Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Закону - Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні

Проект Закону - Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні

Проект Закону - Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні направлений на удосконалення функціонування фінансового сектору України шляхом  створення та функціонування банківської групи з державних банків та банків за участю держави, визначення особливостейуправління суб’єктами у складі такої банківської групи та внесення змін до Господарського кодексу та Законів України.

Проект визначає порядок створення та функціонування банківської групи з державних банків та банків за участю держави, а також особливості управління суб’єктами у складі такої банківської групи та внесення змін до Законів України з метою удосконалення функціонування фінансового сектору.

Проект

вноситься народними

депутатами України

Рибалкою С. В.(№206)

Проект зареєстровано у Верховній Раді України 17.05.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні

Стаття 1. Визначення термінів

  1. 1.У цьомуЗаконітермінивживаютьсяу такому значенні:
  1. 1)державний банк – банк, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі.
  2. 2)банк із державною часткою власностібанк із державною часткою власності в статутному капіталі, крім державного банку.
  3. 3)банківські активи, що належать державі – державний банк, акції державного банку, акції, що належать державі в статутному капіталі банку із державною часткою власності.
  4. 4)державна банківська група – банківська група з державних банків, банків за участю держави, в яких держава має контроль, компаній з надання допоміжних послуг та створеною на підставі цього Закону управляючої компанії такої групи;

Терміни "банківська група", "контроль", "учасники банківської групи"вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Термін "компанія з надання допоміжних послуг" вживається в значенні, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон визначає особливості створення та функціонування банківської групи з державних банків та банків за участю держави,компаній з надання допоміжних послуг, а також особливості управління суб’єктами у складі такої банківської групи.

Стаття 3. Законодавство у сфері управління державною власністю

Законодавство у сфері управління державною власністю у вигляді часток в статутному капіталі державних банків та банків із державною часткою власності в капіталіскладається із законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про управління об'єктами державної власності», інших законів України, якими встановлюються особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, інших нормативно-правових актів з питань створення та функціонування банківських груп в Україні, які застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України в частині управління державними банками та пакетами акцій, що належать державі в статутному капіталі банків із державною часткою власності

Здійснюючи управління державними банкамита пакетами акцій, що належать державі в статутному капіталі банків із державною часткою власності, Кабінет Міністрів України:

1) в порядку, встановленому цим Законом визначає умови створення та діяльності управляючої компанії державної банківської групи, якій делегуються функції з управління державними банками та представництва держави в банках із державною часткою власності, затверджує її статут;

2) призначає членів виконавчого органу управляючої компанії державної банківської групи;

3) визначає умови цивільно-правових договорів з членами органів управління управляючої компанії державної банківської групи, в тому числі умови оплати праці, та забезпечує їх укладання;

4) затверджує стратегію управління державними банками та банками із державною часткою власності;

5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію державних банків;

6) за поданням управляючої компанії державної банківської групи приймає рішення про:

- створення, реорганізацію та ліквідацію державного банку, затвердження статуту державного банку та змін до нього;

- участь в загальних зборах акціонерів банків із державною формою власності з питань створення, реорганізації та ліквідаціїтаких банків, затвердження їх статутів та змін до них, порядку голосування на загальних зборах акціонерів банків із державною формою власності із вказаних питань;

-зміну розміру статутного капіталу державних банків, зміну розміру частки держави в статутному капіталі банку із державною часткою власності.

7) забезпечує контроль за ефективністю управління державними банками та банками із державною часткою власності в капіталі;

8) виконує відповідно до законів інші функції з управління об’єктами державної власності: управляючої компанії державної банківської групи, банками, що входять до державної банківської групи, часток в статутному капіталі державних банків та банків із державною часткою власності в капіталі.

Стаття 5. Управляюча компанія державної банківської групи

Управляюча компанія державної банківської групи створюється і здійснює свою діяльність у відповідності із цим законом, підпорядковується Кабінету Міністрів України та якійцим законом делегується реалізація державної політики у сфері управління державним майном у вигляді часток в статутному капіталі державних банків та банків із державною часткою власності в капіталі.

