Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Роз'яснення щодо питань рефінансування банків. НБУ Лист від 20.07.2009 N18-211/3041-13704

Роз'яснення щодо питань рефінансування банків. НБУ Лист від 20.07.2009 N18-211/3041-13704

17.05.2009 набрало чинності Положення про кредитну підтримку Національним банком України банків України в разі реальної загрози стабільності їх роботи, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 N262 (z0408-09), зареєстроване в Міністерстві юстиції України   06.05.2009 за N408/16424 (далі-Положення).

Положенням (z0408-09)  регламентовано  порядок  надання кредиту банку в разі реальної загрози стабільності його роботи  та порядок пролонгації раніше наданих кредитів, відстрочення погашення нарахованих процентів  та  зміни  процентної  ставки  за кредитами,   наданими  відповідно  до  Положення  про  регулювання Національним   банком   України   ліквідності   банків    України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.09.2006 N 378 (z1120-06),  зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції   України   17.10.2006   за  N  1120/12994  (зі  змінами), Тимчасового положення  про  надання  Національним  банком  України кредитів  для підтримки ліквідності банків у разі реальної загрози стабільності   банківської   системи,   затвердженого   постановою Правління Національного   банку   України  від  25.12.2008  N  459 (v0459500-08),  постанови Правління Національного банку  України від  11.10.2008  N  319 (v0319500-08) "Про додаткові заходи щодо діяльності банків" (зі змінами), які втратили чинність.

     З наданої територіальними  управліннями  Національного  банку України (далі - Національний банк) інформації, отриманої у зв'язку з оформленням стабілізаційних кредитів та кредитів  рефінансування в  період  з  жовтня 2008 до травня 2009 року,  виявлено порушення банками вимог законодавства України під час видачі кредитів  своїм позичальникам,   що   свідчить   про   ігнорування  банками  вимог законодавства,  низький  професіоналізм  працівників,  відсутність контролю   за   своїми  структурними  підрозділами  (відділеннями, філіями),  що може  призвести  до  визнання  недійсними  кредитних договорів та договорів забезпечення.

     Зазначене вище свідчить про застосування фіктивних показників під  час  розрахунку  банками  резервів  під  кредитні  ризики  та здійснення    класифікації   кредитного   портфеля,   передбачених Положенням про порядок  формування  та  використання  резерву  для відшкодування  можливих  втрат  за  кредитними  операціями банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України  від 06.07.2000  N  279  (  z0474-00  ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України  03.09.2000  за  N  474/4695,  що  призводить  до навмисного  заниження  розміру  сформованого  резерву під кредитні ризики.

     Звертаємо увагу банків на те,  що неправильне визначення ними категорії   кредитних   операцій   є   порушенням  вищезазначеного нормативного-правового  акта   Національного   банку,   яке   може спричинити  проведення  інспекційних  (позапланових)  перевірок та застосування до банків заходів впливу, передбачених Положенням про застосування   Національним   банком  України  заходів  впливу  за порушення  банківського  законодавства,  затвердженим   постановою Правління Національного   банку   України  від  28.08.2001  N  369 ( z0845-01  ),  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції   України 27.09.2001 за N 845/6036.

     Наводимо типові порушення під час оформлення кредитних справ, кредитних  договорів  та  договорів  застави  (іпотеки),  виявлені Національним    банком   унаслідок   перевірки   наданих   банками документів,  та  заходи  з  їх  усунення   відповідно   до   вимог законодавства України:

     1. У   пакеті  документів,  наданих  банком,  відсутні  копії статутних  та  реєстраційних  документів  позичальника,  майнового поручителя,  документи,  що  підтверджують повноваження осіб,  які підписували кредитні договори, договір застави (іпотеки), договори про страхування.

