Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

ВРУ – проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні"

ВРУ – проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні"

Згідно пояснювальної записки, - метою прийняття проекту закону є оптимізація сучасної податкової системи та іншого законодавства в Україні у зв’язку з проведенням експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства. Це дозволить іноземцям та особам без громадянства, які набули статусу електронного резидента, здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні без залишення країни проживання (перебування).

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Розділ ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити новим підрозділом такого змісту:

"Підрозділ 11. Ведення підприємницької діяльності електронними резидентами

1. Встановити, що на період з 25 червня 2020 року до 31 грудня 2022 року (включно) електронні резиденти - підприємці здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до чинного законодавства та особливостей і правил, визначених цим підрозділом. Дія цього підрозділу не поширюється на електронних резидентів - фізичних осіб.

2. У цьому підрозділі терміни вживаються у наступному значенні:

адміністратор – державне підприємство “ДІЯ”, що здійснює заходи із створення, адміністрування, технічної підтримки системи “Е-резидент”, а також забезпечує та відповідає за захист та безпеку інформації в системі “Е-резидент” відповідно до вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, виконує інші функції, відповідно до чинного законодавства України;

електронний резидент (е-резидент) — іноземець або особа без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, набула статусу електронного резидентства, отримала відповідні електронні довірчі послуги, у тому числі засіб кваліфікованого електронного підпису, та інформація про яку внесена до інформаційної системи “Е-резидент”;

е-резидент - підприємець — особа - нерезидент, яка отримала статус електронного резидента та яка зареєструвала себе фізичною особою - підприємцем.

система “Е-резидент” — інформаційна система “Е-резидент”, що є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (далі — Портал Дія), в рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про заявників та осіб, що набули статус електронного резидентства;

3. Е-резидент здійснює державну реєстрацію себе як платника єдиного податку третьої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності відповідно до правил, встановлених цим підрозділом та іншими актами чинного законодавства в частині, що не суперечать цьому підрозділу, та провадить свою господарську діяльність в межах обмежень, встановлених чинним законодавством.

4. Податковою адресою е-резидента, який зареєстрував себе фізичною особою-підприємцем, визнається місцезнаходження адміністратора, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

5. Ставка єдиного податку для е-резидентів - підприємців встановлюється відповідно до статті 293 цього Кодексу. Інші правила оподаткування для е-резидентів-підприємців визначаються Главою 1 Розділу ХІV Податкового кодексу України в частині, що не суперечить нормам цього Розділу. Обмеження, передбачені підпунктом 291.5.7 пункту 291.5 статті 291 цього Кодексу, не поширюються на е-резидентів - підприємців.

6. Е-резидент - підприємець не може використовувати працю найманих осіб.

7. Е-резидент - підприємець може здійснювати виключно ті види господарської діяльності, які визначені Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Е-резидент - підприємець не може здійснювати будь-яку господарську діяльність до моменту реєстрації себе платником єдиного податку третьої групи із включенням податку на додану вартість до складу єдиного податку.

8. Е-резидент - підприємець представляє свої інтереси в контролюючих органах особисто через систему “Е-резидент”.

9. Для цілей оподаткування е-резидент - підприємець зобов'язаний вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, виключно в електронному вигляді та через електронний кабінет платника податків.

Правильність обчислення е-резидентом - підприємцем сум податку, а також достовірність задекларованих ним даних податкового обліку можуть підтверджуватися виключно або первинними та іншими документами, які складені в електронному вигляді та надіслані до контролюючого органу, або сканованими і надісланими до контролюючого органу засвідченими кваліфікованим електронним підписом електронними копіями таких документів, якщо вони були складені в паперовому вигляді.

Будь-які дані, не підтверджені зазначеними документами, вважаються такими, що не існують і не можуть враховуватися під час обчислення податкових зобов'язань е-резидента - підприємця, крім випадків, коли врахування таких даних призводить до збільшення розміру його податкових зобов'язань чи збільшення обсягу інших обов'язків такого суб'єкта.

Будь-які суми коштів, що надійшли е-резиденту - підприємцю, визнаються його доходом і оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 293.4 статті 293 цього Кодексу, якщо підстава для надходження таких коштів не підтверджена документами, наведеними в цьому пункті.

10. Здійснення е-резидентом - підприємцем інших видів діяльності, крім тих, що дозволені йому згідно з цим підрозділом, тягне за собою втрату статусу е-резидента - підприємця як платника єдиного податку без переходу на загальну систему оподаткування.

В такому разі господарська діяльність відповідного суб'єкта припиняється з дати отримання будь-якого доходу від здійснення інших видів діяльності, крім тих, що дозволені йому згідно з цим підрозділом.

Поновлення господарської діяльності е-резидента - підприємця відбувається за умови повторної реєстрації ним як платником єдиного податку третьої групи із включенням податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Повторна реєстрація е-резидента - підприємця не може бути здійснена впродовж календарного року, в якому було проваджена діяльність, що не є дозволеною для е-резидентів - підприємців, а також упродовж наступного за ним календарного року.

Суми доходу, отриманого е-резидентом - підприємцем від провадження інших видів діяльності, крім тих, що дозволені йому згідно з цим підрозділом, а також суми будь-яких доходів, отриманих після моменту припинення його господарської діяльності за обставин, передбачених цим пунктом, і до моменту поновлення статусу платника єдиного податку, оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 293.4 статті 293 цього Кодексу.

11. Е-резидент - підприємець подає податкову декларацію виключно в електронній формі через електронний кабінет платника податків.

12. При перерахуванні доходів, отриманих е-резидентом - підприємцем від його господарської діяльності на свій рахунок, відкритий за межами України, оподаткування відбувається відповідно до чинного законодавства".

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 1087 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356) доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Фізичні особи - підприємці, що зареєстровані електронними резидентами, провадять усі розрахунки виключно у безготівковій формі".

2) пункт 4 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11) викласти в такій редакції:

"4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, крім суб’єктів господарювання - електронних резидентів у розумінні чинного законодавства".

3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263):

у пункті 8 частини першої статті 1:

в абзаці тринадцятому слова "фізична особа, яка" замінити словами "фізична особа, у тому числі, електронний резидент (е-резидент), яка";

в абзаці чотирнадцятому слова "фізична особа - підприємець або" замінити словами "фізична особа – підприємець, у тому числі е-резидент, або";

частину 1 статті 1 після пункту 18 доповнити новим пунктом такого змісту:

"19) електронний резидент (е-резидент) — фізична особа, яка набула статусу електронного резидента відповідно до положень встановлених Кабінетом Міністрів України та подала документи, визначені цим Законом, про реєстрацію її підприємцем";

статтю 4 доповнити двома новими частинами такого змісту:

"11. Особливості державної реєстрації е-резидентів, як фізичних осіб - підприємців, встановлюються Міністерством юстиції України.

12. Місцезнаходженням е-резидента, зареєстрованого фізичною особою - підприємцем відповідно до цього Закону, є місцезнаходження Державного підприємства “ДІЯ”, відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі";

у частині 4 статті 9:

пункт 4 доповнити словами "з відповідним зазначенням, якщо фізична особа – підприємець була зареєстрована е-резидентом (окрім випадків, коли е-резидент є особою без громадянства)";

у пункті 5 слова "фізичною особою – підприємцем" замінити словами "фізичною особою – підприємцем, або інша адреса, відповідно до особливостей, встановлених цим Законом та іншими законодавчими актами";

у абзаці другому частини другої статті 14 слова "іноземець або особа без громадянства" замінити словами "іноземець, особа без громадянства або е-резидент".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 77 гостей та 0 користувачів