Управляюча компанія державної банківської групи (надалі – Управляюча компанія)– є юридичною особою публічного права із спеціальним статусом та має назву "Державна компанія з управління банківськими активами".

Діяльність Управляючої компаніїспрямовується, координується та контролюється Кабінетом Міністрів України.

Управляюча компанія здійснює свою діяльність на підставі Статуту, що затверджується рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. ФункціїУправляючої компанії

Управляюча компанія виконує наступні функції з питань управління учасниками державної банківської групи:

- розробка стратегії управління учасниками державної банківської групи;

- координація управління активами і пасивами державних банків та банків із державною часткою власності, в тому числі забезпечення консорціумного кредитування пріоритетних інфраструктурних проектів за участю держави;

- встановлення індикативних показників ефективності та ризиковості роботи учасників державної банківської групи;

- затвердження річних результатів діяльності учасників державної банківської групи, затвердження розміру річних дивідендів, звітівїх наглядових рад;

- здійснення моніторингу ризикових показників діяльності банківської системи на підставі узагальнюючих даних систем ризик-менеджменту банків та встановлення ризик-лімітів для забезпечення ефективного дотримання показників дохідності та ризику при розміщенні тимчасово вільних коштів державних підприємств на рахунках в  банках;

- розробка систем заохочення та мотивації членів органів управління учасників державної банківської групи;

- затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з керівниками учасників державної банківської групи, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами рад учасників державної банківської групи ;

- формування кадрового резерву для заповнення вакантних посад в органах управління учасників державної банківської групи,його професійна підготовка, обрання членів наглядових рад державних банків та компаній з надання допоміжних послуг, надання рекомендацій з призначення інших керівниківучасників державної банківської групи;

- обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) у випадку прийняття рішення про ліквідацію учасника державної банківської групи, затвердження ліквідаційного балансу;

- здійснення інших функцій відповідальної особи державної банківської групи.

Стаття 7. Органи управління та контролю Управляючої компанії

1. Органами управління Управляючої компаніїє:

РадаУправляючої компанії, - вищий орган управління Управляючої компанії, що складається з дев’яти осіб, по двіз яких призначаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а 3 члени мають бути незалежними членами, що обираються на конкурсних засадах конкурсною комісією виключно з числа кандидатів, відібраних на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу, що має не менш як десятирічний досвід надання послуг з добору керівного складу фінансових установ. Для визначення претендентів на посади незалежних членів Рада Управляючої компанії Кабінет Міністрів України утворює конкурсну комісію, до складу якої входять три представники від Президента України, три представники від Кабінету Міністрів України та один представник від профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності. Вимоги до членів конкурсної комісії визначає Кабінет Міністрів України.

Виконавча дирекція, виконавчий орган Управляючої компанії, що здійснює управління його поточною діяльністю, та складається з п’яти осіб, що призначаються Кабінетом Міністрів України.

У складі Управляючої компаніїстворюється Експертна радаУправляючої компанії – консультативний орган, що забезпечує аналіз поточного стану діяльності учасників державної банківської групи, виконання ними планових показників діяльності, поточного стану та перспектив розвитку банківської системи України, розробку стратегії управління державою належними їй банківськими активами та підготовку експертних висновків з інших питань, що віднесені до функцій Управляючої компаніїу відповідності до статті 6 цього Закону.

2. Членом Експертної ради Управляючої компаніїможе призначатись особа, яка має  бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів або права, та не менше 10 років досвіду роботи на керівних посадах в органі законодавчої влади, в органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою. Членами Експертної ради Управляючої компаніїможуть бути виключно особи, що є штатними працівниками Управляючої компанії перебувають з нею у трудових відносинах.

З членів Експертної ради Управляючої компаніїутворюється кадровий резерв для формування наглядових рад учасників державної банківської групи.