     Під час здійснення кредитування банкам доцільно витребувати в позичальника (поручителя):

     а) для  встановлення  правосуб'єктності  юридичних  осіб   та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:

     установчі документи (статут,  установчий договір),  положення про  філію  та представництво юридичної особи,  зі змінами на дату звернення до банку;

     свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

     довідку про  внесення  підприємства  до  Єдиного   державного реєстру підприємств та організацій України;

     виписку з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб   та фізичних осіб - підприємців;

     рішення Фонду  державного  майна   України   про   завершення приватизації  (для  відкритих акціонерних товариств,  що підлягали приватизації);

     дозвіл державного  органу приватизації на отримання державним підприємством (рішення про приватизацію якого прийняте) кредиту  в сумі, що перевищує середньорічний розмір отриманих ним кредитів за останні три роки з урахуванням рівня інфляції  (стаття  12  Закону України "Про приватизацію державного майна") ( 2163-12 );

     б) для підтвердження повноважень на укладення договорів:

     документи, що     підтверджують     повноваження    керівника позичальника або іншої особи на укладання, підписання договорів та розпорядження майном (майновими правами):

     рішення засновника або  відповідного  органу  управління  про обрання або наймання керівника;

     наказ про призначення директора та головного бухгалтера;

     трудовий договір (контракт) з керівником;

     рішення органів  управління  про  погодження   на   укладання договорів;

     довіреність;

     рішення загальних   зборів   учасників  товариства,  прийняте більшістю не менше як  у  3/4  голосів  у  разі  відчуження  майна господарського  товариства  на  суму,  що  становить  50  і більше відсотків вартості активів за даними останньої  річної  фінансової звітності майна (стаття 98 Цивільного кодексу України) ( 435-15 ).

     2. У   забезпечення  банком  пропонуються  майнові  права  за кредитним договором,  який  було  видано  у  формі  мультивалютної кредитної лінії.

     Положенням ( z0408-09 )  не  встановлено  будь-яких  обмежень стосовно  прийняття  в  забезпечення  майнових  прав за кредитами, наданими в іноземній валюті.

     Ураховуючи поточну  ситуацію на грошово-кредитному ринку,  на період до встановлення  належного  рівня  ліквідності  банківської системи,  з  огляду  на  всі  ризики,  що можуть виникнути під час прийняття застави у вигляді майнових прав за  кредитами  суб'єктів господарювання  у  формі  кредитних ліній,  Національний банк може приймати в  забезпечення  майнові  права  за  кредитами,  наданими суб'єктам   господарювання  у  формі  невідновлювальної  кредитної лінії.

     3. Під забезпечення кредиту для підтримки ліквідності  банком надано  майнові  права,  що виникли в банку в результаті укладення кредитних  договорів  між   ним   та   суб'єктом   господарювання, забезпеченням за якими було рухоме майно.

     Відповідно до вимог пунктів 2.1 та 2.4  розділу  2  Положення ( z0408-09  )  Національний  банк  надає  кредит  під забезпечення майновими правами, якщо:

     кредит банку,    що    наданий    суб'єкту    господарювання, забезпечений іпотекою,  яка не обтяжена  іншими  зобов'язаннями  і щодо   якої   немає   спорів,   заставою   ощадними  (депозитними) сертифікатами іншого банку,  державними цінними паперами, заставою майнових  прав  на  депозит  у  національній  чи іноземній валюті, банківських металах або іншим високоліквідним забезпеченням;

     класифікація кредиту    повинна   бути   "стандартна,"   "під контролем" та "субстандартна"  відповідно  до  нормативно-правових актів  Національного  банку  з  питань  формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними  операціями банків.

     4. Строк  дії  кредитного  договору  між  банком  і суб'єктом господарювання,  майнові права за яким запропоновано Національному банку в забезпечення, закінчується раніше, ніж строк, на який банк мав намір отримати кредит рефінансування.

     Відповідно до   вимог   пункту   2.4   розділу   2  Положення ( z0408-09 )  Національний  банк  надає  кредит  під  забезпечення майновими правами, якщо строк дії кредитного договору між банком і суб'єктом господарювання не менший,  ніж  строк  погашення  банком відповідної суми кредиту, який надається Національним банком.

     5. У  забезпечення  банком  запропоновано  майнові  права  за кредитами,  класифікація яких під час перевірки визначена  нижчою, ніж "субстандартна".

     Відповідно до вимог пункту 2.1 Положення (z0408-09) Національний банк надає кредит під забезпечення майновими правами, що виникли в банку в результаті укладення кредитних договорів  між ним  і  юридичними  особами  та  фізичними  особами  -  суб'єктами підприємницької  діяльності  за  кредитами,   які   визначені   як "стандартні," "під контролем" та "субстандартні".

     6. Не представлені акти про перевірку заставленого майна.

