Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!


21.06.2017 в ВРУ зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку”

Згідно пояснювальної записки до проекту Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку”, ціллю законопроекту є підвищення рівня доступності до фінансових (банківських) послуг, забезпечення права громадян та суб’єктів господарювання на отримання фінансових (банківських) послуг на всій території країни, залучення  коштів до економіки держави, створення умов до розвитку безготівкових розрахунків, оптимізація діяльності національного оператора поштового зв'язку.

Відповідно до завдань, поставлених проектом Закону, ним передбачено:

-внесення змін до Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України: «Про банки та банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про поштовий зв'язок»,«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про оплату праці», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду землі";

-визначення поняття поштового рахунку, як рахунку,що відкривається національним оператором поштового зв’язку фізичній та/або юридичній особі, на договірній основі для зарахування коштів, в тому числі заробітної плати, пенсії, державних соціальних допомог, торгівельної виручки, тощо, та здійснення розрахунково-касових операцій, у порядку, встановленому Національним банком України для національного оператора поштового зв’язку.;

-вказівку на те, що на поштові рахунки можуть зараховуватись грошові кошти фізичних та юридичних осіб, перекази, пенсії та грошова допомога, заробітна плата, тощо, виплата  яких здійснюється через  національного оператора;

-повноваження Національного банку України затвердити порядок відкриття, використання і закриття поштових рахунків та порядок здійснення національним оператором всіх видів операцій на поштових рахунках.

Пропонується:

-Законом України «Про платіжні системи та переказ  коштів в Україні» передбачити можливість випуску національним оператором поштового зв'язку до поштових рахунків платіжних карток;

-Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст.47) доповнити нормою, відповідно до якої банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) банківські послуги шляхом укладання агентського договору з національним оператором поштового зв'язку;

-Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про оплату праці»  доповнити положенням, згідно якого відповідні виплати (пенсійні виплати або заробітна плата) можуть перераховуватись на поштові рахунки;

-Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», доповнити нормою, згідно якої соціальні  виплати можуть перераховуватись на поштові рахунки;

-в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачити право місцевих органів самоврядування мати поштові рахунки;

-в Законі України «Про оренду землі» передбачити норму справлення орендної  плати у грошовій формі через поштовий рахунок.

У разі прийняття проекту Закону необхідним буде ініціювання та прийняття Національним банком України змін до законодавства та підзаконних актів, спрямованих на реалізацію окремих положень Закону.


ПРОЕКТ

вноситься народними
депутатами України

Курило В.С. (№311)

Рибалка С.В. (№206)

Река А.О. (№347)

Поляков М.А. (№039)

Дзензерський Д.В. (№024)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):

1) частину четверту статті 62 після слів "в установах банків" доповнити словами "та/або поштовий рахунок, відкритий національним оператором поштового зв’язку";

2) речення трете частини четвертої статті 64 викласти у такій редакції:

"Підприємства можуть через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону відкривати рахунки в установах банків та/або поштові рахунки, які відкриваються національним оператором поштового зв’язку";

3) частину першу статті 198 після слів "через установи банків" доповнити словами "або через національного оператора поштового зв’язку";

4) друге речення частини третьої статті 333 доповнити словами "а також національним оператором поштового зв’язку в межах, встановлених законом, та відповідно до порядку, визначеного Національним банком України";

5) статтю 339 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Національний оператор поштового зв’язку проводить розрахункові банківські операції в порядку, встановленому Національним банком України";

6) у статті 341:

а) назву викласти у такій редакції:

"Стаття 341. Розрахункові операції банків та національного оператора поштового зв’язку";

б) частину першу після слів "Розрахункові операції банків" доповнити словами "та національного оператора поштового зв’язку";

в) частину другу після слів "на відповідних рахунках" доповнити словами "та/або на поштових рахунках, відкритих національним оператором поштового зв’язку";

г) частину четверту викласти у такій редакції:

"4. При безготівкових розрахунках усі платежі провадяться через установи банків та/або через національного оператора поштового зв’язку шляхом перерахування належних сум з рахунку (поштового рахунку) платника на рахунок (поштовий рахунок) одержувача або шляхом заліку взаємних зобов'язань і грошових претензій. Платежі здійснюються у межах наявних коштів на рахунку (поштовому рахунку) платника. У разі потреби банк може надати платникові кредит для здійснення розрахунків";

ґ) частину п’яту викласти у такій редакції:

"5. Установи банків (національний оператор поштового зв’язку) забезпечують розрахунки відповідно до законодавства та вимог клієнта, на умовах договору на розрахункове обслуговування. Договір повинен містити реквізити сторін, умови відкриття і закриття рахунків (поштового рахунку), види послуг, що надаються банком чи, відповідно, національним оператором поштового зв’язку, обов'язки сторін та відповідальність за їх невиконання, а також умови припинення договору";

7) доповнити статтею 342-1 такого змісту:

"Стаття 342-1. Поштові рахунки

1. Поштовий рахунок (рахунки) юридичної особи, що є клієнтом національного оператора поштового зв’язку, відкриваються за місцем її реєстрації національним оператором поштового зв’язку за згодою сторін. Поштові рахунки можуть відкриватись виключно на території України.

2. Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, поштовий рахунок (рахунки) відкриваються національним оператором поштового зв’язку для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності.

3. Юридичні та фізичні особи мають право відкривати поштовий рахунок (рахунки) для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у порядку, встановленому Національним банком України.

4. Юридичним особам, яким виділяються кошти для цільового використання з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, поштовий рахунок (рахунки) відкриваються відповідно до закону.

5. Порядок відкриття поштового рахунку (рахунків) національним оператором поштового зв’язку визначаються Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про поштовий зв’язок", іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України".

8) у статті 343:

а) частину першу після слів "без участі установ банку" доповнити словами "або національного оператора поштового зв’язку.";

б) частину третю викласти у такій редакції:

"3. У разі затримки зарахування грошових надходжень на рахунок (поштовий рахунок) клієнта банки (національний оператор поштового зв’язку) сплачують на користь одержувачів грошових коштів пеню у розмірі, що передбачається угодою про проведення касово-розрахункових операцій, а за відсутності угоди про розмір пені - в розмірі, встановленому законом";

в) частину четверту після слів "на прострочену суму платежу і давати банку" доповнити словами "(національному оператору поштового зв’язку)".

2. У Цивільному кодексі України(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст.356):

1) пункт 4 частини першої статті 32 після слів та знаків "договір банківського вкладу (рахунку)" доповнити словами "та/або поштового рахунку";

2) частину третю статті 111 викласти у такій редакції:

"3. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки (поштові рахунки), відкриті у фінансових установах (національним оператором поштового зв’язку), крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи";

3) частину третю статті 1049 після слів "суми, що позичалася, на його банківський" доповнити словами "або поштовий";

4) статтю 1066 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. До національного оператора поштового зв’язку та до поштових рахунків, які ним відкриваються, положення цієї глави застосовуються з урахуванням обмежень, встановлених законом. Порядок відкриття, функціонування та закриття поштових рахунків визначаються Національним банком України з урахуванням положень цієї глави та відповідно до закону";

5) статтю 1087 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Положення цієї глави застосовуються до національного оператора поштового зв’язку, який відкриває та обслуговує поштові рахунки, відповідно до закону";

6) частину третю статті 1088 викласти у такій редакції:

"3. Безготівкові розрахунки провадяться через банки, інші фінансові установи (далі – банки), національного оператора поштового зв’язку, в яких (якому) відкрито відповідні рахунки (поштові рахунки), якщо інше не випливає із закону та не обумовлено видом безготівкових розрахунків".

3. Статтю 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"За письмовою заявою пенсіонера, який має право на пенсію за цим Законом, чи іншої особи, яка має право на пенсійне забезпечення чи інші виплати відповідно до цього Закону, відповідні виплати можуть здійснюватися шляхом перерахування на поштовий рахунок, відкритий національним оператором поштового зв’язку".

4. Частину п’яту статті 24Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст.121) викласти у такій редакції:

"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, перераховуватися на поштовий рахунок, відкритий національним оператором поштового зв’язку, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця".

5. Частину дев’яту статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170) після слів "рахунки в установах банків України" доповнити словами ", а також можуть мати поштові рахунки, відкриті національним оператором поштового зв’язку".

6. Частину першу статті 22Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст.280) викласти у такій редакції:

"Орендна плата справляється у грошовій формі, у тому числі, за умови згоди сторін, через поштовий рахунок, відкритий національним оператором поштового зв’язку".

7. Частину першу статті 7Закону України "Про Національний Банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238) доповнити пунктом 4 1 такого змісту:

"4 1) встановлює порядок відкриття та обслуговування національним оператором поштового зв’язку поштових рахунків, а також надання національним оператором поштового зв’язку окремих банківських послуг, визначених законодавством".

8. Частину першу статті 9 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290) після слів "на особовий рахунок уповноваженого представника сім’ї в банківській установі" доповнити словами "або поштовий рахунок, відкритий національним оператором поштового зв’язку".

9. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30):

1) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Терміни "національний оператор поштового зв’язку" та "поштовий рахунок" вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про поштовий зв’язок";

2) частину девяту статті 17 викласти у такій редакції:

"Забороняється здійснювати банківську діяльність без отримання банківської ліцензії крім випадків, визначених цим Законом";

3) статтю 47 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Національний оператор поштового зв’язку має право надавати послуги з відкриття та обслуговування поштових рахунків, а також надавати окремі банківські послуги у порядку, встановленому Національним банком України для національного оператора поштового зв’язку без необхідності отримання ліцензії на здійснення відповідних банківських операцій";

4) у статті 51:

частину першу після слів "Для здійснення банківської діяльності банки" доповнити словами "та національний оператор поштового зв’язку";

частину четверту після слів "Банки в Україні" доповнити словами "та національний оператор поштового зв’язку";

частину п’яту після слів "а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком" доповнити словами "або національним оператором поштового зв’язку";

частину шосту після слів "При виконанні розрахункової операції банк" доповнити словами "та національний оператор поштового зв’язку";

частину сьому після слів "обʼєднаннями таких підприємств (господарських товариств), банки" доповнити словами "та національний оператор поштового зв’язку".

