язання.

2. Вид забезпечення.

Іншу інформацію про боржника – юридичну особу:

1. Вид економічної діяльності боржника.

2. Період, за який визначено вид економічної діяльності.

3. Належність боржника до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем, яка визначена банком для оцінки кредитного ризику відповідно до Положення № 351.

4. Перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем; код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем; статус участі боржника в групі (материнська компанія чи учасник).

5. Клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності.

6. Належність боржника до групи пов’язаних контрагентів, які згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 3 Продовження додатка 1 року за № 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.

7. Перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик.

8. Факт проходження аудиту річної фінансової звітності боржника (якщо боржник не належить до груп, зазначених у цьому додатку) та/або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.

9. Відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу боржника – юридичної особи:

1) для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки; місце реєстрації;

2) для юридичних осіб: повне найменування; код за ЄДРПОУ.

Згідно Положення Національний банк надає банкам доступ до Кредитного реєстру в режимі реального часу на безоплатній основі.

Національний банк надає банку інформацію з Кредитного реєстру у формі звіту про кредитні операції боржника без права передавання її третім особам.

Банк має право звернутися до Національного банку із запитом (за формою, визначеною в Положенням) за отриманням інформації, яка міститься в Кредитному реєстрі:

1) щодо боржника банку (та/або пов’язаних із ним осіб, якщо інформація про таких осіб є в Кредитному реєстрі);

2) у разі звернення особи, яка має намір укласти кредитний правочин (за наявності в банку документального підтвердження такого звернення).

Кількість запитів на отримання звітів не обмежується.

Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня отримання заяви надає заявнику інформацію з Кредитного реєстру або повідомляє про те, що у ньому немає інформації стосовно заявника.

Заявник у разі незгоди з інформацією, яка міститься стосовно нього в Кредитному реєстрі, має право звернутися до Національного банку із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру.

Національний банк під час отримання заяви заявника про виправлення чи видалення інформації стосовно нього з Кредитного реєстру позначає інформацію про кредитні операції боржника відповідною позначкою “Заперечення” на весь час перевірки інформації.

Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня отримання заяви звертається до банку/Фонду, який надав інформацію стосовно заявника до Кредитного реєстру, для її уточнення.

Банк/Фонд протягом 15 робочих днів із дня звернення Національного банку зобов’язаний передати уточнену інформацію до Кредитного реєстру або надати вмотивовану відмову у внесенні змін до Кредитного реєстру.

Національний банк залишає інформацію стосовно заявника без змін і знімає з неї позначку “Заперечення” у разі підтвердження банком/Фондом інформації, що заперечується заявником.

Заявник, якщо не згоден з інформацією, яка підтверджена банком/Фондом, має право надати коментар обсягом не більше 100 слів щодо інформації, що заперечується, для включення до Кредитного реєстру. Національний банк протягом п’яти робочих днів долучає цей коментар до інформації стосовно заявника.

Національний банк у разі вмотивованої відмови банку/Фонду у внесенні змін до Кредитного реєстру стосовно заявника протягом п’яти робочих днів надсилає заявнику копію такої вмотивованої відмови.

Національний банк у разі ненадання банком/Фондом відповіді в установлений Законом і цим Положенням строк протягом двох робочих днів вилучає або змінює інформацію, що заперечується заявником, та надсилає повідомлення банку/Фонду про таке вилучення або таку зміну.

Національний банк протягом п’яти робочих днів інформує заявника про ненадання банком/Фондом відповіді та про вилучення або зміну інформації, що ним заперечується.

Національний банк, якщо банк/Фонд змінив інформацію, яка заперечувалася заявником, уносить відповідні зміни та не пізніше 21 робочого  дня з дня одержання заяви повідомляє заявника про зміну інформації стосовно нього в Кредитному реєстрі.

Повідомлення надається заявнику в письмовій формі, якщо в заяві заявника не передбачено іншої форми повідомлення.

Інформація в Кредитному реєстрі зберігається безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або припинені.

Національний банк вилучає з Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або припинені, протягом 30 календарних днів після отримання інформації від банку/Фонду про погашення кредитної заборгованості або припинення зобов’язання.


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 174 гостя та 0 користувачів