     Відповідно до  вимог  пункту  7.4   Положення   про   порядок формування  та  використання  резерву  для  відшкодування можливих втрат за кредитними операціями  банків,  затвердженого  постановою Правління Національного   банку   України  від  06.07.2000  N  279 ( z0474-00  ),  ураховуючи   зміни   кон'юнктури   ринку,   банкам рекомендується  щокварталу,  а  також  у  разі  кожної пролонгації кредитного договору проводити перевірку стану  заставленого  майна та за потреби переглядати його вартість.

     У разі нездійснення перевірки  стану  заставленого  майна,  а також  відсутності  документів,  що  засвідчують  наявність і стан забезпечення,  банк зобов'язаний сформувати  резерв  під  кредитні ризики на всю суму основного боргу.

     7. У  забезпечення  банком  запропоновано  майнові  права  за кредитними договорами,  які забезпечуються  нерухомим  чи  рухомим майном,  що  вже є забезпеченням виконання зобов'язань боржника за іншими кредитами, отриманими, як правило, у цьому самому банку.

     Уважаємо, що  Національний банк може розглядати майнові права за кредитами як забезпечення кредиту, наданого банку відповідно до вимог Положення ( z0408-09 ),  лише за умови, що вартості предмета застави (іпотеки) достатньо для задоволення вимог банку  за  всіма кредитними   договорами,   усі   кредити   боржника   надаються  в забезпечення,  класифікація цих кредитів відповідає вимогам пункту 2.1  розділу  2  Положення,  термін  погашення кредитів відповідає вимогам абзацу 2 пункту 2.4 розділу 2 Положення.

     8. Банком надано неактуальні  звіти  про  оцінку  майна,  яке пропонувалося  під  забезпечення кредиту рефінансування (строк дії яких минув).

     Відповідно до  вимог  Положення  (  z0408-09  )  оцінка  (або актуалізація звіту,  висновку) повинна бути проведена  не  пізніше ніж  за  два  місяці  до  дати  подання  банком заяви на отримання кредиту та відповідати вимогам Законів України "Про оцінку  майна, майнових прав   та   професійну  оціночну  діяльність  в  Україні" ( 2658-14 ), "Про оцінку земель" ( 1378-15 ).

     9. Не проведено страхування предмета застави.

     Під час  оформлення  застави слід ураховувати вимоги статті 8 Закону України "Про страхування"  (  85/96-ВР  ),  якою  визначено обов'язкові види страхування.

     Також відповідно до вимог законодавства обов'язково  підлягає страхуванню предмет закладу в обсязі його вартості за рахунок та в інтересах заставодавця та фінансові ризики неотримання, невчасного отримання  та отримання не в повній сумі платежів за договором про іпотечний борг і платежів за іпотечними сертифікатами,  а також  в інших випадках, передбачених законодавством України.

     З метою   мінімізації   ризиків,   пов'язаних   із   втратою, пошкодженням,   псуванням  майна,  наданого  в  заставу,  доцільно здійснювати  також  страхування  іншого  майна,  яке  не  підлягає обов'язковому страхуванню.

     10. У договорах про страхування не визначено вигодонабувача.

     Уважаємо за доцільне в договорах  про  страхування  визначати вигодонабувачем  під  час  настання страхового випадку банк,  який надає кредит.

     11. Договори  про   страхування   містять   певні   обов'язки вигодонабувача, у той же час договір підписується лише страховиком та страхувальником.

     Під час  укладання договору про страхування,  який передбачає наявність  певних  прав  та  обов'язків  вигодонабувача,  доцільно підписувати  його  представниками  трьох  сторін  (страхувальника, страховика, вигодонабувача).

     12. У кредитній справі відсутні документи,  що  підтверджують правомірність  прийняття  відповідного  рішення  щодо  передавання майна  в  заставу  (іпотеку),  наявності  (відсутності)   обтяжень запропонованого забезпечення тощо.

