Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НАЦКОМФІНПОСЛУГ - оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

НАЦКОМФІНПОСЛУГ - оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

Як зазначено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг,- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

Нацкомфінпослуг наголошує, що прийняття акта має на меті:

  • приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, у відповідність із законами України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, „Про недержавне пенсійне забезпечення”, „Про кредитні спілки” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями”;
  • врегулювання питання видачі ліцензії недержавним пенсійним фондам – суб'єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення в Україні на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що передбачена Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;
  • врегулювання питання видачі кредитним спілкам ліцензії на надання поручительств, оскільки можливість надання такої фінансової послуги кредитними спілками передбачена статтею 21 Закону України „Про кредитні спілки”.

Попередній аналіз проекту змін дозволяє визначити наступні зміни:

  • надання гарантій та поручительств, як вид фінансової послуги виділено в два окремих види;
  • додано вид фінансової послуги - надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом
  • передбачено необхідність створити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб, якщо фінансова компанія відноситься до тих, що становлять суспільний інтерес)

ПУБЛІКУЄМО ПРОЕКТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

СХВАЛЕНО       

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг 08.11.2018 № 1963

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від               року №

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3192) зміни, що додаються.

2. Установити, що зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені цією постановою, набувають чинності через два місяці з дня їх опублікування.

Прем’єр – міністр України                                                        В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від           2018 р. №

ЗМІНИ,

що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

1. У пункті 3:

доповнити новим абзацом девятим такого змісту:

“звітні дані – дані, інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність, що складаються фінансовими установами та подаються органу ліцензування відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих відповідно до таких законів нормативно-правових актів органу ліцензування.”:

абзац девятий вважати абзацом десятим та викласти у такій редакції:

“Інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному взаконах України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, а також у   Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших законах з питань регулювання ринків фінансових послуг.”.

2. У пункті 4:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“надання гарантій”;

доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“надання  поручительств;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

“надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ або до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг.”.

4. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, складена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку, або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був унесений до Державного реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, то подається фінансова звітність в порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу;

звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Документи, визначені абзацами другим – четвертим цього пункту, не подаються недержавним пенсійним фондом..

5. У пункті 19:

після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

6) для провадження недержавним пенсійним фондом діяльності з надання послуг у накопичувальній системі загальнообовязкового державного пенсійного страхування:

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем недержавних пенсійних фондів;

фінансова звітністьзберігача, з яким укладений договір про обслуговування недержавного пенсійного фонду, складена відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, яка підтверджує наявність у зберігача регулятивного капіталу у розмірі не менше  500 млн. гривень та достовірність і повнота якої підтверджена аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством;

копія договору про обслуговування  недержавного пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду, який відповідає вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

копія договору про обслуговування  недержавного пенсійного фонду компанією з управління пенсійними активами;

фінансова звітність компанії з управління пенсійними активами, з якою укладений договір про обслуговування недержавного пенсійного фонду, складена відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, що підтверджує наявність власного капіталу в розмірі не менше 25 млн. гривень;

інформація, надана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що підтверджує досвід роботи компанії з управління пенсійними активами, з якою укладений договір про обслуговування недержавного пенсійного фонду, з управління активами інституційних інвесторів не менше п'яти років;

інформація, надана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що підтверджує відповідність пенсійних активів недержавного пенсійного фонду протягом останніх 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування вимогам статей 47 і 49 Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення щодо складу активів та обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду;”.

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 7, у якому цифру “5” замінити цифрою “6”.

6. У пункті 24:

абзац перший викласти у такій редакції:

“24. Здобувач ліцензії/ліцензіат (крім недержавного пенсійного фонду) зобовязаний:”;

абзац тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами тринадцятим – двадцять першим;

після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим та двадцять третім такого змісту:

відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні мати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес, та не поширюється на недержавні пенсійні фонди).

Недержавний пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі загальнообовязкового державного пенсійного страхування, зобовязаний дотримуватися вимог, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення“.“.

7. Після пункту 29 доповнити новим пунктом 291 такого змісту:

“29¹. Вимоги, зазначені у пунктах 25 – 29 цих Ліцензійних умов, не поширюються на недержавні пенсійні фонди, які для забезпечення своєї діяльності повинні мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з адміністратором недержавного пенсійного фонду, на якого поширюються вимоги, зазначені у пунктах 25 – 28 цих Ліцензійних умов.”.

8. Пункт 37 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

послуги недержавних пенсійних фондів у системі накопичувального пенсійного забезпечення;”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом девятим.

9. Після пункту 79 доповнити новимпунктом 791 такого змісту:

“79¹. Адміністратор недержавного пенсійного фонду – субєкта другого рівня системи пенсійного забезпечення в Українізобов'язаний виконувати додаткові вимоги, встановлені законом.”.

10. Після пункту 97 доповнити новим пунктом 98 такого змісту:

98. Недержавний пенсійний фонд, який надає послуги в накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, має відповідати вимогам, визначеним Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення“ та іншими нормативно-правовими актами. На нього не поширюються вимоги, зазначені в пунктах 30 - 34 цих Ліцензійних умов.”.

У зв’язку з цим пункти 98 та 99 вважати відповідно пунктами 99 та 100.

11. Додаток 1 викласти у такій редакції:

“Додаток 1

до Ліцензійних умов

"___" ________ 20__ року

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Здобувач _________________________________________________________,

                                                  (повне найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________,

                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________,

__________________________________________________________________,

                     (поштовий індекс, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

__________,            __________________,         __________________________,

  (телефон)                   (адреса електронної пошти)         (адреса веб-сайту/веб-сторінки)

ідентифікаційний код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ__________,

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на*:

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині:

  • залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
  • залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій;

надання поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення:

__________________________________________________________________;
(вид (види) страхування відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про страхування")

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом;

надання послуг факторингу;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами.

____________

* У відповідному квадраті ставиться позначка „V” напроти виду господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого отримується ліцензія.

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

Підтверджую, що __________________________________________________

                                                    (повне найменування суб'єкта господарювання)

відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема керівник та головний бухгалтер здобувача. **

____________

** У разі якщо здобувачем є недержавний пенсійний фонд, вимога щодо керівника та головного бухгалтера стосується адміністратора недержавного пенсійного фонду, який його обслуговує.

_______________________      _______________   ______________________”.

(найменування посади керівника)            (підпис)                        (прізвище, ініціали)

12. У додатку 3:

після цифр та слова 20__ року” знак “№ _____” виключити;

слова керівник суб’єкта господарювання” замінити словаминайменування посади керівника”;

слова М. П. (за наявності)” виключити.

Джерело інформації: офіційний сайтНацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 233 гостя та 0 користувачів