Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Проект Закона - О Фонде гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни

Проект Закона - О Фонде гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни

Проект Закона - О Фонде гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни. Регистрационный №0958 от 27.11.2014 года. Включен в повестку дня: № 2351-VIII от 20.03.2018 года. Закон устанавливает основы деятельности Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни (далее - Фонд) и проведение выплат за счет средств Фонда.

Проект (прийнято за основу 08.10.2013)

Закон України

Про Фонд гарантування страхових виплат
за договорами страхування життя

Цей Закон встановлює засади діяльності Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя (далі — Фонд) та проведення виплат за рахунок коштів Фонду.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1)  бенефіціар:

вигодонабувач — фізична особа, що має право на отримання страхової виплати у разі настання страхового випадку за договором страхування життя, укладеним із страховиком, щодо якого прийнято рішення про його ліквідацію або порушено провадження у справі про банкрутство;

страхувальник — фізична особа, що має право на отримання викупної суми у разі припинення дії договору страхування життя, укладеного із страховиком, щодо якого прийнято рішення про його ліквідацію або порушено провадження у справі про банкрутство;

2) гарантійна виплата кошти, що виплачуються Фондом бенефіціару в порядку і на умовах, передбачених цим Законом та актамиФонду, в разі настання неплатоспроможності страховика;

3) компенсаційна виплата кошти, що виплачуються Фондом відповідно до цього Закону страховику учаснику Фонду, до якого передаються права та зобов’язання неплатоспроможного страховика за договорами страхування життя;

4) неплатоспроможний страховикстраховик, щонеспроможнийвиконати зобов'язаннящодо здійснення страхової виплати відповідно до умов договору страхування життя після настання строку їх виконанняу разі настанняодного з таких випадків:

прийняття рішення про ліквідацію страховика;

порушення провадження у справі про банкрутство страховика;

5) офіційне друковане видання одне з офіційних друкованих видань Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Уповноваженого органу;

6) передача договорів страхування життя передача прав та зобов’язань одного страховика за договорами страхування життя іншому страховику;

7) страховий портфель сукупність прав та зобов’язань страховика за всіма або  частиною укладених ним договорів страхування життя;

8) страховик —фінансова установа, яка отрималавустановленому порядку ліцензію на здійснення страхування життя,та постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також отрималивустановленому порядку ліцензію на здійснення страхування життя;

9) Уповноважений орган національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Інші терміни, які використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, встановленому Законом України Про страхування”.

Стаття 2. Учасники Фонду

1. Страховики, які мають ліцензію на здійснення страхування життя станом на день набрання чинності рішенням про утворення Фонду, стають учасниками Фонду з дня набрання чинності таким рішенням.

Страховики, які отримують ліцензіюна здійснення страхування життя післядня набрання чинності рішенням про утворення Фонду, стають учасниками Фонду з дня отримання такої ліцензії.

Участь у Фондістраховиків є обовязковою.

2. Страховики не мають права укладати договори страхування життя, якщо їх виключено із складу учасників Фонду.

3. Учасники Фонду зобовязані сплачувати до Фонду внески, що передбачені цим Законом.

Стаття 3. Виключення ізскладу учасників Фонду

  1. 1.Страховик виключається ізскладу учасників Фонду в разі:

анулювання ліцензії на здійснення страхування життя;

припиненнястраховика;

порушення провадження у справі про банкрутство страховика.

У разі коли провадження у справі про банкрутство страховика припинено до визнання його банкрутом, такий страховик поновлюється у складі учасників Фонду за умови наявності у нього діючої ліцензії на здійснення страхування життя. Вступний внесок у такому випадку не сплачується.

2. Рішення про виключення ізскладу учасників Фондуі поновлення у ньому приймається адміністративною радою Фонду.

3. Фонд протягом трьох робочих днів повідомляє страховику про виключення його із складу учасників Фондута поновлення у ньому.

4. Фонд оприлюднює в офіційному друкованому виданні інформацію про виключення із складу учасників Фондута поновлення у ньому.