3. До виключної компетенції Ради Управляючої компаніїналежать такі функції:

1) затвердження щорічно до 15 вересня поточного року кошторису витратУправляючої компанії на наступний рік;

2) затвердження Регламенту Ради Управляючої компанії, положення про Виконавчу дирекцію Управляючої компанії;

3) визначення  компанії з добору персоналу для пошуку кандидатів у незалежні члени наглядових рад учасників державної банківської групи, обрання членів наглядових рад державних банків, компаній з надання допоміжних послуг, кандидатів у члени рад банків із державною часткою власності;

4) обрання зовнішнього аудитора для проведення аудиту річної фінансової звітності Управляючої компанії, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати послуг, розгляд висновку зовнішнього аудиту та ухвалення рішень за його наслідками;

5) здійснення контролю за діяльністю Виконавчої дирекції Управляючої компанії, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

4. Виконавча дирекція Управляючої компанії є виконавчим органом управління Управляючої компанії, що здійснює поточне управління її діяльністю, та до компетенції якого належить вирішення всіх питань діяльності Управляючої компанії,крім тих, які у відповідності до цього закону віднесені до виключної компетенції Ради Управляючої компанії.

Рішення Виконавчої дирекції з питань, що забезпечують виконання функцій, встановлених статтею 6 цього Закону, приймаються на підставі відповідного висновку Експертної ради Управляючої компанії.

5. Повноваження призначеного складу Ради Управляючої компаніїабо її окремого членаможуть припинятися за рішенням Президента України.

Повноваження призначеного складу Виконавчої дирекції Управляючої компанії або її окремого членаможуть припинятися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Повноваження призначеного складу Ради або Виконавчої дирекції  Управляючої компанії можуть припинятись за рішенням Верховної Ради України на основі відповідного подання Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Верховної Ради України.

Стаття 8. Органи управління державними банками

Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що вирішує будь-які питання діяльності банку, крім тих, що у відповідності до вимог цього Закону потребують погодження з Управляючою компанією, в тому числі забезпечує контроль за діяльністю правління, захист прав вкладників, інших кредиторів банку та держави, як акціонера державного банку.

Наглядова рада державного банку обирається в порядку, встановленому цим Законом, кількістю не менше 9 членів, з яких не менше 3 членів мають бути незалежними членами наглядової ради, що обираються на конкурсних засадах Радою Управляючої компаніїз числа кандидатів, відібраних на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу, що має не менш як десятирічний досвід надання послуг з добору керівного складу банківських установ. По одному члену наглядової ради державного банку, що представляють державу, призначаються Президентом України,Кабінетом Міністрів України та профільним комітетом Верховної Ради України. Решта членів наглядової ради державного банку обирається Радою Управляючої компаніїз числа кандидатів, що входять до складу її Експертної ради.

Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою зі складу її членів.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 членів від її складу та за умови присутності на такому засіданні не менше двох  незалежних членів наглядової ради.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради державного банку. Статут і внутрішніположення державного банку можутьпередбачати порядок скликання, голосування, прийняття і оформленнярішеньнаглядової ради.

Виконавчим органом державного банку, що здійснює поточне управління його діяльністю, є правління банку.

Члени ради та правліннядержавногобанку несутьперсональну відповідальність за діяльність банку у межах своїхповноважень.

Стаття 9. Компетенція органів управління державних банків

До виключної компетенції наглядової ради державного банку належать такі функції:

1) затвердження річних звітів правління банку, внутрішнього аудиту та підрозділу ризик-менеджменту, заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

2) затвердження бюджету банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку банку;

3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю банку та контролю за її ефективністю;

5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

6) визначення кредитної політики банку;

7) затвердження плану відновлення діяльності банку;

8) затвердженняпринципів (кодексу) корпоративного управління банку;

9) визначення організаційної структури банку, у тому числі, підрозділу внутрішнього аудиту;

10) призначення і звільнення голови та членів правління банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження умов трудових договорів(контрактів), що укладаються з членами правління банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11) здійснення контролю за діяльністю правління банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

12) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

13) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, який укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

14) розгляд висновку зовнішнього аудиту банку та ухвалення рішень за його наслідками;

15) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

16) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації,

17) прийняття рішень про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства;

18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, який укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

19) затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з банком особами;

До компетенціїнаглядової ради державногобанку статутом банку можуть бути віднесені іншіпитання.