     Банкам під час здійснення кредитування доцільно витребувати в позичальника (поручителя) такі документи щодо забезпечення:

     підтвердження відсутності   податкової   застави   (витяг   з Державного   реєстру   обтяжень   рухомого   майна)   або  рішення податкового органу про звільнення з-під податкової застави активів заставодавця, запропонованих у заставу;

     документ, що  підтверджує  виділення  в  натурі  майна,   яке перебуває   в  спільній  власності  (договір,  рішення  суду),  та реєстрацію права власності на нього як на окремий об'єкт;

     документи, що    підтверджують   наявність   чи   відсутність обтяження  запропонованого  предмета  застави   (іпотеки)   іншими зобов'язаннями (договір оренди, лізингу тощо);

     згоду уповноваженого  органу,  до  сфери   управління   якого входить державне комерційне підприємство, на передавання в заставу таким підприємством  майна,  що  належить   до   основних   фондів (стаття 74 Господарського кодексу України) ( 436-15 );

     згоду співвласників майна,  що перебуває в спільній  сумісній власності,  на  передачу  його  в заставу (стаття 6 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ),  стаття 6 Закону України "Про  іпотеку" ( 898-15 ), стаття 368 Цивільного кодексу України) ( 435-15 );

     дозвіл органу опіки та піклування на укладання  батьками  або особами,  які  їх  замінюють,  угод,  що  підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації (статті 71,  72  Цивільного кодексу України ( 435-15 ),  стаття 17 Закону України "Про охорону дитинства") ( 2402-14 );

     дозвіл органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном під час застави цілісного  майнового  комплексу  державного підприємства,  його  структурних  підрозділів,  будівель  і споруд (стаття 11 Закону України "Про заставу") ( 2654-12 );

     погодження державним  органом приватизації передачі в заставу майна (майнових прав) з моменту прийняття рішення про приватизацію майна   державного   підприємства   або   відкритого  акціонерного товариства,  створеного в процесі корпоратизації (стаття 11 Закону України "Про заставу") ( 2654-12 );

     погодження із засновником відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі корпоратизації, усі акції якого перебувають у державній власності,  передавання в заставу належного  йому  майна (стаття 11 Закону України "Про заставу") ( 2654-12 ).

     Крім вищезазначеного, мають подаватися такі документи:

     а) на нерухоме майно:

     документи, що  підтверджують  право  власності  на   нерухоме майно;

     витяг з Реєстру прав власності  на  нерухоме  майно,  наданий Бюро   технічної   інвентаризації,   або  довідка  Бюро  технічної інвентаризації;

     державний акт  на  право користування або власності на землю, договір про оренду земельної ділянки;

     витяг з Державного реєстру іпотек;

     витяг з  Державного   реєстру   правочинів   (для   перевірки наявності    державної   реєстрації   правочину,   пов'язаного   з відчуженням нерухомого майна);

     витяг з   Єдиного   реєстру   заборон   відчуження   об'єктів нерухомого майна;

     б) на заставу повітряних,  морських суден, суден внутрішнього призначення, космічних об'єктів:

     свідоцтво про   придатність  до  плавання  (для  торговельних суден);

     кваліфікаційне свідоцтво (для торговельних суден);

     свідоцтво про право плавання під державним  прапором  України (державний патент) або судновий білет (для торговельних суден);

     реєстраційне посвідчення про реєстрацію в Державному  реєстрі повітряних суден України (для повітряних суден);

     сертифікат типу (для повітряних суден);

     посвідчення про  придатність  до  польотів  або  посвідчення, видане  державним  органом  України  з   питань   сертифікації   і реєстрації (для повітряних суден);

     витяг з Державного реєстру іпотек;

     в) на транспортні засоби:

     документи про реєстрацію транспортного засобу;

     витяг з  Державного  реєстру  обтяжень  рухомого  майна  щодо відсутності прав третіх осіб на транспортні засоби;

     г) на обладнання:

     накладні, чеки,  квитанції, договори про купівлю-продаж, акти про введення в експлуатацію та приймання-передавання обладнання;

     витяг з  Державного  реєстру  обтяжень  рухомого  майна  щодо відсутності прав третіх осіб на запропоноване в заставу майно;

     г) на цінні папери, крім векселів:

     на цінні  папери  в  документарній  формі - виписка з реєстру власників іменних цінних паперів, сертифікат цінних паперів;

     на цінні   папери   в  бездокументарній  формі  -  виписка  з відкритого в зберігача рахунку в цінних паперах власника;

     д) на векселі:

     документи, що  підтверджують  видачу  векселя  в  оплату   за поставлені  товари,  виконані  роботи чи надані послуги (контракт, акт про виконані роботи, акти про приймання-передавання тощо);

     оригінали векселів;

     е) на товари в обороті:

     накладні, чеки, квитанції на товари (придбані в інших осіб);