5. Виключення страховика із складу учасників Фонду не позбавляє бенефіціарів права на отримання гарантійних виплат відповідно до цього Закону, якщо договір страхування життя укладений до дати опублікування в офіційному друкованому виданні інформації про виключення із складу учасників Фонду.

Стаття 4. Гарантії страхових виплат за договорами страхування життя

1. У разі коли страховик стає неплатоспроможним, Фонд гарантує бенефіціарам відшкодування розміру страхової виплати або викупної суми, передбаченої договором страхування життя, укладеним з учасником Фонду після набрання чинності цим Законом, але не більше максимального розміругарантійних виплат.

2. За рахунок коштів Фонду гарантується забезпечення покриття активами страхових резервів за договорами страхування життя,укладеними з учасниками Фонду після набрання чинності цим Законом, що передаються від неплатоспроможного страховика до іншого страховика.

Страховий портфель, що передається  віднеплатоспроможного страховика, повинен включати лише ті договори страхування життя, страхові резерви за якими після здійснення компенсаційної виплати є достатніми для виконання зобов’язань за такими договорами страхування життя, в тому числі договори страхування життя із ануїтетною виплатою.

3. Максимальний розмір гарантійних виплат або максимальний розмір компенсаційних виплат становить 20 тисяч гривень у розрахунку на одну застраховану особу за одним договором страхування життя.

Максимальний розміргарантійної виплати або максимальний розмір  компенсаційної виплати може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фондув разі достатності коштів Фонду для здійснення таких виплат.  При цьому максимальний розміргарантійної виплати або максимальний розмір компенсаційної виплатина одну застраховану особу за одним договором страхування життя повинен бути однаковим за всіма договорами страхування життя.

Стаття 5. Обмеження гарантії

1. Фонд не здійснює гарантійні виплати:

1) особам, які перебувають або перебували протягом останніх трьох років у складі адміністративної ради, виконавчої дирекції і ревізійної комісії неплатоспроможного страховика;

2) особам, які мають або мали протягом останніх трьох років істотну участь у страховику;

3) третім особам, які діють від імені осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Стаття 6. Інформація про діяльність Фонду

1. Учасники Фонду зобовязані:

1) розміщувати в приміщеннях, до яких мають доступ клієнти, інформацію про участь у Фонді;

2) подавати клієнтам на їх запит інформацію про порядок проведеннягарантійних виплат.

2. Інформація про зміни у складі учасників Фонду подається Уповноваженому органу протягом семи календарних днів після виникнення таких змін.

3. Фонд повинен мати власнийвеб-сайт, на якому оприлюднюються:

1) річний звіт Фонду;

2) склад учасників Фонду;

3) інформація про посадових осіб Фонду;

4) порядок одержання гарантійних та компенсаційних виплат;

5) інша інформація відповідно до вимог, установлених Уповноваженим органом.

Стаття 7. Подання Фонду інформації

1. Фонд має право одержувати від Уповноваженого органу інформацію, необхідну для здійснення ним функцій, передбачених цим Законом.

2. Уповноважений орган  у тижневий строк інформує Фонд про:

1) видачустраховику ліцензії на здійснення страхування життя;

2) анулювання ліцензій на здійснення страхування життя;

3) виявлені факти порушення учасником Фонду вимог законодавства щодо умов забезпечення платоспроможності  страховиків та застосовані Уповноваженим органом заходи впливу за таке порушення;

4) прийняті Уповноваженим органом рішення щодо застосування до учасника Фонду заходу впливу у вигляді призначення тимчасової адміністрації.

3. Для здійснення Фондом функцій, передбачених цим Законом, учасники Фонду зобовязані подавати Фонду квартальну та річну звітність, аудиторські висновки та документи, перелік яких визначається адміністративною радою Фонду.

Форми квартальної та річної звітності учасників Фонду, строки та порядок їх подання встановлюються адміністративною радою Фонду за погодженням з Уповноваженим органом.