Рішення наглядової ради державного банку з питань, визначених у п.п. 2,3,16,17 частини першої цієї статті набувають чинності за умови їх наступного погодження Управляючою компанією.

До компетенції правління державного банку належить вирішення всіх питань діяльності державного банку крім тих, які у відповідності до цього закону віднесені до компетенції наглядової ради державного банку та особливого органу управління державними банками та представництва держави в банках із державною часткою власності.

Стаття 10. Кваліфікаційні вимоги до членів наглядових рад державних банків та членів наглядових рад банківіз державною часткою власності, що представляють державу

Членами наглядових рад державних банків та членами наглядових рад банків із державною часткою власності, що представляють державу, можуть призначатись особи, якімають бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права та не менше 10 років досвіду роботи на керівних посадах в органі законодавчої влади, в органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою.

Не може бути членом наглядової ради державного банкуабо членом наглядової ради банку із державною часткою власності, що представляє державу, особа, яка входить до складу наглядової ради чи іншого органу управління іншого банку чи є членом сім'ї такої особи першого ступеня споріднення.

Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку або члена наглядової ради банку із державною часткою власності, що представляє державу, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.

Стаття 11. Оплата праці членів наглядових рад державних банківта членів наглядових рад банківіз державною часткою власності, що представляють державу

Всі члени наглядових рад державних банків за виконання своїх функцій на підставі укладеного між ними та банком цивільно-правового договору отримують винагороду за рахунок такого банку. Розмір винагороди визначається відповідно до методики, затвердженої Управляючої компанії.

Члени наглядових рад банків із державною часткою власності, що представляють державу, за виконання своїх функцій на підставі укладеного між ними та банком цивільно-правового договору отримують винагороду за рахунок такого банку в розмірі та на умовах, визначених загальними зборами акціонерів банку.

Інформація про розмір винагороди, отриманої кожним членом наглядової ради державного банку та банку із державною часткою власності, підлягає опублікуванню у складі річної фінансової звітності такого банку.

Стаття 12. Підстави та порядок припинення повноважень членів наглядових рад державних банківта членів наглядових рад банківіз державною часткою власності, що представляють державу

Повноваження призначеного складу наглядової ради державного банку та/або кожного з його членів, а також повноваження членів наглядових рад банків із державною часткою власності, що представляють державу, можуть припинятися за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі подання Управляючої компанії.

Повноваження призначеного складу наглядової ради державного банку, а також повноваження членів наглядових рад банків із державною часткою власності, що представляють державу, можуть припинятись за рішенням Верховної Ради України на основі відповідного подання Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Верховної Ради України

Підставою для дострокового припинення повноважень члена наглядової ради банку або члена наглядової ради банку із державною часткою власності, що представляє державу є:

1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням із зазначенням причин такого рішення;

2) визнання його судом недієздатним;

3) невідповідності діяльності члена наглядової ради банку вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації;

4) відсутності без поважних причин на двох засіданнях наглядової ради банку поспіль;

5) невиконання обов’язків члена наглядової ради банку (в тому числі за станом здоров’я) більше чотирьох місяців поспіль;

6) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена наглядової ради банку;

7) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом наглядової ради банку у відповідності до вимог цього Закону.

Припинення повноважень члена наглядової ради банку або члена наглядової ради банку із державною часткою власності, що представляє державу, відбувається шляхом припинення дії цивільно-правового договору, укладеного із таким членом наглядової ради.

Умови цивільно-правового договору із членами наглядової ради банку або члена наглядової ради банку із державною часткою власності, що представляє державу, мають передбачати порядок та підстави дострокового припинення дії такого договору, встановлені цією статтею.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити створення та державну реєстрацію Управляючої компанії державної банківської групи.

