Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

11.02.2019 - вступит в силу Положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного банковского надзора. Рассмотрим основные моменты которые возникнут с вступлением в силу настоящего Положения

11.02.2019 - вступит в силу Положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного банковского надзора. Рассмотрим основные моменты которые возникнут с вступлением в силу настоящего Положения

Безвыездный надзор - форма осуществления Национальным банком банковского надзора за соблюдением банками, банковскими группами или другими лицами, которые могут быть объектами надзора Национального банка в соответствии с Законом о банках, банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка, установленных экономических нормативов с целью содействия стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Основи проведення безвиїзного нагляду Національним банком закріплені в Постанові Правління НБУ від 06.12.2018 №135 «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду». В разі невиконання банками вимог цього положення, НБУ може застосовувати до них відповідні санкії.

Безвиїзний банківський нагляд здійснюється підрозділом (підрозділами) Національного банку, до функцій якого (яких) належить здійснення безвиїзного банківського нагляду (далі - підрозділ банківського нагляду), відповідно до вимог Закону України “Про Національний банк України”, Закону про банки, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, з метою:

  1. сприяння фінансовій стійкості та стабільності банківської системи України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків
  2. застосування пропорційного підходу до нагляду, що передбачає концентрацію уваги нагляду на більших за розміром, складніших за структурою або більш ризикових банках, ураховуючи профіль ризику банків і основні напрями їх діяльності;
  3. забезпечення своєчасного й ефективного прийняття рішень щодо діяльності банків Правлінням Національного банку або Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду), що передбачає дотримання законності, неупередженого ставлення, об’єктивності, достовірності та обґрунтованості таких рішень.

Форми безвиїзного нагляду НБУ

1) поточний моніторинг фінансового стану банку та показників банківської групи з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

Поточний моніторинг фінансового стану банку та показників банківської групи здійснюється з метою визначення подальших наглядових дій за банком, спрямованих на забезпечення дотримання банком та іншими особами, стосовно яких Національний банк здійснює наглядову діяльність, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, установлених економічних нормативів та сприяння захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, на підставі спостереження за змінами у фінансовому стані банку

2) оцінка банку під час здійснення безвиїзного банківського нагляду на підставі оцінки рівня ризиків та якості управління ризиками;

Оцінка банку під час здійснення безвиїзного банківського нагляду проводиться з метою оцінки рівня ризиків, що притаманні діяльності банку та загрожують його функціонуванню (життєздатності), оцінки достатності капіталу банку, з урахуванням результатів проведеної Національним банком оцінки стійкості банку, та достатності ліквідності банку для покриття всіх суттєвих ризиків, оцінки якості управління ризиками.

3) камеральна перевірка банку.

Перелік питань, що підлягають камеральній перевірці, визначається підрозділом банківського нагляду за результатами аналізу статистичної/фінансової звітності та/або інших документів та інформації щодо діяльності банку, що отримані під час проведення безвиїзного банківського нагляду.

Порядок організації та проведення камеральної перевірки під час безвиїзного банківського нагляду

Рішення про проведення камеральної перевірки банку приймає уповноважена посадова особа Національного банку. Таке рішення оформляється розпорядчим актом Національного банку, до якого можуть уноситися зміни (за потреби). Розпорядчий акт має містити:

  1. повне найменування банку;
  2. підстави для проведення камеральної перевірки;
  3. строки проведення камеральної перевірки (дати початку і закінчення);
  4. період, що підлягає камеральній перевірці;
  5. питання, які підлягають камеральній перевірці;
  6. прізвища, імена, по батькові уповноважених на проведення камеральної перевірки осіб.

Перелік питань, що підлягають камеральній перевірці, визначається підрозділом банківського нагляду за результатами аналізу статистичної/фінансової звітності та/або інших документів та інформації щодо діяльності банку, що отримані під час проведення безвиїзного банківського нагляду.

Строк проведення камеральної перевірки визначається залежно від обсягів операцій банку та інформації (даних), що підлягають перевірці.

Камеральна перевірка проводиться без попереднього повідомлення банку.

Підрозділ банківського нагляду в разі необхідності детальнішого вивчення обставин, що є предметом камеральної перевірки, має право направляти банку додаткові запити про надання письмових пояснень, інформації та документів за будь-який період його діяльності.