4. Арбітражний керуючий (ліквідатор) страховика зобов’язанийподавати Фонду передбачені актами Фонду інформацію та документи, необхідні для здійснення Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування гарантійних та компенсаційних виплат.

5. Конфіденційна інформація, отримана Фондом від учасників Фонду та інших осіб,  становить професійну таємницю і може бути використана лише для здійснення Фондом його функцій, включаючиподання інформації іншим особам у випадках, передбачених законодавством.

6. Посадові особи Фонду зобов’язані додержуватися вимог законодавства щодо нерозголошення інформації, отриманої від учасників Фонду та інших осіб.

Стаття 8. Подання інформації Уповноваженому органу

1. Фонд подає Уповноваженому органуквартальні та річні звіти про свою діяльністьу порядку та обсягах, установленихУповноваженим органом.

Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
ТА ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ

Стаття 9. Правовий статус Фонду

1. Фонд є спеціалізованою установою, яка здійснює функції у сфері гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.

2. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває в його оперативному управлінні.

Фонд утворюється Кабінетом Міністрів України.

3. Фонд є економічно самостійною, неприбутковою установою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.

4. Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

5. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, законодавством України та діє на підставі положення про Фонд, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Місцезнаходження Фонду місто Київ.

7. Органи державної влади та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність Фонду щодо здійснення законодавчо закріплених за ним функцій і повноважень, крім випадків, передбачених цим Законом. Взаємодія Фонду з Уповноваженим органом, іншими органами державної влади здійснюється у межах, визначених цим Законом, іншими актами законодавства.

8. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Стаття 10. Припинення Фонду

1. Діяльність Фонду може бути припинена виключно шляхом його ліквідації в установленому законом порядку.

2. Виділення юридичних осіб з Фонду забороняється.

3. Майно, що залишилося після ліквідації Фонду, використовується в порядку, визначеному окремим законом.

Стаття 11. Завдання та функції Фонду

1. Основним завданням Фонду єзабезпечення функціонування системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.

2. На виконання своїх завдань Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції:

1) здійснення за рахунок активів Фондугарантійних та компенсаційних виплат з метою забезпечення здійснення страхових виплат за договорами страхування життя, що були укладені страховикамидо того, як вони стали неплатоспроможними;

2) акумулювання коштів, що надходять до Фонду з джерел, передбачених статтею 17 цього Закону;

3) надання бенефіціарам розясненьщодо їх прав, порядку реалізації та захисту таких прав;

4) надання бенефіціарам консультацій з питань діяльності Фонду;

5) подання Уповноваженому органу пропозиційщодо застосування заходів впливу до страховиків відповідно до статті 19 цього Закону;

6) інформування громадськості через засоби масової інформації про свою діяльність;

7) налагодження співробітництва з відповідними організаціями іноземнихдержав з питань, що належать до компетенції Фонду;

8) проведення заходів щодо забезпеченняздійсненнястрахових виплат за договорами страхування життята захисту прав бенефіціарів, зокрема шляхом здійснення функцій тимчасової адміністрації аболіквідатора страховика, який отримав ліцензію на здійсненнястрахування життя.

Стаття 12. Контрольні функції Фонду

1. Фонд проводить перевірку розрахунків та здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування внесків учасниками Фонду.

2. Член виконавчої дирекції Фонду має право брати участь у перевірках його учасників, що проводяться Уповноваженим органом за ініціативою Фонду.

Рішення про залучення членавиконавчої дирекції Фонду до проведення перевірки його учасника приймається Уповноваженим органом.

Стаття 13.Акти Фонду

1. Фонд видає акти з питань, що належать до його компетенції, відповідно до функцій Фонду, визначених у статті 11 цього Закону, які є обовязковими длявиконання учасниками Фонду.

2. Акти Фонду затверджуються рішенням адміністративної ради Фонду.