3. Державним банкам і банкам із державною часткою власності протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом привести свою діяльність у відповідність до вимог, встановлених цим законом.

4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., № 18—22, ст. 144):

1) частину 1 статті 337 викласти в наступній редакції:

«Державним є банк, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі.»

2) в частинах 4, 5 статті 337 слово «паїв» та знаки «( )» видалити.

5. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238):

1. У статті 33:

  1. 1)частину першу доповнити новими пунктами 11 та 12 такого змісту:

«11) зберігання банкнот і монет безпосередньо або у державних банках, уповноважених ним на зберігання та для проведення операцій з ними;

12) визначення вимог до державних банків, які можуть бути уповноважені на зберігання банкнот і монет та для проведенняоперацій з ними, встановлення порядку зберігання такими банками банкнот і монет та проведення операцій з ними;»;   

2) у пункті 7 частини першої слова «банківських установ» замінити словами «банків,  їх відокремлених підрозділів, а також небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку, які отримали від Національного банку генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій та/або ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків»;

3) доповнити новою частиною другою такого змісту:

«Національний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевірки та ревізії готівки у державних банках, уповноважених ним на зберігання банкнот і монет та для проведення операцій з ними»;

2. Частину першу статті 42 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

«21)  передає державним банкам банкноти і монети на зберіганнята для проведення операцій з ними у визначеному ним порядку»;

6. Внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Державні банки

Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.

Державний банк може бути створений за рішенням Кабінету Міністрів України або шляхом набуття у власність держави сто відсотків акцій існуючого банку. При цьому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного банку або на придбання акцій. Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру заснування державного банку або набуття акцій існуючого банку. Отримання висновку Національного банку України є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності.

Статут та діяльність державного банку мають відповідати вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Державна реєстрація державних банків здійснюється відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Порядок реалізації державою повноважень власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі державного банку, банку із державною часткою власності та порядок управління державним банком встановлюється законом та його статутом.

Банк, створений у порядку, визначеному частиною другою цієї статті, має право додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України.

У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій державного банку такий банк втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести статут та діяльність банку у відповідність з вимогами цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України не пізніше ніж через 180 днів з дня втрати банком статусу державного.

Управління державним банком здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні»;

2) В частині п’ятій статті 9 після слів «контролером банківської групи» доповнити словами «крім державної банківської групи»;

3) в частині дев’ятій статті 9 після слів «банківська група» доповнити словами «крім державної банківської групи»;

4) в частині десятій статті 9 після слів«банківської групи» доповнити словами «крім державної банківської групи»;

5) в частині третій статті 15 після слів «та похідні від нього» доповнити словами «в тому числі і на інших мовах».

6) частину четверту статті 15 викласти у такій редакції:

«Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "центральний", "національний" та похідних від них заборонено. Вживання у найменуванні банку слова "Україна" та похідних від нього можливе лише за згодою Національного банку України. Додавати до свого найменування слово “державний” та похідних від нього  має право лише державний банк та державна банківська група».».

7) У підпункті 4 частини восьмої статті 47 після слів «4) зберігання цінностей» доповнити словами «в тому числі тих, на які накладено арешт або які конфісковані на користь держави та/або таких, які визнані безхазяйними»;

8) статтю 62 доповнити  частиною сімнадцятою такого змісту:

«Обмеження стосовно отримання інформації від державних банків та банків із державною часткою в капіталі, що містить банківську таємницю, передбачені цією статтею, не поширюються на працівників Управляючої компанії державної банківської групи та Міністерства фінансів України , які в межах повноважень, наданих Законом України «Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні», здійснюють функції управління банківськими активами, що належать державі.».

7. В Законі України «Про управління об’єктами державної власності»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 46, ст.456)статтю 3 доповнити новою частиною  3 такого змісту:

«Особливості управління Державною банківською групою визначаються Законом України "«Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні».

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 150 гостей та 0 користувачів