10. УЗаконі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137):

1) статтю 7 доповнити пунктом 7.3. такого змісту:

"7.3. Національний оператор поштового зв’язку може відкривати поштові рахунки фізичним та/або юридичним особам та обслуговувати такі поштові рахунки в порядку, визначеному Національним банком Українидля національного оператора поштового зв’язку";

2) пункт 14.2 статті 14 доповнити реченням такого змісту:

"Національним оператором поштового зв’язку може проводитись емісія електронних платіжних засобів для обслуговування поштових рахунків в порядку, визначеному Національним банком України для національного оператора поштового зв’язку".

11. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1):

1) трете речення пункту 1 частини першої статті 1 після слів "визначених Митним кодексом України" доповнити словами "а також національний оператор поштового зв’язку, який має право надавати окремі, визначені законодавством, банківські послуги, у порядку, встановленому Національним Банком України для національного оператора поштового зв’язку";

2) пункт 7 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

"7) учасники ринку фінансових послуг - особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об'єднання фінансових установ, включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; національний оператор поштового зв’язку, який має право надавати окремі, визначені законодавством, банківські послуги, у порядку, встановленому Національним Банком України для національного оператора поштового зв’язку;споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг";

3) частину другу статті 1 доповнити реченням такого змісту "Термін "національний оператор поштового зв’язку" використовується у значенні, визначеному у Законі України "Про поштовий зв'язок";

4) пункт 14 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:

"14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про поштовий зв'язок".

12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39):

1) абзац дванадцятий частини першої статті 1 після слів "і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку" доповнити словами "та окремих фінансових (банківських) послуг";

2) частину першу статті 1 після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацомтакого змісту:

"поштовий рахунок – рахунок, що відкривається національним оператором поштового зв’язку фізичній та/або юридичній особі, на договірній основі для зарахування коштів, в тому числі заробітної плати, пенсії, державних соціальних допомог, торгівельної виручки, тощо, та здійснення розрахунково-касових операцій, у порядку, встановленому Національним банком України для національного оператора поштового зв’язку. До коштів, розміщених на поштовому рахунку застосовуються обмеження, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, для коштів, що знаходяться на банківському рахунку";

3) у статті 7:

а) назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку та надання фінансових (банківських) послуг національним оператором";

б) доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Державне регулювання діяльності національного оператора з надання фінансових (банківських) послуг є складовою грошово-кредитної політики та політики регулювання фінансового сектору, які впроваджуються відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та інших законодавчих актів.";

4) у статті 8:

а) назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Компетенція органів виконавчої влади та Національного Банку України у сфері надання послуг поштового зв'язку та надання фінансових (банківських) послуг національним оператором";

б) доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Національний банк України здійснює регулювання діяльності національного оператора з надання ним фінансових (банківських) послуг відповідно до Закону України "Про Національний банк України", цього Закону та інших законодавчих актів";

в) частину третю статті викласти у такій редакції:

"Реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку (окрім діяльності національного оператора з надання ним фінансових (банківських) послуг) здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку";

г) доповнити статтю частиною дев'ятою такого змісту;

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, не регулює діяльність національного оператора з надання ним фінансових (банківських) послуг";

5) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку не поширюєтьсяна діяльність національного оператора з надання фінансових (банківських) послуг";

6) статтю 15 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту: 

"Національний оператор, в порядку та на умовах, визначених Національним банком України, може провадити:

надання окремих фінансових (банківських) послуг, в тому числі, відкриття та обслуговування поштових рахунків;

здійснення валютообмінних операцій; 

емісію електронних платіжних карток для обслуговування поштових рахунків.

Національний оператор може здійснювати діяльність кредитного посередника відповідно до Закону України "Про споживче кредитування", а також на договірних засадах може здійснювати іншу діяльність з надання посередницьких послуг на ринку фінансових (банківських) послуг (комерційне посередництво).

Національний оператор має право здійснювати діяльність щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в порядку, встановленому Національним банком України для національного оператора поштового зв’язку".

У зв’язку із цим частини четверту – сьому вважати частинами сьомою десятою.

13. УЗаконі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-50, ст. 376, № 51, ст. 376) частину першу статті 47 після слова "банківський" доповнити словами "або поштовий".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національному банку України у тримісячний строкз дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону.

Голова Верховної Ради

УкраїниА. ПАРУБІЙ

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 232 гостя та 0 користувачів