Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Як зазначено на сайті Нацкомфіепослуг, проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 22.07.2014 № 1600 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання» та дерегуляції нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у відповідних сферах господарської діяльності.

Зміни

доПравил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

  1. (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг слова “об’єкт нагляду в усіх відмінках замінити словами “суб’єкт господарюванняу відповідному відмінку.

2. У розділі II:

1) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

„Планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються розпорядженням Нацкомфінпослуг до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Протягом одного року проведення більш як однієї планової перевірки Нацкомфінпослуг щодо одного суб’єкта господарювання не допускається.

План перевірок на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожної перевірки та строки її проведення.

Плани проведення перевірок оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг не пізніше ніж за десяти календарних днів до початку відповідного планового періоду.

Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом наступної планової перевірки.

Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається”;

2) у пункті 2.4 цифру „9” замінити цифрою „8”;

3) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

„2.5 Позапланова перевірка може проводитись з підстав визначених законодавством.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва  - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Рішення про проведення позапланової перевірки приймається Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, за поданням директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому направлення та копії наказу на проведення перевірки.

Про проведення позапланової перевірки суб’єкт господарювання письмовим повідомленням не повідомляється.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення  перевірки”.

3. У розділі III:

1) доповнити новим пунктом такого змісту:

„3.1. Для проведення планової або позапланової перевірки Голова Нацкомфінпослуг або член Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, видає наказ, складений за формою наведеною в додатку 2 до цих Правил.

На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, складене за формою наведеною в додатку 3 до цих Правил. Направлення підписується Головою Нацкомфінпослуг, або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, і засвідчується печаткою та є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Направлення на проведення перевірки складається у двох примірниках.”.

У зв’язку з цим пункти 3.1 – 3.7 вважати відповідно пунктами 3.2 – 3.8;

2) пункт 3.6 викласти у такій редакції:

„3.6. Уповноважені особи Нацкомфінпослуг мають право проводити перевірки на підставі службового посвідчення та письмового направлення на проведення перевірки, складеного згідно із додатком 3 до цих Правил.”;

3) у пункті 3.7:

абзаци перший – шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами першим – третім;

абзац перший та другий викласти в новій редакції:

„Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника направлення на проведення перевірки керівником суб’єкта господарювання або особою, що виконує його обов’язки. Про отримання другого примірника направлення на проведення виїзної перевірки керівник суб’єкта господарювання або особа, що виконує його обов’язки, власноруч робить відмітку на першому примірнику направлення на проведення перевірки.

У разі неможливості вручити другий примірник направлення на проведення виїзної перевірки керівнику суб’єкта господарювання цей примірник направлення на проведення перевірки протягом двох робочих днів надсилається суб’єкту господарювання поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.”;

4) у пункті 3.8 слово „доручення” замінити словом „направлення”.

4. Абзац третій та четвертий пункту 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

„отримувати копії документів (засвідчені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність та іншу інформацію, пов'язану з наданням фінансових послуг або яка необхідна для проведення перевірки;

вимагати надання документів необхідних для ідентифікації особи керівника суб’єкта господарювання (рішення вищого органу управління та/або наказ про призначення і паспортний документ);”.

5. У пункті 5.2 розділу V виключити абзац дев’ятий.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом дев’ятим.

5.  У розділі VI:

1) абзац  перший  пункту 6.6 викласти у такій редакції:

„6.6. До примірника акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, обов’язково додаються належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги.”;

2) пункт 6.10 викласти у такій редакції:

„Керівник та члени інспекційної групи складають наступні акти:

а) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;

б) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;

в) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;

г) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

д) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України Про оборону України, та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки та повинні містити детальне викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки”.

6. Абзац  другий  пункту 7.2 розділу VII викласти у такій редакції:

„До письмової вимоги Нацкомфінпослуг долучається примірник направлення на проведення перевірки, яке оформляється згідно з додатком 3 до цих Правил”.

7. Розділ VIII виключити.

У зв’язку з цим розділ IX вважати відповідно розділом VIII.