3. Акти Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 14. Звітність Фонду

1. Фонд подає Уповноваженому органу:

квартальний звіт до першого числа другого місяця кварталу, що настає за звітним періодом;

річний звіт (разом з аудиторським висновком)до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Звіт повинен містити інформацію про фінансовийстані результати проведених протягом рокуфінансових операцій Фонду та іншу інформацію, визначенуУповноваженим органом.

2. Один раз на рік Фонд перевіряється аудиторською фірмою, що визначається згідно з рішенням адміністративної ради Фонду. Однаі та сама аудиторська фірма не може проводити перевірку Фонду більше ніж три рокипідряд.

Аудиторська перевірка проводиться за рахунок коштів Фонду.

3. Учасники Фонду, які становлять не менше ніж 20 відсотків загальної кількості учасників Фонду, мають право ініціювати проведення позапланової аудиторської перевірки Фонду. У такому разі оплата послуг аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів таких учасників Фонду.

4. Річний звіт Фонду, достовірність якого повинна бути підтверджена висновком незалежної аудиторської фірми, підлягає опублікуванню в офіційному друкованому виданні та оприлюдненню на веб-сайті Фонду.

Стаття 15. Адміністративна рада Фонду

1. До складу адміністративної ради Фонду входять сімосіб: трипредставники Кабінету Міністрів України, один представник Уповноваженого органу,  а також  три представникиучасників Фонду, які обираються на зборах учасників Фонду шляхом рейтингового голосування.

Членом адміністративної ради Фонду може бути громадянин України, який постійно проживає на території України, має повну вищу економічну чи юридичну освіту та досвід роботи за фахом у сфері страхування або на керівних посадахне менше ніж пять років за постійним місцем роботи.

Збори учасників Фонду, на яких обираються представники до складу адміністративної ради Фонду, скликаються та проводяться Уповноваженим органом. До повноважень зборів учасників Фонду належить обрання представників учасників Фонду до складу адміністративної ради Фонду.

2. Члени адміністративної радиФонду не можуть бути членами органів управління або акціонерами будь-якого страховика, пов’язаних осіб страховика.

3. Очолює адміністративну раду Фонду голова, який щороку обирається з числа її членів.

4. Строк повноважень члена адміністративної ради Фондустановить чотири роки.

Член адміністративної ради Фонду не має права передавати свої повноваження іншій особі.

У разі закінчення строку повноважень члена адміністративної ради Фондувідповідний орган у місячний строк делегує до складу адміністративної радиФонду нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради Фонду.

5. Повноваження члена адміністративної ради Фонду припиняються в разі:

1) подання членом адміністративної ради Фонду письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

2) неможливості виконання обовязків (у тому числі за станом здоровя) на підставі відповідної заяви;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо такого члена адміністративної радиФонду;

4) припинення його громадянства України;

5) закінчення строку його повноважень;

6) його смерті чи на підставі рішення суду про оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім;

7) прийняття рішення органом, який делегував його до складу адміністративної ради Фонду.

6. Формою роботи адміністративної ради Фонду є засідання,які скликаються її головою не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання адміністративної ради Фонду є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її загального кількісного складу.

Рішення адміністративної ради Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її загального кількісного складу.

7. Адміністративна рада Фонду здійснює контроль і нагляд за діяльністю Фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій.

8. Адміністративна рада Фонду:

1) вирішує питання про проведення відповідно до цього Закону гарантійних такомпенсаційних виплат;

2) затверджує положення про виконавчу дирекцію Фонду та структуру виконавчої дирекції Фонду;

3) призначає на посаду та звільняє з посадидиректора та членів виконавчої дирекції Фонду;

4) затверджує кошторис Фонду;

5) приймає за погодженням із Уповноваженим органом рішення щодо встановлення спеціального внеску для сплати страховиками учасниками Фонду;

6) подаєУповноваженому органу пропозиції щодо запобігання виникненню негативнихнаслідків, які можуть призвести до неплатоспроможності учасників Фонду;

