Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ затвердив зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

На офіційному сайті Національного банку України розміщено Постанову НБУ від 27 листопада 2015 року № 833 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Національного банку України Постанова офіційно опублікована 01.12.2015.

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

27 листопада 2015 року м. Київ № 833

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Закону України від 14 травня 2015 року №424-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів”, а також з метою вдосконалення порядку відкриття та закриття банками рахунків клієнтів

Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови О. В. Писарук

Інд.53-1

Аркуші погодження додаються.

Офіційно опубліковано 01.12.2015


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

27 листопада 2015 року № 833

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2:

в абзаці третьому слова “а також військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України” виключити;

абзац шостий виключити;

2) у пункті 1.11 слова “та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за кожною угодою про ведення спільної діяльності без створення юридичної особи” виключити;

3) абзац восьмий пункту 1.13 викласти в такій редакції: 

“Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта юридичної особи-резидента, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, інвестора (оператора), який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати отримання банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України (далі – повідомлення)”;

4) пункт 1.15 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.16 – 1.23 уважати відповідно пунктами 1.15 – 1.22;

5) пункт 1.16 доповнити новим абзацом такого змісту: “Уповноважений працівник банку засвідчує своїм підписом/електронно- цифровим підписом роздруковані/ скопійовані відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про суб’єкта господарювання, отримані у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;

6) абзац другий пункту 1.17 доповнити словами “/керівника філії іноземного банку”.

2. У главі 2:

1) назву глави 2 викласти в такій редакції:

“2. Ідентифікація та верифікація клієнтів”;

2) друге речення пункту 2.1 після слова “ідентифікувати” доповнити словами “та верифікувати” та слова “легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” замінити словами “та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу”;

3) пункт 2.2 після слова “ідентифікований” доповнити словами “та верифікований”;

4) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

“2.3. Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Банк зобов’язаний з метою здійснення ідентифікації суб’єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку з суб’єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Банк зберігає відомості, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про суб’єкта господарювання, у порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, визначеному договором банківського рахунку”;

5) у пункті 2.5 слова “Банк ідентифікує фізичну особу-резидента” замінити словами “Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи-резидента”;

6) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

“2.6. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта під час укладення з клієнтом договору банківського вкладу або договору банківського рахунку в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку”;

7) пункт 2.7 після слова “ідентифікувати” доповнити словами “та верифікувати”;

8) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

“2.8. Під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи банк здійснює ідентифікацію та верифікацію особи (у тому числі представника такої особи), яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, – під час пред’явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок”;

9) абзаци перший, другий пункту 2.9 після слова “ідентифікації” доповнити словами “та верифікації”.

3. У главі 3:

1) в абзаці п’ятому пункту 3.1 слова “осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком” замінити словами “ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок”;

2) абзац четвертий пункту 3.2 виключити;

3) абзац п’ятий пункту 3.3 виключити;

4) абзац третій пункту 3.4 виключити.

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

абзаци перший та другий замінити одним новим абзацом першим такого змісту:

“4.1. Під час відкриття поточного рахунку для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи”.

У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий уважати відповідно абзацами

другим – восьмим;

абзац сьомий виключити;

2) друге речення абзацу п’ятого пункту 4.8 після слова “Ідентифікація”

доповнити словами “та верифікація”.

5. У главі 6:

1) у пункті 6.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

“фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 5) у рядку “Додаткова інформація”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок”;

2) четверте та п’яте речення абзацу другого пункту 6.2 замінити одним новим реченням такого змісту: “На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію цих осіб”;

3) в абзаці дев’ятому пункту 6.3 слова “ідентифікує неповнолітню особу” замінити словами “здійснює ідентифікацію та верифікацію неповнолітньої особи”;

4) абзац перший пункту 6.4 після слова “ідентифікований” доповнити словами “та верифікований”;

5) у пункті 6.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

“на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок”;

третє речення абзацу шостого викласти в такій редакції: “На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – власника рахунку”;

6) у пункті 6.6:

шосте речення абзацу другого викласти в такій редакції: “На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи – власника рахунку”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“На підставі пред’явлених документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – власника рахунку”;

7) у пункті 6.7:

в абзаці шостому слова “ідентифікацію представника та” замінити словами “ідентифікацію і верифікацію представника та ідентифікацію”; 

перше речення абзацу чотирнадцятого після слова “ідентифікувати” доповнити словами “та верифікувати”;

8) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“6.10. Поточні рахунки на ім’я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, відкриваються її законним представником – опікуном (далі – опікун).

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих опікуном на ім’я особи, визнаної судом недієздатною, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції. Опікун зобов’язаний пред’явити документи, що дають змогу банку ідентифікувати його та недієздатну особу. Опікун також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника недієздатної особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Якщо недієздатна особа та її опікун є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію недієздатної особи та ідентифікацію і верифікацію її опікуна”.