8. В абзаці другому пункту 8.6 розділу VIII цифру „9” замінити цифрою „8”.

9. Додаток 1 викласти у такій редакції:

„Додаток 1

до Правил проведення перевірок

(інспекцій) Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

 ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ  РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,

Код ЄДРПОУ 38062828

__________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПИСЬМОВА ВИМОГА

про надання документів та інформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

__________________________________________________________________

(викладаються обставини, за яких виникла необхідність отримання від суб’єкта господарювання документів та інформації: заява, звернення, скарга, повідомлення про порушення законодавства про фінансові послуги, що надійшли до Нацкомфінпослуг, інші обставини)

на підставі пункту 12 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, вимагає надати інспекційній групі такі документи (належним чином завірені копії документів) та інформацію: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується перелік документів або належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) та інформації, які вимагається надати, із зазначенням виду документів: пояснення, дані, підтверджувальні документи, повідомлення, накази, внутрішні документи тощо)

Вищезазначені документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       (найменування суб’єкта господарювання)

___________________________ необхідно подати до Нацкомфінпослуг у термін до _________________________________

                        (години) (хвилини)      (число)      (місяць)          (рік)

Звертаємо увагу, що за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації учасники ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій відповідно до статті 41 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

______________    _________   __________________

      (посада)           (підпис)         (прізвище, ініціали)

                                         М.П.”.

10. Додаток 2 викласти у такій редакції:

Додаток 2
 до Правил проведення перевірок
(інспекцій) Національною комісією,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

 ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ  РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,

Код ЄДРПОУ 38062828

 

НАКАЗ

_____________________                                                                          №_________________

Про проведення  ___________________________________________________перевірки

                                                                                    (тип  перевірки)

На підставі частини 1 статті 30 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,

НАКАЗУЮ:

            1. Директору департаменту ___________________________________________

                                                                                       (назва структурного підрозділу Нацкомфінпослуг, ПІБ)

забезпечити проведення  ___________________________________ перевірки

                                                                                       (тип  перевірки)

____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      

                                             (назва суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ)

з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги за період з _________ по ___________, тривалістю _______ робочих днів з ___________.

Предмет перевірки:_________________________________________________________.

           

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту _______________________________________________________________.

                                                    (назва структурного підрозділу Нацкомфінпослуг, ПІБ)

Голова                                              ____________                          ___________________

                                                                               (підпис)                                                  (прізвище, ініціали)”.

11. Додаток 3 викласти у такій редакції:

Додаток 3
до Правил проведення перевірок
(інспекцій) Національною комісією,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

 _________________________примірник

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

 ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ  РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,

Код ЄДРПОУ 38062828

 

НАПРАВЛЕННЯ

     на проведення ___________________________________________перевірки

                                                                           (тип перевірки)

_____________________________________________________________________________

     (найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу , код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________.

                 (місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)

Номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка____________.

Направлення видано керівнику інспекційної групи

_____________________________________________________________________________

                                                           (прізвище, ініціали, посада)

та члену(ам) інспекційної групи

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

                                                        (прізвище(а), ім’я, по батькові , посада(и))

на проведення перевірки_____________________________________________________­­­­­

                                                                                 (найменування суб’єкта господарювання)

з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги.

Підстави для проведення перевірки _________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предмет перевірки:_________________________________________________

Питання, необхідність перевірки яких є підставою для проведення перевірки:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Строк перевірки з „___” ____________ 20__ р. до „___” ____________ 20__ р.

Дані про здійснення попередньої  перевірки:

1.Тип перевірки:____________________________________________________.

2. Строк здійснення попередньої  перевірки:____________________________.

_________________                           _______________                      ___________________

             (посада)                                                          (підпис)                                         (прізвище, ініціали)

                                                         

                                                      М.П.”.

12. Додатки 4,5,6, 7 виключити.

Директор департаменту юридичного

забезпечення та ведення реєстру

фінансових установ                                                                                 С. Коваленко

 

Джерело інформації офіційний сайт Нацкомфінпослуг: http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 60 гостей та 0 користувачів