7) вносить до Уповноваженого органу пропозиціїпро застосування заходів впливу до страховиків у випадках, передбачених статтею 19 цього Закону;

8) обирає незалежну аудиторську фірму для проведення аудиторської перевірки Фонду;

9) визначає щорокуінвестиційний план Фонду;

10) затверджує:

звіти про діяльність виконавчої дирекції Фонду;

кількісний склад виконавчої дирекції Фонду;

акти Фонду, обовязкові для виконання його виконавчою дирекцією;

за погодженням з Уповноваженим органом порядок визначення суми гарантійних та компенсаційних виплат та їх здійснення;

перелік документів, що додаються до заяви на отримання гарантійної виплати;

інші акти, обовязкові для виконання учасниками Фонду, з питань, що віднесені до його компетенції;

квартальніта річні звіти про діяльність Фонду;

11) подаєУповноваженому органу інформацію про факти порушення учасниками Фонду законодавства про страхування;

12) приймає рішення про необхідність залучення кредитів з державного бюджету.

9. Голова адміністративної ради Фонду:

1) головує на засіданнях адміністративної радиФонду;

2) підписує акти Фонду та протоколи засідань адміністративної радиФонду;

3) розподіляє обовязки між членами адміністративної радиФонду;

4) здійснює нагляд за розміщенням коштів Фонду;

5) здійснює нагляд за цільовим використанням активів Фонду.

У разі відсутності голови адміністративної ради Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки та повноваження виконує член адміністративної ради Фонду відповідно до встановленого головою адміністративної ради Фонду розподілу обов’язків та повноважень.

10. Питання організації діяльності адміністративної ради Фонду та порядок діловодства визначаються регламентом, який затверджується на її засіданні.

Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення діяльностіадміністративної ради Фонду здійснюються Фондом за рахунок витратйого кошторису.

Стаття 16. Виконавча дирекція Фонду

1. Питання, повязані з поточною діяльністю Фонду, вирішує його виконавча дирекція.

До складу виконавчої дирекції Фонду входять п’ять членів.

2. Виконавчу дирекцію Фонду очолює виконавчий директор.

Виконавчий директор таінші члени виконавчої дирекції призначаються на посаду та звільняються з посади адміністративною радою Фонду.

3. Членом виконавчої дирекції Фонду може бути громадянин України, який постійно проживає на території України, маєповну вищу економічну чи юридичну освіту та досвід роботи у сфері страхуванняне менше ніж пять років за постійним місцем роботи.

4. Виконавча дирекція Фонду:

1) забезпечує здійснення процедур, повязанихіз здійсненням виплат за рахунок коштів Фонду;

2) складає кошторис Фонду та подає його адміністративній раді Фонду на затвердження;

3) затверджує штатний розпис Фонду;

4) складає та подає на затвердження адміністративній раді Фонду квартальні та річні звіти про діяльність Фонду;

5) розробляє та подає на затвердження адміністративній раді Фонду акти Фонду;

6) аналізує фінансовий стан учасників Фонду;

7) має право ініціювати проведення Уповноваженим органом перевірокдіяльності учасників Фонду;

8) делегує члена виконавчої дирекції Фонду для участівперевірках діяльностіучасників Фонду, що проводяться Уповноваженим органом за ініціативою Фонду;

9) приймає рішення про інвестування коштів Фонду відповідно до інвестиційного плану Фонду, визначеногойого адміністративною радою;

10) подає щокварталуадміністративній раді Фонду звіти про свою діяльність;

11) приймає рішення з інших питань, що належать до компетенції Фонду, відповідно до цього Закону та внутрішніх документів Фонду.