     витяг з  Державного  реєстру  обтяжень  рухомого  майна  щодо відсутності прав третіх осіб на запропоноване в заставу майно;

     є) на майнові права на виручку від реалізації продукції:

     витяг з  Державного  реєстру  обтяжень  рухомого  майна  щодо відсутності прав третіх осіб на запропоноване в заставу майно;

     повідомлення боржника за договором про заставу майнових прав;

     згоду боржника за договором про заставу майнових  прав  (якщо це передбачено договором);

     ж) на  майнові  права   на грошові кошти за договором банківського вкладу (депозиту)-витяг з Державного  реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності  прав  третіх осіб  на запропоноване в заставу майно;

     з) на худобу:

     витяг з  Державного  реєстру  обтяжень  рухомого  майна  щодо відсутності прав третіх осіб на запропоноване в заставу майно;

     паспорти на ВРХ, ветеринарні картки до паспортів;

     реєстраційні свідоцтва свиней.

     Банки повинні  враховувати  те,  що  не можуть бути предметом застави:

     національні, культурні та історичні цінності,  що перебувають у державній власності  і  занесені  або  підлягають  занесенню  до Державного  реєстру  національного  культурного надбання (стаття 4 Закону України "Про заставу") ( 2654-12 );

     майно культового    призначення,   що   належить   релігійним організаціям, оскільки на це майно не може бути звернено стягнення (стаття  20  Закону  України  "Про  свободу  совісті  та релігійні організації") ( 987-12 );

     вимоги, що мають особистий характер, тобто права, що не мають майнового  змісту  та  не  можуть  бути   відчужені   від   носіїв (наприклад,  авторське право),  а також інші вимоги,  застава яких забороняється законом;

     об'єкти державної  власності,  приватизація  яких  заборонена законодавчими актами,  тобто об'єкти,  що  мають  загальнодержавне значення,  та казенні підприємства, а саме майнові комплекси таких підприємств  та  їх  структурних   підрозділів,   основним   видом діяльності  яких є виробництво товарів (робіт,  послуг),  що мають загальнодержавне значення (Закон  України  "Про  перелік  об'єктів права державної   власності,   що   не  підлягають  приватизації") ( 847-14 );

     майнові комплекси  державних  підприємств  та  їх структурних підрозділів, що перебувають у процесі корпоратизації;

     майно і  кошти  благодійних  організацій  (Закон України "Про благодійні організації") ( 531/97-ВР );

     майно вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності,  що забезпечує їх статутну  діяльність  (Закон  України "Про вищу освіту") ( 2984-14 );

     інше майно (майнові  права),  заборона  на  відчуження  якого прямо   передбачена   законодавством   України   або   установчими документами суб'єктів господарювання.

     13. У разі внесення змін до кредитних та іпотечних  договорів (у  частині  зміни суми кредиту та процентів за його користування) до Державного реєстру іпотек зміни не вносилися.

     Відповідно до   статті   19   Закону  України  "Про  іпотеку" ( 898-15 ) відомості про зміну  умов  обтяження  нерухомого  майна іпотекою  підлягають  державній реєстрації у встановленому законом порядку.

     Копії відповідних  витягів  з  Державного  реєстру іпотек про реєстрацію змін до договору про іпотеку повинні бути надані банком разом з кредитною справою.

     14. Передача  в  іпотеку  будівель (споруд) здійснювалася без передачі в іпотеку земельної ділянки.

     Згідно зі  статтею  6 Закону України "Про іпотеку" (898-15) під час передавання в  іпотеку  будівлі  (споруди)  іпотека  також поширюється  на  належну  іпотекодавцю на праві власності земельну ділянку чи її частину, на якій розміщена будівля (споруда), про що й повинно бути зазначено в договорі про іпотеку.

     Те саме  стосується  і  передавання   в   іпотеку   земельної ділянки -  у цьому разі іпотека поширюється на будівлі (споруди) й об'єкти незавершеного будівництва,  які належать  іпотекодавцю  на праві власності.

     За відсутності в іпотекодавця документів,  які  підтверджують право власності на земельну ділянку,  на якій розташована будівля, предметом іпотеки є  будівля  і  в  іпотечному  договорі  потрібно зазначити характеристику цієї земельної ділянки. Крім цього, варто передбачати  в  іпотечному  договорі   зобов'язання   іпотекодавця офіційно  оформити  та  зареєструвати  право власності на земельну ділянку.

