Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Національний банк розпочав обговорення Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

Національний банк розпочав обговорення Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку, головна мета документа – визначити порядок та умови застосування зазначеного заходу впливу до небанківських установ. Національний банк має повноваження на застосування такого заходу впливу відповідно до Закону про "спліт", однак наразі немає відповідного регуляторного акта для повноцінного застосування цього заходу впливу.

Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі Закон про фінансові послуги), нормативно-правових актів Національного банку України (далі   Національний банк) з питань застосування Національним банком заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг. 

2. Це Положення визначає особливості застосування Національним банком заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації стосовно  фінансової установи (крім банку), діяльність якої ліцензується Національним банком (далі — небанківська фінансова установа) у порядку, передбаченому Законом про фінансові послуги, нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування Національним банком заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

1) керівник тимчасової адміністрації фізична особа,   яка відповідно до рішення Національного банку про призначення тимчасової адміністрації  набуває статусу її керівника та очолює тимчасову адміністрацію, якщо тимчасовим адміністратором призначено юридичну особу;

2) працівники тимчасового адміністратора – працівники юридичної особи призначеної Національним банком тимчасовим адміністратором;

3) тимчасова адміністрація призначений рішенням Національного банку тимчасовий орган управління та контролю небанківської фінансової установи, до якої Національним банком застосовано захід впливу у вигляді  відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

4) тимчасовий адміністратор призначена Національним банком юридична або фізична особа, яка здійснює функції тимчасової адміністрації, та яка відповідає вимогам, визначеним статтею 47 Закону про фінансові послуги, включаючи керівника тимчасової адміністрації.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі України “Про Національний банк України”, Законі про фінансові послуги і нормативно-правових актах Національного банку з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

ІІ. Функції, завдання та повноваження тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

4. Функції тимчасової адміністрації виконують особи, які призначаються Національним банком відповідно до вимог статей 46 та 47 Закону про фінансові послуги.

5. Тимчасова адміністрація/тимчасовий адміністратор у своїй діяльності керується Законом про фінансові послуги, іншими законодавчими актами, включаючи це Положення, а також рішенням про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління небанківською фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації (далі рішення про призначення тимчасової адміністрації) та установчими документами небанківської фінансової установи.

6. Повноваження відстороненого керівництва від управління небанківською фінансовою установою зазначеного у рішенні про призначення тимчасової адміністрації припиняються та покладаються на тимчасову адміністрацію з дня прийняття такого рішення. 

7. Основним завданням тимчасової адміністрації є вчинення у межах наданих законодавством повноважень дій, спрямованих на усунення небанківською фінансовою установою щодо якої призначено тимчасову адміністрацію порушень законодавства про фінансові послуги, організацію збереження активів небанківської фінансової установи, документів, інформації, систем обліку та реєстрації, баз даних та запобігання створенню кризових явищ, що можуть призвести до невиконання прийнятих небанківською фінансовою установою зобов'язань, включаючи подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадках передбачених статтею 34 Кодексу України з процедур банкрутства, а також виконання інших завдань визначених рішенням про призначення тимчасової адміністрації та установчими документами небанківської фінансової установи.

8. Керівник тимчасової адміністрації виконує організаційно-розпорядчі та інші функції, пов'язані з виконанням обов'язків керівника або інших осіб відстороненого Національним банком керівництва небанківської фінансової установи (підписує накази про призначення, звільнення, переведення працівників фінансової установи, підписує від імені небанківської фінансової установи претензії до боржників, а також процесуальні документи, що необхідні для виконання завдання тимчасової адміністрації).

9. Керівник тимчасової адміністрації в межах своїх повноважень приймає рішення одноосібно. Керівник тимчасової адміністрації (якщо тимчасовим адміністратором призначено юридичну особу), за згодою Національного банку, має право делегувати повноваження щодо прийняття рішень іншим працівникам цього тимчасового адміністратора, які  мають сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи та відповідають іншим вимогам Закону про фінансові послуги до тимчасового адміністратора.