5. Виконавчий директор Фонду:

1) здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду, приймає рішення з усіх питань, що належать до компетенції Фонду, крім тих, що належать до компетенції адміністративної ради Фонду та її голови, а також виконавчої дирекції Фонду;

2) діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з державними органами, фінансовими установами, міжнародними організаціями, іншими підприємствами, установами та організаціями;

3) головує на засіданнях виконавчої дирекції Фонду;

4) підписує протоколи засідань виконавчої дирекції Фонду, накази та розпорядження, а також правочини, що вчиняються Фондом;

5) розподіляє обовязки та повноваження між членамивиконавчої дирекції Фонду;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду (крім членів виконавчої дирекції);

7) вносить пропозиції щодо інвестування коштів Фонду відповідно до інвестиційного плану Фонду;

8) несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;

9) бере участь у засіданнях адміністративної ради Фонду з правом дорадчого голосу;

10) має право вимагати скликання позачергового засідання адміністративної ради Фонду.

6. У разі відсутності виконавчого директора Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки та повноваження виконує один із членів виконавчої дирекції Фонду відповідно до встановленого виконавчим директором Фонду розподілу обов’язків та повноважень.

Розділ III
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ФОНДУ

Стаття 17. Джерела формування майна Фонду

1. Джерелами формування майна Фонду є:

1) вступні внески учасників Фонду;

2) регулярні внески учасників Фонду;

3) спеціальні внески учасників Фонду;

4) пеня, що стягується з учасників Фонду за несплату або несвоєчасну сплату внесків;

5) доходи, отримані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;

6) доходи, отримані у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих в Національному банку України;

7) кредити і позики, залучені відповідно до законодавства;

8) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

8) кошти, отримані за програмами міжнародної фінансової допомоги;

9) кошти, отримані від продажу майна ліквідованих учасників Фонду, в розмірі здійснених виплат;

10) інші надходження.

2. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

3. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

4. Фонд має право інвестувати кошти виключно в державні цінні папери України.

5. Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання своїх функцій, у межах витрат кошторису, затвердженого адміністративною радою Фонду.

6. Фонд може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, із запитом про надання кредиту з державного бюджету, якщо власні активи Фонду не є достатніми для здійснення виплат, передбачених цим Законом. Фонд подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, заявку про граничний розмір кредиту, що є підставою для включення відповідних положень до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Граничний розмір кредиту на наступний рік визначається як десятикратний розмір надходжень від учасників Фонду за перше півріччя поточного року і передбачається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік в грошовій формі. Кредит з державного бюджету надається Фонду строком до 10 років за ставкою не нижче облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату укладення договору, в разі звернення Фонду до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, з відповідним запитом.

Стаття 18. Використання коштів Фонду

1. Кошти Фонду використовуються для:

1) здійснення гарантійних виплат;

2) здійснення компенсаційних виплат;

3) розміщення коштів Фонду в державні цінні папери України;

4) оплати витрат, повязаних з діяльністю Фонду,в межах витрат кошторису, затвердженого адміністративною радою Фонду;

5) повернення кредитів і позик.

Використання коштів Фонду з іншою метою забороняється.

Стаття 19. Сплата внесків до Фонду

1.Для отримання статусу учасника Фонду особи, зазначені в частині першій статті 2 цього Закону, протягом 30 календарних днів з дня отримання ліцензії на здійснення страхування життя сплачують вступний внесок у розмірі 20 тис.  гривень та подають Фонду документи, що підтверджують сплату внеску.

2. Учасники Фонду сплачують двічі на рік за перше та друге півріччя поточного року до 20 числа наступного місяця регулярні внески у розмірі 0,4 відсотка суми страхових премій, отриманих  учасником Фонду за відповідний період.

3. У разі недотримання учасником Фонду умов забезпечення платоспроможності страховиків, визначених Законом України “Про страхування”, адміністративна рада Фонду може прийняти рішення про встановлення збільшеного розміру регулярного внеску для такого учасника Фонду, але не більше ніж подвійний розмір регулярного внеску, передбачений частиною другою цієї статті.

4. Уразі недостатності коштів Фонду щодо здійснення у повному обсязі виплат, передбачених цим Законом, адміністративна рада Фонду може прийнятиза погодженнямз Уповноваженим органомрішення про встановлення спеціального внеску, розмір якого не може перевищувати розмір регулярного внеску. Спеціальні внески сплачуються учасниками Фонду у строки та згідно з умовами, встановленими таким рішенням.

