Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг - оприлюднено Проект «Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з над

Нацкомфінпослуг - оприлюднено Проект «Про  затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств»

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено проект розпорядження  «Про  затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств»

Положення призначене для забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій.

Як зазначено на сайті Національної комісії, - реалізація положень проекту розпорядження дозволить забезпечити стабільність діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_______________№_________

Проект

ПОЛОЖЕННЯ про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 18, 20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Це положення призначене для забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій.

3. Дія цього положення поширюється на фінансові установи, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (крім кредитних спілок) (далі – гаранти).

4. Цим положенням встановлюються вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, та є обов’язковими для виконання всіма гарантами:

1) норматив адекватності капіталу (К1);

2) норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2);

3) норматив запасу ліквідності (К3).

4) вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами.

5. Визначення понять:

балансова вартість активів це сума, за якою актив визнають у фінансовій звітності після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності відповідно до законодавства;

ліквідність – здатність гаранта забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань, а також сумами інших джерел і напрямів використання коштів гарантом;

прийнятні активи – активи гаранта за виключенням сум, що стосуються коштів, використання яких обмежено, що включають грошові кошти та їх еквіваленти, цінні папери, емітовані або видані центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінні папери міжнародних фінансових організацій;

регулятивний капіталвласний капітал гаранта зменшений на суму довгострокових фінансових інвестицій (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції), векселя, балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України).

Інші поняття, які вживаються у цьому положенні, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

IІ. Фінансові нормативи

1. Норматив адекватності капіталу (К1).

Норматив адекватності капіталу встановлюється для забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання гарантом своїх зобов’язань за виданими гарантіями та поручительствами.

Норматив адекватності капіталу (К1) визначається як співвідношення регулятивного капіталу гаранта, до балансової вартості активів гаранта, збільшеної на суму зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Значення нормативу адекватності капіталу (К1) має становити не менше ніж 7 відсотків.

Норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) установлюється з метою обмеження ризиків гаранта, що виникають внаслідок  невиконання окремими особами взятих на себе зобов’язань.

Норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) визначається як співвідношення суми  вимог гаранта до особи або до групи пов'язаних осіб та фінансових зобов’язань, наданих гарантом щодо особи або групи пов'язаних осіб, до регулятивного капіталу гаранта.

Значення максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) не має перевищувати 20 відсотків.

До вимог гаранта щодо особи або групи пов'язаних осіб уключаються:

надані кредити;

факторингові операції, фінансовий лізинг, боргові цінні папери;

дебіторська заборгованість за операціями з такими особами.

До фінансових зобов'язань, наданих гарантом щодо особи або групи пов'язаних осіб, уключаються  гарантії, поручительства, що надані гарантом.

3. Норматив запасу ліквідності (К3)

Гаранти повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів та строковості, забезпечувати потрібне співвідношення між власними коштами та зобов`язаннями, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем ризику для виконання правомірних вимог за виданими гарантіями та поручительствами та інших кредиторів.

З цією метою гарант зобов’язаний формувати запас ліквідності шляхом зберігання частини своїх активів у прийнятих активах, визначених цим положення.

Норматив запасу ліквідності (К3) виконується гарантом, якщо різниця між прийнятними активами гаранта та розрахунковим запасом ліквідності більше нуля.

Розрахунковий запас ліквідності гаранта складається з 10 відсотків поточних зобов’язань і забезпечень та суми зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках

ІІІ. Вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами

1. Гаранти зобов'язані мати затверджену органом управління внутрішню методику (положення) оцінки ризиків щодо надання гарантій та поручительств, та їх забезпечення, а також мати ефективні процедури своєчасного виявлення, розрахунку, оцінки, моніторингу, контролю та управління ризиками, повязаними з наданням гарантій та поручительств.

2. Гарант визначає пов'язаних осіб або групи пов'язаних осіб згідно з Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

3. Під час розрахунку нормативу максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) активні операції включаються за балансовою вартістю без урахування сум знецінення.

Директор департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках фінансових послуг                                    Н. Лех

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 152 гостя та 0 користувачів