10. Тимчасовий адміністратор з дня призначення в межах повноважень:

1) звітує Національному банку, подає відомості, документи та інформацію у встановлених законодавством випадках та порядку; 

2) розкриває інформацію про фінансовий стан небанківської фінансової установи та хід провадження тимчасової адміністрації у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг; 

3) здійснює заходи щодо забезпечення нерозголошення інформації з обмеженим доступом та захисту персональних даних відповідно до встановлених законодавством вимог;

4) надає державному реєстратору в паперовій формі або в електронній формі через вебпортал електронних сервісів, відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому законодавством; 

5) уживає заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляє Національний банк про наявність такого конфлікту інтересів; 

6) надсилає до правоохоронних та контролюючих органів повідомлення про ознаки порушень, які передбачені адміністративним та кримінальним законодавством; 

7) уживає заходів для забезпечення збереження активів небанківської фінансової установи та документації фінансової установи, включаючи:

не допущення винесення документації та матеріальних цінностей з приміщень небанківської фінансової установи без дозволу тимчасового адміністратора;

забезпечення безперервної роботи небанківської фінансової установи;

розгляд питання необхідності зміни переліку осіб, які відповідно до законодавства мають право розпоряджатися рахунками;

розгляд питання необхідності заміни замків та обмеження доступу до ключів на зовнішніх входах до приміщень небанківської фінансової установи та до внутрішніх приміщень, у яких обробляються електронні документи, використовуються та зберігаються засоби захисту інформації, а також документи, інформація та обладнання, які можуть забезпечити доступ до активів фінансової установи;

розгляд питання необхідності заміни/встановлення кодів доступу до комп'ютерів та інших засобів зв'язку небанківської фінансової установи та надання допуску до них визначеним працівникам небанківської фінансової установи;

ужиття інших заходів, необхідних для забезпечення схоронності активів, майна і документації небанківської фінансової установи.

11. Тимчасовий адміністратор не пізніше одного місяця з дня призначення забезпечує проведення інвентаризації активів і пасивів (зобов’язань), що належать небанківської(ій) фінансової(ій) установи(і) та складає баланс або звіт про фінансовий стан, у разі потреби із залученням  суб’єкта аудиторської діяльності.

12. Тимчасовий адміністратор за результатами інвентаризації уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображеними операціями на рахунках бухгалтерського обліку, а також встановлює причину наявних розбіжностей.

13. Тимчасовий адміністратор в межах повноважень з метою оцінки фінансового стану небанківської фінансової установи стосовно якої призначено тимчасову адміністрацію та визначення можливості стабілізації її діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог законодавства перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову документацію, документи загального діловодства, матеріали внутрішнього і зовнішнього аудиту щодо діяльності небанківської фінансової установи та іншу документацію, включаючи:

1) перегляд умов всіх договорів оренди, за якими небанківська фінансова установа є орендодавцем (або орендарем), щодо потреби в них та прийнятності умов оренди;

2) забезпечення проведення оцінки вартості активів небанківської фінансової установи, включаючи майно яким наділені її відокремлені підрозділи;

3) організацію в разі потреби перевірки діяльності небанківської фінансової установи із залученням зовнішнього аудиту або відповідних структурних підрозділів Національного банку;

4) визначення особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

14. Після детальної оцінки фінансового стану небанківської фінансової установи тимчасовий адміністратор складає план роботи тимчасової адміністрації на період здійснення повноважень.

15. План роботи тимчасової адміністрації має містити цільові показники, яких планується досягти за період діяльності тимчасової адміністрації, висновок про ознаки неплатоспроможності небанківської фінансової установи і необхідності ініціювання процедури банкрутства із зазначенням строків, та інші положення (показники) залежно від результатів оцінки фінансового стану небанківської фінансової установи.

16. Протягом періоду повноважень тимчасової адміністрації небанківська фінансова установа подає звітність у порядку, передбаченому законодавством.

17. Тимчасовий адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення про призначення тимчасової адміністрації повинен подати до банків, у яких відкриті рахунки небанківської фінансової установи, рішення про призначення тимчасової адміністрації.