     15. Банки  пропонують  у  забезпечення   майнові   права   за кредитами, забезпеченням за якими є іпотека об'єктів незавершеного будівництва.

     Відповідно до  частини  другої  статті 16 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) передавання в іпотеку  об'єктів  незавершеного будівництва  здійснюється  шляхом  передавання  в  іпотеку прав на земельну  ділянку,  на  якій  розташований  об'єкт   незавершеного будівництва,  об'єктів  незавершеного будівництва та майнових прав на них.

     Іпотечний договір,  предметом іпотеки за яким є майнові права на  нерухомість,  будівництво  якої  не  завершено,  посвідчується нотаріусом на підставі документів,  що підтверджують майнові права на цю нерухомість, до яких зокрема належать:

     документи що   підтверджують   право   на   земельну  ділянку (користування,  власності),  зокрема,  рішення виконавчого  органу міської (сільської,  селищної,  районної,  обласної) ради, договір про  оренду,  зареєстрований  відповідно  до  вимог  законодавства України,  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право власності на землю;

     рішення виконавчого   органу  міської  (сільської,  селищної, районної, обласної) ради про надання дозволу на будівництво;

     проектно-кошторисна документація,   затверджена   в  порядку, передбаченому законодавством України;

     дозвіл інспекції     Державного     архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт;

     акт про  приймання-передавання  виконаних  підрядних робіт за відповідний період;

     ліцензія на виконання будівельно-монтажних робіт;

     інші документи на виконання будівельно-монтажних робіт.

     Іпотекодавцем за   таким   іпотечним   договором   може  бути забудовник - особа,  яка організовує спорудження  нерухомості  для власних потреб чи для передавання її у власність іншим особам, або особа,  власністю  якої  стане  ця  нерухомість  після  завершення будівництва.

     У разі   зміни   в   процесі    будівництва    характеристики нерухомості,  яка  є  предметом  іпотеки (зміна площі нерухомості, зміна планування  приміщень  тощо),  а  також  у  разі  закінчення будівництва   і   одержання   іпотекодавцем  свідоцтва  про  право власності на предмет іпотеки до закінчення терміну дії  іпотечного договору   за  договором  сторін  уносяться  відповідні  зміни  до іпотечного договору.  Цей договір є підставою  для  перереєстрації заборони відчуження.

     Під іпотекою права оренди  чи  користування  землею  фактично розуміють   іпотеку   прав  іпотекодавця  на  будівництво  об'єкта нерухомості на такій землі з правом його продажу. Тобто, зазначену земельну   ділянку  надано  власником  (державою,  територіальними громадами,  юридичними  або  фізичними  особами)  іпотекодавцю   у володіння  на  умовах оренди чи користування з наданням останньому права проводити  на  цій  земельній  ділянці  будівництво  об'єкта нерухомості  з можливістю його відчуження.  За відчуження будівель чи споруд,  розташованих на землі,  що перебуває в іпотекодавця  в оренді  чи  користуванні,  ці  самі права на землю переходять і до нового власника будівлі.

     Статтею 16   Закону   України   "Про іпотеку" (898-15) передбачено,  що  обтяження  об'єкта   незавершеного   будівництва іпотекою    підлягає    державній   реєстрації   у  встановленому законодавством України порядку.

     Законом України  "Про  запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної  галузі  та  житлового  будівництва" (800-17),  що набрав чинності 14.01.2009, передбачена можливість реєстрації  органами  Бюро   технічної   інвентаризації   об'єктів незавершеного будівництва.

     Таким чином,  прийняття в забезпечення об'єктів незавершеного будівництва передбачено законодавством України,  зокрема, за умови наявності  документів,  передбачених  законодавством,   реєстрації обтяження іпотеки незавершеного будівництва,  наявності витягу про реєстрацію права власності на  об'єкт  незавершеного  будівництва, наданого  Бюро  технічної  інвентаризації  із зазначенням відсотка готовності об'єкта.

     16. Договір   про   оренду   земельної   ділянки,   на   якій розташований  предмет  іпотеки,  не  пройшов  державної реєстрації відповідно до вимог законодавства України.

     Відповідно до   вимог   Закону  України  "Про  оренду  землі" (161-14) укладений договір про оренду землі  підлягає  державній реєстрації та набирає чинності після його державної реєстрації.