Керівники банку зобов’язані на запит підрозділу банківського нагляду для проведення камеральної перевірки банку надати письмові пояснення, інформацію та документи (їх копії/скановані копії, витяги з них) у визначених у запиті форматі, структурі, обсягах та в установлений у запиті строк.

Банк має право надіслати підрозділу банківського нагляду лист, в якому повідомити про надання доступу уповноваженим на проведення камеральної перевірки особам до необхідної інформації та документів у приміщенні банку, якщо обсяг або спосіб зберігання та оброблення запитуваної підрозділом банківського нагляду інформації та документів, необхідних для проведення камеральної перевірки, унеможливлюють (ускладнюють) їх передавання засобами поштового зв’язку або системи електронної пошти Національного банку.

Керівники банку в цьому разі зобов’язані забезпечити надання уповноваженим на проведення камеральної перевірки особам доступу в режимі перегляду до всіх інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірки, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем, а також інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку. Керівники банку зобов’язані забезпечити надання уповноваженим на проведення камеральної перевірки особам на їх письмовий запит інформації, копій документів, включаючи інформацію/копії документів, що зберігається/зберігаються в інформаційних системах банку.

Уповноважені на проведення камеральної перевірки особи мають право одержувати від банку інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності банку, а також виносити за межі банку копії документів, включаючи копії документів, що можуть свідчити про порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, оформлених згідно з вимогами Положення «Про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду».

Уповноважені на проведення камеральної перевірки особи зобов’язані забезпечити конфіденційність інформації про банк та його клієнтів, отриманої під час проведення камеральної перевірки.

За результатами камеральної перевірки складається довідка про перевірку в двох примірниках за підписом уповноважених на проведення камеральної перевірки осіб, яка погоджується керівниками підрозділу банківського нагляду.

Довідка про перевірку має містити загальну інформацію, висновки, результати перевірки, інформацію про виявлені порушення, недоліки, які мають вплив на діяльність банку. Висновки формуються на підставі отриманих результатів камеральної перевірки та з урахуванням судження, сформованого за результатами безвиїзного нагляду за банком.

Підрозділ банківського нагляду не пізніше ніж через 30 днів із дня закінчення камеральної перевірки надсилає або передає банку (під підпис керівника банку або уповноваженої ним особи) перший примірник довідки про перевірку із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу, для ознайомлення та підписання керівником банку (особою, яка виконує його обов’язки).

Датою отримання довідки про перевірку в разі направлення до банку довідки про перевірку засобами поштового зв’язку (з дотриманням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком) є дата, зазначена банком на поштовому повідомленні про вручення.

Неотримання банком першого примірника довідки про перевірку із супровідним листом із незалежних від Національного банку причин не позбавляє цей документ офіційності та законної (юридичної) сили.

Банк не пізніше сьомого робочого дня з дня отримання довідки про перевірку надсилає Національному банку підписаний керівником банку (особою, яка виконує його обов’язки) перший примірник довідки. Підрозділ банківського нагляду після отримання першого примірника довідки про перевірку надсилає банку другий примірник.

Банк протягом семи робочих днів із дня отримання першого примірника довідки про перевірку має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов’язковим документальним підтвердженням.

Надання банком заперечень до довідки про перевірку не звільняє банк від визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку обов’язків, виконання яких пов’язане з фактом отримання банком довідки про перевірку.

Довідка про перевірку в разі неповернення банком у встановлений строк підписаного керівником банку (особою, яка виконує його обов’язки) першого примірника довідки про перевірку або відмови в її підписанні, є такою, що доведена до відома банку.

Національний банк у цьому разі для подальшої роботи використовує другий примірник довідки про перевірку, який зберігається в Національному банку.

Довідка про перевірку та інші матеріали щодо результатів камеральної перевірки банку є інформацією з обмеженим доступом і власністю Національного банку та не підлягають розголошенню. Розкриття інформації, що міститься в довідці про перевірку, здійснюється в порядку, визначеному Законом про банки.

Банк протягом 15 робочих днів із дня отримання від Національного банку рекомендацій, наданих за результатами камеральної перевірки подає до Національного банку інформацію щодо врахованих рекомендацій та/або план заходів щодо врахування наданих рекомендацій у встановлені Національним банком строки.

Банк у разі незгоди з наданими за результатами камеральної перевірки рекомендаціями має проінформувати Національний банк про незгоду з наданням обґрунтованих пояснень.


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 265 гостей и нет пользователей