18. Керівник тимчасової адміністрації/тимчасовий адміністратор в межах повноважень має право: 

1) ініціювати перед учасниками небанківської фінансової установи скликання позачергових зборів вищого органу управління небанківської фінансової установи в порядку, установленому установчими документами для виконавчого чи наглядового органу небанківської фінансової установи;

2) подавати позови / звертатися із заявами до суду (включаючи і заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство);

3) від імені небанківської фінансової установи залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (включаючи радників, аудиторів, юристів, оцінювачів) для виконання покладених на нього функцій. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення тимчасовим адміністратором другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;

4) здійснювати постійний контроль за проведенням небанківською фінансовою установою будь-яких операцій;

5) від імені небанківської фінансової установи запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою чи відповідно до закону;

6) від імені небанківської фінансової установи отримувати інформацію з державних реєстрів;

7) подавати до Національного банку заяву про дострокове припинення своїх повноважень;

8) виконувати інші функції та здійснювати інші повноваження відстороненого Національним банком керівництва небанківської фінансової установи, передбачені нормативно-правовими актами, установчими документами та внутрішніми актами небанківської фінансової установи.

ІІІ. Відповідальність та страхування тимчасового адміністратора небанківської фінансової установи

19. Тимчасовий адміністратор несе відповідальність згідно із законодавством за: 

1) здійснення діяльності за наявності конфлікту інтересів, за винятком випадків, коли про це відомо Національному банку і він дозволив продовжити роботу;

2) приймання прямо чи опосередковано будь-яких послуг, подарунків та інших цінностей від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з призначенням тимчасової адміністрації, включаючи  виконання  ним повноважень щодо управління небанківською фінансовою установою  під час здійснення  функції тимчасової адміністрації;

3) використання чи надання дозволу на використання майна, яке тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4) приймання зобов’язання від імені Національного банку без його письмового дозволу;

5) розголошення службової інформації, якщо це не пов’язано з виконанням функцій тимчасового адміністратора.

20. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до Закону про фінансові послуги, може  бути підставою для  припинення  виконання ним обов'язків, позбавлення (анулювання) сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи та притягнення до відповідальності згідно із законом.

21. Договори про страхування фінансової відповідальності, життя та здоров'я тимчасового адміністратора укладаються тимчасовим адміністратором протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації.

22. Оплата страхових платежів за договорами про страхування фінансової відповідальності, життя та здоров'я тимчасового адміністратора здійснюється за рахунок небанківської фінансової установи. Якщо тимчасовим адміністратором є службовець Національного банку, оплата страхових платежів за таким договором страхування здійснюється за рахунок Національного банку. 

ІV. Припинення діяльності тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

23. Керівник тимчасової адміністрації/тимчасовий адміністратор не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення строку своїх повноважень має подати до Національного банку звіт про виконання завдань, визначених у рішенні про призначення тимчасової адміністрації.

24. Тимчасова адміністрація припиняє свою роботу після набрання чинності рішенням Національного банку про відміну/дострокову відміну застосованого заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації (далі - дострокове припинення повноважень тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи) або у зв'язку із закінченням строку, визначеного в рішенні про призначення тимчасової адміністрації.

25. Керівник тимчасової адміністрації надсилає письмові повідомлення про дату припинення повноважень тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи особам, які входять до складу керівництва небанківської фінансової установи, яке було відсторонено від виконання своїх обов'язків на період діяльності тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, та з якими не було припинено трудові або договірні відносини:

1) не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, визначеного в рішенні про призначення тимчасової адміністрації;

2) не пізніше наступного робочого дня після прийняття Національним банком рішення про дострокове припинення повноважень тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.

26. Інформація про припинення повноважень тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи розміщується на власному вебсайті такої установи не пізніше наступного робочого дня після дати припинення повноважень тимчасової адміністрації. 

27. Особи, які входять до складу керівництва небанківської фінансової установи, яких було відсторонено від виконання своїх обов'язків на період діяльності тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, та щодо яких не було прийнято рішення про звільнення (розірвання контракту), та/або особи з числа керівництва небанківської фінансової установи, які були призначені після відсторонення керівництва та призначення тимчасової адміністрації, продовжують виконувати свої обов'язки з дня, наступного за днем  припинення  повноважень  тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.

V. Підзвітність та підконтрольність тимчасового адміністратора небанківської фінансової установи

28. Керівник тимчасової адміністрації/ тимчасовий адміністратор у процесі здійснення тимчасової адміністрації підзвітний та підконтрольний Національному банку в межах його повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

29. Національний банк в межах його повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право вимагати від керівника тимчасової адміністрації/тимчасового адміністратора подання позачергових звітів або іншої інформації про діяльність тимчасової адміністрації.

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 327 гостей та 0 користувачів