5. За несвоєчасне перерахування внесків, передбачених цим Законом, або їх перерахування у неповномуобсязі учасники Фонду сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення заборгованості із сплати внесків до Фонду, від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.

6. Прострочення сплати внеску учасником Фонду більше ніж на 20 робочих днів є підставою для звернення Фонду до Уповноваженого органу з поданням про застосування заходів впливу до такого страховика.

У разізастосування до страховика заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на здійснення страхування життя  нарахування пені за прострочення сплати регулярного внеску припиняється з дати зупинення дії зазначеної ліцензії. При цьому обов’язок такої особи щодо сплати передбачених цим Законом внесків та нарахованої пені залишається.

Розділ IV
ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ

Стаття 20. Право на отриманнягарантійних виплат

1. Бенефіціари мають право на отримання гарантійної виплати:

1) у разі настання страхових випадків, що сталися до дня ліквідації неплатоспроможного страховика, за якимитаким страховиком не здійснено страхову виплату в повному обсязі;

2) якщо неплатоспроможний страховик не виконав своїзобов’язання щодо виплати викупної суми в повному обсязіу разі припинення дії договору страхування життя з неплатоспроможним страховиком (крім випадку передачі договору страхування життя іншому страховику).

2. Право на отримання гарантійної виплати виникає у бенефіціара з дня настання першою однієї з таких подій: порушення провадження у справі про банкрутство страховика або призначення ліквідатора страховика.

3. Гарантійні виплати за рахунок коштів Фонду здійснюються:

вигодонабувачу — у розмірі страхової виплати відповідно до умов договору страхування життя (крім страхової виплати у вигляді ануїтету) в разі настання страхового випадку;

страхувальнику —у розмірі викупної суми відповідно до умов договору страхування життя в разі припинення дії такого договору.

Зазначений розмір гарантійної виплати зменшується на розмір виконаних страховиком зобов‘язань за договором страхування життя.

У разі коли зобов’язання за договором страхування життя визначені в іноземній валюті, розмір таких зобов’язань підлягає перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату виникнення убенефіціара права на отримання гарантійної виплати.

4. У разі коли договором страхування життя передбачена страхова виплата у вигляді ануїтету, розмір гарантійної виплати визначається за методикою, встановленою Уповноваженим органом.

5. Право на отримання гарантійної виплати не припиняється у разі смерті бенефіціара, крім випадків, коли за договором страхування життя вже було розпочато здійснення страхової виплати у вигляді ануїтету бенефіціару та якщо умовами такого договору не передбачено здійснення виплат іншим особам у разі смерті бенефіціара. У разі смерті особи, яка набула право на отримання гарантійних виплат, але не реалізувала його, таке право входить до складу спадщини такоїособи.

6. Для отримання гарантійної виплати бенефіціар або уповноважена ним на підставі довіреності особа подає Фонду відповідну заяву та документи, перелік яких установлюється адміністративною радою Фонду.

7. Порядок здійснення гарантійних виплат установлюється адміністративною радою Фонду за погодженням з Уповноваженим органом.

8. Арбітражний керуючий (ліквідатор) повинен подати Фонду на його письмовий запит інформацію про бенефіціарів страховика та обсяги невиконаних перед ними зобовязань у порядку та строки, що встановлені адміністративною радою Фонду.

Стаття 21. Розрахунки з бенефіціарами

1. Порядок визначення суми гарантійних виплат та їх здійснення затверджує адміністративна рада Фонду за погодженням з Уповноваженим органом.

2. Гарантійна виплатаздійснюється у строк, що не перевищує одного року з дня виникнення у бенефіціара права на отримання такої виплати. У разі коли заява на отримання гарантійної виплати та відповідні документи подані до Фонду після закінчення десятимісячного строку з дня виникнення у бенефіціара права на отримання гарантійної виплати, гарантійна виплата здійснюється протягом 60 днів з дня надходження такої заяви.

