Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацфінпослуг - висновок щодо Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових інструментів банків

Нацфінпослуг - висновок щодо Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових інструментів банків

Проект закону розроблено з метою запровадження нового виду фінансових інструментів банків – банківських сертифікатів, що існує у бездокументарній формі та має зручний механізм випуску, придбання та вторинного обігу як на організованих торгівельних площадках, так і поза ними.

Прийняття закону сприятиме розвитку ринку капіталу через мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового виду фінансових інструментів банків в бездокументарній формі, що є зручним та технологічним у його випуску та обігу.

ТЕКСТ ПРОЕКТУ для ознайомлення

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України

Гетманцевим Д.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових інструментів банків

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 із наступними змінами):

1) частину другу статті 163 після слів «ощадні (депозитні) сертифікати» доповнити словами «банківські сертифікати»;

2) частину п'яту статті 164 викласти в такій редакції:

«5. Установи банків, що приймають на депонування кошти від юридичних осіб та громадян, можуть видавати письмові свідоцтва, які посвідчують право вкладників на одержання після закінчення встановленого строку суми вкладу і процентів по ньому (ощадні (депозитні) сертифікати).

Установи банків мають право видавати банківські сертифікати в бездокументарній формі, які підтверджують суму вимоги до банку, що дорівнює номінальній вартості відповідного цінного паперу, і права власника банківського сертифіката на одержання зі спливом встановленого строку номінальної вартості банківського сертифіката та процентів (якщо виплата процентів передбачена банківським сертифікатом), у банку, який його випустив».

2. Абзац тридцять п'ятий статті 31 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної ради України, 1996 р, №18, ст.78 із наступними змінами) після слів «банківські вклади (депозити)» доповнити словами «банківські сертифікати».

3. Статтю 7 Закону України «Про Національний банк України»(Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238 із наступними змінами) доповнити пунктом 34 такого змісту:

«34) встановлює вимоги щодо випуску банківських сертифікатів».

4. Пункт 4 частини першої статті 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»(Відомості Верховної Ради України, 2003, № 47-48, ст.372 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«4) розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків, банківських сертифікатах більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;».

5. Пункт 4 частини першої статті 88 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«4) тримати в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків, банківських сертифікатах більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку».

6. У Законі Україні "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

1) у статті 3:

речення перше частини другої викласти в такій редакції:

«2. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску можуть бути іменними, ордерними або на пред'явника»;

пункт другий частини п'ятої доповнити підпунктом «ж» такого змісту:

«ж) банківські сертифікати;»;

2) частину п’яту статті 4 після слова «правочином» доповнити словами «(для банківських сертифікатів – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України)»;

3) розділ ІІ доповнити статтею 131 такого змісту:

«Стаття 131. Банківські сертифікати

1. Банківський сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вимоги до банку, що дорівнює номінальній вартості відповідного цінного паперу, і права власника банківського сертифіката на одержання зі спливом встановленого строку номінальної вартості банківського сертифіката та процентів (якщо виплата процентів передбачена банківським сертифікатом), у банку, який його випустив.

2. Банківський сертифікат є іменним емісійним цінним папером, що випускається на певний строк виключно у бездокументарній формі. Банківський сертифікат може бути відсотковим або дисконтним.

Відсотковий банківський сертифікат – банківський сертифікат, за яким передбачається  виплата процентів його власнику.

Дисконтний банківський сертифікат – банківський сертифікат, що придбавається першим власником за ціною, нижчою ніж його номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю банківського сертифіката, яка виплачується його власнику під час погашення становить доход (дисконт) за банківським сертифікатом.

3. Банківські сертифікати можуть випускатися серіями або одноразово.

Випуск банківських сертифікатів здійснюється шляхом введення його Центральним депозитарієм цінних паперів до системи депозитарного обліку з наступним повідомленням протягом наступного робочого дня Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Порядок взаємодії емітентів з Центральним депозитарієм цінних паперів щодо емісії та обслуговування випуску банківських сертифікатів встановлюється Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, погодженими з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням норм законодавства.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом наступного робочого дня повідомляє Національний банк України в установленому ним порядку про випуск банківських сертифікатів.