6. У главі 7:

1) абзац другий пункту 7.2 викласти в такій редакції: “На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи”;

2) у пункті 7.4:

абзац перший після слова “ідентифікації” доповнити словами “та верифікації”; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім’я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни”;

3) у пункті 7.5 слова “ідентифікації особи, на ім’я” замінити словами

“ідентифікації та верифікації особи, на користь”;

4) пункт 7.10 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

“сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках”;

5) у пункті 7.12:

абзаци сьомий та восьмий замінити одним новим абзацом сьомим такого змісту:

“валюта, переказана з-за кордону”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – двадцять восьмий уважати відповідно абзацами восьмим – двадцять сьомим;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

“валюта, одержана у вигляді доходів, прибутків, інших коштів за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках”;

6) у пункті 7.14:

абзац другий викласти в такій редакції:

“валюта, переказана з-за кордону”;

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом двадцять третім такого змісту:

“сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках”.

7. У главі 9:

1) в абзаці п’ятому пункту 9.1 слова “осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком” замінити словами “ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати вкладний (депозитний) рахунок”;

2) абзац третій пункту 9.2 виключити;

3) абзац четвертий пункту 9.3 виключити;

4) пункт 9.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9.5 – 9.9 уважати відповідно пунктами 9.4 – 9.8;

5) пункт 9.7 викласти в такій редакції:

“9.7. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника – суб’єкта господарювання. Повернення вкладникові – суб’єкту господарювання банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу”.

8. У главі 10:

1) у пункті 10.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

“фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана повідомити банк про свій статус підприємця в письмовій формі в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок”;

2) в абзаці другому пункту 10.4 слова “ідентифікує малолітню особу та її”

замінити словами “здійснює ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її”;

3) абзац п’ятий пункту 10.5 викласти в такій редакції:

“На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію неповнолітньої особи”;

4) у пункті 10.7:

абзац другий викласти в такій редакції:

“На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок”;

абзац п’ятий після слова “ідентифікації” доповнити словами “та верифікації”;

5) у пункті 10.8:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи”;

третє речення абзацу восьмого викласти в такій редакції: “На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – власника рахунку”;

6) пункт 10.11 викласти в такій редакції:

“10.11. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника – фізичної особи. Повернення вкладникові – фізичній особі банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу”;

7) у пункті 10.13:

абзац четвертий замінити двома новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

“Якщо під час обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник – фізична особа надає право розпоряджатися рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядженнярахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи.

Довірена особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати відповідно абзацом шостим. абзац шостий виключити;

8) у пункті 10.16:

у другому реченні абзацу першого слова “ідентифікувати його та” замінити словами “ідентифікувати і верифікувати його та ідентифікувати”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію цих осіб”.

9. У главі 11:

1) абзац шостий пункту 11.1 виключити;

2) абзац п’ятий пункту 11.2 після слів “ідентифікацію іноземного представництва та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”;

3) пункт 11.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11.9 – 11.12 уважати відповідно пунктами 11.8 – 11.11;

4) пункти 11.10, 11.11 виключити.

10. Абзац п’ятий пункту 12.1 глави 12 після слів “ідентифікацію постійного представництва та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”.

11. У главі 13:

1) абзац п’ятий пункту 13.1 після слів “ідентифікацію іноземного представництва та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”;

2) у пункті 13.2:

у першому реченні слова “(крім військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації)” виключити;

друге речення виключити;

3) пункти 13.7, 13.8 виключити.

12. В абзаці четвертому пункту 14.2 глави 14 слова “ідентифікує цього клієнта та” замінити словами “здійснює ідентифікацію цього клієнта та ідентифікацію і верифікацію”.

13. У главі 15:

1) в абзаці п’ятому пункту 15.1 слова “фізичної особи, яка відкриває” замінити словами “ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати”;

2) друге речення абзаців другого та четвертого пункту 15.2 виключити;

3) друге речення пункту 15.3 виключити.

14. У главі 16:

1) абзац п’ятий пункту 16.1 після слів “ідентифікацію нерезидента- інвестора та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”;

2) абзац дев’ятий пункту 16.7 викласти в такій редакції:

“Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію осіб, які мають право розпоряджатися рахунком”;

3) абзац п’ятий пункту 16.11 після слів “ідентифікацію нерезидента-інвестора – юридичної особи та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”.

15. У другому реченні абзацу третього пункту 17.1 глави 17 слова “у справі з юридичного оформлення рахунку” замінити словами “у порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку”.

16. У главі 18:

1) у першому реченні пункту 18.1 слова “у двох примірниках” виключити;

2) пункт 18.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі отримання банком інформації про зміну місцезнаходження/місця проживання суб’єкта господарювання та підтвердження банком відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження/місце проживання клієнта в картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)/картку із зразками підписів (додаток 4)”;

3) пункту 18.21 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля”.

17. У главі 20:

1) у пункті 20.1:

абзац восьмий доповнити словами “або на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи”;

абзац дев’ятий виключити;

2) перше речення абзацу четвертого пункту 20.4 після слова “ідентифікації”

доповнити словами “та верифікації”.

18. Абзац п’ятий пункту 21.1 глави 21 після слів “ідентифікацію представництва іноземного інвестора та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”.

19. Абзац п’ятий пункту 22.1 глави 22 після слів “ідентифікацію представництва іноземного інвестора та” доповнити словами “ідентифікацію і верифікацію”.

Директор Департаменту платіжних систем Н. Г. Лапко

Джерело інформації офіційний сайт Національного банку України: http://www.bank.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 142 гостя та 0 користувачів