3. Гарантійна виплата здійснюється виключно у гривнях.

4. Гарантійні виплати здійснюютьсяу готівковій або безготівковій формі за вибором особи, що має право на отримання суми таких виплат.

5. Фонд за запитом арбітражного керуючого (ліквідатора) неплатоспроможного страховика подає у письмовій формі інформацію про сумуздійсненихвиплат за рахунок активів Фонду.

Стаття 22. Компенсаційні виплати за рахунок коштів Фонду

1. Компенсаційна виплата здійснюється виключно у випадку настання неплатоспроможності страховика у розмірі, який є необхідним для покриття в повному обсязі розміру страхових резервів, що сформовані за договорами страхування життя, що передаються від одного страховика іншому страховику,але не більшеніж максимальний розмір компенсаційних виплат.

Сума компенсаційних виплат у зазначеному випадку визначається як різниця між розміром зобовязань за договорами страхування життя та активів, що передаються від одного страховика іншому страховику.

2. Порядок визначення розміру та здійснення компенсаційної виплати затверджує адміністративна рада Фонду за погодженням з Уповноваженим органом.

3. Компенсаційна виплатаздійснюється виключно у гривнях.

Стаття 23. Набуття Фондом права кредитора

1. Фонд набуває право кредитора стосовно неплатоспроможного страховика в обсязі сумивиплат, здійснених за рахунок активів Фонду.

Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ

Стаття 24. Повноваження Уповноваженого органу щодо державного

контролю за діяльністю Фонду

1. Державний контроль за діяльністю Фонду здійснюється Уповноваженим органом.

Під час здійснення державного контролю за діяльністю Фонду Уповноважений орган має право проводити перевірку будь-якої діяльності Фонду, вимагати від нього подання звітів, документів та іншої інформації, повязаної з діяльністю Фонду.

За результатами перевірки Уповноважений орган має право вимагати скликання засідання адміністративної ради Фонду та розгляду питання про заміну голови та членів виконавчої дирекції Фонду.

Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Фонд гарантує бенефіціарам відшкодування розміру страхової виплати або викупної суми, передбаченої договором страхування життя, та забезпечення покриття активами страхових резервів за укладеними договорами страхування життя, що передаються від неплатоспроможного страховика до іншого страховика, у разі, коли страховик стає неплатоспроможним не раніше ніж через три роки після отримання Фондом першого регулярного внеску.

Страховики, які на момент набрання чинності цим Законом отримали ліцензію на здійснення страхування життя, сплачують вступний внесок до Фонду протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) частину першу статті 42 Закону України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р, № 29 ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 17 такого змісту:

17) веде рахунки Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.”;

2) статтю 32 Закону України Про страхування (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) доповнити частиною такого змісту:

Гарантування страхових виплат за договорами страхування життя здійснюється відповідно до Закону України Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя”.”;

3) у Законі України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №1, ст. 1 з наступними змінами):

частину першу статті 28 доповнити пунктом 81 такого змісту:

“81) здійснює державний контроль за діяльністю Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя;”;

частину першу статті 47 доповнити пунктом 11такого змісту:

“11) Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя стосовно страховиків, які отримали ліцензію на здійснення страхування життя;”;

4) у Законі України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32—33, ст. 413):

пункт 1 частини першої статті 45 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

витрати Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, пов’язані з набуттям ним права кредитора, — у розмірі всієї суми здійснених компенсаційних та гарантійних виплат відповідно до Закону України Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя”;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим тринадцятим;

статтю 87 доповнити частиною 91 такого змісту:

“91. Під час проведення процедури банкрутства страховика Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя у разі здійснення таким Фондом компенсаційних та гарантійних виплат  відповідно до Закону України  Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя  набуває права кредитора до такого страховика на всю суму здійснених виплат.”.

Голова Комітету О.М. Риженков

Завідувач секретаріату Комітету І.М. Прийма

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 262 гостя и нет пользователей