4. Погашення банківських сертифікатів шляхом повернення номінальної вартості банківського сертифікату його власнику та виплата процентів (якщо виплата процентів передбачена банківським сертифікатом), здійснюється через депозитарну систему України»;

4) у статті 28:

частину першу після слів «Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «(для банківських сертифікатів – введення Центральним депозитарієм цінних паперів до системи депозитарного обліку)»;

частину другу після слів «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «(для банківських сертифікатів – Центральним депозитарієм цінних паперів)»;

5) у статті 29:

абзац п’ятнадцятий частини першої після слів «крім державних цінних паперів» доповнити словами «та банківських сертифікатів»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Емісія банківських сертифікатів здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

3) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);

4) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

5) розміщення цінних паперів;

6) подання до Центрального депозитарію цінних паперів глобального сертифіката випуску банківських сертифікатів та інших документів, визначених законодавством;

7) ведення Центральним депозитарієм цінних паперів випуску банківських сертифікатів в систему депозитарного обліку шляхом депонування глобального сертифікату відповідного випуску».

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

6) у статті 30:

частину першу після слів «реєстрації випуску цінних паперів» доповнити словами «(крім банківських сертифікатів)»;

частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:

«4. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів (крім банківських сертифікатів), та порядок їх реєстрації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для введення випуску  банківських сертифікатів в систему депозитарного обліку, встановлюється Національним банком України за погодженням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку відмовляє в реєстрації випуску цінних паперів (крім банківських сертифікатів) у строк, встановлений частиною другою цієї статті, у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;

3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;

4) визнання емісії цінних паперів недобросовісною;

5) якщо місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції.

Центральний депозитарій цінних паперів в установленому ним порядку відмовляє у введенні випуску банківських сертифікатів до системи депозитарного обліку не пізніше наступного робочого дня після отримання документів, необхідних для випуску цінних паперів, з підстав, визначених частиною п’ятою цієї статті»;

7) назву статті 31 викласти в такій редакції:

«Стаття 31. Державний реєстр випусків цінних паперів»;

8) у частині четвертій статті 34:

пункт четвертий викласти в такій редакції:

«4) публічна пропозиція здійснюється серед інвесторів за умови, що кожен із цих інвесторів придбаває цінні папери на суму, що перевищує розмір, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

пункт сьомий викласти в такій редакції:

«7) номінальна вартість цінного паперу, щодо якого здійснюється публічна пропозиція, перевищує розмір, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

7. Пункт 3 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст.564 із наступними змінами) після слів «на пред’явника» доповнити словами «банківським сертифікатом».

8. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 29, ст.337 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 7 пункт третій після слів «ощадні (депозитні) сертифікати» доповнити словами «банківські сертифікати»;

2) пункт другий частини п’ятої, пункт третій частини восьмої, пункт третій частини одинадцятої, пункт третій частини чотирнадцятої, пункт третій частини дев’ятнадцятої, пункт сьомий частини двадцять четвертої статті 48 після слів «ощадні (депозитні) сертифікати» доповнити словами «банківські сертифікати».

9. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., № 39, ст. 517 із наступними змінами):

1) частину першу статті 6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Особливості здійснення депозитарного обліку та депозитарних операцій щодо банківських сертифікатів встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України»;

2) у статті 21:

у частині першій:

абзац перший після слів «крім облігацій внутрішньої державної позики» доповнити словами «та банківських сертифікатів»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Емітент банківських сертифікатів у порядку та строки, що встановлені Національним банком України за погодженням з Комісією, зобов’язаний подати до Центрального депозитарію глобальний сертифікат випуску банківських сертифікатів та інформацію про визначену особу, що обрана відповідно до статті 22 цього Закону»;

частину другу після слів «емісії цінних паперів» доповнити словами «(крім банківських сертифікатів)»;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

«3. У разі надходження від емітента цінних паперів (крім банківських сертифікатів) або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів (крім банківських сертифікатів) Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.»

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цінних паперах депонента - першого власника права на відповідну кількість цінних паперів (крім банківських сертифікатів) протягом одного робочого дня з дати переказу Центральним депозитарієм або Національним банком України на рахунок у цінних паперах такої установи відповідної кількості цінних паперів з подальшим обмеженням обігу зазначених цінних паперів на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів.

Депозитарна установа після отримання від Центрального депозитарію або від Національного банку України інформації про зняття обмежень щодо обігу цінних паперів (крім банківських сертифікатів) відповідного випуску здійснює зняття обмежень щодо обігу цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників»;

частину п’яту після слів «обліку цінних паперів» доповнити словами «(крім банківських сертифікатів)»;

абзац перший частини шостої після слів «розміщення цінних паперів» доповнити словами «(крім банківських сертифікатів)»;

частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

«Строки та порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії банківських сертифікатів встановлюється Комісією за погодженням з Національним банком України».

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

3. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку прийняти нормативно-правові акти відповідно до цього Закону, забезпечивши набрання такими актами чинності одночасно з набранням чинності цим Законом

Голова Верховної Ради України

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 439 гостей та 0 користувачів