Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ - розробив проект постанови “Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України”

НБУ - розробив проект постанови “Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України”

Як зазначено на офіційному сайті НБУ,- Національний банк має намір оптимізувати процес здійснення контролю за виконанням банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та/або інформаційних задач (далі – організації), вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку[1].

На це направлений проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України” (далі – проект Постанови) Національний банк пропонує для громадського обговорення.

Національний банк наголошує, що норми проекту Постанови стосуватимуться банків та інших установ, які використовують засоби захисту інформації Національного банку. Зокрема, на думку Національного банку, ухвалення цього документу дасть можливість:

  • урегулювати питання здійснення контролю за виконанням організаціями вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку шляхом аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій, та шляхом проведення Національним банком виїзних перевірок;
  • урегулювати питання здійснення відповідних виїзних перевірок;
  • запровадити такий метод контролю, як періодичне звітування організацій про використання засобів захисту інформації Національного банку.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою оптимізації процесу здійснення контролю за використанням засобів захисту інформації Національного банку України й удосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести зміни до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту безпеки (Скомаровський О. А.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та інших установ, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.
4. Постанова набирає чинності з 31 березня 2019 року.
Голова Я. В. Смолій
Інд. 56
_____________ м. Київ № _________
ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України 26 листопада 2015 року № 829 (у редакції постанови Правління Національного банку України)
Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк Україниˮ, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ, Законів України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україніˮ, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахˮ і нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) у сфері інформаційної безпеки.
2. Терміни та скорочення в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених Положенням про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (зі змінами), Правилами організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (далі – Правила № 829), Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами).
3. Це Положення регламентує порядок здійснення контролю за виконанням організаціями вимог щодо використання ЗЗІ, установлених Правилами № 829.
4. Національний банк здійснює контроль за використанням організаціями ЗЗІ (далі – контроль) шляхом:
1) аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій;
2)здійснення виїзних перевірок.
5. Національний банк має право вимагати від організації надання інформації для здійснення контролю шляхом направлення запиту. Керівник організації зобов’язаний забезпечити надання на запит Національного банку письмових пояснень, достовірної інформації, документів у визначених у запиті форматі, структурі, обсягах та в установлений у запиті строк.
6. Керівник організації зобов’язаний забезпечити періодичне (не рідше ніж один раз на рік) подання звіту щодо використання в організації ЗЗІ в установлені Національним банком строки та у визначених Національним банком порядку й форматі.
7. Національний банк забезпечує нерозголошення інформації, отриманої ним під час здійснення контролю, третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
II.Порядок здійснення виїзних перевірок
8. Національний банк має право здійснювати виїзні перевірки виконання організаціями вимог, установлених Правилами № 829 (далі ‒ перевірки). Підставами для проведення перевірок є:
1) уключення організації в СЕП та/або інформаційних задач Національного банку;
2)зміна місцезнаходження організації або зміна адреси розташування ЗЗІ;
3) ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації у звітах щодо використання ЗЗІ та/або за запитом Національного банку. Під час проведення перевірки зʼясовуються лише ті питання, необхідність у перевірці яких стала підставою для її здійснення;
4) ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки.
9. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки, зобов’язані мати документи, що підтверджують їх особу, та документ, на підставі якого здійснюється перевірка.
10. Перевірка здійснюється в присутності адміністратора інформаційної безпеки та/або посадової особи, призначеної керівником організації.
11. Працівники Національного банку, які здійснюють перевірку, мають право:
1) ознайомлюватися з журналами (ПМГК, обліку ЗЗІ, приймання передавання ЗЗІ) та внутрішніми документами організації, що підтверджують виконання вимог Правил № 829;
2) відвідувати приміщення організації, де використовуються та зберігаються ЗЗІ, вивчати умови використання і зберігання ЗЗІ;
3) відвідувати робочі місця працівників організації, які використовують ЗЗІ;
4) перевіряти налаштування АРМ-СЕП, АРМ-НБУ-інф, АРМ ПМГК відповідно до експлуатаційної документації, вимог та рекомендацій Національного банку.
12. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки, за результатами перевірки складають довідку про перевірку. Така довідка має містити описову частину, висновки, виявлені порушення, недоліки та строки їх усунення. Довідка також може містити іншу інформацію та рекомендації для організації.
13. Довідка про перевірку складається у двох примірниках за підписом працівників Національного банку, уповноважених на здійснення перевірки, та керівника організації. Один примірник довідки зберігається в Національному банку, другий  в організації.
14. Керівник організації в разі наявності заперечень щодо висновків, викладених у довідці про перевірку, має право надати обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі їх наявності), які є невідʼємною частиною довідки про перевірку. У такому випадку довідка про перевірку доповнюється відміткою “із запереченнями (поясненнями)ˮ.
15. Організація в установлені у довідці про перевірку строки надає до Національного банку інформацію про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки.
III. Виїзна перевірка готовності організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі Національного банку
16. Національний банк перевіряє готовність організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі після впровадження організацією заходів відповідно до вимог Правил № 829.
17. Працівники Національного банку, уповноважені на здійснення перевірки готовності організації до включення в СЕП та/або інформаційні задачі, перевіряють:
1) наявність технічних можливостей для організації робочих місць відповідальних осіб згідно з вимогами Правил № 829;
2) наявність відповідальних осіб за зберігання та використання засобів захисту інформації Національного банку, внутрішніх документів організації про їх призначення та підписаних ними зобов’язань відповідно до вимог
Правил № 829.
Директор Департаменту безпеки О. А. Скомаровський


Джерело інформації: офіційний сайт НБУ https://bank.gov.ua
Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.
Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній
tel: 0671013668, 0993869134
Viber, Telegram, WhatsApp
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 114 гостей та 0 користувачів