     17. Під час передавання фізичною особою акцій банку в заставу Національному банку виявлено відсутність письмової згоди  подружжя (чоловіка  або  дружини)  -  власника  істотної  участі в банку на проведення цієї операції.

     Фізична особа,  яка  перебуває в шлюбі,  розпоряджається всім своїм  особистим  майном  і  часткою  у  праві  спільної  сумісної власності  подружжя,  яка  належатиме їй в разі поділу цього майна (стаття 52 Цивільного  кодексу  України  (  435-15  ),  стаття  65 Сімейного  кодексу  України)  ( 2947-14 ).  Тому під час надання в заставу  майна  спільної  сумісної  власності  подружжя  необхідно отримати дозвіл чоловіка (дружини) на розпоряджання цим майном або виділення  частки  фізичної  особи   в   натурі     відповідним оформленням правовстановлюючих документів).  Дозвіл оформляється в тій самій формі, що і договір про заставу майна.

     Звертаємо увагу  банків на те,  що під час подання на розгляд до Національного банку документів слід урахувати таке:

     назва боржника,  зазначена в кредитному договорі та договорах про заставу (іпотеку),  а також  у  змінах  до  них,  у  протоколі кредитного  комітету,  протоколі  загальних  зборів  боржника  має відповідати назві, зазначеній у статуті боржника;

     у договорах,  витягах  з Державного реєстру обтяжень рухомого майна,  Державного  реєстру  іпотек,   Єдиного   реєстру   заборон відчуження   об'єктів   нерухомого  майна  опис  предмета  іпотеки (застави),  строк виконання  зобов'язань,  розмір  зобов'язань  за кредитним договором повинні бути ідентичними;

     надані банком договори про заставу,  поруку повинні збігатися із зазначеним у кредитному договорі забезпеченням;

     описки та граматичні помилки в документах, неповне заповнення окремих   документів,  неправильне  зазначення  адрес  та  дат  не допускаються;

     відсутність рішення  уповноваженого  органу банку про надання кредиту не допускається;

     кредит, наданий банком, майнові права за яким запропоновано в забезпечення, повинен повністю забезпечуватися заставою;

     наявність документів  про  оцінку  вартості предмета іпотеки, застави (та документів,  що  визначають  повноваження  оцінювачів) обов'язкова;

     вартість предмета    застави    (іпотеки),    зазначена     в забезпечувальних  договорах,  повинна  відповідати  розміру оцінки заставленого майна та сумі його страхування;

     копії договорів  про  страхування предмета іпотеки на користь іпотекодержателя (банку),  платіжні документи про сплату страхової премії за договором добровільного страхування майна, що передане в заставу (іпотеку),  а також  копії  відповідних  правил  страхової компанії,  посилання на які містяться в договорах,  залучаються до кредитної справи;

     у договорах    про   страхування   обов'язково   зазначається нерухомість,  яка страхується,  адреса за якою  вона  розташована, предмети  іпотеки  страхуються  від  усіх  ризиків,  зазначених  у договорах іпотеки;

     відсутність в    іпотекодавця   будь-яких   документів   щодо земельної ділянки,  на якій розташований предмет іпотеки (договору оренди,  Державного акта постійного користування,  Державного акта на землю,  платіжних документів про сплату земельного податку), не допускається;

     у договорах про іпотеку мають проставлятися номери реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

     у різних договорах про іпотеку з одним  іпотекодержателем  не може бути однакових реєстраційних номерів;

     відповідно до вимог розділу 2  Положення  про  Єдиний  реєстр заборон   відчуження   об'єктів  нерухомого  майна,  затвердженого наказом Міністерства  юстиції  України   від   09.06.99   N   31/5 ( z0364-99  ),  відомості до цього реєстру про накладення заборони на майно, передане в іпотеку, уносяться в день накладення заборони нотаріусом.

     Дотримання банками  зазначених  рекомендацій,   усунення   та недопущення  виявлених  порушень  вимог  законодавства  України  і подання відповідних документів на розгляд до  Національного  банку дасть  змогу  оперативно  приймати  рішення  щодо надання кредитів банкам і  прискорить  процедуру  оформлення  договорів  та  видачу кредитів.

Перший заступник Голови                             А.В.Шаповалов

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 259 гостей та 0 користувачів